10. Usnesení RM 04.04.2017

Usnesení z jednání RM dne 04. 04. 2017.
Usnesení č. 223
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 04. 04. 2017 p. Kolmana J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 224
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 04. 04. 2017.

Usnesení č. 225
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá nad Labem,

2) Kritéria pro hodnocení návrhů:
a) Urbanismus – velikost zastavěného území, estetické a funkční umístění,
b) Dispozice a provoz – propojení se stávajícím sportovním areálem, zachování zeleně, konfigurace funkcí uvnitř (dle stavebního programu),
c) Architektura – exteriér / interiér, kvalita věcného návrhu,
d) Ekonomika – flexibilita, variabilita využití, cena,

II. j m e n u j e
1) členy komise pro hodnocení a volbu vítězného návrhu: Jaroslav Denemark (starosta T. J. Sokol Lysá n. L.), Petr Jirsa (předseda výboru FK Slovan Lysá n. L., člen Komise pro cestovní ruch a sport), Ing. Arch. Jan Kazimour (Porotce proškolený pro architektonické /urbanistické/ soutěže, Ing. Jiří Kulhánek, jako závislé: Ing. Arch. Jan Ritter (autorizovaný architekt), Ing. Karel Otava (starosta města), Jan Krumpholc (radní města, předseda Komise pro cestovní ruch a sport),

2) náhradníky členů komise: pí Malinovská Ilona (T. J. Sokol Lysá n. L.), PhDr. Michal Řezníček (T. J. Sokol Lysá n. L.), jako závislé p. Bc. Martin Robeš (člen RM), p. Ing. Petr Gregor (zastupitel města),

III. p o v ě ř u j e
Ing. Štěpána Svačinu a Ing. Petra Elišku (zastupitele města) představením stávajících návrhů městské sportovní haly,

IV. u k l á d á
1) odboru MI svoláním výše uvedené komise,
2) VO MI působit jako pověřená osoba zadavatele,
3) odboru MI předložit RM výsledek volby vítězného návrhu a návrh další kroků potřebných k realizaci projektu městské sportovní haly.
Termín: do 30. 05. 2017

Usnesení č. 226
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost TJ Sokol Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 1976, 289 22 Lysá nad Labem,
na schválení konání Sokolského triatlonu a uzavření jednosměrné komunikace na severní straně náměstí B. Hrozného,

II. s o u h l a s í
s konáním Sokolského triatlonu a uzavření komunikace na severní části náměstí Bedřicha Hrozného, v termínu 11. 06. 2017, od 11:00 do 14:00 hodin, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku.

Usnesení č. 227
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost I. župy polabských baráčníků, se sídlem Raisova 567, 289 22 Lysá n. L., o schválení konání průvodu po místních komunikacích,

II. s o u h l a s í
s konáním akce a vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání místních komunikací ul. Na Písku, Školní náměstí, Komenského a Nám. B. Hrozného, z důvodu konání průvodu v termínu 20. května 2017, od 13:30 do 14:30 hodin, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku.

Usnesení č. 228
Rada města

s c h v a l u j e
podpacht k obecním pozemkům p. č. 3275/4 o výměře 1.878 m2, p. č. 3275/3 o výměře 1.079 m2 a p. č. 2836/27 o výměře 337 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., které jsou pronajaty panu Pavlu Pokornému - Bramko, IČO 12520934, se sídlem Semice 196, 289 17, dle žádosti ze dne 17. 03. 2017.

Usnesení č. 229
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Oprava výtluků technologií PATCH 2017 v Lysé nad Labem“ od firmy ČNES dopravní stavby, a. s., Kladno, a ROADSTAV, s. r. o., opravy
a údržba komunikací, Poděbrady,

II. s c h v a l u j e
výsledek poptávkového řízení na VZ malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava výtluků technologií PATCH 2017 v Lysé nad Labem“, dle výsledků hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 28. 03. 2017,

III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla hodnotící komisí vybrána pro zadavatele jako nejvýhodnější, a to s dodavatelem ROADSTAV, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, IČO 24286861, za cenu 2.845 Kč/1t vč. DPH,

IV. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu s výše uvedeným dodavatelem na uvedenou veřejnou zakázku.
Termín: ihned

Usnesení č. 230
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Oprava chodníku v ulici Boženy Němcové“,

2) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium – ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
a) nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
b) záruka na dílo 20 %
c) lhůta plnění 10 %

3) zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům:
1. SKL Recyklostav, Jiřická 1000, 289 23 Milovice, IČO 29010161,
2. HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, IČO
43090150,
3. AVE Kolín, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín IV, IČO 25148117,
4. Tost.cz, s. r. o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 25956019,
5. COMPAG Mladá Boleslav, s. r. o., Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 47551984.

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. p. Josef Kolman - člen RM a ZM p. Jan Krumpholc – člen RM a ZM
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ Ing. Ivana Polenová – vedoucí FO
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM p. Ota Balík – referent OSM

Usnesení č. 231
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci Řádu svatého Huberta v Kuksu, týkající se odstoupení od jejich původní žádosti ze dne 04. 02. 2017 a nepodepsání nájemní smlouvy k prostorům sloužícím k podnikání v budově č. p. 29, ul. Čs. armády, Lysá n. L., a informaci, že 2 místnosti rezervované pro Řád sv. Huberta z Kuksu jsou k dispozici pro dalšího potencionálního zájemce o nájem.

Usnesení č. 232
Rada města

I. s c h v a l u j e
pro realizaci výběru dodavatele všech energií pro rok 2018, 2019, společnost Optimal Energy, formou přímého nacenění. Součástí nabídky musí být závazek, že v roce budou vystaveny 3 max. 4 zálohové faktury a jedna faktura zúčtovací (nejlépe k 31.12.).

II. d e l e g u j e
pravomoc k podpisu (potvrzení) nejvýhodnější nabídky na dodávku elektrické energie a plynu starostu, příp. místostarostu.

Usnesení č. 233
Rada města

I. k o n s t a t u j e
k žádosti o stanovisko k převodu pozemků veřejné infrastruktury ze dne 27. 03. 2017:

1) Na pozemcích p. č. 835/9 a p. č. 835/10, k. ú. Lysá n. L., se nachází veřejná infrastruktura ve vlastnictví Města. Na pozemku p. č. 835/9 komunikace, vjezd, chodník, dešťová kanalizace. Na pozemku p. č. 835/10 komunikace, 2 vjezdy, chodník, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, a veřejné osvětlení.

2) Jedná se o veřejnou infrastrukturu, která byla odkoupena za 1 Kč od Družstva Drážky na základě kupní smlouvy ze dne 19. 09. 2014.

3) Pokud budou městu nabídnuty i pozemky p. č. 835/9 a p. č. 835/10, k. ú. Lysá n. L., (dle stávající stavu v katastru nemovitostí, resp. nového geometrického plánu č. 2883-59/2014)
k převodu do vlastnictví Města za původně dohodnutých podmínek, bude Město Lysá nad Labem o této věci jednat v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou ze dne 03. 12. 2012.

4) Usnesením Zastupitelstva města č. V, ze dne 14. 05. 2014, se v případě pozemků p. č. 835/2 jednalo o výměru 268 m2 a u pozemku p. č. 835/6 o výměru 579 m2, oba k. ú. Lysá n. L., což je dle výpisu z katastru nemovitostí, ze dne 20. 03. 2017, prokazující stav evidovaný k datu 14. 05. 2014.

5) Jiné rozhodnutí, než usnesení č. V, schválené zastupitelstvem města dne 14. 05. 2014 v této věci nebylo vydáno.

6) Dne 15. 04. 2014 byla na odbor SMI doručena žádost předsedy Družstva Drážky, pana Mgr. Petra Hermana, o převedení pozemků a infrastruktury na Město Lysá nad Labem. Město Lysá nad Labem převod pozemků p. č. 835/2 a p. č. 835/6, k. ú. Lysá n. L., neodmítlo.

7) Na odbor SMI byl doručen návrh smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 835/2, 835/4 a 835/6, k. ú. Lysá n. L., kde na základě geometrického plánu č. 2883-59/2014 byly tyto pozemky rozděleny, a nově vzniklé pozemky p. č. 835/9 a 835/10 nebyly městu nabídnuty k převodu do jeho vlastnictví.

8) Rada města odsouhlasila usnesením č. 581/1, ze dne 22. 10. 2014, pouze částečný převod původních pozemků p. č. 835/2 a p. č. 835/6, k. ú. Lysá n. L. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí neprošlo zastupitelstvem města, částečný převod, ve smyslu zákona o obcích, nebyl schválen.

9) K dotazu, zda se bude město domáhat zrušení „Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene“ uzavřené dne 22. 10. 2014, se nelze v této chvíli vyjádřit. Projednáno to bude až po jednání soudu stanoveném na den 28. 04. 2017 mezi Družstvem Drážky v likvidaci a panem Z. B. V této chvíli není důvod dávat návrh na zrušení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

II. b e r e n a v ě d o m í
návrh pana B., prostřednictvím opatrovnice paní M., na zřízení věcného břemene na infrastrukturu ve vlastnictví města, která je vybudována na pozemcích p. č. 835/9 a 835/10, k. ú. Lysá n. L. (komunikace, chodníky, vjezdy, zasakovací drén, kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení),

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 10. 05. 2017 výše uvedené body k projednání včetně návrhu, zda v této době uzavírat věcné břemeno na infrastrukturu ve vlastnictví města, která je vybudována na pozemcích p. č. 835/9 a 835/10, k. ú. Lysá n. L.

Usnesení č. 234
Rada města

I. s c h v a l u je
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Rekonstrukce lodžií bytového domu Slepá 551, Milovice.

2) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium – ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
a) nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90 %
b) lhůta plnění 10 %

3) zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům:
DVOŘÁK – KARLÍK, s. r. o., Dudychova 298, 53401 Holice v Čechách, IČO 28825870,
UNITIP, spol. s r. o., Velké náměstí 162, 50001 Hradec Králové, IČO 15057844,
STASYPRO CZ, s. r. o., U masokombinátu 1242, 29306 Kosmonosy, IČO 02712628,
PAMAK, s. r. o., Mikoláše Alše 470, 28002 Kolín, IČO 25779656,
THERMOINVEST Praha, spol. s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, IČO 02290677.

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1) p. Kolman Josef – člen RM p. Krumpholc Jan – člen RM
2) Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3) Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM Ota Balík – referent OSM

Usnesení č. 235
Rada města

s c h v a l u j e
natáčení připravovaného seriálu dne 22. 04. 2017 v prostorách zámeckého parku a s využitím teras pro osazení osvětlovací techniky. Každý započatý den natáčení bude zpoplatněn 5.000 Kč, vratná kauce 10.000 Kč musí být zaplacena nejpozději den před natáčením. Poplatky za parkování a zábor pozemků budou účtovány dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013, o místních poplatcích.

Usnesení č. 236
Rada města

I. s c h v a l u j e
udělení souhlasu se stavbou „Lysá nad Labem, kNN pro p. č. 621/68“ a uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021054/01/2017 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 621/2, k. ú. Lysá n. L., v navrženém znění s tím, že text smlouvy bude doplněn souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na webových stránkách města. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města
a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 14. 04. 2017

Usnesení č. 237
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informační zprávu o stavu rozpracovanosti jednotlivých zakázek v kompetenci odboru správy majetku,

II. s c h v a l u j e
v případě nedodání PD na rekonstrukci stoupaček pav. D do 24. dubna 2017:
1) změnu účelu využití a názvu položky rozpočtu Města na rok 2017 odd. pa. 3113, pol. 6121, org. 5142 – ZŠ Kom. pav. D (VaK, topení, elektro) na ZŠ Kom. pav. F - Rekonstrukce toalet,

2) zahájení prací souvisejících s výběrem dodavatele,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 10. 05. 2017 navrženou změnu dle bodu II/1 k odsouhlasení.

Usnesení č. 238
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ZŠ Komenského pav. D, VaK, topení, elektro“,

2) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium – ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
a) nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 70 %
a) záruka na dílo 30 %

3) zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům:
Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, IČO 28825870,
PROXIMA, a. s., Charlese de Gaulla 800/3,160 00 Praha, Bubeneč, IČO 60916478,
Alois Bezucha, Soběslavova 390, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČO 12523232,
PAMAK, s. r. o., Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín, IČO 25779656,
SARK engineering, s. r. o., Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4, IČO 27880214,

4) v případě nedodání PD do 24. 04. 2017 pro stavbu „ZŠ Komenského pav. D, VaK, topení, elektro“, zahájit poptávkové řízení na stavbu „ZŠ Komenského pav. F, rekonstrukce WC“ za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v bodech I a II pro stavbu „ZŠ Komenského pav. D, VaK, topení, elektro“,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1) p. Kolman Josef – člen RM p. Krumpholc Jan – člen RM
2) Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3) Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM František Blažek – referent OSM

Usnesení č. 239
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci služeb Centra rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú.

Usnesení č. 240
Rada města

s o u h l a s í
s realizací projektu výzvy: 02-16-022 Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro MŠ a ZŠ I. v MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 241
Rada města

s c h v a l u j e
podání žádosti o grant ŠKODA AUTO „Úprava 3 přechodů pro chodce na náměstí Bedřicha Hrozného a Husově náměstí v Lysé nad Labem“.

Usnesení č. 242
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o přípravě a realizaci stavebních opatření v oblasti zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti vybraných veřejných prostranství,

II. r u š í
část II. b) usnesení RM č. 413, ze dne 22. 11. 2016,

III. u k l á d á
1) FO vytvořit v běžných výdajích položku Bezbariérovost míst pro přecházení v souhrnné výši 700 tis. Kč pro roky 2017 a 2018,

2) OMI ve spolupráci s předsedou komise dopravy:
a) připravit ZŘ na realizaci Okruhu 1 dle důvodové zprávy (nízkonákladové úpravy vstupů do vozovek ze stávajících chodníků),
Termín: 15. 06. 2017
b) připravit ZŘ na PD pro Okruh 2 – vybraná nenaléhavější lokální opatření požadovaná/oceňovaná občany (chodník v krčku ul. Palackého mezi Dobrovského sady a Ve Višňovce; zvýšená plocha Resslova u Třebízského; zvýšená křižovatková plocha u ZŠ JAK; zvýšená křižovatková plocha Na Mlíčníku x Za Koncem), Okruh 3 – chodníky z dotace SFDI podél silnic II. a III. třídy (ul. Poděbradova, Družstevní, Stržiště), Okruh 4 – bezbariérové úpravy trasy z Litole až za Labe z dotace SFDI (chodník Na Staré vsi – Brazel s lávkou přes Litolskou svodnici; bezbariérový nájezd na most na straně Litole; bezbariérový nájezd na most za Labem) dle důvodové zprávy,
Termín: 15. 06. 2017
c) připravit podklady pro podání žádostí o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro okruhy 3 a 4 dle důvodové zprávy.
Termín: 30. 11. 2017.

Usnesení č. 243
Rada města

I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení
§ 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá nad Labem“,

II. s c h v a l u j e
pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

III. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
člen komise náhradník členů komise
1. Jiří Vírava Jan Čech
2. Petra Loudová Zbyněk Konečný
3. Jan Šátek Jakub Nedoma
a p. Ing. Josefa Bártu, pověřenou osobou zadavatele,

IV. p o v ě ř u j e
starostu města či v jeho nepřítomnosti místostarostu města k výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto poptávkového řízení a ke všem úkonům v průběhu poptávkového řízení jako zadavatele veřejné zakázky vyjma rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - výběru dodavatele či zrušení poptávkového řízení.

Usnesení č. 244
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci odboru IT o plnění investičních akcí v roce 2017.

Usnesení č. 245
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci odboru MI o plnění investičních akcí v roce 2017.

Usnesení č. 246
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava části ohradní zdi zámecké zahrady III. etapa“,

2) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

3) uzavření příkazní smlouvy s Ing. J. Bártou za podmínek v ní uvedených na zabezpečení organizace průběhu tohoto poptávkového řízení jako pověřené osoby zadavatele.

II. j m e n u j e
- členy hodnotící komise zadavatele, která plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci dodavatelů, ve složení:
1. PaedDr. Jan Štěpánek
2. Ing. Caroline Chudobová
3. Hana Nesměráková
- náhradníka členů komise Ing. Josefa Bártu, pověřenou osobu zadavatele,

III. p o v ě ř u j e
starostu města či v jeho nepřítomnosti místostarostu města k výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích podmínek tohoto poptávkového řízení a ke všem úkonům v průběhu poptávkového řízení jako zadavatele veřejné zakázky vyjma rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - výběru dodavatele či zrušení poptávkového řízení.

Usnesení č. 247
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na projekt „Oprava vozidla T815 8x8“ s firmou Požární technika KOMET, s. r. o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky, za celkovou cenu 988.564 Kč vč. DPH. Termín plnění a místo plnění se mění tak, že termín dokončení díla je stanoven nejpozději do 30. 06. 2017. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem Dodatku č. 1 smlouvy o dílo 2016-0564/KÚ.
Vytvořeno 5.4.2017 10:36:24 - aktualizováno 5.4.2017 10:39:15 | přečteno 10x | ernest
load