20. Usnesení RM 13.12.2016

Usnesení RM dne 13.12.2016
Usnesení č. 452

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 13.12.2016 včetně rozšíření.

Usnesení č. 453

Rada města

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 58, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

Usnesení č. 454

Rada města

I. s o u h l a s í

se zahrnutím chodníku mezi bytovými domy 1492 a 1465 v ulici Okružní do plánu letní i zimní údržby již od Plánu zimní údržby 2016-2017,

II. n e s o u h l a s í

se zahrnutím chodníků před bytovými domy 1494 - 1496, 1497 - 1499, 1500 - 1502, 1503 -1505, 1506 - 1508 do Plánu zimní údržby.

Usnesení č. 455

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) společnosti Čtvrtá Sluníčková, s. r. o., zastoupené společností AU plan, s. r. o., pro stavbu „Výstavba bytového domu – objekt č. 13 – ŠPORKŮV DŮM“, umístění vodovodní přípojky do obecních pozemků p. č. 619/2 a 619/167, k. ú. Lysá n. L., přípojky splaškové kanalizace do obecního pozemku p. č. 619/2 a plynovodní přípojky do obecních pozemků p. č. 619/2 a 619/167,

2) uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností Čtvrtá Sluníčková, s. r. o., na pozemky p. č. 619/2 a 619/167, k. ú. Lysá n. L., pro umístění vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a plynovodní přípojky pro stavbu „Výstavba bytového domu – objekt č. 13 – ŠPORKŮV DŮM“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Termín: do 31.03.2017

Usnesení č. 456

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) stanovení prodejní ceny nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1432 m2), k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 2989-189/2015, ze dne 02.10.2015, v areálu bývalé Fruty, ve výši 1.443,75 Kč/m2 a stanovením celkové prodejní ceny ve výši 3.059.306 Kč.

2) dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 39, v platném znění, zveřejnění záměru na prodej nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1432 m2), k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 2989-189/2015, ze dne 02.10.2015, v areálu bývalé Fruty, ve výši 1.443,75 Kč/m2 za celkovou prodejní cenu ve výši 3.059.306 Kč, společnosti MS development, s. r. o, U Nikolajky 1085/15, Praha Smíchov PSČ 150 00, IČO: 629 13 794.

3) návrh dodatku č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostí mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o., První Sluníčková, s. r. o., Druhá Sluníčková, s. r. o., a Třetí Sluníčková, s. r. o.

4) návrh Kupní smlouvy o převodu nemovitostí mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o.

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.12.2016 k projednání.

Usnesení č. 457

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu o průběhu veřejné soutěže na realizaci akce – Průzkumný hydrogeologický vrt HV-3,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavební akci Průzkumný hydrogeologický vrt HV-3 s firmou Tomáš Satorie, SATORKA-DRILL, Vondroušova 1207/52, Praha 6, za nabídkovou cenu díla 815.861,86 Kč vč. DPH.

III. u k l á d á

odboru MI prověřit možnost získání dotace na průzkumný vrt i na následnou etapu.

Termín: 10.01.2017

Usnesení č. 458

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) spolku LysaFree vydání souhlasu k umístění stavby „Rozšíření optické sítě LysaFree 2016“

do obec. pozemků p. č. 3451/31, 619/138, 3476/2, 2169/2, 3558/4 a 2169/40, k. ú. Lysá n. L.

2) uzavření předložené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti se spolkem LysaFree na pozemky p. č. 3451/31, 619/138, 3476/2, 2169/2, 3558/4 a 2169/40, k. ú. Lysá n. L., pro umístění sítě elektronických komunikací - stavba „Rozšíření optické sítě LysaFree 2016“. Dle „Smlouvy o spolupráci“ číslo SMI/09/428/PS/Ba bude zřízení věcného břemene zřízeno bezúplatně. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e

pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 459

Rada města

I. schvaluje

1) Nařízení Města Lysá nad Labem č. 5/2016 o placeném stání na místních komunikacích,

2) Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro r. 2017,

II. ukládá

1) odboru SMI konzultovat navrženou koncesní smlouvu s právníkem města,

Termín: 23.12.2016

2) p. tajemníkovi jednat s p. Martinem Hlavičkou o uzavření koncesní smlouvy na rok 2017 a znění smlouvy předložit ke schválení RM,

Termín: 10.01.2017

III. předkládá

Nařízení města a ceník pro r. 2017 ZM dne 15.02.2017 na vědomí.

Usnesení č. 460

Rada města

I. s c h v a l u j e

řešení problému s odvodněním Husovy ulice pomocí vsaků,

II. u k l á d á

1) finančnímu odboru zahrnout potřebné finanční prostředky na zbudování vsaků do rozpočtového opatření č. 1 na úpravu rozpočtu 2017,

2) odboru SM realizovat v roce 2017 postupné budování vsaků za účelem odvodnění Husovy ulice,

3) odboru MI zadat v roce 2017 zpracování PD na výstavbu chodníku podél bytových domů v Husově ulici.

Usnesení č. 461

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

stanovení ceny stočného pro Obec Stratov pro r. 2017.

Usnesení č. 462

Rada města

s o u h l a s í

s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami určil za osoby, které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení ubytovnu společnosti Central – Services CZ, s. r. o., Švermova 792/9, Lysá n. L.

Usnesení č. 463

Rada města

s c h v a l u je

vyplacení odměny pro zaměstnance (školníka) z provozního rozpočtu ZŠ T. G. Masaryka, Litol.

Usnesení č. 464

Rada města

u d ě l u j e

pí Mgr. Marii Novákové, ředitelce ZŠ J. A. Komenského, souhlas s realizací projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony OP VVV“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003164 v termínu od 01.10.2016 do 31.09.2018.

Usnesení č. 465

Rada města

s c h v a l u j e

1) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 27 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, na dobu určitou 1 rok, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 22.806 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 70 Kč/m2 s paní A. B., bytem Milovice, s tím, že dluh a jistota bude uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.000 Kč od 01.01.2017,

2) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 39 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, na dobu určitou 1 rok, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 27.090 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 70 Kč/m2, s paní J. B., bytem Milovice, s tím, že dluh a jistota bude uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.000 Kč od 01.01.2017.

Usnesení č. 466

Rada města

I. t r v á

na svém usnesení č. 126, ze dne 09.08.2016, týkající se ukončení nájemní smlouvy s pí H. L. po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena.

II. u k l á d á

odboru SM od roku 2017 provádět průběžnou kontrolu uzavřených nájemních smluv k bytům v dostatečném časovém předstihu před termínem jejich automatického prodloužení a v případě neplnění závazků nájemníka nájemní smlouvu ukončit příp. neprodlužovat.

Termín: trvale

Usnesení č. 467

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny Calypsso v Lysé nad Labem, Masarykova 582,

II. s c h v a l u j e

1) přeložení pravidelné páteční diskotéky z 23.12.2016 na neděli 25.12.2016,

2) udělení výjimky z OZV č. 2/2012 hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice 582, Lysá nad Labem, na dobu 3 měsíců – leden až březen 2017, s provozní dobou v sobotu od 01:00 do 05:00 hodin.

Usnesení č. 468

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

1) změnu kompetencí odborů MI, SM, SÚ a OD,

2) popis práce projektového manažera,

II. u k l á d á

1) tajemníkovi zajistit aktualizaci informačního systému v budově MěÚ.

Termín: leden 2017

2) zpracovat úplné znění Organizační směrnice MěÚ Lysá nad Labem s aktuálním zněním agend a platné legislativy.

Termín: 24.01.2017

3) vedoucím odborů MI a SM zajistit razítka s názvy odborů.

Termín: leden 2017

Usnesení č. 469

Rada města

j m e n u j e

paní Ing. Marii Mádlovou vedoucí Stavebního úřadu MěÚ Lysá n. L. s účinností od 01.01.2017.

Usnesení č. 470

Rada města

I. s c h v a l u j e

zpracování generelu sportovní haly projekční kanceláří Ateliér Machar, s. r. o., za celkovou cenu 234.000 Kč bez DPH,

II. p o v ě ř u j e

starostu města sestavením a podpisem smlouvy o dílo po schválení soutěže o návrh na zpracování PD na sportovní halu v ZM dne 14.12.2016.

Usnesení č. 471

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

možnost čerpání dotací na investiční akce schválené v rozpočtu města pro rok 2017,

II. u k l á d á

odboru MI dopracovat přehled v návaznosti na schválení rozpočtu na r. 2017 a usnesení RM

č. 413 z 22.11.2016.

Usnesení č. 472

Rada města

s c h v a l u j e

předložení výběrového řízení zadávaného dle § 53 Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Automatické parkovací zařízení pro kola v Lysé nad Labem“ ke schválení poskytovateli dotace Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.

Usnesení č. 473

Rada města

s c h v a l u j e

zadání auditu vybraných investičních akcí.
Vytvořeno 19.12.2016 8:05:21 - aktualizováno 19.12.2016 8:08:14 | přečteno 8x | ernest
load