18. Usnesení RM 22.11.2016

Usnesení z RM dne 22.11.2016.
Usnesení č. 377
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 22.11.2016 včetně rozšíření.

Usnesení č. 378
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 04.11.2016

II. u k l á d á
p. Bc. Robešovi připravit návrh nové otevírací doby zámeckého parku.
Termín: do příští RM

Usnesení č. 379
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 2168/2 o výměře 213 m2 a p. č. 2168/12 o výměře 93 m2, oba druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L., v současné době připlocených k pozemku p. č. 2168/6 a st. č. 1370, vlastníkovi sousedního pozemku p. č. 2168/6 a st. č. 1370, k. ú. Lysá n. L., ulice Dvořákova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za cenu ve výši 300 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 380
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 55/1, ze dne 12.07.2016,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle standardních podmínek výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana M. R., trvale bytem Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Budoucí prodávající se ve smlouvě zaváže, že konečnou kupní smlouvu uzavře na základě písemné výzvy budoucího kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy s tím, že výzva bude zaslána až po schválení změny územního plánu. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/18 o výměře 231 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 14.12.2016:
1) revokovat usnesení ZM č. 462, ze dne 13.07.2016,
2) schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku dle bodu II a uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 381
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe, st. p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 105.450 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 14.12.2016 výkup pozemků ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu.
Termín: do 28.02.2017.

Usnesení č. 382
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 619/140 v k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 832, na pozemku p. č. st. 1266, ul. Smetanova, s paní H. S., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31.01.2017.

Usnesení č. 383
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 3816 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Mlíčníku, od Tělovýchovného klubu Slovan Lysá nad Labem, IČ 62994492, se sídlem U Stadionu 432, 289 22 Lysá n. L., za částku 1 Kč. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 14.12.2016 výkup pozemku ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 28.02.2017

Usnesení č. 384
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Apoštolské církve, Sbor Lysá nad Labem, Alešova 938, Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
konání akce Apoštolské církve, Sboru Lysá nad Labem „Celonárodní čtení bible“ na pozemku města, v prostoru u PENNY, v termínu 15. dubna 2017, od 13:00 – 19:00 hodin, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic.

Usnesení č. 385
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Ing. J. F., o možnost vstupu do nově rekonstruovaného chodníku v ul. Nerudova, z důvodu připojení pozemku p. č. 74/15, k. ú. Litol, na místní komunikaci v ul. Nerudova,

II. s c h v a l u j e
vstup do nově rekonstruovaného chodníku v ul. Nerudova, z důvodu připojení pozemku p. č. 74/15, k. ú. Litol, Ing. J. F., bytem Praha 10 Vršovice, za předpokladu, že zhotovitelem připojení bude firma SKL Recyklostav, Jiřická 1000, 289 23 Milovice – Mladá.

Usnesení č. 386
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Vězeňské služby ČR, o zřízení vyhrazeného místa pro parkování v Lysé n. L., ul. Sokolská, na parkovišti před pobočkou České pošty, pro automobil Věznice Jiřice,

II. n e s c h v a l u j e
vyhrazení parkovacího místa v ul. Sokolská, na parkovišti před pobočkou České pošty, pro automobil Věznice Jiřice.

Usnesení č. 387
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 19 m2 pod plechovou garáží č. 27, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu L. M., bytem Milovice, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

b) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 37, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu P. P., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

c) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 42, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, paní D. K., bytem Praha 10, Strašnice, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

d) pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2 pod plechovou garáží č. II, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, paní J. Š., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat nájemní smlouvy podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.
Termín do 31.12.2016

Usnesení č. 388
Rada města

s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 7 a o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 38, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

b) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 25, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

Usnesení č. 389
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2986/40 o výměře 176 m2, p. p. č. 2952/2 o výměře 855 m2, p. p. č. 2986/46 o výměře 1.799 m2, p. p. č. 2986/41 o výměře 866 m2, p. p. č. 2823/14 o výměře 127 m2, p. p. č. 2823/15 o výměře 15 m2, p. p. č. 2536/18 o výměře 618 m2 a p. č. 2836/20 o výměře 726 m2, všechny druh pozemku orná půda, p. p. č. 2870/49 o výměře 1.726 m2, druh pozemku zahrada, všechny k. ú. Lysá n. L., s panem Petrem Rubešem, IČ 43144896, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 390
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1. Žádost paní Š. S., Lysá n. L., o schválení záměru prodloužit hlavní kanalizační řad v ulici Hrabanov v Lysé nad Labem, jižním směrem k ulici Ke Skále.
2. Návrh plánovací smlouvy, vypracovaný odborem SMI na základě žádosti paní Š. S., Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
1. záměr paní S. na prodloužení hlavního kanalizačního řadu v ulici Hrabanov,
2. návrh plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI, za předpokladu, že bude vypuštěn čl. XII Ostatní ujednání,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 14.12.2016 ke schválení
1. záměr paní S. na prodloužení hlavního kanalizačního řadu v ulici Hrabanov,
2. upravený návrh plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI.

Usnesení č. 391
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh dodatku č. 1 plánovací smlouvy č. 5/2014 KÚ, vypracovaný odborem SMI,

II. s o u h l a s í
s návrhem dodatku č. 1 plánovací smlouvy č. 5/2014 KÚ,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 14.12.2016 návrh dodatku ke schválení.

Usnesení č. 392
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 2 v č. p. 5, Jiráskova ul., Lysá n. L., s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s panem Z. B., trvale bytem Lysá n. L., a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt dohodou do 31.12.2016 a uzavření dohody, že od města nebude požadovat žádné finanční vyrovnání ani jinou kompenzaci za rekonstrukci bytu.

Usnesení č. 393
Rada města

I. o d k l á d á
schválení nájemní smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Polabským Muzeem Poděbrady,

II. u k l á d á
odboru SMI na příští jednání RM předložit opravenou nájemní smlouvu ověřenou městským právníkem.

Usnesení č. 394
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2016 k bytu v Milovicích – Mladé, s paní A. V. a uzavření nové nájemní smlouvy od 01.01.2017 k bytu v Milovicích – Mladé, s paní A. V., za stávajících podmínek a za podmínky podepsání splátkového kalendáře na dlužné nájemné.
2) ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2016 k bytu v Milovicích – Mladé, s paní M. Š. a uzavření nájemní smlouvy od 01.01.2017 k bytu v Milovicích – Mladé, s paní M. Š., za stávajících podmínek.

II. n e s c h v a l u j e
prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Milovicích – Mladé, s paní H. L. ani uzavření nájmu k jinému, menšímu bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 395
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 17.10.2016,

II. k o n s t a t u j e ,
1) že usnášení komise je dáno § 122 odst. 4, zákona o obcích, kde se říká, že komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů,

2) že v současné době má komise 7 členů a protože minimální počet členů komise nebyl stanoven, nebude RM vyzývat jednotlivé volební strany ke jmenování náhradníků a ponechá to na jejich zvážení.

Usnesení č. 396
Rada města

I. z ř i z u j e
k 01.01.2017 jako svůj poradní orgán bytovou komisi,

II. u k l á d á
odboru VV vyzvat ihned volební subjekty k nominaci členů do této komise s termínem do 14.12.2016.

Usnesení č. 397
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá n. L., od 01.01.2017,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK přizvat na jednání RM dne 06.12.2016 p. Karmazína, p. Buka a pí Mgr. Kovaříkovou.

Usnesení č. 398
Rada města

s c h v a l u j e
1) zajištění vánočních balíčků pro občany do Domova Na Zámku v Lysé n. L. a Domova Rožďalovice, kteří měli poslední trvalé bydliště v Lysé n. L. a malý dárek pro všechny seniory umístěné v Domově Na Zámku v Lysé n. L.,
2) poskytnutí dotace pro děti, které mají trvalé bydliště v Lysé n. L. a jsou umístěné v dětských domovech a v ústavech,
do maximální výše 18.100 Kč.

Usnesení č. 399
Rada města

s o u h l a s í
s realizací projektu výzvy: 02-16-022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠI v MŠ Dráček, Mírová 430, Lysá n. L.

Usnesení č. 400
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z Komise regenerace MPZ ze dne 02.11.2016.

Usnesení č. 401
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sportovní komise dne 17.10.2016.

Usnesení č. 402
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) převod částky 9.000 Kč z org. č. 1089 Sociální pomoc občanům nepřizpůsobivým na org. č. 1065 Charitativní program,
2) dotace z Charitativního programu pro organizace v celkové výši 39.900 Kč dle návrhu odboru, tj. Domov Mladá Milovice dotaci ve výši 9.900 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Lysá n. L., dotaci ve výši 6.000 Kč, Protialkoholní záchytnou stanici města Kolín dotaci ve výši 6.000 Kč, Handicap centrum Srdce, o. p. s., Poděbrady, dotaci ve výši 6.600 Kč, Oblastní charita Kutná Hora, Středisko Na Sioně, dotaci ve výši 3.300 Kč, Oblastní charita Kroměříž dotaci ve výši 3.300 Kč, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Raná péče Čechy, o. p. s., dotaci ve výši 3.300 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., Okresní organizace, Nymburk, dotaci ve 1.500 Kč.

II. n e s c h v a l u j e
dotaci pro Diakonii ČCE – středisko Střední Čechy, Kolín, a Čmeláček partners, s. r. o., Ostrava.

Usnesení č. 403
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh rozpočtu města na rok 2017 upravený v rámci diskuse,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 14.12.2016 návrh rozpočtu města na rok 2017 ke schválení, v předloženém znění. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.

Usnesení č. 404
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z Finančního výboru dne 07.11.2016,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 14.12.2016 zápis k projednání.

Usnesení č. 405
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku společnosti Czech Radar, a. s., na odprodej zařízení Traffipax – TraffiPhot III SR,

II. s c h v a l u j e
kupní smlouvu na koupi zařízení Traffipax – TraffiPhot III SR od společnosti CZECH RADAR, a. s., se sídlem Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1, IČ 27164900,

III. p o v ě ř u j e
p. starostu podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 406
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Dodatku č. 7 se společností RENTEL, a. s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, DIČ CZ26128233, na prodloužení smlouvy o dílo na vzdělávání úředníků přes internet, a to na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2017, za částku 5.440 Kč/měsíc bez DPH,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem Dodatku č. 7 se společností RENTEL, a. s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy.

Usnesení č. 407
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
popisy práce nově vzniklých pracovních míst odboru městského investora.

Usnesení č. 408
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyplacení odměn za II. pololetí 2016 vedoucím úředníkům, ředitelce MěK, úředníkům a zaměstnancům v kategorii D do celkové výše 1.500.000 Kč, a řediteli MěP a strážníkům MěP do celkové výše 250.000 Kč,

II. s c h v a l u j e
přesun finančních prostředků v rámci OdPa 6171 Veřejná správa z položky 5011 Platy zaměstnanců na položku 5021 Dohody ve výši 300.000 Kč.

Usnesení č. 409
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2016, o místních poplatcích,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 14.12.2016 Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2016, o místních poplatcích, ke schválení.

Usnesení č. 410
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér Machar, s. r. o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 2. místo SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o., 3. místo SCHINDLER SEKO architekti, s. r. o.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 14.12.2016 vyhodnocení soutěže k projednání.

Usnesení č. 411
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zpracovatele studie zásobování města Lysá nad Labem pitnou vodou s firmou Aquion, s. r. o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, za celkovou cenu 240.000 Kč bez DPH,

II. p o v ě ř u j e
starostu města sestavením a podepsáním smlouvy o dílo.

Usnesení č. 412
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Stavební komise ze dne 14.11.2016.

II. u k l á d á
p. místostarostovi zajistit předložení návrhů sportovních hal do jednotlivých komisí RM.
Termín: do 31.12.2016

Usnesení č. 413
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
harmonogram výzev Integrovaného regionálního programu na rok 2017,

II. u k l á d á
odboru městského investora
a) přiřadit investiční akce města plánované pro roky 2017-2018 k plánovaným výzvám Integrovaného regionálního operačního programu a předložit Radě města takový časový plán prací na projektech ve formátu MS Excel, aby bylo možné včas schválit v orgánech města žádosti o dotace z těchto výzev,
Termín: 13.12.2016
b) ve spolupráci s předsedou komise dopravy připravit podklady pro podání žádosti o dotaci z plánované Výzvy 69 Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Bezpečnost a bezbariérovost místních komunikací v Lysé nad Labem.
Termín: 31.05.2017

Usnesení č. 414
Rada města

s c h v a l u j e
1) podání žádosti Městské knihovny Lysá n. L. o grant v rámci programu VISK3 vypsaného Ministerstvem kultury na pokračování automatizace knihovny,
2) výběr dodavatele knihovního systému – firmu Kp-sys (knihovní program Verbis a webový katalog Portaro).

Usnesení č. 415
Rada města

I. s c h v a l u j e
programové prohlášení rady města,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 14.12.2016 programové prohlášení RM na vědomí.

Usnesení č. 416
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
znění petice „Ne objízdné trase ulicí Na Zemské stezce“,

II. u k l á d á
starostovi města odpovědět petičnímu výboru v tom smyslu, že oficiální objízdná trasa není vedena přes ulici Na Zemské stezce ale přes Nymburk, což bylo a je prezentováno v regionálním tisku.
Termín: ihned
Vytvořeno 23.11.2016 8:14:47 - aktualizováno 21.6.2017 10:56:57 | přečteno 7x | ernest
load