03. Usnesení RM 24.01.2017

Usnesení z jednání RM dne 24.01.2017.
Usnesení č. 47
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 24.01.2017 p. Bc. Robeše M. a p. Buriana J.

Usnesení č. 48
Rada města

n e s c h v a l u j e
1) poskytnutí dotace z I. kola Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem Spolku rodáků a přátel města na Advent 2017 s tím, že jejich žádost byla přesunuta do II. kola.

2) poskytnutí dotace z I. kola Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem M. B. na výrobu videoklipu, protože se nejedná o žádnou veřejnou akci ani prezentaci města.

Usnesení č. 49
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 24.01.2017.

Usnesení č. 50
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené návrhy na vyhlášenou urbanisticko-architektonickou soutěž - revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem od 1. Sdružení XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová, zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), 2. MgA. Ondřeje Císlera, ČKA 03548 (A1), 3. Ing. arch. Jakuba Žohy, ČKA 04439 (A1), 4. Ing. arch. Alexandra Kotačky, ČKA 00658, 5. Ing. arch. Barbory Ponešové, Ph.D., ČKA 3600 (A1), 6. Ing. arch. Zuzany Rákosníkové, ČKA 003370 (PS), 7. AKJančina, s. r. o., Ing. arch. Juraj Jančina, SKA 0288 (AA), 8. Ing. arch. Martina Beránka, ČKA 03982 (A), 9. Zumr architekti, s. r. o., Ing. arch. David Strach, ČKA 3372 (A1), 10. Ing. arch. Jiřího Dandy, ČKA 1490 (AO), 11. Nimbus Architects, s. r. o., Ing. arch. Jitka Dvorská, ČKA 02826 (architektura, zahradní a krajinářská tvorba),

II. s c h v a l u j e
výsledky urbanisticko-architektonické soutěže - revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem, včetně pořadí oceněných architektonických kanceláří: 1. místo návrh č. 6: sdružení XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), 3. místo návrh č. 11: MgA. Ondřej Císler, ČKA 03548 (A1), návrh č. 4: Ing. arch. Jakub Žoha, ČKA 04439 (A1).

III. p ř e d k l á d á
ZM 15.02.2017 výsledky výše uvedené soutěže k projednání a rozhodnutí, zda dále rozpracovávat studii vítězného návrhu urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace a případné dostavby Husova náměstí v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 51
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3579/3, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2622/6, ul. Hrabanov, s paní Š. S., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 28.02.2017

Usnesení č. 52
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 3038/11 o výměře 62 m2, p. p. č. 2712/7 o výměře 261 m2 a p. p. č. 3038/13 o výměře 1.037 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., se zemědělcem panem Miroslavem Fišerem, IČO 43738095, se sídlem Křižíkova 1175, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 53
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2533, nově označené jako pozemek p. č. 2536/19 o výměře 175 m2, dle geometrického plánu č. 3108-52/2016, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ing. V. P., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistil rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2533 o výměře 755 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Lysá n. L. - Litol, IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017
a) revokovat usnesení ZM č. 333 ze dne 11.05.2016,
b) schválit výkup pozemku dle bodu I a uložit starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31.03.2017

Usnesení č. 54
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci ve věci pozemků, u kterých do 16.01.2017 nedošlo k dohodě ohledně jejich získání pro výstavbu budoucího obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že tato informace byla předána prostřednictvím pana starosty na Středočeský kraj, který bude dále v této věci jednat,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 15.02.2017 výše uvedenou informaci na vědomí.

Usnesení č. 55
Rada města

I. s c h v a l u j e
podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 2536/17 o výměře 3.539 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L., z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě retenční nádrže pro lokalitu určenou k zástavbě RD Hrabanov a částečně k výstavbě komunikace.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017 ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 2536/17 o výměře 3.539 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L. z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě retenční nádrže pro lokalitu určenou k zástavbě RD Hrabanov a částečně k výstavbě komunikace.

Usnesení č. 56
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2867/7 o výměře cca 34 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, za částku 1 Kč s tím, že kupující současně odprodá městu část pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, určený k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře cca 34 m2, rovněž za cenu 1 Kč,
2) výkup části pozemku p. č. 33/25, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 m2), k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní J. Š., Zeleneč v Čechách, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 33/25 o výměře 142 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017 návrhy dle bodu I ke schválení.

Usnesení č. 57
Rada města

I. s c h v a l u j e
udělení souhlasu se stavbou Lysá nad Labem, kNN pro p. č. 2622/6, k. ú. Lysá n. L., a uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020594/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3579/3, k. ú. Lysá n. L., v navrženém znění s doplněním souhlasu obou stran se zveřejněním smlouvy. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 58
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) s platností od 01.01.2017 firmě YABOK, s. r. o., navýšení měsíční ceny za úklid domu č. p. 214 na cenu 19.373 Kč + DPH měsíčně,

b) s platností od 01.01.2017 firmě YABOK, s. r. o., navýšení ceny za úklid bytových domů v Milovicích ze stávající částky 60 Kč + DPH na jednu bytovou jednotku na částku 100 Kč na jednu bytovou jednotku měsíčně,

c) uzavření nové Smlouvy o provádění úklidových prací ve zdravotním středisku Masarykova č. p. 214, Lysá n. L., s firmou YABOK, s. r. o., 5. května 267/51, 289 24 Milovice, IČO 27204235, která nahrazuje stávající smlouvu, uzavřenou 22.03.2003, včetně všech dodatků,

II. u k l á d á
1) odboru správy majetku navýšení ceny dle bodu 1 b) zohlednit prostřednictvím správy budov v platbách za úklid od jednotlivých nájemníků,
Termín: do 07.02.2018

2) odboru správy majetku seznámit se zvýšením měsíční ceny za úklid domu č. p. 214 nájemníky nebytových prostor a vyzvat je k uzavření dodatku nájemní smlouvy.
Termín: do konce 3/2017

III. p o v ě ř u j e
pana starostu k podpisu smlouvy uvedené v bodu I/c.

Usnesení č. 59
Rada města

k o n s t a t u j e ,
že nebylo splněno usnesení RM č. 436, ze dne 06.12.2016, a proto žádosti p. E. P. o zřízení fit místnosti ve sklepních prostorách domu – prádelny v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá, nevyhovuje.

Usnesení č. 60
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 18, ze dne 10.01.2017,

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor na adrese Husovo náměstí 550, Lysá n. L., s Karolínou Kodajovou, za účelem provozování rychlého občerstvení za měsíční nájemné ve výši 11.000 Kč.

Usnesení č. 61
Rada města

I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy k 31.01.2017 k městskému bytu v Milovicích – Mladé, s panem M. V., a uzavření nájemní smlouvy od 01.02.2017 k dotčenému bytu s panem L. V., za stávajících podmínek s tím, že jistota složená ve výši 20.000 Kč p. Milošem Vavrouškem, zůstane na tomto bytu,

II. o d k l á d á
rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na městský byt s paní L. B. do doby doplnění potřebných informací.

Usnesení č. 62
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 20 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s paní V. H., Lysá n. L.

Usnesení č. 63
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní I. Č. a pana A. P. o privatizaci městských bytů v Milovicích – Mladé,

II. k o n s t a t u j e ,
že o privatizaci městských bytů v Milovicích – Mladé bude rozhodovat Zastupitelstvo města Lysá n. L. vzešlé z voleb do zastupitelstev obcí na podzim roku 2018.

Usnesení č. 64
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o případu paní L. týkající se městského bytu v Milovicích – Mladé,

II. o d k l á d á
rozhodnutí na příští jednání RM.

Usnesení č. 65
Rada města

I. s c h v a l u j e
změnu využití položky rozpočtu 2017 par. 3111, pol. 5331, org. 5090 „MŠ Pampeliška oprava elektroinstalace“ na „Oprava střechy, okapů a okap. Chodníčku“,

II. u k l á d á
finančnímu odboru zahrnout změnu do návrhu rozpočtové úpravy pro ZM dne 15.02.2017.

Usnesení č. 66
Rada města

s c h v a l u j e
termín a místo konání zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Lysé nad Labem dne 03.05.2017 v čase od 13 – 18 hodin a dne 04.05.2017 v čase 7 – 12 hodin v Hasičské zbrojnici, kulturní místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.

Usnesení č. 67
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 17.01.2017.

Usnesení č. 68
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto:
1) Miroslav Tichý na akci Mistrovství ČR v kulturistice ve výši 10.000 Kč,
2) Veslařský klub na akci Memoriál Jiřího Vejlupka ve výši 20.000 Kč,
3) Vibrace, z. s., na akci Otevření sezóny v areálu pod mostem ve výši 8.000 Kč,
4) Spolek VHT na akci Skály Máchova kraje ve výši 5.000 Kč,
5) Klub českých turistů na akci Dětský den ve výši 4.000 Kč,
6) Veslařský klub na akci Slavnosti Labe ve výši 9.000 Kč,
7) TK Slovan na akci Minicup 2017 ve výši 14.000 Kč,
8) Věra Zoubková na akci Beachvolejbalový turnaj smíšených dvojic ve výši 5.000 Kč,
9) RC Parníček na akci Příměstské tábory s RC Parníček (5 turnusů) ve výši 10.000 Kč,
10) Klub dobré zprávy, z. s., na akci Letní příměstský tábor ve výši 8.000 Kč,
11) Klub dobré zprávy, z. s., na akci Seznámení se s orientačním během ve výši 2.000 Kč,
12) Domácí hospic Nablízku, z. ú., na akci Běh pro hospic ve výši 3.000 Kč,
13) Josef Křena za HO na akci Prezentace činnosti k 35. výročí založení oddílu v kině Lysá formou promítání filmů ve výši 2.000 Kč,

II. n e s c h v a l u j e
poskytnutí dotace z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem na rok 2017 pí Mgr. art. Martině Ficové na akci Mezioborový projekt pro děti ZŠ s tím, že na doporučení komise bude žádost přesunuta do 2. kola Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem z důvodu zaměření workshopů na hudbu, mluvené slovo a literaturu.

Usnesení č. 69
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku 2016 – 12. rozpočtové opatření spočívající v:
1) zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu města o dotaci od Středočeského kraje pro hasiče ve výši 18.992 Kč,
2) snížení příjmové a výdajové části rozpočtu města o nevyčerpanou dotaci na volby do senátu a krajů ve výši 81.444 Kč,
3) vypuštění položky Záchrana a stabilizace vegetačních prvků v ZP z přijatých dotací ve výši 338 tis. Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve výši 338 tis. Kč,
4) snížení položky Dotace na lesní osnovy o 127.919 Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve výši 127.919 Kč,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017 12. rozpočtové opatření ke schválení.

Usnesení č. 70
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města roku 2017 – 1. rozpočtové opatření spočívající v:
1) zvýšení příjmové položky Příspěvek na výkon státní správy o 554 tis. Kč a navýšení výdajové položky Platy zaměstnanců o 400 tis. Kč, Povinné pojistné ZP o 54 tis. Kč, Povinné pojistné SP o 100 tis. Kč,
2) zařazení výdajové položky Vratka dotace na sociální agendu ve výši 593 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
3) navýšení výdajové položky Údržba komunikací o 530 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
4) navýšení investiční výdajové položky Výkup pozemků o 14.100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
5) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce hasičského auta T815 ve výši 1.140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
6) zařazení investiční výdajové položky Výkupy kanalizačních řadů od investorů ve výši 500 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
7) navýšení výdajové položky na ohňostroj o 27 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
8) zařazení výdajové položky Vsaky v komunikaci Husova ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
9) navýšení investiční výdajové položky Příprava projektů komunikace o 655 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
10) zařazení investiční výdajové položky PD U Nové hospody ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
11) zařazení investiční výdajové položky PD 28. října ve výši 213 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
12) zařazení investiční výdajové položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
13) zařazení investiční výdajové položky Komunikace U Vodárny ve výši 1.000 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
14) zařazení investiční výdajové položky Komunikace K Borku ve výši 400 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
15) zařazení investiční výdajové položky Komunikace V Zátiší ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
16) zařazení investiční výdajové položky Komunikace Na Výsluní ve výši 1.080 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
17) zařazení investiční výdajové položky Cyklostezka PD podél tratě do Milovic ve výši 114 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
18) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa ve výši 550 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
19) zařazení investiční výdajové položky Generel dešťových vod ve výši 2.100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
20) zařazení investiční výdajové položky VaK Mírová ve výši 1.930 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
21) zařazení investiční výdajové položky Kino a PD ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
22) zařazení investiční výdajové položky Č. p. 253 Na Františku a PD ve výši 283 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
23) navýšení výdajové položky Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR, SP a IZ o 73 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
24) navýšení výdajové položky Příprava žádostí a projektů pro čerpání dotaci o 63 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
25) zařazení investiční výdajové položky Dům č. p. 13 ve výši 442 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
26) navýšení investiční výdajové položky Cyklověž u nádraží z dotace o 38 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017 1. rozpočtové opatření ke schválení.

Usnesení č. 71
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
rozsah kompetencí odborů Městského úřadu Lysá nad Labem s účinností od 25.01.2017.

Usnesení č. 72
Rada města

p ř e d k l á d á
návrh na úpravu Statutů Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem ZM dne 15.02.2017 ke schválení.

Usnesení č. 73
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 09.01.2017.

II. u k l á d á
odboru MI,
1) aby požádal autora Studie na přístavbu tělocvičny ZŠ Litol, p. Ing. Svačinu, o odhad ceny navržené tělocvičny dle předložené studie v případě její realizace a zároveň navrhl tělocvičnu splňující parametry pro základní školy včetně odhadu ceny v případě její realizace,
Termín: ihned
2) aby při zpracovávání projektu pro stavební povolení stavebních úprav objektu ZUŠ v Lysé n. L. přihlédl k doporučení odborné stavební komise, ze dne 09.01.2017.
Termín: ihned

Usnesení č. 74
Rada města

s v ě ř u j e
v souladu s § 102, odst. 2, písm. k) ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce podle § 58 zákona o obcích Odboru vnitřních věcí MěÚ Lysá n. L. od 01.01.2017 v plném rozsahu.

Usnesení č. 75
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě o obstarání právní pomoci KÚ 13/56/M.

Usnesení č. 76
Rada města

s c h v a l u j e
užití znaku města Lysá n. L na materiálech vydaných Galerií Dorka Domažlice při vydání propagačních materiálů u příležitosti 85. narozenin výtvarníka Františka Januly, rodáka z Lysé n. L.
Vytvořeno 25.1.2017 14:05:52 - aktualizováno 25.1.2017 14:09:25 | přečteno 14x | ernest
load