09. Usnesení RM 21.03.2017

Usnesení z jednání RM dne 21. 03. 2017.

Usnesení č. 180
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 21. 03. 2017 p. Buriana J. a p. Bc. Robeše M.

Usnesení č. 181
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 21. 03. 2017.

Usnesení č. 182
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložené doporučení pro výstavbu nové tělocvičny v Litoli,

II. u k l á d á
odboru MI dle schválených parametrů vypsat zadávací řízení na projektanta výstavby nové tělocvičny o max. rozměru 15 m x 26 m x 6m). ZŘ bude zahrnovat dodání všech potřebných stupňů PD a l. stupeň PD pro venkovní sportovní hřiště. Podkladem pro ZŘ bude studie dodaná p. Ing. Svačinou a připomínky p. J. Rittera.

Usnesení č. 183
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 informativní zprávu o pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem při dodržení podmínek, uvedených v důvodové zprávě.

Usnesení č. 184
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na přistoupení města Lysá nad Labem k Memorandu o vzájemné spolupráci,

II. p ř e d k l á d á
návrh na přistoupení města Lysá nad Labem k Memorandu o vzájemné spolupráci podél řeky Labe ZM dne 29. 03. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 185
Rada města

I. s c h v a l u j e
Směrnici č. 3/2017 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01. 04. 2017 – zvýšení o 1 místo v odboru dopravy,

II. u k l á d á
a) tajemníkovi začít neprodleně s realizací Směrnice č. 3/2017, tj. vyhlášením výběrového řízení na 1 nově zřízené pracovní místo na odboru dopravy.
Termín: po schválení 2. rozpočtového opatření

b) vedoucí FO zařadit úpravu rozpočtu v položce 6171 Veřejná správa, Platy zaměstnanců, o 250.000 tis. Kč do následující rozpočtové úpravy (na 1 místo v odboru dopravy).
Termín: ZM 29. 03. 2017

Usnesení č. 186
Rada města

I. s c h v a l u j e
variantu studie č. 1 – s podélným parkovacím stáním, vypracovanou pro rekonstrukci ulice 28. října v Lyse nad Labem.

II. u k l á d á
odboru MI pokračovat v jednání s ateliérem M.A.A.T., včetně zapracování vzešlých připomínek, na dokončení projektové dokumentace varianty studie č. 1.
Termín: ihned

Usnesení č. 187
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích - Mladé s paní E. G., bytem Milovice.

Usnesení č. 188
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích - Mladé, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 14.513 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2, s panem Bc. J. H., bytem Praha 8.

Usnesení č. 189
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o platební nekázni MB – Ortopedie, s. r. o., (MUDr. J. M.), která má v nájmu prostor sloužící k podnikání na adrese Masarykova 1102, Lysá n. L.,

II. u k l á d á
starostovi Města Lysá nad Labem vyvolat jednání s MB – Ortopedie, s. r. o. zastoupená MUDr. J. M., za účelem dohody o splacení dlužné částky za nájemné, která k 3/2017 činí 39.978 Kč a za služby za rok 2015 ve výši 25.244 Kč a za účelem zlepšení platební morálky v budoucnu,

III. s o u h l a s í
v případě neúspěchu jednání dle bodu II. s okamžitou výpovědí smluvního vztahu.

Usnesení č. 190
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 25/1278, Praha 7, PSČ 170 00, zastoupeným ředitelkou Krajské pobočky v Příbrami, nám. T. G. Masaryka 145, Příbram, PSČ 261 01, Mgr. Renatou Malichovou, na nebytové prostory v budově radnice Města Lysá nad Labem dohodou k 31. 3. 2017,

2) uzavření upravené a doplněné nájemní smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 25/1278, Praha 7, PSČ 170 00, zastoupeným ředitelkou Krajské pobočky v Příbrami, nám. T. G. Masaryka 145, Příbram, PSČ 261 01, Mgr. Renatou Malichovou, na dobu neurčitou, za nájemné v celkové výši 100 Kč/m2/měsíc. Jedná se o 1 kancelář ve 2. nadzemním podlaží vlevo o výměře 18 m2 s přístupovým schodištěm a 1 kancelář v 1. nadzemním podlaží (přízemí) vlevo o celkové výměře 60 m2, 2x WC o výměře 6 m2, kuchyňku o výměře 10 m2, včetně vstupní chodby a prostory čekárny (celkem 153 m2), v č. p. 29, Čs. armády, Lysá n. L.

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem upravené a doplněné nájemní smlouvy.

Usnesení č. 191
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích - Mladé, s paní D. S., bytem Milovice.

Usnesení č. 192
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o uvolnění bytu č. 22, Sokolská 47, Lysá n. L., (1 + 1), o velikosti 51 m2,

II s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Lysé n. L., s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 51 Kč/m2, s manž. K., trvale bytem Lysá n. L., za předpokladu vrácení bytu, který nyní užívají a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt dohodou do 31. 05. 2017. Zájem o nabídku bytu musí jmenovaní vyjádřit nejpozději do 12. 04. 2017.

Usnesení č. 193
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2172/13, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. st. 1625, ul. Kpt. Jaroše, s paní Mgr. I. B., trvale bytem Praha 10, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 194
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2836/21 o výměře 3.564 m2, p. č. 2836/24 o výměře 1.109 m2 a p. p. č. 2836/25 o výměře 352 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, p. Petrem Rubešem, IČO 43144896, se sídlem Poděbradova 137, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za pachtovné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 195
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/5, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Poděbradova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za cenu 1 Kč/m2/den za účelem umístění odkládací schránky pro služby státního podniku Česká pošta.

Usnesení č. 196
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 1478/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 21.000 m2, na severní a jižní straně oddělit pruh v šíři 3 m a podél chat v šíři 6 m), k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, stávajícímu nájemci, p. P. D., bytem Praha 84, za částku 20 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 29. 03. 2017 návrh dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 197
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2867/2 a p. č. st. 1409, oba k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s p. Ing. J. F., bytem Lysá n. L.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 předložený návrh ke schválení.

Usnesení č. 198
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 m2), k. ú. Lysá n. L., paní J. Š., Zeleneč v Čechách, za částku 1 Kč s tím, že kupující současně odprodá městu část pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, určený k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře cca 34 m2, rovněž za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 29. 03. 2017 návrhy dle bodu I ke schválení a uložit starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv na výkup části p. p. č. 33/25, k. ú. Litol, dle usnesení ZM č. 20/2, ze dne 15. 02. 2017, a prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., dle návrhu bodu I a tyto smlouvy současně uzavřít.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 199
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. V. K., trvale bytem Semice, o otevření části komunikace ul. Na Homolce, z důvodu výstavby kanalizační přípojky pro p. č. 2873/3, k. ú. Lysá n. L.,

II. s o u h l a s í
s otevřením části komunikace ul. Na Homolce, za předpokladu dodržení podmínek uvedených v rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které bude vydáno na základě žádosti odborem správy majetku s tím, že práce bude provádět firma Stavokopmlet, s. r. o.

Usnesení č. 200
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost obyvatel obce Dvorce o opravu cesty podél lesa, p. č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L.,

II. n e s o u h l a s í
s opravou cesty podél lesa ve Dvorcích do doby dokončení investiční akce „Kanalizace Dvorce“,

III. u k l á d á
odboru MI zadat vypracování PD na VO v úseku od restaurace k hájovně, zajistit územní rozhodnutí a stavební povolení a výstavbu VO koordinovat s výstavbou kanalizačního řadu, za předpokladu schválení akce a případné úpravy rozpočtu v ZM,

IV. p ř e d k l á d á
ZM 29. 03. 2017 žádost občanů Dvorce k projednání.

Usnesení č. 201
Rada města

I. s c h v a l u j e
Plán odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021,

II. u k l á d á
odboru SM, aby předložil harmonogram činností (vč. finančních prostředků), nutných k plnění úkolů vyplývajících z předloženého plánu odpadového hospodářství na období 2017 – 2021,
Termín: ihned

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 Plán odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 ke schválení.

Usnesení č. 202
Rada města

s c h v a l u j e
1) typy hospodaření na městských lesních pozemcích pomocí externích firem v případě výsadby, vyžínání v meziřadí, údržbových prací a likvidace oplocenek,
2) možnost samotěžby při odstraňování odumřelých dřevin z lesních porostů za cenu 200 Kč/m3 a v maximálním množství 3 m3 na osobu.

Usnesení č. 203
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ vypracovaný odborem SM,

II. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 ke schválení Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ.

Usnesení č. 204
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6012991/1 v navrženém znění s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p. č. 494/28, 494/30, 494/31, 494/39, 495/51, 612/1, 612/2, 612/14, 3466/2 a 3667/3, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá nad Labem VBE-přípoj. OC VN“. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města. Cena za zřízení služebnosti je 128.500 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. u k l á d á
panu starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 05. 04. 2017

Usnesení č. 205
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. EP-12-6002153/VB01 v navrženém znění s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá nad Labem, Čapkova, přeložení kNN“. Smlouva bude doplněna souhlasem obou stran se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách města. Cena za zřízení služebnosti je 1.000 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. u k l á d á
panu starostovi uzavřít výše uvedenou smlouvu.
Termín: do 05. 04. 2017

Usnesení č. 206
Rada města

I. r u š í
zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu č. 1149/2017 s názvem: „ZŠ Speciální - rekonstrukce toalet a stoupaček“,

II. s c h v a l u j e
nové zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ZŠ Speciální - rekonstrukce toalet a stoupaček“ za podmínek stanovených rozhodnutím RM ze dne 21. 02. 2017, usn. č. 135 s tím, že zakázka bude zveřejněna 15 dnů.

Usnesení č. 207
Rada města

r u š í
své usnesení č. 175, ze dne 07. 03. 2017, týkající se financování vybudování zahradních toalet z provozních prostředků MŠ Pampeliška pro rok 2017.

Usnesení č. 208
Rada města

I. s c h v a l u j e
přesun finančních prostředků určených pro ZŠ J. A. Komenského,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 přesun finančních prostředků ke schválení.

Usnesení č. 209
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto: Železniční modelářský kroužek 17.697 Kč, Český svaz včelařů 13.249 Kč, SDH Dvorce 13.735 Kč, KČT 24.448 Kč, RC Parníček 182.102 Kč, Fajn spolek 51.086 Kč, Farní sbor 32.525 Kč, Spolek radioamatérů 15.480 Kč, Centrum sociálních služeb 58.643 Kč, ČRS 42.629 Kč, Obec baráčníků 15.763 Kč, Quattour Artes 123.540 Kč, Ladoňka 9.122 Kč.

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 29. 03. 2017 návrh ke schválení.

Usnesení č. 210
Rada města

s c h v a l u j e
realizaci projektu výzvy: 02-16-022 Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony pro MŠ v MŠ Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 211
Rada města

I. s c h v a l u j e
pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem ve výši 221.160 Kč,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 pozastavení vyplacení dotace ke schválení.

Usnesení č. 212
Rada města

I. s c h v a l u j e
restaurování sochy putti Sochařství ze zámeckého parku v Lysé nad Labem ak. soch. Vojtěchem Adamcem, Hyacintova 2819, 106 00 Praha 10, za 50.000 Kč bez DPH (57.500 vč. DPH).

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 213
Rada města

I. s c h v a l u j e
restaurování sloupků litinové branky pro pěší z ohradní zámecké zdi a plotu – kov a kámen (část soklové partie zámecké zdi), na p. č. 18 v Lysé nad Labem, ak. soch. Josefem Majrychem, Otvovice 57, PSČ 273 27, za cenu 286.695 Kč včetně DPH (249.300 Kč bez DPH),

II. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 214
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku 2017 – 2. rozpočtové opatření:
l) přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 157.500 Kč, 149.863 Kč a 148.618 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové položky rozpočtu ve výši 455.981 Kč,
2) navýšení položky na platy zaměstnanců o 500 tis. Kč z rezervního fondu (navýšení počtu pracovníků na finančním odboru o 1),
3) navýšení položky na Údržbu komunikací o 1.000 tis. Kč z rezervního fondu,
4) navýšení rozpočtu položky Obnova památek oddpa 3322, org. 3144, pol. 5171 o 650 tis. Kč z rezervního fondu. Schválený rozpočet byl 1.200 tis. Kč, po úpravě bude 1.850 tis. Kč,
5) změnu rozpisu položek určených pro ZŠ J. A. Komenského a přejmenování položek dle návrhu ředitelky, celková výše rozpočtu se nemění.
6) přijetí průtokové dotace „ŠABLONY“ ve výši 720.996 Kč určené ZŠ B. Hrozného. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu.
7) novou výdajovou položku PD Husovo náměstí ve výši 200 tis Kč (z rezervního fondu).

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 29. 03. 2017
1) schválit 2. rozpočtové opatření,
2) aby stanovilo, že rada města může, podle paragrafu 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, za období mezi zasedáními zastupitelstva schválit rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč i rozpočtovou změnou mezi oddíly a paragrafy v případech k zajištění činnosti města, zpravidla se definují tyto případy: přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků, vypořádání transferů, upřesnění výše dotací, výdaje k odvrácení škod, prevencí havárií, řešení živelných pohrom, výdaje ve stavu nouze, úhrady pokut, penále, daní, doměrků, odvodů, výdaje, u kterých by prodlení způsobilo škodu a výdaje, které nezávisí na vůli obce např. vyúčtování energií, technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů, pokud mají vliv na rozpočet, např. zavedení nové položky v rozpočtové skladbě nebo vyhlášením nového paragrafu při volbách. Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách k informaci zastupitelstva na nejbližším zasedání zastupitelstva.
2/ aby pro vyjasnění kompetencí a rozdílů mezi rozpočtem a rozpisem rozpočtu schválilo následující usnesení: Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., v platném znění, a 15. novely rozpočtové skladby č. 463/2016, ze dne 21. 12. 2016, je v kompetenci účetní - rozpočtáře. Položkové úpravy v rámci oddílu a paragrafu provádí na žádost příslušného vedoucího odboru správce rozpočtu a rozpočtář.

Usnesení č. 215
Rada města

I. s c h v a l u j e
hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, UŠ F. A. Šporka, Městské knihovny a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 hospodářské výsledky a jejich rozdělení ke schválení.

Usnesení č. 216
Rada města

s c h v a l u j e
přijetí daru od firmy Praktik-Lysá, s. r. o., (bezplatné lékařské vyšetření členů výjezdové jednotky JPO SDH Lysá n. L.).

Usnesení č. 217
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápisy z jednání Stavební komise dne 13. 02. 2017 a 13. 03. 2017.

Usnesení č. 218
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 29. 03. 2017 jmenovat novým členem Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města p. Jindřicha Ertnera M.A. Bc.

Usnesení č. 219
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 29. 03. 2017 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Výkup pozemku p. č. PK 2679, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.
2. Uzavření smlouvy budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 2867/18, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.
3. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá n. L. pro rok 2017.
4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 23/41, k. ú. Lysá n. L. (u. Za Zámkem).
5. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě č. 4/2014.
6. Plánovací smlouva č. 2017-0101/SM.
7. Úprava rozpočtu r. 2017 – 2. rozpočtové opatření.
8. Zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 17. 02. 2017 a návrh na doplnění OV Dvorce.
9. Prodej části pozemku p. č. PK 1478/1, k. ú. Lysá n. L., Řehačka.
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na výkup části pozemku p. č. 2867/2 a pozemku p. č. st. 1409, k. ú. Lysá n. L., pod budoucím obchvatem.
11. Prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., z důvodu výkupu části pozemku pod obchvatem.
12. Žádost občanů Dvorců o opravu cesty podél lesa.
13. Plán odpadového hospodářství Města Lysá n. L. na období 2017 – 2021.
14. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ.
15. Rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.
16. Pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.
17. Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2016.
18. Pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé n. L.
19. Přistoupení města Lysá n. L. k Memorandu o vzájemné spolupráci podél řeky Labe.
20. Jmenování nového člena Výboru pro obchvat.

Usnesení č. 220
Rada města

k o n s t a t u j e ,
že výsledky auditu vybraných investičních akcí provedeného spol. BDO Advisory, s. r. o., budou postoupeny k dalšímu šetření.

Usnesení č. 221
Rada města

I. s c h v a l u j e
zavedení položky par. 3111, pol. 6121 do rozpočtu 2017 s názvem „PD Spojovací chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků“ a zrušení položek par. 3111, pol. 5331, „MŠ Mašinka opravy dlažeb a zídek u vchodu“ a „MŠ Mašinka hrací prvky na školní zahradu“. Přesun finančních částek ze zrušených položek na položku nově zavedenou.

II. u k l á d á
1) odboru MI zadat VŘ na zhotovitele kompletní projektové dokumentace na akci „Spojovací chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků“, po schválení rozpočtové úpravy v ZM,
2) finančnímu odboru zahrnout úpravu do 2. rozpočtového opatření.

Usnesení č. 222
Rada města

u k l á d á
všem vedoucím odborů, aby na příští RM předložili stav rozpracovanosti investičních akcí a PD zahrnutých v rozpočtu města na rok 2017 a spadajících do jejich kompetence.
Vytvořeno 22.3.2017 15:31:38 - aktualizováno 25.10.2017 12:34:50 | přečteno 35x | ernest
load