14. Usnesení RM 05.05.2017

Usnesení z jednání RM dne 05. 05. 2017
Usnesení č. 315
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 05. 05. 2017 p. Buriana J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 316
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 05. 05. 2017.

Usnesení č. 317
Rada města

r u š í
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen: „zákon“), zjednodušené podlimitní řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Parkovací dům na jízdní kola Lysá nad Labem" zahájenou zveřejněním Výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 23. 03. 2017 v souladu s ustanovením § 127, odst. (2), písm. d) zákona, neboť dle poskytovatele dotace má být tato veřejná zakázka zadána jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a nikoliv jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce.

Usnesení č. 318
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), zahájení zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle § 56 zákona na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Parkovací dům na jízdní kola Lysá nad Labem",

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) zákona základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Karel Otava, starosta města, Jan Burian, místostarosta
2. Tomáš Sedláček, autorizovaný technik Ing. Petr Gregor, člen ZM
3. Jan Krumpholc, člen RM Josef Kolman, člen RM
která plní i funkci komise pro otevírání nabídek.

III. b e r e n a v ě d o m í
uzavření příkazní smlouvy dle § 2430 Občanského zákoníku na výkon zadavatelských činností této veřejné zakázky dle § 43 zákona s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín, dle podmínek uvedených v této smlouvě s tím, že tato pověřená osoba za zadavatele posuzuje i kvalifikaci i před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

IV. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Usnesení č. 319
Rada města

I. r u š í
veřejnou zakázku č. 1118/2016 s názvem „Výstavba komunikace v ulici Na Výsluní“ zveřejněnou dne 07. 04. 2016 a své usnesení č. 33, ze dne 21. 06. 2016 (výběr dodavatele stavby),

II. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Komunikace Na Výsluní II. etapa“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.

III. j m e n u j e
členy a náhradníka členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník
1. PaedDr. Jan Štěpánek Ing. Caroline Chudobová
2. Jan Burian
3. Lenka Vrbová
Vytvořeno 5.5.2017 8:02:07 - aktualizováno 21.6.2017 10:55:57 | přečteno 11x | ernest
load