19. Usnesení RM 06.12.2016

Usnesení č RM dne 06.12.2016

Usnesení č. 416

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání RM dne 06.12.2016 včetně rozšíření.

Usnesení č. 417

Rada města

s c h v a l u j e

a) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2986/49 o výměře 3.278 m2 a p. p. č. 2986/45 o výměře 2.450 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., s Pavlem Pokorným - Bramko, IČ: 12520934, se sídlem Semice 196, 289 17, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

b) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 43/20 o výměře 748 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, se společností Brazel, s. r. o., Lysá n. L., IČ: 47544121, se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

c) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 40/21 o výměře 1.180 m2, p. č. 40/16 o výměře 859 m2 a p. č. 40/22 o výměře 1.873 m2, všechny druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, s panem Radkem Jíchou, IČ: 45826625, se sídlem Na Brůdku 8/5, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá n. L., II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 418

Rada města

s c h v a l u j e

a) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. st. 37, nově označené dle GP č. 3154-1168/2016 jako pozemek p. č. st. 37/2 o výměře 49 m2, pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., ul. Přemyslova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

b) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 77/1, nově označené dle GP č. 808-1127/2016 jako pozemek p. č. st. 872 o výměře 11 m2, pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Litol, ul. Nerudova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 419

Rada města

s c h v a l u j e

a) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 19 m2 pod plechovou garáží č. 20, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, paní D. J., bytem Lysá n. L., a to vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

b) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 36, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu M. D., bytem Lysá n. L., a to vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

c) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 48, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, paní Z. S., bytem Nymburk, a to vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

d) pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 pod plechovou garáží č. 11, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu V. P., bytem Lysá n. L., a to vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

Usnesení č. 420

Rada města

r e v o k u j e

své usnesení č. 263/I/c, ze dne 11.10.2016,

své usnesení č. 350/I/4, 5, 6, ze dne 08.11.2016,

II. s c h v a l u j e

a) zveřejnění záměru na změnu výše nájemného u pronajatých obecních pozemků p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, pod plechovou garáží č. 6, č. 7, a č. 14, k. ú. Lysá n. L., ulice Lom, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právní nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že budou mít v ulici Lom trvalé bydliště.

b) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 40 m2 pod plechovou garáží č. 1, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 2, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 5, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 8, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 9, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 13, k. ú. Lysá n. L., Lom, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právní nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že budou mít v ulici Lom trvalé bydliště.

c) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 10, k. ú. Lysá n. L., Lom, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k rozšíření počtu nájemců předmětného pozemku za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku na právní nástupce dle zákona bude možný i po 01.01.2017, za předpokladu, že budou mít v ulici Lom trvalé bydliště.

Usnesení č. 421

Rada města

u k l á d á

odboru městského investora vstoupit v jednání se Středočeským krajem za účelem získání projektové dokumentace a rozpočtu předmětné stavby zahradního domku (na Šibáku) dle jejich návrhu z data 6/2008.

Termín: 31.03.2016

Usnesení č. 422

Rada města

I. s c h v a l u j e

pronájem části obecních pozemků p. č. 619/16, p. č. 619/131 a p. č. 621/2 o celkové výměře 158 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., v současné době připlocených k pozemku p. č. st. 1224, panu Ing. D. D., trvale bytem Praha 4, za cenu ve výši 5 Kč/m2 na dobu neurčitou, za účelem využití jako předzahrádky pro nemovitost v ulici Pivovarská,

II. u k l á d á

starostovi města vypracovat nájemní smlouvu podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín do 31.01.2017

Usnesení č. 423

Rada města

I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. 2875/55, dle skutečného geometrického zaměření (cca 15 m2), druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., společnosti LOWLANDS international, s. r. o, IČ: 63473259, se sídlem Luční 2002, 289 22 Lysá n. L., za účelem přístavby kanceláře k nemovitosti č. p. 2002, ulice Luční, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje, daň z nabytí nemovitých věcí a kolek v hodnotě 1.000 Kč

na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.12.2016 návrh prodeje ke schválení a uložit starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu do 31.03.2017.

Usnesení č. 424

Rada města

I. s c h v a l u j e

změnu stávající nájemní smlouvy č. SMI/16/00460/N/Jav, ze dne 14.07.2016, spočívající ve změně druhu pronajatého pozemku p. č. 12/8, k. ú. Litol, z orné půdy na druh pozemku trvalý travní porost a doplnění znění smlouvy spočívající v bodě, že po ukončení doby nájmu má stávající nájemce přednostní právo pronájmu pozemků p. č. 12/8 a p. č. 12/9, k. ú. Litol,

II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh dodatku č. 1 dle bodu I a tento dodatek uzavřít.

Termín: do 31.01.2017

Usnesení č. 425

Rada města

I. s c h v a l u j e

a) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 10, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, paní Z. Č., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

b) pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2 pod plechovou garáží č. 5, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu P. Š., Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

c) pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 22, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu M. Š., Kostomlaty n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

d) změnu pronájmu části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2 pod plechovou garáží č. 24, k. ú. Lysá n. L., Sídliště. Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření počtu nájemců předmětného pozemku, a to na paní M. Š., Lysá n. L., a pana M. K., Beroun, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh smluv a dodatku dle bodu I a tyto smlouvy a dodatek uzavřít.

Termín: do 31.01.2017

Usnesení č. 426

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

1) výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2017, které vypracoval správce vodovodních a kanalizačních sítí firma STAVOKOMPLET, spol. s r. o., Brandýs n. L., který byl dán již podpisem Koncesní smlouvy, cenou nájmu předmětných sítí od města Lysá nad Labem a plánem obnovy,

2) cenovou kalkulaci pro rok 2017.

Usnesení č. 427

Rada města

s c h v a l u j e

navýšení ceny vydávaných jídel ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, s účinností od 01.01.2017, o 1 Kč (viz příloha č. 1). Pro obědy dovážené do školských zařízení se cena jídla nemění.

Usnesení č. 428

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

předloženou studii na výstavbu tělocvičny při ZŠ T. G. M. v Litoli zpracovanou Ing. Štěpánem Svačinou,

II. u k l á d á

odboru MI předložit studii k projednání v komisi stavební a komisi pro rodinu, školství, kulturu a podat informativní zprávu do RM.

Termín: 03.01.2017

Usnesení č. 429

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

předložená doporučení, které se týkají výstavby nové modulární mateřské školy v lokalitě Drážky,

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.12.2016 informaci k projednání s tím, aby RM byla pověřena realizací výstavby nové modulární školy v lokalitě Drážky.

Usnesení č. 430

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy darovací, dle předloženého znění, na převod pozemků p. č. 309/3, 309/4, 309/5, 309/10, 309/17, 309/18, 323/6 a 323/25, k. ú. Litol, od Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, do vlastnictví Města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí obdarovaný.

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.12.2016 znění smlouvy darovací ke schválení a uložit starostovi města tuto smlouvu uzavřít v termínu do 31.12.2016.

Usnesení č. 431

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost p. Beneše, předsedy Svazu postižených civilizačními chorobami, ZO Lysá nad Labem, a přehled parkovacích míst pro ZTP, vypracovaných odborem SMI,

II. s c h v a l u j e

vyhrazení 1 parkovacího místa pro ZTP, před chirurgií a 1 parkovacího místa pro ZTP na parkovišti v ulici Legionářská, za předpokladu souhlasného vyjádření DI Nymburk,

III. n e s ch v a l u j e

vyhrazení parkovacího místa v ul. Sojovická,

IV. u k l á d á

komisi dopravy prověřit možnost zřízení parkovacího místa v ul. Zahradní.

Usnesení č. 432

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost obyvatel Byšiček o úpravu nezpevněné cesty před chatovou osadou Řehačka,

II. s c h v a l u j e

úpravu nezpevněné cesty před zimou štěrkem - nejhlubší výtluky,

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.12.2016 žádost k projednání.

Usnesení č. 433

Rada města

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu mezi Městem Lysá nad Labem a Polabským Muzeem Poděbrady na objekt č. p. 265 v Sojovické ul., Lysá n. L., v předloženém znění, a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 434

Rada města

s c h v a l u j e

1) ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2016 k bytu v Milovicích - Mladé, s paní V. V., a uzavření nájemní smlouvy od 01.01.2017 k bytu v Milovicích – Mladé, s paní V. V., za stávajících podmínek,

2) ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2016 k bytu v Milovicích – Mladé, s panem Š. Š., a uzavření nájemní smlouvy od 01.01.2017 k bytu v Milovicích - Mladé, za měsíční nájemné ve výši 70 Kč/m2 a doplacení odpovídající jistoty ve výši 14.276 Kč.

Usnesení č. 435

Rada města

I. s c h v a l u j e

1) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 17 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 14.255 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 67 Kč/m2, s panem J. N., Praha,

2) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 16 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 24.873 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2, s paní I. S., Všejany,

3) uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 35 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 22.545 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2 s paní L. H., Lysá n. L.,

II. o d k l á d á

1) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 27 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 22.806 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 70 Kč/m2 s paní A. B., Milovice,

2) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 39 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 27.090 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 70 Kč/m2, s paní J. B., Milovice,

III. n e s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 7 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 25.929 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 67 Kč/m2, s panem V. R., Milovice,

IV. u k l á d á

odboru ŠSVZaK ihned projednat s pí A. B. a pí J. B. jejich reálnou platební schopnost dostát svých finančních závazků v souvislosti s uzavřením nájmu k městskému bytu.

Usnesení č. 436

Rada města

I. o d k l á d á

rozhodnutí o žádosti pana E. P. o zřízení fit místnosti ve sklepních prostorách domu – prádelny v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá,

II. ž á d á

žadatele, aby žádosti doplnil o souhlas se změnou využití prádelny na fit místnost od všech nájemníků a stanovisko správce domu.

Usnesení č. 437

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrhy předložené zástupci TJ Litol na Kupní smlouvu a Smlouvu o výpůjčce na zázemí klubu,

II. s c h v a l u j e

předložený návrh kupní smlouvy na odkup stavby budovy bez č. p. na pozemku p. č. 758, k. ú. Litol, za cenu 1 Kč,

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.12.2016 návrhy smluv k projednání.

Usnesení č. 438

Rada města

d o p o r u č u j e

ZM dne 14.12.2016 schválit využití objektu č. p. 28 a 29 v ulici Čs. armády v Lysé nad Labem pro potřeby Úřadu práce, Městské policie Lysá nad Labem a pro potřeby zájmových, společenských a neziskových organizací.

Usnesení č. 439

Rada města

I. s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, na obecní pozemky p. č. 610/9, p. č. 621/51, p. č. 621/81, p. č. 3477/1, p. č. 610/5, p. č. 610/87, p. č. 3476/2, p. č. 610/89, p. č. 610/37, p. č. 621/56, p. č. 610/9, p. č. 621/2, k. ú. Lysá n. L., a p. č. 74/4, k. ú. Litol, pro dočasné zábory v rozsahu specifikovaném v záborovém elaborátu k projektové dokumentaci s názvem „Oprava mostu ev. č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“ zpracované spol. PRAGOPROJEKT, a. s.,

II. p o v ě ř u j e

starostu města uzavřít výše uvedou smlouvu.

Usnesení č. 440

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,

II. s c h v a l u j e

předložený návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,

III. p ř e d k l á d á

návrh smlouvy k projednání a odsouhlasení na ZM dne 14.12.2016.

Usnesení č. 441

Rada města

o d k l á d á

schválení finančního příspěvku do Fondu cestovního ruchu Polabí pro rok 2017.

Usnesení č. 442

Rada města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání stravovací komise dne 07.11.2016.

Usnesení č. 443

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských škol,

II. p ř e d k l á d á

Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských škol, ZM dne 14.12.2016 ke schválení.

Usnesení č. 444

Rada města

I. s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu města roku 2016 – 11. rozpočtové opatření,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.12.2016 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 445

Rada města

s c h v a l u j e

předložený aktualizovaný rozpočtový výhled města Lysá n. L. na období 2017 – 2022.

Usnesení č. 446

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost o výjimku z regulace provozní doby u provozovny v Lysé nad Labem - restaurace a herna MANGO,

II. s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV č. 2/2012 baru a restauraci MANGO, Husovo náměstí č. p. 21, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2017, kdy bude provozní doba od pondělí do neděle od 11:00 do 02:00 hodin následujícího dne.

Usnesení č. 447

Rada města

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na zpracovatele Studie proveditelnosti projektu dotovaného z IROP, výzva č. 35 Sociální bydlení pro SVL (bytový dům Na Františku č. p. 253) s firmou LK Advisory, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, za celkovou cenu 190.000 Kč bez DPH,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podepsáním smlouvy o dílo.

Usnesení č. 448

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z Osadního výboru Dvorce ze dne 21.11.2016,

II. u k l á d á

odboru SMI zpracovat do ZM dne 14.12.2016 informaci o plánované údržbě a opravách v městské části Dvorce v r. 2017,

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.12.2016 zápis k projednání.

Usnesení č. 449

Rada města

I. s c h v a l u j e

termíny jednání rady města v 1. pololetí r. 2017 takto: 10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 07.03., 21.03., 04.04., 18.04., 02.05., 16.05., 30.05., 13.06., 27.06.2016,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.12.2016

1) vzít na vědomí termíny jednání RM v I. pololetí r. 2017,

2) schválit termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2017 takto: 15.02., 29.03., 10.05., 21.06.2016.

Usnesení č. 450

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání KV dne 28.11.2016,

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 14.12.2016 zápis k projednání,

III. u k l á d á

odboru SMI ihned prověřit možnost vypovězení smlouvy s firmou ADNet a zajistit do parku u PENNY náhradní lavičky.

Unesení č. 451

Rada města

s c h v a l u j e

program jednání ZM, které se bude konat dne 14.12.2016 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:

1. Revokace usnesení ZM č. 462, ze dne 13.07.2016, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku p. č. 2867/18, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.

2. Výkup pozemků p. č. 3628/7, 3628/78, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe, st. p.

3. Výkup pozemku p. č. 3816, k. ú. Lysá n. L., od Tělovýchovného klubu Slovan Lysá n. L.

4. Plánovací smlouva č. 2016-0530/SMI (kanalizace v ul. Hrabanov).

5. Plánovací smlouva č. 5/2014 KÚ (kanalizace v ul. Hrabanov).

6. Rozpočet města na rok 2017.

7. Zápis z Finančního výboru dne 07.11.2016.

8. OZV Města Lysá n. L. č. 3/2016, o místních poplatcích.

9. Vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly.

10. Programové prohlášení Rady města Lysá nad Labem.

11. Prodej části obecního pozemku p. č. 2875/55, k. ú. Lysá n. L., ul. Luční.

12. Darovací smlouva na pozemky p. č. 309/3, 309/4, 309/5, 309/10, 309/17, 309/18, 323/6 a 323/25, k. ú. Litol, se Středočeským krajem.

13. Úprava nezpevněné cesty před chatovou osadou Řehačka.

14. Kupní smlouva a Výpůjční smlouva na zázemí fotbalového klubu TJ Litol.

15. Využití objektu č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L.

16. OZV č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských škol.

17. Úprava rozpočtu města na r. 2016 – 11. rozpočtové opatření.

18. Zápis z jednání OV Dvorce.

19. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2017.

20. Zápis z KV dne 28.11.2016.

21. Výstavba nové mateřské školy v lokalitě Drážky.

22. Měsíční odměny členům ZM od 01.01.2017.

23. Návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR.

24. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/4, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.

25. Informace od Povodí Labe, s. p., ve věci odkoupení jejich pozemků, k. ú. Lysá n. L.
Vytvořeno 12.12.2016 6:47:05 - aktualizováno 21.6.2017 10:56:57 | přečteno 15x | ernest
load