06. Usnesení RM 13.02.2017

Usnesení z jednání RM dne 13. 02. 2017.

Usnesení č. 118
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 13. 02. 2017 p. Bc. Robeše M. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 119
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 13. 02. 2017.

Usnesení č. 120
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 a za podmínky § 52, písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: "Parkovací dům na jízdní kola Lysá nad Labem",

b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. (2) v souladu s ustanovením § 53, odst. 6), zákona základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč bez DPH,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Ing. Karel Otava, starosta města,       Jan Burian, místostarosta,
2. Tomáš Sedláček, autorizovaný technik,  Ing. Petr Gregor, člen ZM,
3. Jan Krumpholc, člen RM, Josef Kolman, člen RM,
která plní i funkci komise pro otevírání obálek,

III. b e r e  n a  v ě d o m í
uzavření příkazní smlouvy dle § 2430 Občanského zákoníku na výkon zadavatelských činností této veřejné zakázky dle § 43 zákona s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora – Malín, dle podmínek uvedených v této smlouvě s tím, že tato pověřená osoba za zadavatele posuzuje kvalifikaci i před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem,

IV. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.
Vytvořeno 14.2.2017 11:48:08 - aktualizováno 28.2.2017 7:31:01 | přečteno 32x | ernest
load