17. Usnesení RM 16.11.2016

Usnesení z RM dne 16.11.2016.

Usnesení č. 374
Rada města

I. s c h v a l u j e
využití částí objektu č. p. 29 pro účely Úřadu práce a MěP Lysá n. L.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 14.12.2016 informaci na vědomí.

Usnesení č. 375
Rada města

s o u h l a s í
s vyprojektovaným řešením komunikace II/272 Lysá nad Labem, průtah z roku 2010 firmou Pontex, s. r. o., pro Krajský úřad Středočeského kraje.

Usnesení č. 376
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 363, ze dne 08.11.2016, v části II.,

II. s c h v a l u j e
znění části II výše uvedeného usnesení takto: II. u k l á d á odboru SMI připravit na příští jednání rady města úpravu příslušného Nařízení města a ceníku.
Vytvořeno 23.11.2016 7:30:07 - aktualizováno 21.6.2017 10:56:57 | přečteno 12x | ernest
load