04. Usnesení RM 07.02.2017

Usnesení z jednání RM dne 07. 02. 2017.

Usnesení č. 77
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 07. 02. 2017 p. Bc. Robeše M. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 78
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 07. 02. 2017.

Usnesení č. 79
Rada města

s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 35/4, výměra 4.607 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, se zemědělcem, panem Davidem Herdicsem, IČO 45826757, se sídlem Luční 421, 250 67 Klecany, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.
b) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 37/2, výměra 1.193 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, se zemědělcem, panem Radkem Jíchou, IČO 45826625, se sídlem Na Brůdku 8/5, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.
c) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 3275/4, výměra 1.878 m2, p. č. 3275/3, výměra 1.079 m2, a p. č. 2836/27, výměra 337 m2, všechny druh pozemku orná půda, všechny k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem, panem Pavlem Pokorným - Bramko, IČO 12520934, se sídlem Semice 196, 289 17, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 80
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k části obecnímu pozemku p. č. 3269, k .ú. Lysá n. L., nově onačené jako pozemek p. č. 3269/2, výměra 26.500 m2, druh pozemku trvalý travní porost, dle geometrického plánu č. 3179-94/2016, ze dne 27. 01. 2017, se zemědělcem, Petrem Rubešem, IČO 43144896, trvale bytem Poděbradova 137, Lysá n. L., za účelem sekání trávy, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Usnesení č. 81
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke stávající nájemní smlouvě č. SMI/09/262/N/Šm, ze dne 20. 09. 2006, spočívající ve změně předmětu pronájmu, tj. od 01. 01. 2017 již nebude pronajat stávajícímu nájemci pozemek p. č. PK 2372/2 o výměře 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., z důvodu prodeje. V ostatních ujednáních smlouva o nájmu včetně dodatků zůstává nezměněna.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat znění dodatku č. 3 dle bodu I a tento dodatek uzavřít.
Termín do: 31. 03.2017

Usnesení č. 82
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 40/24 o výměře 893 m2 a p. p. č. 40/25 o výměře 5 m2, oba druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, se společností Brazel, s. r. o., Lysá n. L., IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá n. L., za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh pachtovní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 03. 2017

Usnesení č. 83
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh na opravu chodníků a komunikací z položky 221 – Pozemní komunikace - údržba

II. s c h v a l u j e
předložený návrh oprav chodníků a komunikací v r. 2017 za předpokladu schválení rozpočtové úpravy č. 1.

Usnesení č. 84
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Josefa Tříšky, trvale bytem Praha 9, Za Černým mostem 266, o schválení konání Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, v termínu od 19. 06. 207. do 26. 06. 2017,

II. s o u h l a s í
s konáním Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno Odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 10 tis. Kč a platba ze vstupného bude stejná jako v předešlých letech, tj. 29.750 Kč.

Usnesení č. 85
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 38/1, k. ú. Litol, pro nemovitost č. p. 337 na pozemku p. č. st. 336, ul. K Borku, s paní I. F., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 03. 2017

Usnesení č. 86
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru v č. p. 29, ul. Čs. armády, Lysá n. L., na dobu určitou do konce roku 2017. Jedná se o prostor první kanceláře v přízemí domu vpravo pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., za symbolické nájemné 1 Kč.

II. u k l á d á
p. místostarostovi jednat s ředitelkou Domácího hospicu Nablízku, z. ú., o dalším rozvoji jejich činnosti.

Usnesení č. 87
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření standardní nájemní smlouvy na dvě kanceláře ve 2. patře budovy č. p. 29, Čs. armády, Lysá n. L., mezi Městem Lysá nad Labem a Řádem svatého Huberta Kuks, Středočeská komenda, náměstí B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem za roční nájemné ve výši 1 Kč.

Usnesení č. 88
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy s paní H. L. k bytu v Milovicích – Mladé, na dobu určitou 3 měsíců, tj. od 01. 01. 2017 do 31. 03. 2017,

II. o d k l á d á
rozhodnutí o uzavření nájmu k menšímu bytu s paní H. L. na příští jednání rady města.

Usnesení č. 89
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy od 01. 01. 2017 k bytu v Milovicích – Mladé, s paní L. B. za měsíční nájemné 59 Kč/m2 s tím, že jistota složená původním nájemcem ve výši 18.939 Kč přejde paní L. B.

Usnesení č. 90
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu v Milovicích - Mladé, s paní V. H., bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 91
Rada města

n e s c h v a l u j e
žádost paní V. Š. o výměnu bytů v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 92
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
žádost pana M. B. o proplacení stavebních prací v bytě v Milovicích - Mladé,

II. u k l á d á
odboru SM zařadit požadavek pana B. na výměnu oken do seznamu oken určených k výměně v roce 2017.
Termín: ihned

Usnesení č. 93
Rada města

I. s c h v a l u j e
rozšíření souhlasu pro územní řízení stavby a umístění stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ o pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234. Podmínkou vydání souhlasu je uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby před vydáním stavebního povolení a po realizaci stavby uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby na pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, současně s pozemky p. č. 651/4, 694/12, k. ú. Lysá n. L., na které bylo vydané rozhodnutí Zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 09. 11. 2016, usnesení č. 567,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 15. 02. 2017 k projednání.

Usnesení č. 94
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření předložené třístranné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. j. 35057/2017/OŘ PHA se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, na obecní pozemky p. č. 610/9 a p. č. 610/89, k. ú. Lysá nad Labem v navrženém znění. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 95
Rada města

s c h v a l u j e
přijetí finančních darů na novoroční ohňostroj dle návrhu odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

Usnesení č. 96
Rada města

s o u h l a s í
s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami určila za osobu užívající byt p. Ivo Čiháka, nar. 28. 05. 1967, který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovnu společnosti Central – Services CZ, s. r. o., Švermova 792/9, Lysá n. L.

Usnesení č. 97
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Dohody o stanovení spádových obvodů pro obce, jejichž děti navštěvují MŠ v Lysé nad Labem v rámci povinné předškolní docházky mezi městem Lysá n. L. a obcemi Jiřice a Stará Lysá.

Usnesení č. 98
Rada města

s c h v a l u j e
realizaci koncertu skupiny Olympic dne 14. 10. 2017 na Výstavišti v Lysé n. L.

Usnesení č. 99
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
přehled plánovaných akcí na rok 2017 a přehled realizovaných akcí v roce 2016,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15. 02. 2017 vzít informaci na vědomí.

Usnesení č. 100
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 02. 02. 2017.

Usnesení č. 101
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15. 02. 2017 rozdělení dotací ke schválení.

Usnesení č. 102
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na údržbu nemovitého majetku dle návrhu komise včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017 rozdělení dotací ke schválení.

Usnesení č. 103
Rada města

I. s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a údržbu kin,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 15.02.2017 smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 104
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 TK Slovan k prodloužení konání Společenského plesu dne 25. 02. 2017 od 20:00 hodin do 26. 02. 2017 03:00 hodin.

Usnesení č. 105
Rada města

I. s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SDH Byšičky na oslavy 300 let Byšičky,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 15. 02. 2017 smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 106
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu ohledně činnosti MVDr. J. Kořínka, Klubu důchodců Lysá nad Labem
a Klubu důchodců Litol.

Usnesení č. 107
Rada města

p ř e d k l á d á
Veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace mezi městem Lysá nad Labem a společností Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., ZM dne 15. 02. 2017 k projednání a schválení.

Usnesení č. 108
Rada města

s c h v a l u j e
předloženou smlouvu o výpůjčce exponátů prof. Dr. Rudolfa Jedličky pro účely interiérové instalace v objektu Muzea Bedřicha Hrozného č. p. 265 v Lysé nad Labem mezi Městem Lysá n. L. a Polabským muzeem Poděbrady.

Usnesení č. 109
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stravovací komise dne 16. 01. 2017.

Usnesení č. 110
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh produkce ČT na využití části zámeckého parku pro natáčení televizního pořadu,

II. u k l á d á
vedoucímu odboru SM začít jednat s vedoucím produkce ČT o bližších podmínkách natáčení a předložit informace do RM 07. 03. 2017.

Usnesení č. 111
Rada města

I. s c h v a l u j e
smlouvu o mediálním partnerství mezi městem Lysá nad Labem a rádiem Patriot Nymburk,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podepsáním partnerské smlouvy mezi městem Lysá nad Labem a rádiem Patriot Nymburk.

Usnesení č. 112
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2016,

II. p ř e d k l á d á
informací ZM dne 15. 02. 2017 na vědomí.

Usnesení č. 113
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 15. 02. 2017 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Vyhodnocení urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé n. L.
2. Výkup části pozemku p. č. PK 3188, k. ú. Lysá n. L.
3. Prodej části obecního pozemku p. č. st. 37, nově označené jako pozemek p. č. st. 37/2, k. ú. Lysá n. L., a prodej části obecního pozemku p. č. 77/1, nově označené jako pozemek p. č. st. 872, k. ú. Lysá n. L., ČEZ Distribuce, a. s.
4. Výkup části pozemku p. č. 2126/28, nově označené jako p. č. 2162/32, k. ú. Lysá n. L., od ČD, a. s.
5. Výkup pozemků p. č. 493/2, 493/3, 493/7, 493/9, 493/13, 493/14, 3847, k. ú. Lysá n. L., od Čtvrté Sluníčkové, s. r. o., a výkup pozemků p. č. 493/19, 493/22, 493/24, 493/25, 493/26, k. ú. Lysá n. L., od Třetí Sluníčkové, s. r. o.
6. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. st. 297/1, k. ú. Lysá n. L.
7. Prodej obecních pozemků p. č. 2168/2 a p. č. 2168/12, k. ú. Lysá n. L.
8. Zápis z OV Řehačka dne 13. 08. 2016.
9. Výkup části pozemku p. č. PK 2533, nově označené jako pozemku p. č. 2536/19, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.
10. Informace o nevykoupených pozemcích v souvislosti s výstavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.
11. Podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 2536/17, k. ú. Lysá n. L., od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L.
12. Zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., a výkup části pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa.
13. Úprava rozpočtu města roku 2016 – 12. rozpočtové opatření.
14. Úprava rozpočtu města roku 2017 – 1. rozpočtové opatření.
15. Úprava Statutů Programu na podporu kultury města Lysá n. L. a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá n. L.
16. Rekonstrukce žst. Lysá n. L. – žádost o doplnění pozemku p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L.
17. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na údržbu a provoz kin (Lukáš Fuchs).
18. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Byšičky na Slavnosti 300 let Byšiček.
19. Přehled kulturních akcí plánovaných na rok 2017 a shrnutí akcí za rok 2016.
20. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Lysá n. L. a Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.
21. Rozdělení dotací z Programu na údržbu nemovitého majetku.
22. Rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.
23. Nařízení Města Lysá n. L. č. 1/2017, o placeném stání na místních komunikacích.
24. Bezpečnostní situace v Lysé n. L. za rok 2016.

Usnesení č. 114
Rada města

s c h v a l u j e
firmu JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČO 04549431, jako administrátora veřejné zakázky na stavební práce, „Vodovod a kanalizace Byšičky“, dle pravidel poskytovatele dotace (MZE).
Vytvořeno 8.2.2017 16:18:56 - aktualizováno 28.2.2017 7:31:01 | přečteno 35x | ernest
load