08. Usnesení RM 07.03.2017

Usnesení z jednání RM dne 07. 03. 2017.
Usnesení č. 149
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 07. 03. 2017 p. Kolmana J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 150
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 07. 03. 2017.

Usnesení č. 151
Rada města

u d ě l u j e
souhlas k pořizování foto a video záznamů pomocí bezpilotního prostředku po dobu minimálně 12 měsíců v lokalitě zámeckého parku provozovateli/vlastníkovi bezpilotního prostředku, p. Ing. K. V., a k jejich následnému užití na jeho webových stránkách s tím, že bude smluvně ošetřeno, že foto a video záznamy budou umístěny i na webových stránkách města.

Usnesení č. 152
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu k možnosti rozšíření otevírací doby zámeckého parku,

II. s c h v a l u j e
1) celoroční otevření zámeckého parku za podmínek uvedených v upraveném návštěvním řádu zámeckého parku,
2) upravený návštěvní řád zámeckého parku,

III. u k l á d á
odboru SM, aby zajistil potřebná organizační a informační opatření.
Termín: do 31. 03. 2017

Usnesení č. 153
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložené parametry pro výstavbu nové MŠ,

II. u k l á d á
odboru MI dle schválených parametrů vypsat VŘ na projektanta výstavby nové MŠ. Projekt bude zahrnovat předložení 3 variant na výstavbu nové MŠ a po odsouhlasení vybrané varianty zpracování všech potřebných stupňů PD.
Termín: ihned

Usnesení č. 154

Rada města

I. s c h v a l u j e
1) rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá n. L. za rok 2016 dle předloženého návrhu v celkové výši 62.001 Kč,
2) navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2017“,

II. p ř e d k l á d á
navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2017“ ZM dne 29. 03. 2017 ke schválení.

Usnesení č. 155
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 221/10, k. ú. Lysá n. L., pro pozemky p. č. 84/2, 221/57 a st. 433 (kde bude vybudován nový RD), Na Rybníčku, s paní M. T., trvale bytem Milovice, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 156
Rada města

r e v o k u j e
své usnesení č. 22, ze dne 10. 01. 2017, ve věci schválení zřízení věcného břemene na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2172/13, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. st. 1625, ul. Kpt. Jaroše, s paní A. S., trvale bytem Rychnov nad Kněžnou.

Usnesení č. 157
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 3038/11 o výměře 62 m2, p. p. č. 2712/7 o výměře 261 m2, a p. p. č. 3038/13 o výměře 1.037 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, panem Miroslavem Fišerem, IČO 43738095, se sídlem Křižíkova 1175, 289 22 Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 158
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 35/4 o výměře 4.607 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, se zemědělcem, panem Davidem Herdicsem, IČO 45826757, se sídlem Luční 421, 250 67 Klecany, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.
b) uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 37/2 o výměře 1.193 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, se zemědělcem, panem Radkem Jíchou, IČO 45826625, se sídlem Na Brůdku 8/5, 289 22 Lysá n. L., za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.
c) uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 3275/4 o výměře 1.878 m2, p. č. 3275/3 o výměře 1.079 m2 a p. č. 2836/27 o výměře 337 m2, všechny druh pozemku orná půda, všechny k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, panem Pavlem Pokorným - Bramko, IČO 12520934, se sídlem Semice 196, 289 17, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrhy pachtovních smluv podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 159
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k části obecnímu pozemku p. č. 3269, k. ú. Lysá n. L., nově onačené jako pozemek p. č. 3269/2 o výměře 26.500 m2, druh pozemku trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 3179-94/2016, ze dne 27. 01. 2017, se zemědělcem, Petrem Rubešem, IČO 43144896, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L., za účelem sekání trávy, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 160
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Domácím hospicem Nablízku, z. ú., Jahodová 1857, 289 22, Lysá n. L., na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců za roční nájemné ve výši 1 Kč. Jedná se o prostor první kanceláře v přízemí domu č. p. 29, Čs. armády, Lysá n. L., vpravo, o velikosti cca 16 m2.

Usnesení č. 161
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
vyvěšení záměru na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v č. p. 1102, ul. Masarykova, Lysá n. L. (po bývalé ČSOB pojišťovně) pro M. L. V.,

II. k o n s t a t u j e ,
že tyto nebytové prostory budou využity pro sociální účely,

III. u k l á d á
panu místostarostovi projednat s žadatelkou jiné možnosti řešení.
Termín: ihned

Usnesení č. 162
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.411 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 65 Kč/m2, s paní L. K., Chřeštice.

Usnesení č. 163
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 1 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.539 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 65 Kč/m2 s panem F. M., bytem Milovice.

Usnesení č. 164
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 42 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.578 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 65 Kč/m2 s panem A. T., bytem Milovice - Mladá.

Usnesení č. 165
Rada města

I. r e v o k u je
své usnesení č. 802 ze dne 27. 10. 2015,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 23/7, nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41 o výměře 187 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, od pana K. M.,, za částku 100 Kč/m2 s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. K uzavření konečné smlouvy kupní bude prodávající vyzván nejpozději v termínu do 31. 12. 2019.

III. u k l á d á
odboru městského investora zajistit v souladu s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí kupní investiční akci v ulici Za zámkem včetně kolaudačního souhlasu v termínu do 31. 12. 2019,

IV. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 předložené návrhy ke schválení a navrhuje revokaci usnesení ZM č. II/2 ze dne 18. 11. 2015.

Usnesení č. 166
Rada města

I. s c h v a l u j e
1. v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Oprava výtluků PATCH 2017, v Lysé nad Labem“

2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty v procentech:
a) nejnižší celková nabídková cena včetně DPH/1t 70 %
b) záruka na dílo 20 %
c) lhůta plnění 10 %

3. zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace pěti vybraným dodavatelům:
a) ROADSTAV, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, IČO 24286681,
b) Jiří Ouvín, Boženy Němcové 534, 504 01 Nový Bydžov, IČO 69883351,
c) Ing. Pavel Vonc, SPC J49, 794 01 Krnov, IČO 04368703,
d) ČNES dopravní stavby, a. s., Milady Horákové 2764,272 01 Kladno, IČO 47781734,
e) HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, IČO
43090150.

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. p. Josef Kolman – člen RM p. Jan Krumpholc – člen RM
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ Ing. Ivana Polenová – vedoucí FO
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM p. Ota Balík – referent OSM

Usnesení č. 167
Rada města

s c h v a l u j e
Pravidla pronajímání bytů v majetku Města Lysá nad Labem, Formulář žádosti o nájem bytu, Statut bytové komise, Domovní řád a vzory nájemních smluv upravené ve smyslu diskuse s tím, že jejich platnost je od 08. 03. 2017.

Usnesení č. 168
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z bytové komise dne 28. 02. 2017.

Usnesení č. 169
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
žádost pana P. S. o snížení nájemného za byt v Milovicích – Mladé,

II. d o p o r u č u j e
žadateli, aby se obrátil na Správu budov, pí Crhovou, která prověří možnost úhrady zhodnocení bytu, nebo si podal žádost o nájem jiného bytu dle platných Pravidel pronajímání bytů v majetku města Lysá n. L.

Usnesení č. 170
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, vypracovaný odborem SM,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 dodatek č. 2 k projednání.

Usnesení č. 171
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana T. R., Lysá n. L., o vystavení plánovací smlouvy ke stavbě - vodovod a kanalizace pro novostavbu RD na pozemku p. č. 2870/44, Ke Vrutici, Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
1) Plánovací smlouvu č. 2017-0101/SM,
2) Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 plánovací smlouvu č. 2017-0101/SM ke schválení.

Usnesení č. 172
Rada města

s c h v a l u j e
spolku Ladoňka, z. s., pořádání společenské akce Férová snídaně v parku mezi ZŠ B. Hrozného a ZŠ Komenského (pozemek p. č. 295/1) dne 13. 05. 2017 od 09:00 do 11:00 hodin.

Usnesení č. 173
Rada města

s o u h l a s í
s realizací projektu výzvy: 02-16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I v MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá n. L.

Usnesení č. 174
Rada města

s c h v a l u j e
povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2017/2018 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách a u MŠ Mašinka ve 3. třídě z 24 na 28 dětí.

Usnesení č. 175
Rada města

s c h v a l u j e
financování vybudování zahradních toalet z provozních prostředků MŠ Pampeliška pro rok 2017.

Usnesení č. 176
Rada města

I. s c h v a l u j e
Směrnici č. 3/2017 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01. 04. 2017, v části finanční odbor - zřízení jednoho místa navíc,

II. u k l á d á
a) tajemníkovi začít po schválení navýšení finančních prostředků v rozpočtu města ZM
s realizací Směrnice č. 3/2017, tj. vyhlášením výběrového řízení na 1 nově zřízené pracovní místo,
b) předložit na příští RM kapacitní vytížení odboru dopravy,
c) vedoucí FO zařadit úpravu rozpočtu v položce 6171 Veřejná správa, Platy zaměstnanců, o 250.000 tis. Kč do následující rozpočtové úpravy.
Termín: ZM 29. 03. 2017

Usnesení č. 177
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z regulace provozní doby pro akci agentury Music Please dne 18. 03. 2017 v provozovně Calypsso v Lysé nad Labem, Masarykova 582,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro akci agentury Music Please dne 18. 03. 2017 od 21:00 hodin do 19. 03. 2017 do 05:00 hodin v provozovně Calypsso v Lysé nad Labem, Masarykova 582.

Usnesení č. 178
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny Calypsso v Lysé nad Labem, Masarykova 582,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice 582, Lysá n. L., na dobu 3 měsíců – duben až červen 2017, s provozní dobou v sobotu od 01:00 do 05:00 hodin.

Usnesení č. 179
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z veřejné schůze konané dne 17. 02. 2017 ve Dvorcích,

II. k o n s t a t u j e
1) úprava „zadní cesty“ se řeší,
2) silnice č. II/331 je ve vlastnictví Středočeského kraje, a proto je nutné případné připomínky směrovat tam,
3) s rekonstrukcí chodníků v letošním roce není v rozpočtu města uvažováno, přednost dostalo vybudování kanalizace,
4) objízdná trasa bude po projednání v dotčených orgánech v dostatečném časovém předstihu občanům Dvorců sdělena,

III. d o p o r u č u j e
ZM vzít na vědomí odstoupení paní Jany Burešové z funkce členky OV Dvorce, jmenovat novou členkou paní Petru Šolínovou a zvážit návrh občanů Dvorců z 13. 12. 2016 na rozšíření počtu členů OV Dvorce,

IV. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 k projednání zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 17. 02. 2017 společně s návrhem občanů Dvorců z 13. 12. 2016.
Vytvořeno 9.3.2017 9:49:00 - aktualizováno 9.3.2017 13:02:59 | přečteno 31x | ernest
load