13. Usnesení RM 02.05.2017

Usnesení z jednání RM dne 02. 05. 2017.

Usnesení č. 282
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 02. 05. 2017 p. Buriana J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 283
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 02. 05. 2017.

Usnesení č. 284
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/6, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2897/5, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, s panem L. R., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 07. 2017

Usnesení č. 285
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3558/4, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 1166, na pozemku p. č. st. 1154, k. ú. Lysá n. L., s manž. J. P. Š., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 07. 2017

Usnesení č. 286
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 2986/53 o výměře 2.713 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, panem Aloisem Zumrem, IČO 47528952, se sídlem Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 287
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/5, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, státnímu podniku Česká pošta, IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, za cenu 1 Kč/m2/den, za účelem umístění odkládací schránky pro služby České pošty, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh nájemní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 07. 2017

Usnesení č. 288
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2836/21 o výměře 3.564 m2, p. č. 2836/24 o výměře 1.109 m2 a p. p. č. 2836/25 o výměře 352 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, panem Petrem Rubešem, IČO 43144896, se sídlem Lysá n. L., za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 07. 2017

Usnesení č. 289
Rada města

I. s c h v a l u j e
rozšíření pasportu komunikací města Lysá nad Labem o komunikace na pozemcích ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., a to na p. p. č. 3479/1, 3479/3, 3482/2, 3481/7 a 3481/2, všechny k. ú. Lysá n. L.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10. 05. 2017 návrh dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 290
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova bez č. p. - objekt občanské vybavenosti - na pozemku č. st. 758, LV 3183, k. ú. Litol) pro potřeby FK Litol, Jiráskova 6, 289 22 Lysá n. L., IČO 67673678,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10. 05. 2017 výpůjční smlouvu schválit a pověřit p. starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 291
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o majetkoprávním stavu bývalé trafostanice v Byšičkách.

II. u k l á d á
odboru SM zajistit splnění usnesení ZM č. II/9, ze dne 01. 04. 2015.
Termín: ihned

Usnesení č. 292
Rada města

I. s c h v a l u j e
zásah do obecního pozemku před nemovitostí č. p. 1057, ul. Blahoslavova, Lysá n. L., v tl. 150 mm,

II. u k o n č u j e
platnost usnesení RM č. 282/II, ze dne 02. 05. 2012.

Usnesení č. 293
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Mgr. I. B., trvale bytem Praha 10, o otevření části komunikace a chodníku p. č. 2172/13, k. ú. Lysá n. L., z důvodu výstavby kanalizační a rekonstrukce vodovodní přípojky pro RD na pozemku p. č. st. 1625,

II. s c h v a l u j e
otevření části komunikace a chodníku na pozemku p. č. 2172/13, který je v majetku města, za předpokladu dodržení podmínek uvedených v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které bude vydáno na základě žádosti investora odborem správy majetku s tím, že práce bude provádět firma SKL Recyklostav.

Usnesení č. 294
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům v k. ú. Lysá n. L., p. č. 3270/1 o výměře 22.961 m2, p. č. 3258/1 o výměře 20.395 m2, oba druh pozemku trvalý travní porost, za pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok, a pozemek p. č. 3257/1 o výměře 26.814 m2, druh pozemku trvalý travní porost, za pachtovné ve výši 1 Kč/rok, s panem Janem Palyzou, IČO 12255367, trvale bytem Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění. Uzavřením pachtovní smlouvy dojde ke zrušení stávající nájemní smlouvy ze dne 31. 12. 2012 s tím, že veškeré závazky z nájemní smlouvy budou převedeny do nové pachtovní smlouvy a budou platné do 31. 12. 2018. Od 01. 01. 2019 budou závazky ohledně předmětu pachtu a výše pachtovného dle tohoto záměru s tím, že pacht bude uzavřen do 31. 12. 2023 s výpovědní lhůtou 6 měsíců s tím, že po ukončení pachtu bude možné pachtovní smlouvu prodloužit za pachtovné stanovené ceníkem města.

Usnesení č. 295
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Římskokatolické církve, se sídlem Náměstí B. Hrozného 7, Lysá n. L., o užití veřejného prostranství z důvodu bohoslužebného shromáždění,

II. s c h v a l u j e
konání akce „Bohoslužebné shromáždění“ Římskokatolické církvi, na pozemku města – v parku B. Hrozného, dne 14. 05. 2017, od 10:30 – 11:00 hodin, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku.

Usnesení č. 296
Rada města

s c h v a l u j e
natáčení připravované historické minisérie v prostorách Zámeckého parku v termínech 15. 05. - 17. 05. 2017. Každý den natáčení bude zpoplatněn: 15. 05. 2017 částkou 25.000 Kč, 16. 05. 2017 částkou 50.000 Kč a 17. 05. 2017 částkou 25.000 Kč. Vratná kauce 40.000 Kč musí být zaplacena nejpozději dva dny před natáčením. Případné poplatky za zábor pozemků budou účtovány dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o místních poplatcích. Pohyb techniky
v parku je povolen pouze vozidlům do 3,5 tun, a to jen po cestách kolem zámku.

Usnesení č. 297
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost stavebníků RD v ul. Na Zemské stezce o vystavení plánovací smlouvy,

II. s c h v a l u j e
1. Plánovací smlouvu č. 2017-0181/SM vypracovanou odborem SM na základě žádosti stavebníků RD v ul. Na Zemské stezce, upravenou v čl. V tak, aby ve smlouvě byly uvedeny konkrétní podíly, které Město bude vyplácet jednotlivým žadatelům (v celkové výši do 200 tis. Kč),
2. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací č. 2017-0182/SM,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 10. 05. 2017 ke schválení Plánovací smlouvu č. 2017-0181/SM.

Usnesení č. 298
Rada města

I. o d k l á d á
navýšení položky rozpočtu 2017 par. 3639, pol. 5171, org. 2993 „Údržba podchodu“,

II. b e r e n a v ě d o m í
1) informativní dopis společnosti České dráhy, a. s., o možných dopadech novelizace zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, přijatý pod č. j. ST/13076/17 dne 28. 02. 2017,
2) výpověď nájemní smlouvy o výpůjčce, č. smlouvy SMI/10/87/N/Ka, ze dne 27. 04. 2017,

III. u k l á d á
odboru SM dořešit s ČD, a. s., smluvní vztahy na jimi užívané prostory s tím, že výpůjčka bude ukončena dohodou až po dořešení těchto smluvních vztahů.

Usnesení č. 299
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-6003398/1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 619/16, 492/57, 3758/1, 3723, 3732 a 3731, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „EP-12-6003398 Lysá nad Labem, Pivovarská – přeložka kVN, kNN“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města
a navýšena o DPH. Podmínky souhlasu:
1. Navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem všech stran se zveřejněním smlouvy
v Informačním systému registru smluv a webových stránkách města.
2. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
3. Stavba bude provedena tak, aby byly maximálně ochráněny dřeviny včetně kořenových systémů.
4. Z důvodu maximální ochrany dřevin nebude provedena demontáž stávajícího kabelu.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 20. 05. 2017

Usnesení č. 300
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 6. ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch mezi Městem Lysá nad Labem a společností RENGL, s. r. o., Hlavní 203, 403 31 Ústí nad Labem, IČO 65094735, kterým dojde ke změně umístění plakátovací plochy z budovy veřejných toalet na pozemku p. č. 1491 na pozemek 492/14, k. ú. Lysá n. L., v Sokolské ulici podél přístupového chodníku k prodejně Penny. Jedná se o pronájem 1 m2 za cenu 1.143 Kč/rok.

Usnesení č. 301
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené třístranné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8DHM170012 mezi Povodí Labe, státní podnik, jako budoucím povinným; Město Lysá nad Labem, jako budoucím oprávněným a Brazel, s. r. o., jako investorem pro stavbu „Napojení firmy Brazel, s. r. o. na veřejnou kanalizaci“. Navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem všech stran se zveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv a webových stránkách města.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 04. 2017

Usnesení č. 302
Rada města

s c h v a l u j e
bezúplatné darování skluzavky do majetku organizace Junák – český skaut, středisko Lysá nad Labem, z. s.

Usnesení č. 303
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o prázdninovém provozu MŠ v Lysé nad Labem v letošním roce.

Usnesení č. 304
Rada města

o d v o l á v á
z funkce členky Sociální a zdravotní komise paní Bc. Veroniku Šefl, DiS.

Usnesení č. 305
Rada města

s c h v a l u j e
návrh darovací smlouvy pro prezentaci 10 obrazů RNDr. Karla Janouška v uzavřených prostorách radnice Lysá n. L., případně v prostorách Polabského muzea v Lysé n. L.

Usnesení č. 306
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) návrh rozpočtových pravidel zpracovaných finančních odborem,
2) návrh rozpočtových pravidel zpracovaných finančním výborem,
II. d o po r u č u j e
ZM dne 10. 05. 2017 uložit FO ve spolupráci s FV dopracovat konečné znění rozpočtových pravidel.
Termín: 21. 06. 2017

Usnesení č. 307
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o vyřizování petic a stížností za rok 2016 a informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

II. p ř e d l á d á
ZM dne 10. 05. 2017 informativní zprávu na vědomí.

Usnesení č. 308
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 10. 04. 2017.

Usnesení č. 309
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 10. 05. 2017 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Stanovisko Města Lysá n. L. k převodu pozemků veřejné infrastruktury v lokalitě Drážky.
2. Odprodej obecního pozemku p. č. 3537/2, k. ú. Lysá n. L. (Dvorce).
3. Výkup pozemku p. č. 3623/9, k. ú. Lysá n. L. (ul. Čechova) do vlastnictví města.
4. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8, k. ú. Lysá n. L. (ul. Čechova) z vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
5. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 2867/1, k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.
6. Úprava rozpočtu města na rok 2017 – 3. rozpočtové opatření.
7. Zpráva o výsledku auditu vybraných investičních akcí.
8. Rozšíření pasportu komunikací Města Lysá n. L. (pozemky ve vlastnictví Povodí Labe, s. p.).
9. Výpůjční smlouva na objekt bez č. p. – zázemí FK Litol.
10. Plánovací smlouva – zástavba RD v ul. Na Zemské stezce.
11. Rozpočtová pravidla.
12. Informativní zpráva o vyřizování petic a stížností za rok 2016 a informací podle z. č. 106/1999 Sb.
13. Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá n. L.
14. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí r. 2017.
15. Závěrečný účet Města Lysá n. L. za rok 2016 a schválení účetní uzávěrky za rok 2016, přezkoumání hospodaření města za rok 2016.

Usnesení č. 310
Rada města

I. s c h v a l u j e
termíny jednání rady města a zastupitelstva města ve II. pololetí r. 2017 takto:
RM – 18. 07., 01. 08., 22. 08., 12. 09., 26. 09., 10. 10., 24. 10., 07. 11., 21. 11., 05. 12., 19. 12. 2017,
ZM – 20. 09., 01. 11., 13. 12. 2017.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10. 05. 2017
1) vzít na vědomí termíny jednání RM ve II. pololetí r. 2017,
2) schválit termíny jednání ZM ve II. pololetí r. 2017.

Usnesení č. 311
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníky dotčených pozemků v souvislosti s vybudováním kanalizace a vodovodu Byšičky a kanalizace Dvorce,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podepsáním výše uvedených smluv.

Usnesení č. 312
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem: “Projektová dokumentace tělocvična Litol, včetně navýšení kapacity ZŠ“, o max. rozměru 15 m x 26 m x 6 m,
2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1. PaedDr. Jan Štěpánek
2. Jan Burian
3. Jan Krumpholc
náhradníci členů komise Ing. Caroline Chudobová a p. Ing. Petr Gregor.

Usnesení č. 313
Rada města

I. r e v o k u j e
usnesení RM č. 410 z 22. 11. 2016, o výsledku soutěže o návrh sportovní haly,

II. s c h v a l u j e
vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér Machar, s. r. o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 3. místo SCHINDLER SEKO architekti, s. r. o., 4. místo SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o.,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 10. 05. 2017
1) revokaci usnesení ZM č. 586, ze dne 14. 12. 2016,
2) výsledky vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér Machar, s. r. o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 3. místo SCHINDLER SEKO architekti, s. r. o., 4. místo SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o., 3. ke schválení.

Usnesení č. 314
Rada města

p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření Dohody o vzájemné spolupráci – souhlas s použitím textů a fotografií z webových stránek města Lysá n. L. za účelem propagace v cestovní aplikaci pro mobilní telefony Na kole i pěšky na webových stránkách www.nakoleipesky.cz.
Vytvořeno 3.5.2017 12:49:45 - aktualizováno 3.5.2017 12:53:19 | přečteno 27x | ernest
load