02. Usnesení RM 10.01.2017

Usnesení z jednání RM dne 10.01.2017.
Usnesení č. 6
Rada města

v o l í
ověřovatele zápisu RM dne 10.01.2017 p. Buriana J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 7
Rada města

u k l á d á
odboru SM
1) vypovědět ihned smlouvu s firmou ADNet na umístění laviček v našem městě s tím, aby si lavičky do konce výpovědní lhůty odvezla nebo je bezúplatně předala městu,
2) odvezené lavičky nahradit novými.

Usnesení č. 8
Rada města

s c h v a l u j e
Smlouvu č. 2017-0006/SMI na zajištění provozu na místních komunikacích a na určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2017.

Usnesení č. 9
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 10.01.2017.

Usnesení č. 10
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 7, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu V. M., bytem Křinec, a to vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok, od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele není možný.

b) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 38, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu M. H., bytem Lysá nad Labem, a to vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele není možný.

c) pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 25, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu J. D., Lysá nad Labem, a to vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok, od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele není možný.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrhy smluv podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.
Termín: do 28.02.2017

Usnesení č. 11
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2986/40 o výměře 176 m2, p. p. č. 2952/2 o výměře 855 m2, p. p. č. 2986/46 o výměře 1.799 m2, p. p. č. 2986/41 o výměře 866 m2, p. p. č. 2823/14 o výměře 127 m2, p. p. č. 2823/15 o výměře 15 m2, p. p. č. 2536/18 o výměře 618 m2 a p. č. 2836/20 o výměře 726 m2, všechny druh pozemku orná půda, p. p. č. 2870/49 o výměře 1.726 m2, druh pozemku zahrada, všechny k. ú. Lysá n. L., s panem Petrem Rubešem, IČO 43144896, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

II. u k l á d á
starostovi města Lysá nad Labem vypracovat pachtovní smlouvu podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 28.02.2017

Usnesení č. 12
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2986/49 o výměře 3.278 m2 a p. p. č. 2986/45 o výměře 2.450 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., s Pavlem Pokorným - Bramko, IČO 12520934, se sídlem Semice 196, 289 17, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

b) uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 43/20 o výměře 748 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, se společností Brazel, s. r. o., Lysá n. L., IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá n. L., za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

c) uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 40/21 o výměře 1.180 m2, p. č. 40/16 o výměře 859 m2 a p. č. 40/22 o výměře 1.873 m2, všechny druh pozemku orná půda, v k. ú. Litol, s panem Radkem Jíchou, IČO 45826625, se sídlem Na Brůdku 8/5, 289 22 Lysá n. L., za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

II. u k l á d á
starostovi města Lysá nad Labem vypracovat pachtovní smlouvy dle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.
Termín: do 28.02.2017

Usnesení č. 13
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecních pozemků p. č. 2168/2 o výměře 213 m2 a p. č. 2168/12 o výměře 93 m2, oba druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L., v současné době připlocených k pozemku p. č. 2168/6 a st. 1370, vlastníkovi sousedního pozemku p. č. 2168/6 a st. 1370, k. ú. Lysá n. L., ulice Dvořákova, paní P. Ř., trvale bytem Lysá n. L., za cenu ve výši 300 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017 návrh prodeje ke schválení a uložit starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu do 30.04.2017.

Usnesení č. 14
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
výkup části pozemku p. č. PK 3188, výměra dle skutečného geometrického zaměření (104 m2), nezastavitelný pozemek stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, který je určen k dočasnému záboru po dobu výstavby, za částku 45 Kč/m2, od pana V. N., Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 15.02.2017 k projednání výkup pozemku.

Usnesení č. 15
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 40/24 o výměře 893 m2 a p. p. č. 40/25 o výměře 5 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, se společností Brazel, s. r. o., Lysá n. L., IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 16
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) prodej části obecního pozemku p. č. st. 37, nově označené dle GP č. 3154-1168/2016 jako pozemek p. č. st. 37/2 o výměře 49 m2 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., ul. Přemyslova, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

b) prodej části obecního pozemku p. č. 77/1, nově označené dle GP č. 808-1127/2016 jako pozemek p. č. st. 872 o výměře 11 m2 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Litol, ul. Nerudova, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017 návrhy prodeje ke schválení a uložit starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu do 30.04.2017.

Usnesení č. 17
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017 návrh výkupu pozemku ke schválení a uložit starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu do 31.05.2017.

Usnesení č. 18
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření standardní Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v č. p. 550, Husovo náměstí, Lysá n. L., s p. L. H., za účelem provozování rychlého občerstvení za měsíční nájemné ve výši 11.000 Kč od 01.04.2017,

II. p o v ě ř u j e
starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 19
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na pronájem obecního pozemku p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi č. 6, 7 a 14, z důvodu změny výše nájemného na částku 35 Kč/m2/rok, od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právního nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že bude mít v ulici Lom trvalé bydliště.

b) pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 40 m2 pod plechovou garáží č. 1, k. ú. Lysá n. L., Lom, panu M. S., bytem Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právního nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že bude mít v ulici Lom trvalé bydliště.

c) pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 2, k. ú. Lysá n. L., Lom, panu J. P., Lysá nad Labem, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právního nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že bude mít v ulici Lom trvalé bydliště.

d) pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 5, k. ú. Lysá n. L., Lom, manželům P. aj. Š., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právního nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že bude mít v ulici Lom trvalé bydliště.

e) pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 8, k. ú. Lysá n. L., Lom, panu M. S., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právního nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že bude mít v ulici Lom trvalé bydliště.

f)pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 9, k. ú. Lysá n. L., Lom, panu L. Č., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právního nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že bude mít v ulici Lom trvalé bydliště.

g) změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 26.03.2001 na pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 13, k. ú. Lysá n. L., Lom, týkající se rozšíření počtu osob uvedených jako nájemci předmětného pozemku, tj. novým nájemcem jsou manželé pan M. H. a paní H. H., oba bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právního nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že bude mít v ulici Lom trvalé bydliště.

h) změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 10.01.2000 na pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 10, k. ú. Lysá n. L., Lom, týkající se rozšíření počtu osob uvedených jako nájemci předmětného pozemku, tj. novým nájemcem jsou pan J. Č., bytem Plzeň, a paní J. N., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právního nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že bude mít v ulici Lom trvalé bydliště.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu vyhotovením dodatků a nájemních smluv dle bodu I a tyto dodatky či nájemní smlouvy uzavřít.
Termín: do 28.02.2017

Usnesení č. 20
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 58, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, paní Ing. Z. B., bytem Milovice, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný,

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 28.02.2017

Usnesení č. 21
Rada města

I. s o u h l a s í
se zahrnutím chodníků před bytovými domy 1494-1496, 1497-1499, 1500-1502, 1503-1505, 1506-1508 do Plánu zimní údržby r. 2016-2017,

II. u k l á d á
odboru SM připravit revizi Nařízení č. 5/2011 v návaznosti na Plán zimní údržby r. 2017 – 2018 včetně projednání v dopravní komisi.
Termín: do 30.09.2017

Usnesení č. 22
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene (dále jen VB) na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2172/13, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. st. 1625, ul. Kpt. Jaroše, s paní A. S., trvale Rychnov nad Kněžnou, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 28.02.2017

Usnesení č. 23
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) výkup pozemků p. č. 493/2 o výměře 197 m2, druh pozemku zahrada, p. č. 493/3 o výměře 236 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/7 o výměře 164 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/9 o výměře 45 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/13 o výměře 281 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/14 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3847 o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny k. ú. Lysá n. L., od společnosti Čtvrtá Sluníčková, s. r. o., IČO 28407008, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, za celkovou kupní cenu 1 Kč s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

b) výkup pozemků p. č. 493/19 o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/22 o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/24 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/25 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/26 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny k. ú. Lysá n. L., od společnosti Třetí Sluníčková, s. r. o., IČO 28259424, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, za celkovou kupní cenu 1 Kč s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017 návrhy výkupu pozemku ke schválení a uložit starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I a tyto smlouvy uzavřít v termínu do 31.05.2017.

Usnesení č. 24
Rada města:

s c h v a l u j e
1) cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla na rok 2017 s firmou Thermoservis, spol. s r. o., Nymburk,

2) cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n. L. s firmou Thermoservis, spol. s r. o., Nymburk, pro rok 2017.

Usnesení č. 25
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost rodiny P., bytem Lysá nad Labem, o odkup části pozemku p. č. st. 297/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře cca 45 m2, za účelem zřízení zahrádky ke stávající nemovitosti,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 15.02.2017 žádost rodiny P. k projednání.

Usnesení č. 26
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na změnu stávající nájemní smlouvy č. SMI/09/262/N/Šm, ze dne 20.09.2006, spočívající ve změně předmětu pronájmu, tj. od 01.01.2017 již nebude pronajat stávajícímu nájemci pozemek p. č, PK 2372/2 o výměře 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., z důvodu prodeje. V ostatních ujednáních smlouva o nájmu včetně dodatků zůstává nezměněna.

Usnesení č. 27
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) spolku LysaFree vydání souhlasu k umístění stavby „Rozšíření optické sítě LysaFree 2015“
do obecních pozemků p. č. 826/2, 623/5, 623/17, 623/1, 3484/2, 3476/5, 3476/6, 3478/1, 3477/1, 3662, 3661/12, 3710, 2172/12, 2172/13, 2165/28, 3558/4, 2166/1, 3554/3, 64/1, 2145/7, 3553/2, 653/31, 220/1, 220/3, 221/20, k. ú. Lysá n. L., a p. č. 329/2, 74/4, 78/2, 89/33, 73/20, 73/32, 61/23, 58/4, 319/2, 319/1, 56/1, 56/3, 38/1, 36/1, 72/15, 72/2, k. ú. Litol,

b) uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti se spolkem LysaFree na pozemky p. č. 826/2, 623/5, 623/17, 623/1, 3484/2, 3476/5, 3476/6, 3478/1, 3477/1, 3662, 3661/12, 3710, 2172/12, 2172/13, 2165/28, 3558/4, 2166/1, 3554/3, 64/1, 2145/7, 3553/2, 653/31, 220/1, 220/3, 221/20, k. ú. Lysá n. L., a p. č. 329/2, 74/4, 78/2, 89/33, 73/20, 73/32, 61/23, 58/4, 319/2, 319/1, 56/1, 56/3, 38/1, 36/1, 72/15, 72/2, k. ú. Litol, pro umístění sítě elektronických komunikací - stavba „Rozšíření optické sítě LysaFree 2015“. Dle smlouvy „Smlouvy o spolupráci“ číslo SMI/09/428/PS/Ba bude zřízení věcného břemene zřízeno bezúplatně. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 28
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
podané odvolaní pana B. prostřednictvím paní M. ve věci změny regulačních podmínek, o kterém rozhodne Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.

Usnesení č. 29
Rada města

I. u p o z o r ň u j e
odbor SM, že podle Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města, písemné stanovisko k převodu nájmu bytu osobám, které o to požádají a které prokáží splnění zákonem stanovených podmínek, vydává odbor SM,

II. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné za městský byt v Lysá n. L., ve výši 28.139 Kč s p. F. K., bytem tamtéž, s měsíčními splátkami ve výši 2.000 Kč,

III. o d k l á d á
schválení ukončení nájemní smlouvy k bytu v Milovicích – Mladé, dohodou s panem R. P., a uzavření nové nájemní smlouvy od 01.02.2017 k bytu v Milovicích - Mladé, s paní L. B., do doby doplnění informací potřebných pro rozhodnutí RM.

Usnesení č. 30
Rada města

s c h v a l u j e
a) uzavření nájmu k městskému bytu v Milovicích - Mladé, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 17.064 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 60 Kč/m2 s panem J. L., bytem Bezno,

b) uzavření nájmu k městskému bytu v Milovicích - Mladé, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 22.545 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2 s paní D. C., bytem Milovice.

Usnesení č. 31
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Řádem svatého Huberta Kuks v budově ČSA 29, na nebytové prostory ve II. patře (2 místnosti na konci budovy), Lysá nad Labem, na dobu neurčitou a za roční nájemné 1 Kč.

Usnesení č. 32
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z komise dopravy konané dne 20.12.2016 a 04.01.2017,

II. u k l á d á
1) odboru SM písemně upozornit zemědělce v Lysé n. L. a Litoli na dodržování zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, a to především na § 28 odst. l) a 3):
Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu. Tím nejsou dotčeny zvláštní předpisy upravující nakládání s nebezpečnými věcmi. Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze neprodleně odstranit, je ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů na odstranění poškození náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce.

2) starostovi města:
a) vyslat Městskou policii k ZUŠ řešit nekázeň řidičů při parkování v době začátků a konců výuky v ZUŠ,

b) sdělit ROPID návrhy komise k vedení linek PID 411 a 480 v Litoli a okolo nádraží až ke školám a zřízení zastávky na znamení na Mírové ul. u ARS Altman,

3) odboru MI zahájit práce na realizaci schodiště na litolskou stranu mostu přes Labe, na opačné straně než nyní tak, aby bylo možné schodiště realizovat pokud možno v r. 2017.

Usnesení č. 33
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o úpravě nebytových prostor v č. p. 29, ul. ČSA, Lysá n. L., s tím, že faktury za provedené práce budou hrazeny z VHČ rozpočtu města 2017 – pol. Budova Privum provozní výdaje.

Usnesení č. 34
Rada města

s c h v a l u j e
1) udělení výjimky z OZV č. 2/2012 Tanečnímu klubu dospělých k prodloužení konání X. Reprezentačního plesu TKD od 28.01.2017 – 19:30 hodin do 29.01.2017 – 03:00 hodin,

2) udělení výjimky z OZV č. 2/2012 p. Pavlu Drahotskému k prodloužení konání Mysliveckého plesu od 21.01.2017 – 19:00 hodin do 22.01.2017 – 03:00 hodin.

Usnesení č. 35
Rada města

s c h v a l u j e
do volného bytu C – 3 v DPS umístění manželů J. a L. M., trv. bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 36
Rada města

I. b e r e n a v ě d o mí
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 07.12.2016,

II. o d v o l á v á
na návrh komise z funkce člena komise pro rodinu, školství a kulturu dne 07.12.2016 p. RSDr. Šturma, p. Minaříka, pí Petráčkovou.

Usnesení č. 37
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Janě Černohorské (Tříkrálový koncert) ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 37a
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Tanečnímu klubu dospělých (X. Repr. ples)ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 37b
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy spolku Ladoňka, z. s., (Vzdělávání v přírodě – inspirativní setkání) ve výši 4.000 Kč.

Usnesení č. 37c
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy spolku Ladoňka, z. s., (Ozvěny ekofilmu) ve výši 1.000 Kč.

Usnesení č. 37d
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy spolku SONUS, z. s., (Dvořákovské sborování) ve výši 20.000 Kč.

Usnesení č. 37e
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy spolku Domácí hospic Nablízku, z. ú., (Benefiční představení divadla Víti Marčíka) ve výši 9.000 Kč.

Usnesení č. 37f
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Fajn spolku, z. s., (8. a 9. řemeslný jarmark v Lysé) ve výši 31.000 Kč.

Usnesení č. 37g
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy TJ Sokol (Taneční soutěž 4/2017) ve výši 25.000 Kč.

Usnesení č. 37h
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy RC Parníček (Aktivity pro celé rodiny) ve výši 35.000 Kč.

Usnesení č. 37ch
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy SH ČMS – SDH Lysá n. L. (Den otevřených dveří) ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 37i
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy spolku Ladoňka, z. s., (Světový týden respektu k porodu) ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 37j
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Spolku rodáků a přátel města (Atrium v barvách a tónech) ve výši 20.000 Kč.

Usnesení č. 37k
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy SŠ OGD (Velká módní přehlídka) ve výši 20.000 Kč.

Usnesení č. 37l
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Farnímu sboru (Uctění památky Mistra Jana Husa) ve výši 6.000 Kč.

Usnesení č. 37m
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy SDH Byšičky (Staročeské posvícení) ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č. 37n
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy TJ Sokol (Taneční soutěž 9/2017) ve výši 25.000 Kč.

Usnesení č. 37o
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Šárce Suché (Martinský průvod) ve výši 13.000 Kč.

Usnesení č. 37p
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Fajn spolku, z. s., (Fajn vánoce) ve výši 9.000 Kč.

Usnesení č. 37q
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Spolku rodáků a přátel města (Zimní setkání v ZP) ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 37r
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Farní charitě Lysá n. L. (Předvánoční akce) ve výši 16.000 Kč.

Usnesení č. 37s
Rada města

n´e s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 p. Martinu Blažkovi (Výroba videoklipu).

Usnesení č. 37t
Rada města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy Klubu přátel dechové hudby (Festivaly v zahraničí) ve výši 35.000 Kč.

Usnesení č. 38
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 1/2017 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.

Usnesení č. 39
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 2/2017, Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2017.

Usnesení č. 40
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise dne 12.12.2016.

Usnesení č. 41
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na doplnění členů Osadního výboru Dvorce ze dne 13.12.2016,

II. p ř e d k l á d á
1) návrh k projednání OV Dvorce do 28.02.2017,
2) návrh na doplnění členů včetně vyjádření OV Dvorce ZM dne 29.03.2017 k projednání.

Usnesení č. 42
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z Osadního výboru Řehačka dne 13.08.2016,

II. p ř e d k l á d á
zápis z OV Řehačka ZM dne 15.02.2017 na vědomí,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 15.02.2017 odvolat z funkce členky OV Řehačka pí I. Horákovou a jmenovat novým členem p. M. Macha.

Usnesení č. 43
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrhy volebních stran zastoupených v ZM na členy bytové komise,

II. j m e n u j e
1) předsedkyní bytové komise pí Chloupkovou M.,
2) členy bytové komise – pí Ing. Tlamichovou N., pí Fischerovou R., p. Mikeše L., p. Horváta M., p. Kodeše M., pí Crhovou I.

III. u k l á d á
oboru SM ve spolupráci s pí Chloupkovou svolat 1. jednání bytové komise, připravit její Statut a předložit ho do RM 24.01.2017 ke schválení.

Usnesení č. 44
Rada města

I. s c h v a l u j e
snížení položky „Příprava projektů komunikace“ o 300 tis. Kč (zůstatek 700 tis. Kč) a vytvoření nové položky s názvem PD ul. Za Zámkem ve výši 300 tis. Kč.

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit zřízení nové položky v rozpočtu města 2017 v rámci 1. rozpočtového opatření ZM 15.02.2017 ke schválení.

Usnesení č. 45
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise stavební a komise pro rodinu, školství, kulturu k projektové dokumentaci tělocvičny ZŠ T. G. M. v Litoli,

II. u k l á d á
odboru MI pokračovat v potřebných úkonech směřujících k realizaci Projektu tělocvičny ZŠ T. G. M. v Litoli, dle studie Ing. Štěpána Svačiny z prosince 2016.

Usnesení č. 46
Rada města

p o v ě ř u j e
pana Bc. Miroslava Konečného koordinováním projekčních prací na PD hasičské zbrojnice.
Vytvořeno 13.1.2017 7:09:50 - aktualizováno 21.6.2017 10:56:39 | přečteno 36x | ernest
load