16. Usnesení RM 08.11.2016

Usnesení z RM dne 08.11.2016.

Usnesení č. 337
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 08.11.2016.

Usnesení č. 338
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 311 z 25.10.2016,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 3 v č. p. 869, ulice 9. května, Lysá n. L., s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní K. K., trvale bytem Lysá n. L.,

III. u k l á d á
odboru SMI oslovit p. B. a nabídnout mu k pronájmu byt v č. p. 5, Jiráskova, Lysá n. L.

Usnesení č. 339
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 322 z 25.10.2016,

II. s c h v a l u j e
vjezd coca-cola vánočního kamionu na Husovo náměstí dne 11.12.2016.

Usnesení č. 340
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2017, kde částka na občana činí 150 Kč a celková výše 1.400.100 Kč, za předpokladu schválení částky v rozpočtu města na rok 2017 zastupitelstvem města,

II. p o v ě ř u j e
starostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 341
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 38/1, k. ú. Litol, pro nemovitost č. p. 482 na pozemku p. č. st. 713, ul. K Borku, s p. V. K., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31.12.2016

Usnesení č. 342
Rada města

I. s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3579/3, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2622/6, ul. Hrabanov, s pí Š. S., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31.12.2016.

Usnesení č. 343
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci, že vodovodní řad, na který má být napojena vodovodní přípojka pro pozemek p. č. 866/17, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Zemské stezce, nevede přes obecní pozemek p. č. 3484/3, k. ú. Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
zrušení uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB č. SMI/16/00478/SB/Jav, ze dne 10.08.2016, na základě dohody obou zainteresovaných stran s tím, že p. P. J. bude vrácena částka ve výši 1.210 Kč za zřízení věcného břemene vodovodní přípojky přes obecní pozemek, kterou uhradil dne 10.08.2016,

III. u k l á d á
odboru SMI podmínit vydání územního souhlasu p. Jermářovi na připojení jeho nemovitosti na již vybudovanou kanalizaci zaplacením podílu na úhradu vybudovaných inženýrských sítí v lokalitě Drážky v dohodnuté výši (cca 450 tis. Kč).

Usnesení č. 344
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3042/4 nově označené jako pozemek p. č. 3038/14 o výměře 1.953 m2, k. ú. Lysá n. L., dle GP č. 3111-55/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za částku 250 Kč/m2, od paní E. Č., Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/4 o výměře 950 m2 v k. ú. Lysá nad Labem, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu M. Š., bytem Milovice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 14.12.2016
a) revokovat usnesení ZM č. 336 ze dne 11.05.2016,
b) schválit výkup pozemku dle bodu I a uložit starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I v termínu do 31.01.2016.

Usnesení č. 345
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem části obecních pozemků p. č. 619/16, p. č. 619/131 a p. č. 621/2 o výměře cca 160 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., v současné době připlocených k pozemku p. č. st. 1224, vlastníkovi sousedního pozemku p. č. st. 1224, k. ú. Lysá n. L., roh ulic Pivovarská a U Nadjezdu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 346
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci od Povodí Labe, s. p., ze dne 26.10.2016, ve věci odkoupení pozemků p. č. 3481/1, p. č. 3479/1 a 3481/7, k. ú. Lysá n. L. s tím, že odkoupení pozemku p. č. 3481/1 v k. ú. Lysá n. L., je možno realizovat za sdělenou cenu stanovenou na podkladě znaleckého posudku, pokud bude poplatníkem daně nabyvatel. Dále s ohledem, že od 01.01.2017 bude účinná novela zákona o stáním podniku č. 253/2016 Sb. a od Ministerstva zemědělství v této souvislosti obdrželi návrh nového statutu pro podniky Povodí, ve kterém je v kontextu zákona navržena změna právě v realizaci prodejů pozemků pod komunikacemi do vlastnictví územně samosprávných celků, je nutno nyní tento odprodej pozastavit, a to na základě rozhodnutí finanční ředitelky Povodí Labe, s. p. Po obdržení nového platného statutu, ve kterém bude uveden postup vypořádání pozemků pod komunikacemi, bude Povodí Labe, s. p., o možnosti odkupu předmětných pozemků město informovat.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 14.12.2016
a) vzít informaci od Povodí Labem, s. p., na vědomí,
b) odložit termín uzavření smlouvy o výkupu pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L., dle usnesení ZM 521/II, ze dne 12.10.2016, do doby, než budou známy nové podmínky prodeje Povodí Labe, s. p.

Usnesení č. 347
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
nabídku společnosti ENVIROS o možnostech spolupráce při získávání dotačních prostředků na energetické úspory v objektech v majetku města.

Usnesení č. 348
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2875/55 o výměře cca 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., vlastníkovi sousedního pozemku p. č. st. 2516, k. ú. Lysá n. L., ul. Luční, za účelem přístavby kanceláře k nemovitosti č. p. 2002, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje, daň z nabytí nemovitých věcí a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Usnesení č. 349
Rada města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 10, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný,

2) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2 pod plechovou garáží č. 5, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 22, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný,

3) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m2 pod plechovou garáží č. 24, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k rozšíření počtu nájemců předmětného pozemku, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

Usnesení č. 350
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 2, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu M. C., bytem Ostrá, a paní Š. L., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

2) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 44, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, paní Mgr. J. P., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

3) pronájem části obecního pozemku p. č. 2655/113, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 24 m2 pod plechovou garáží č. 4, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, panu P. K., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

4) pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 5, k. ú. Lysá n. L., Lom, manželům P. a J. Š., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

5) pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 8, k. ú. Lysá n. L., Lom, panu M. S., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

6) změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 10.01.2000 na pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 10, k. ú. Lysá n. L., Lom, týkající se rozšíření počtu osob uvedených jako nájemci předmětného pozemku, tj. novým nájemcem jsou pan J. Č., bytem Plzeň, a paní J. N., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

7) změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 06.12.2000 na pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 10, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, týkající se rozšíření počtu osob uvedených jako nájemci předmětného pozemku, tj. novým nájemcem jsou paní Z. S., bytem Lysá n. L., a paní I. K., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat nájemní smlouvy podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.
Termín: do 31.12.2016

Usnesení č. 351
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na změnu stávající nájemní smlouvy č. SMI/16/00460/N/Jav, ze dne 14.07.2016, spočívající ve změně druhu pronajatého pozemku p. č. 12/8, k. ú. Litol, z orné půdy na druh pozemku trvalý travní porost a doplnění znění smlouvy spočívající v bodě, že po ukončení doby nájmu má stávající nájemce přednostní právo pronájmu pozemků p. č. 12/8 a p. č. 12/9, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 352
Rada města

I. s c h v a l u j e
pro další jednání se společností MS Development ve věci vypořádání pozemků pod již hotovými domy:
- zadaní zpracování znaleckého posudku na pozemky dle smlouvy z r. 2008 na tržní cenu v cenách platných k datu uzavření smlouvy, tedy k roku 2008. (V případě zadání dvou posudků – za Město a za MS Development, lze výchozí cenu stanovit průměrem) a dopočítat se pomocí příslušných koeficientů na ceny platné k datu prodeje,
- aby pro stanovení ceny prodeje pozemků dle geometrického plánu bylo počítáno s tím, že dojde k odprodeji nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1.432 m2),
- pověřuje Mgr. Řiháčka zpracováním dodatku č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostí“ z 26.06.2008, kterým dojde ke schválení nového způsobu výpočtu prodejní ceny pozemků,
- pověřuje Mgr. Řiháčka zpracováním, případně kontrolou, kupní smlouvy na prodávané pozemky.

II. u k l á d á
pracovní skupině předložit návrh na postup ve věci pokračování projektu „Zahrada“ k projednání do 31.12.2016 dle usn. ZM, ze dne 02.03.2016, kde byly schváleny možné varianty řešení,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 k projednání.

Usnesení č. 353
Rada města

I. o d k l á d á
projednání žádosti paní V. a pí L.,

II. u k l á d á
odboru SMI návrh řešení zpracovat v souladu s pravidly uzavírání nájemních smluv k městským bytům a doplnit o informace nezbytné pro rozhodnutí RM.
Termín: 22.11.2014

Usnesení č. 354
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.12.2016 na prostory sloužící k podnikání na adrese č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., s MVDr. J. K.,
2) zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L. (po bývalé ČSOB).

Usnesení č. 355
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání na adrese č.p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., s PharmDr. P. T., MBA,

II. k o n s t a t u j e ,
že do vyřešení koncepce zdravotních a sociálních služeb nebude pronájem těchto nebytových prostor zveřejňovat.

Usnesení č. 356
Rada města

I. o d k l á d á
uzavření nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání na adrese č. p. 265, Sojovická ul., Lysá n. L.,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit návrh nájemní smlouvy na RM dne 22.11.2016.

Usnesení č. 357
Rada města

n e s c h v a l u j e
přijetí nabídky firmy JRK Bio Waste Management, s. r. o., o zprostředkování dotace na kompostéry.

Usnesení č. 358
Rada města

s c h v a l u j e
1. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, na obecní pozemky p. č. 621/2, 3476/2, 610/9 a 621/56, k. ú. Lysá n. L., pro umístění části opěrných pilířů mostu SO č. 201 (dále jen „stavební objekt“), v rozsahu specifikovaném v záborovém elaborátu k projektové dokumentaci s názvem „Oprava mostu ev. č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“ zpracované spol. PRAGOPROJEKT, a. s., který bude doplněn o tabulku s výměry dotčených pozemků, a právo stavby bude zřízeno bezúplatně.

2. uzavření třístranné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, jako budoucím oprávněným, a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, jako investorem, na obecní pozemky p. č. 610/87, 610/89, 621/2 a 3476/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložky telekomunikačního vedení SŽDC – TÚDC, v rámci investiční výstavby „Oprava mostu ev. č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“,

3. pro účely vydání Územního souhlasu, Územního rozhodnutí, Stavebního povolení speciálního stavebního úřadu drážního, Stavebního povolení Vodoprávního úřadu a Stavebního povolení:
a) s umístěním a provedením stavby „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“,
b) s provedením stavby, jako vlastník pozemků parc. č. 621/2 a 61/23, sousedících se stavbou,
c) se záměrem provést přeložky drážních kabelů a s uzavřením Smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení VB p. č. 610/87 (25 m2), 610/89 (14 m2), 621/2 (111 m2), 3476/2 (79 m2), 610/9 (17 m2) a 610/89 (15 m2) pro přeložky drážních kabelů,
d) s udělením souhlasu k právu provést stavbu části VO na pozemcích v majetku Města Lysá nad Labem p. č. 610/9 (31 m2) a 610/31 (41 m2).

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 návrh k projednání.

Usnesení č. 359
Rada města

I. s c h v a l u j e
pro územní řízení stavby „ Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ vydání souhlasu se stavbou a umístěním stavby na pozemcích p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, následné dělení těchto pozemků pro trvalý zábor, vydání souhlasu s trvalým i dočasným odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely a s případným kácením dřevin rostoucích mimo les za těchto podmínek:
- na pozemky p. č. 651/4, 694/12 bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby a po realizaci stavby Smlouva o zřízení práva stavby ve prospěch stavebníka,
- na pozemek p. č. 810/1 bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní a po realizaci stavby Kupní smlouva ve prospěch stavebníka s tím, že kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem,
- na všechny obecní pozemky dočasně dotčené stavbou bude před vydáním stavebního povolení se zhotovitelem stavby uzavřena Smlouva o nájmu pozemků,
- na všechny úkony spojené se stavbou, kde to vyžaduje zákon o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, bude vyvěšen záměr na úřední desce, pokud se tak už nestalo,
- úkony nutné pro trvalé a dočasné odnětí zemědělské půdy i dělení pozemků si zajistí stavebník na vlastní náklady,

II. k o n s t a t u j e
že jí není známo, zda byla na pozemcích dotčených stavbou prováděna protierozní opatření, odvodnění či závlahy,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 návrh k projednání.

Usnesení č. 360
Rada města

s c h v a l u j e,
aby změny regulačních podmínek v lokalitě V Drážkách, dle usnesení rady města č. 155, ze dne 30.08.2016, se vztahovaly na celou lokalitu V Drážkách, tj. tyto pozemky: 866/22, 834/2, 866/28, 833/2, 833/1, 866/20, 866/30, 866/17, 835/1, 834/3, 866/105, 833/3, 833/17, 866/38, 866/34, 835/3, 834/5, 866/108, 833/6, 833/15, 866/41, 866/37, 835/5, 834/7, 866/109, 833/7, 833/14, 866/73, 866/69, 866/30,835/7, 834,9 866/111, 833/9, 833/12, 866/75, 866/72, 866/32,835/8, 834/10, 866/112, 833/10, 833/1, 866/76, k. ú. Lysá n. L.

Usnesení č. 361
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o řešení realizace nového průzkumného cenomanského vrtu HV-3,

II. u k l á d á
odboru SMI realizovat výběr realizační firmy průzkumného vrtu HV-3 v souladu s metodickým pokynem o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 362
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
písemnou žádost majitelů RD v ul. Čechova na pozemcích p. č. 633/44, p. č. 633/43 a p. č. 633/42, o spolufinancování zokruhování vodovodního řadu v ul. Čechova,

II. s o u h l a s í
se zařazením nové položky Zokruhování vodovodního řadu v ul. Čechova do návrhu rozpočtu města na rok 2017 ve výši 150 tis. Kč.

Usnesení č. 363
Rada města

I. s c h v a l u j e
zásady regulace stání vozidel v centru města a v okolí výstaviště, které jsou tyto:
1. zavádí se bezplatná regulace parkování s parkovacím kotoučem po dobu max. 60 minut v pracovní dny od 8 do 17 a v sobotu od 8 do 11 hodin v obchodní oblasti, tj. na náměstí Bedřicha Hrozného (pouze stání přilehlá k chodníkům), a kolmá stání na Sokolské ul. u pošty; vyhrazená parkovací místa pro invalidy a firmy zůstávají zachována;
2. zůstávají zachována vyhrazená parkovací stání pro držitele povolení města Lysá nad Labem ve stávajícím rozsahu, tj. dole na Husově náměstí a před nádražím;
3. roční povolení města Lysá nad Labem bude mít formu zdálky viditelné, číslované známky lepené do pravého horního rohu předního skla vozidla, v označených oblastech;
4. roční povolení města se bude vydávat dle dosavadního systému a navíc pro vozidla firem se sídlem nebo provozovnou na území města Lysá nad Labem a nájemců bytů a rodinných domů na území města Lysá nad Labem; cena ročního povolení je 500 Kč; pro první vozidlo v domácnosti trvale bydlících obyvatel je snížena na 100 Kč ročně;

II. u k l á d á
odboru SMI připravit na příští jednání rady města úpravu příslušného Nařízení města a ceníku a návrh výběrového řízení na výběr parkovného dle stávajícího systému.

Usnesení č. 364
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doplnění usnesení č. 282, ze dne 11.10.2016, týkající se žádostí o schválení uzavření MŠ v Lysé nad Labem,

II. s c h v a l u j e
uzavření MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček v době vánočních prázdnin od 23.12.2016 do 02.01.2017 z organizačních důvodů.

Usnesení č. 365
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci p. Ing. R. F. z funkce člena Školské rady ZŠ T. G. Masaryka,

II. j m e n u j e
pana Mgr. K. M. členem Školské rady ZŠ T. G. Masaryka za zřizovatele pro volební období 2014 – 2017.

Usnesení č. 366
Rada města

s c h v a l u j e
vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé nad Labem za školní rok 2015/2016 dle návrhu odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 367
Rada města

s c h v a l u j e
do volného bytu B – 15 v DPS umístění pana J. S., Lysá n. L.

Usnesení č. 368
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh rozpočtu města na rok 2017 upravený ve smyslu diskuse,

II. p ř e d k l á d á
návrh rozpočtu města na rok 2017 k projednání členům ZM na pracovní schůzce dne 16.11.2016.

Usnesení č. 369
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
otevřený dopis – petici starostovi města Lysá nad Labem o situaci v Husově ulici, Lysá n. L., Litol,

II. u k l á d á
odboru SMI, aby zpracoval návrh možného řešení a předložil ho radě a zastupitelstvu města do 14.12.2016.

Usnesení č. 370
Rada města

n e s c h v a l u j e
výjimku z OZV č. 2/2012, čl. 4 Regulace provozní doby, hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice 582, Lysá n. L., na den 12.11.2016, s provozní dobou v sobotu od 22:00 do neděle 05:00 hodin.

Usnesení č. 371
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o příspěvek na nákup léčiv proti oblým červům u srnčí zvěře Českomoravské myslivecké jednoty, okresního mysliveckého spolku Nymburk,

II. s c h v a l u j e
poskytnutí příspěvku na nákup léčiv ve výši 20 tis. Kč a současně návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Usnesení č. 372
Rada města

j m e n u j e
p. PaedDr. Jana Śtěpánka vedoucím odboru městského investora s účinností od 14.11.2016.

Usnesení č. 373
Rada města

s c h v a l u j e
dopravní značení evropské cyklistické trasy EuroVelo na katastru Lysé n. L. dle návrhu.
Vytvořeno 9.11.2016 13:22:07 - aktualizováno 21.6.2017 10:56:57 | přečteno 9x | ernest
load