07. Usnesení RM 21.02.2017

Usnesení z jednání RM dne 21. 02. 2017.

Usnesení č. 121
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 21. 02. 2017 p. Kolmana J. a p. Buriana J.

Usnesení č. 122
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 21. 02. 2017.

Usnesení č. 123
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
udělení medailí strážníkům Městské policie Lysá nad Labem: medaile „Za věrnost“ I. stupně str. Martinu Skořepovi, str. Luboši Benešovi a str. Štefanu Kačíkovi za 20 let u MěP, medaile „Za věrnost“ II. stupně str. Monice Zitové za 15 let u MěP, medaile „Za věrnost“ III. stupně str. Michalu Rohlíkovi za 10 let u MěP,

II. s c h v a l u j e
udělení medailí následujícím občanům:
1) čestné medaile Města Lysá nad Labem – vyznamenání II. třídy:
Anně Duškové a Martinu a Bidařovi za 1. místo na MS juniorů v krasobruslení v roce 2016, Ing. Kamile Kuchařové za 80 bezpříspěvkových odběrů krve, Janu Zavadilovi za 1. místo na ME a MS juniorů ve veslování v roce 2016,

2) čestné medaile Města Lysá nad Labem – vyznamenání III. třídy:
Petru Bäumeltovi za 40 bezpříspěvkových odběrů krve, Tereze Sloupové za čtvrté místo na ME juniorů ve veslování v roce 2016, Janě Fišerové, Martině Horčičkové a Marii Hálkové za dlouholetou činnost v oddílech TJ Sokol Lysá nad Labem,

3) pamětní medaile:
prof. ak. arch. Otakaru Sixtu-Ottersdorfovi „in memoriam“ za zásluhy ve sféře kultury, architektury a historie, Václavu Solnařovi, Janu Titěrovi a Tomáši Doubkovi za 20 bezpříspěvkových odběrů krve, Františku Janulovi za dlouholetou činnost ve výtvarném umění, Milanu Čepelkovi za vydání knihy „Fronta v Dolomitech“, Karlu Janouškovi za celoživotní výtvarnou činnost v oblasti grafiky, Mgr. Jaroslavu Bittnerovi, Mgr. Věře Škvrnové a PaedDr. Věře Bodnárové za rozvoj kulturního života ve městě, Janu Hůjovi a Pavlu Kostrounovi za dlouholeté působení v hasičské dechovce.

Usnesení č. 124
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 se společností BDO Advisory, s. r. o., se sídlem Karolinská 661/4, 186
00 Praha 8, IČO 45314381, o navýšení ceny na celkovou částku 125.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 125
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2679 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: pana J. Č., trvale bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní A. R., trvale bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2679 o výměře 622 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 29. 03. 2017 výkup pozemku ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 126
Rada města

I. s c h v a l u j e
znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu odboru SM na výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana M. R., trvale bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Budoucí prodávající se ve smlouvě zaváže, že konečnou kupní smlouvu uzavře na základě písemné výzvy budoucího kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy s tím, že výzva bude zaslána až po schválení změny územního plánu. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/18 o výměře 231 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

II. p o v ě ř u j e
odbor městského investora v rámci spolupráce se Středočeským krajem a stavebního řízení na akci „výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa“ požadovat, aby v úseku, kde budoucí obchvat města sousedí s komerční vybaveností severovýchod (v územním plánu označeno jako OK 2), vybudování protismogové a protihlukové stěny od silnice ve výši min. 2 m k přilehlé na straně lokality OK 2.

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 29. 03. 2017 schválit znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu odborem SM a uložit starostovi města Lysá n. L. tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 127
Rada města

s c h v a l u j e
podpacht k obecním pozemkům p. č. 2986/49 o výměře 3.278 m2 a p. p. č. 2986/45 o výměře 2.450 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., které jsou pronajaty panu Pavlu Pokornému - Bramko, IČO 12520934, se sídlem Semice 196, 289 17, dle žádosti ze dne 07. 02. 2017.

Usnesení č. 128
Rada města

s c h v a l u j e
zásah do obecního pozemku před nemovitostí č. p. 2002, ul. Luční, Lysá n. L.

Usnesení č. 129
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, o zvláštní užívání místní komunikace a parku nám. B. Hrozného z důvodu konání Řemeslného jarmarku,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a záboru cest v parku na nám. B. Hrozného, Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, v termínu 15. 04. 2017, od 08:00 – 18:00 hod., za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 130
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem, kterým je budova bez č. p. - objekt občanské vybavenosti - na pozemku st. 758, LV 3183, k. ú. Litol, pro potřeby TJ Litol, Mírová 6, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 67673678. Půjčiteli nepřísluší po dobu výpůjčky žádná úhrada.

Usnesení č. 131
Rada města

s c h v a l u j e
znění a obsah upravené nájemní Smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a K. K. na adrese Husovo náměstí 550, Lysá nad Labem, za účelem provozování rychlého občerstvení za měsíční nájemné ve výši 11.000 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 132
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 4 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 17.849 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 62 Kč/m2, s paní A. R., bytem Lysá n. L.

Usnesení č. 133
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu č. 1 v č. p. 610, Tyršova ul., Milovice – Mladá, s paní H. L., na dobu určitou 1 rok a výší nájemného 77 Kč/m2 měsíčně s tím, že k přestěhování musí dojít do 31. 03. 2017 a že byt, který dosud užívá, bude vrácen v řádném stavu.

Usnesení č. 134
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nutnost vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž je zbudována infrastruktura - vodovod v ul. Čechova, jakožto podmínku nezbytnou pro uskutečnění převodu infrastruktury do majetku Města Lysá nad Labem.

II. p o v ě ř u j e
odbor SM k jednání s vlastníky pozemků p. č. 3623/8 o výměře 107 m2, p. č. 3623/9 o výměře 203 m2 o možnosti odkupu, nebo o zřízení věcných břemen na zbudovaný vodovod. Navrhovaná cena za odkup pozemků je 100 Kč/m2.

Usnesení č. 135
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ZŠ Speciální - rekonstrukce toalet a stoupaček“,

2) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium - ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty:
a) nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90 %,
b) lhůta plnění 10 %,

3) zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace těmto vybraným pěti dodavatelům:
Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, IČO 28825870,
PROXIMA, a. s., Charlese de Gaulla 800/3,160 00 Praha, Bubeneč, IČO 60916478,
Alois Bezucha, Soběslavova 390, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČO 12523232,
PAMAK, s. r. o., Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín, IČO 25779656,
SARK engineering, s. r. o., Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4, IČO 27880214.

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ota Balík – referent OSM Tomáš Pilař – referent OSM
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM František Blažek – referent OSM.

Usnesení č. 136
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) zahájení poptávkového řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „ZŠ Komenského pav. D – VaK, topení, elektro“,

2) pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium - ekonomickou výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich váhovými koeficienty:
a) nejnižší celková nabídková cena včetně DPH 90 %,
b) lhůta plnění 10 %,

3) zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace těmto vybraným pěti dodavatelům:
Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, IČO 28825870,
PROXIMA, a. s., Charlese de Gaulla 800/3,160 00 Praha, Bubeneč, IČO 60916478,
Alois Bezucha, Soběslavova 390, 289 07 Libice nad Cidlinou, IČO 12523232,
PAMAK, s. r. o., Mikoláše Alše 470, Kolín II, 280 02 Kolín, IČO 25779656,
Bušek P&T Voda Plyn Topení, s. r. o., Újezdec 29, Vlachovo Březí 384 22, IČO 04637526.

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, a posuzuje kvalifikaci dodavatelů ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ota Balík – referent OSM Tomáš Pilař – referent OSM
2. Ing. Světlana Daňková – vedoucí ŽÚ PaedDr. Věra Bodnárová – vedoucí ŠSVZaK
3. Ing. Vladimír Kopecký – vedoucí OSM František Blažek – referent OSM.

Usnesení č. 137
Rada města

s c h v a l u j e
vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru v č. p. 29, ul. Čs. armády, Lysá nad Labem. Jedná se o jednu kancelář ve 2. nadzemním podlaží vlevo o výměře 18 m2 s přístupovým schodištěm a jednu kancelář v 1. nadzemním podlaží (přízemí) vlevo o celkové výměře 60 m2, 2x WC o výměře 6 m2, kuchyňky o výměře 10 m2, včetně vstupní chodby a prostory čekárny pro Úřad práce ČR, se sídlem Dobrovského 25/1278, Praha 7, PSČ 170 00, zastoupený ředitelkou Krajské pobočky v Příbrami, nám. T. G. Masaryka 145, Příbram, PSČ 261 01, Mgr. Renatou Malichovou, za nájemné v celkové výši 100 Kč/m2/měsíc.

Usnesení č. 138
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč Zlatému pruhu Polabí, o. p. s., na rozvoj cestovního ruchu v Polabí včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 139
Rada města

s c h v a l u j e
prodejní cenu nové knihy Lysá nad Labem barokní perla Polabí v hodnotě 290 Kč a místo prodeje v Městské knihovně Lysá nad Labem.

Usnesení č. 140
Rada města

s c h v a l u j e
1) Dohodu o užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem sepsanou s Klubem důchodců Litol, s platností ke dni 01. 03. 2017,
2) Dohody o užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem sepsanou s Klubem důchodců Lysá n. L., Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, občanské sdružení, základní organizace Lysá n. L., Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Lysá n. L. a se Seniory v DPS, všechny s platností ke dni 01. 03. 2017,
3) aktualizaci Provozního řádu společenské místnosti v DPS.

Usnesení č. 141
Rada města

s c h v a l u j e
dotaci z Charitativního programu pro zřízení nového babyboxu v Kolíně ve výši 2.000 Kč včetně veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 142
Rada města

s c h v a l u j e
odpisový plán města na rok 2017.

Usnesení č. 143
Rada města

s c h v a l u j e
provedení inventarizace majetku města za rok 2016.

Usnesení č. 144
Rada města

s c h v a l u j e
finanční podporu Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 09/07 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 145
Rada města

r e v o k u j e
usnesení RM č. 470, ze dne 13. 12. 2016, zadávající zpracování generelu sportovní haly projekční kanceláří Ateliér Machar, s. r. o., za celkovou cenu 234 tis. Kč bez DPH.

Usnesení č. 146
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 Městu Lysá n. L. k prodloužení konání Společenského plesu dne 10. 03. 2017 od 20:00 hodin do 11. 03. 2017 do 02:00 hodin.

Usnesení č. 147
Rada města

p o v ě ř u j e
pí Danu Hančovou účastí na valné hromadě Asociace měst pro cyklisty dne 09. 03. 2017 v Oslavanech.

Usnesení č. 148
Rada města

u k l á d á
odborům MěÚ Lysá n. L. do 31. 03. 2017 předat na odbor VV v jednom vyhotovení originály všech uzavřených smluv spadajících do působnosti jednotlivých odborů uzavřených od 15. 06. 2016 a dále předávat originály smluv odboru VV neprodleně po jejich uzavření.
Termín: trvale
Vytvořeno 21.2.2017 12:59:30 - aktualizováno 28.2.2017 7:31:01 | přečteno 38x | ernest
load