11. Usnesení RM 18.04.2017

Usnesení z jednání RM dne 18. 04. 2017.
Usnesení č. 248
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 18. 04. 2017 p. Bc. Robeše M. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 249
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 18. 04. 2017.

Usnesení č. 250
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 3537/2 o výměře 11.114 m2 (lesní cesta mezi Dvorci a Karlovem), k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, státnímu podniku Lesy ČR,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10. 05. 2017 neschválit prodej obecního pozemku dle bodu I.

Usnesení č. 251
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku p. č. 323/25 o výměře 8.424 m2 (klidová zóna na okraji břehu řeky Labe v Lysé nad Labem), k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, spolku Vibrace, z. s., IČO 04059328, se sídlem Šafaříkova 69, 289 22 Lysá n. L., za nájemné ve výši 1 Kč/pozemek/rok s tím, že se bude jednat o Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/16/00460/N/Jav, ze dne 14. 07. 2016,

II. u k l á d á
odboru SMI připravit do Dodatku č. l ustanovení, které by upřesňovalo způsob využití území
a stanovilo by povinnost spolku Vibrace, z. s., předkládat Městu Lysá n. L. 1x ročně zprávu
o činnosti na pronajatých plochách.
Termín: květen 2017

Usnesení č. 252
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 3623/9 o výměře 203 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Čechova, za cenu 100 Kč/m2, od podílových vlastníků, paní K. E., bytem Lysá nad Labem (podíl 1/3), J. Z., bytem Nový Hradec Králové (podíl 1/6), paní H. Z., bytem Lysá nad Labem (podíl 1/3) a paní S. Z., bytem Jaroměř (podíl 1/6). Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující s tím, že uhradí i náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN ve výši 1.000 Kč.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10. 05. 2017 výkup pozemku dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 253
Rada města

I. s c h v a l u j e
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8 o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Čechova, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L. z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě komunikace,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 10. 05. 2017 ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku dle bodu I.

Usnesení č. 254
Rada města

s c h v a l u j e
zrušení místních a pomístních jmen Labe a Kounický potok v mapových podkladech v rámci komplexních pozemkových úprav Přerov nad Labem dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 255
Rada města

I. s c h v a l u j e
znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2867/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s panem K. K., trvale bytem Nymburk,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10. 05. 2017 znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle bodu I ke schválení a doporučuje uložit starostovi města tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 256
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o uzavření předložené třístranné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8DHM170012 mezi Povodím Labe, státní podnik, jako budoucím povinným, Městem Lysá nad Labem, jako budoucím oprávněným, a firmou Brazel, s r. o., jako investorem pro stavbu „Napojení firmy Brazel, s. r. o., na veřejnou kanalizaci“, na příští jednání RM.

Usnesení č. 257
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností STAR PLUS, s. r. o., na obecní pozemky p. č. 2165/28, 2165/29, 3710 a 2172/13 v k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Obytný soubor Kačín“. Navržené znění smlouvy bude doplněno souhlasem všech stran se zveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv a webových stránkách města. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 30. 04. 2017

Usnesení č. 258
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ZŠ Speciální - rekonstrukce toalet a stoupaček“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komise ze dne 05. 04. 2017,
2) uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem: Realitní a stavební společnost, s. r. o., IČO 41432037, Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno, za cenu 2.291.594 Kč bez DPH a 2.772.828,74 Kč včetně DPH,
3) v případě odstoupení tohoto dodavatele před uzavřením smlouvy o dílo, uzavření smlouvy s dalším dodavatelem v pořadí,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu.
Termín: ihned

Usnesení č. 259
Rada města

s c h v a l u j e
1) udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 Městu Lysá n. L. ke konzumaci alkoholu na veřejném prostranství města Lysá n. L. při městských slavnostech Lysá žije dne 26. 05. a 27. 05. 2017,
2) udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 5/2008 Městu Lysá n. L. k prodloužení konání městských slavností Lysá žije dne 26. 05. 2017 od 17:00 do 03:00 hodin a 27. 05. 2017 od 10:00 do 03:00 hodin.

Usnesení č. 260
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o návrhu rozpočtových pravidel na příští jednání RM.

Usnesení č. 261
Rada města

I. s c h v a l u j e
částečnou finanční podporu Hasičské dechové hudbě na proplacení dokupovaných součástek – kabeláž v celkové hodnotě 6.200 a veřejnoprávní smlouvu,

II. u k l á d á
starostovi města veřejnoprávní smlouvu uzavřít.
Termín: ihned

Usnesení č. 262
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise regenerace MPZ dne 08. 03. 2017.

Usnesení č. 263
Rada města

s c h v a l u j e
účetní závěrky za rok 2016 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Šporka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška a městské knihovny.

Usnesení č. 264
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2016: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu
s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2016, a to bez výhrad,
2) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2016,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 10. 05. 2017 návrhy ke schválení.

Usnesení č. 265
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 3. rozpočtové opatření takto:
1/ Přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 123.596 Kč a 144.545 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové položky rozpočtu ve výši 268.141 Kč.
2/ Přijetí účelové průtokové dotace od Středočeského kraje pro ZŠ Komenského (záloha na dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR) ve výši 340.869 Kč. Úprava rozpočtu se projeví ve stejné výši v příjmové i výdajové části.
3/ Přijetí dotace od Ministerstva kultury Městské knihovně Lysá n. L. prostřednictvím města ve výši 121.000 Kč, na pokračování automatizace MěK program Verbis pro 5 uživatelů.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 10. 05. 2017 úpravu rozpočtu ZM ke schválení.

Usnesení č. 266
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o zdůvodnění výše nákladů na úkoly vyplývající z plnění schváleného Plánu obnovy vodohospodářských sítí města.

Usnesení č. 267
Rada města

s c h v a l u j e
výběr auditorské firmy LN Audit, s. r. o., Na Valích 510, Louny, na přezkoumání hospodaření města Lysá n. L. na rok 2017, za celkovou částku vč. DPH 42.350 Kč.

Usnesení č. 268
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí půjček z fondu modernizace 10 rodinám v bytovém domě č. p. 801 Švermova, Lysá n. L. (každé 30 tis. Kč).

Usnesení č. 269
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí,

II. p ř e d k l á d á
zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí zastupitelstvu města dne 10. 05. 2017
k projednání,

III. u k l á d á
1) p. tajemníkovi a vedoucím odborů neprodleně zahájit činnost k odstranění zjištěných nedostatků dle uvedených opatření, aby se dále při činnosti města neopakovaly.
Termín: ihned

2) tajemníkovi předložit ZM do konce roku 2017 zprávu, jak byla přijatá opatření realizována.
Termín: do 31. 12. 2017

Usnesení č. 270
Rada města

s c h v a l u j e
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2017, Tržní řád.

Usnesení č. 271
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1778/29, k. ú. Milovice, na dobu do 31. 12. 2019.

Usnesení č. 272
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou stížnost na práci Městské policie Lysá n. L. a na jednání zemědělské firmy Brazel, s. r. o., a dopis p. Ing. F. D., ze dne 02. 04. 2017, upozorňující na neúnosnou dopravní situaci v území Nová Litol – sídliště Vichrova,

II. u k l á d á
řediteli MěP Lysá n. L. zvýšit dohledovou činnost v ulici Na Zemské stezce a vynutit dodržování platné legislativy, pokud se týká vjíždění znečištěných vozidel na komunikaci.
Termín: ihned

Usnesení č. 273
Rada města

I. s c h v a l u j e
jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek výběr dodavatele: „SYSTEMATICA, s. r. o., Jindřišská 33, Zelené Předměstí, 530 00 Pardubice IČO 28851587“ (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí dne 12. 04. 2017 vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Parkovací dům na jízdní kola Lysá nad Labem“ dle Zprávy o hodnocení nabídek,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem za cenu díla 9.845.988 Kč bez DPH a 11.913.645 Kč včetně DPH za podmínky přidělení dotace.

Usnesení č. 274
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Nový chodník v ulici ke Skále“,
2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Jan Burian 1. Michala Holovská
2. Ing. Caroline Chudobová 2. Zora Štěpánková
3. Lenka Vrbová 3. Ota Balík

Usnesení č. 275
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování profilu zadavatele se společností OTIDEA, a. s.

Usnesení č. 276
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 3. rozpočtové opatření takto:
1) snížení rozpočtové položky - Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa o 6.050 tis. Kč (na 1.500 tis. Kč) a změnu jejího názvu na „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“,
2) navýšení rozpočtové položky - PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové o 380 tis. Kč (na 500 tis. Kč),
3) navýšení rozpočtové položky – PD pěší a cyklodoprava přes Labe o 1.500 tis. Kč (na 1.800 tis. Kč),
4) navýšení rozpočtové položky – PD Brandlova – revize o 200 tis. Kč (na 400 tis. Kč),
5) navýšení rozpočtové položky – PD Parkoviště P+R nádraží o 450 tis. Kč (na 700 tis. Kč),
6) navýšení rozpočtové položky – Příprava projektů komunikace o 800 tis. Kč (na 2.155 tis. Kč),
7) přidání rozpočtové položky – PD ZUŠ ve výši 220 tis. Kč,
8) přidání rozpočtové položky – PD chodník podél domů v Husově ul. ve výši 350 tis. Kč,
9) přidání rozpočtové položky – PD hasičská zbrojnice ve výši 800 tis. Kč,
10) přidání rozpočtové položky – VaK ČSA ve výši 1.000 tis. Kč,
11) přidání rozpočtové položky – PD zateplení domu č. p. 29 v ul. ČSA ve výši 350 tis. Kč.

II. u k l á d á
odboru FO zapracovat navržené úpravy rozpočtu do 3. rozpočtového opatření předkládaného ZM dne 10. 05. 2017.

Usnesení č. 277
Rada města

s c h v a l u j e
rozšíření programu jednání RM dne 18. 04. 2017 o výběru účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Byšičky“.

Usnesení č. 278
Rada města

I. r o z h o d l a
o vyloučení účastníků, PKS stavby, a. s., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČO 46980059, a STAVOKOMPLET, spol. s r. o., se sídlem Královická 251, Zápy, PSČ 250 01, IČO 47052945, ze zadávacího řízení k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Byšičky“,

II. s c h v a l u j e
výběr účastníka zadávacího řízení k veřejné zakázce „Kanalizace a vodovod Byšičky“ takto: vybraným účastníkem je LBtech, a. s., se sídlem Moravská 786, Litomyšl – Město, PSČ 570 01, IČO 15035808, s nabídkovou cenou 15.676.490 Kč bez DPH,

II. b e r e n a v ě d o m í
další pořadí účastníků výše uvedeného zadávacího řízení:
2. KVIS Pardubice, a. s., Pardubice 151, Pardubice – Rosice, PSČ 533 53, IČO 46506934,
3. PORR, a. s., Dubečská 3238/36, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00, IČO 43005560,
4. STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, Na bělidle 198/21, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČO 60838744,
5. VPK Suchý, s. r. o., Komenského náměstí 12, Zásmuky, PSČ 281 44, IČO 27085201,
6. PRESSKAN system, a. s., Vápenice 2974/13, Prostějov, PSČ 796 01, IČO 60743824,
7. ZEPRIS, s. r. o., Mezi vodami 639/27, Praha 12 - Modřany, PSČ 143 00, IČO 25117947,
8. POHL cz, a. s., Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63, IČO 25606468.
Vytvořeno 19.4.2017 8:25:09 - aktualizováno 19.4.2017 8:28:19 | přečteno 7x | ernest
load