14. Usnesení RM 25.10.2016

Usnesení z RM dne 25.10.2016.
Usnesení č. 290
Rada města

s c h v a l u j e
rozšíření programu jednání RM dne 25.10.2016 o návrh na rekonstrukci střechy domu č. p. 550, Husovo nám., Lysá n. L., a zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 17.10.2016.

Usnesení č. 291
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 25.10.2016.

Usnesení č. 292
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh plánu obnovy vodohospodářských sítí města zpracovaný správcem sítí města, firmou Stavokomplet, spol. s r. o., Brandýs n. L., v souladu s Koncesní smlouvou o provozování VaK města Lysá n. L.,

II. s o u h l a s í
s předloženým plánem Obnovy vodohospodářských sítí města s tím, že do rozpočtu roku 2017 budou zařazeny plánované neinvestiční akce a navrhované akce investiční dle rozpočtových možností a celkové strategie plánu rozvoje města.

Usnesení č. 293
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o žádosti firmy AZ Elektrostav, Nymburk, o zvláštní užívání komunikací a vstupu na pozemky města, z důvodu rekonstrukce vedení NN v Litoli a dodatečně zaslaný dopis o postupu prací,

II. s o u h l a s í
s protlakem pod komunikací ul. Družstevní do 15.11.2016 a s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání místních komunikací a souhlasu s výkopovými pracemi na pozemky města v termínu od 15.03.2017.

Usnesení č. 294
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. J. N. o opravu části místní komunikace v ul. Ke Střelnici,

II. n e s o u h l a s í
s opravou asfaltovým recyklátem v rozsahu cca 400 m2, v ul. Ke Střelnici, od křižovatky s ul. Sojovická - po druhou část komunikace ul. Ke Střelnici, která je v soukromém vlastnictví a zařazením do návrhu rozpočtu pro r. 2017, z důvodu stále probíhajících stavebních prací a průjezdu těžké stavební techniky,

III. u k l á d á
odboru SMI vyspravit výtluky na místní komunikaci ve vlastnictví města štěrkem.
Termín: 15.11.2016

Usnesení č. 295
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem o možnost konání Adventu na ploše Husova náměstí,

II. s c h v a l u j e
konání Adventu na ploše Husova náměstí dne 26.11.2016 od 08:00 – 20:00 hodin, pořádaným Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem a souhlasí s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání plochy Husova náměstí, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic.

Usnesení č. 296
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování dvou vodovodních a dvou kanalizačních přípojek na obecním pozemku p. č. 3476/5, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 621/84, ul. U Nové hospody, s panem P. M., trvale bytem Lysá n. L., za částku 4.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 297
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o žádosti společnosti LOWLANDA international, s. r. o., o koupi části obecního pozemku p. č. 2875/55, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Luční,

II. u k l á d á
odboru SMI projednat s žadatelem odkoupení i přilehlé manipulační plochy za 1.000 Kč/m2, která je dnes firmou využívána.
Termín: 22.11.2016

Usnesení č. 298
Rada města

s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru na pronájem částí obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, výměra 19 m2 pod plechovou garáží č. 20, výměra 16 m2 pod plechovou garáží č. 36, výměra 16 m2 pod plechovou garáží č. 48, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

b) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 18 m2 pod plechovou garáží č. 11, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

Usnesení č. 299
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 43/4 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní M. B., trvale bytem Dýšina, (podíl 3/160), paní J. B., trvale bytem Praha 4, (podíl 3/160), paní J. D., trvale bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/80), paní J. K., trvale bytem Praha 9, (podíl 3/160), pana V. L., trvale bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/40), paní A. M., trvale bytem Bystrá nad Jizerou, (podíl 3/160), pana A. M., trvale bytem Kladno, (podíl 3/40), pana J. M., trvale bytem Slatiny, (podíl 14/40), paní V. Z., trvale bytem Praha 4, (podíl 14/40), a pana V. Z., trvale bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/80), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/4 o výměře 146 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 výkup pozemku ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I v termínu do 30.03.2017.

Usnesení č. 300
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu města na rok 2016 – 10. rozpočtové opatření spočívající v navýšení běžných výdajů Veřejné zeleně – údržby zeleně, odd. par. 3745, pol. 5169, org. 2012 o 750 tis. Kč z RF,
2) úpravu rozpočtu města na rok 2016 – 10. rozpočtové opatření spočívající v navýšení běžných výdajů Vnitřní správy – odd. par. 6171 pol. 5137 (drobný hmotný majetek) o 100 tis. Kč z RF (nákup nábytku do kanceláře ŠSVZaK a 2 kartotéky pro odbor dopravy),

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit ZM dne 09.11.2016 úpravy rozpočtu města na rok 2016 v rámci 10. rozpočtového opatření ke schválení.

Usnesení č. 301
Rada města

I. s c h v a l u j e
„Plán péče o veřejnou zeleň Města Lysá nad Labem“ upravený ve smyslu diskuse,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 „Plán“ na vědomí.

Usnesení č. 302
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní Š. S., Lysá n. L., o schválení záměru prodloužit hlavní kanalizační řad v ulici Hrabanov v Lysé n. L., jižním směrem k ulici Ke Skále, a žádost o uzavření plánovací smlouvy,

II. o d k l á d á
schválení návrhu plánovací smlouvy vypracovaného odborem SMI na základě žádosti paní Š. S., Lysá n. L.,

III. u k l á d á
odboru SMI doplnit do plánovací smlouvy úpravu vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací.
Termín: 22.11.2016

Usnesení č. 303
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh úpravy rozpočtu města na rok 2016 – 10. rozpočtové opatření spočívající ve zřízení nové položky v běžných výdajích vodního hospodářství - Provoz ÚV odstranění dusičnanů ve výši 310 tis. Kč z RF,

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit ZM dne 09.11.2016 úpravu rozpočtu města na rok 2016 v rámci 10. rozpočtového opatření ke schválení.

Usnesení č. 304
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu bytů v č. p. 620, Lesní ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 305
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 16 v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., s paní E. B., trvale bytem Lysá n. L., protože se jedná o byt v domě s pečovatelskou službou s jasnými pravidly pro přidělení bytu.

Usnesení č. 306
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 11 v č. p. 47, Jedličkova ul., Lysá n. L., s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní A. J., trvale bytem Lysá n. L., za předpokladu vrácení bytu, který užívá, a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt dohodou do 31.12.2016.

Usnesení č. 307
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 12 v č. p. 1370, Jedličkova ul., Lysá n. L., s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní J. S., trvale bytem Lysá n. L., s tím, že do bytu budou instalována akumulační kamna na náklady města, a za předpokladu vrácení bytu, který užívá, a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt dohodou do 31.12.2016.

Usnesení č. 308
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 15 v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s panem M. S., trvale bytem Lysá n. L., za předpokladu vrácení bytu, který užívá, a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt dohodou do 31.12.2016.

Usnesení č. 309
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 15 v č. p. 1729, Masarykova ul., Lysá n. L., s paní K. K. nebo panem L. C., oba trvale bytem Lysá n. L., protože se jedná o byt v domě s pečovatelskou službou s jasnými pravidly pro přidělení bytu.

Usnesení č. 310
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 21 v č. p. 47, Jedličkova ul., Lysá n. L., s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s panem Z. Š., trvale bytem Lysá n. L., za předpokladu vrácení bytu, který užívá, a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt dohodou do 31.12.2016.

Usnesení č. 311
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 3 v č. p. 869, ulice 9. května, Lysá n. L., s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s panem Z. B., trvale bytem Lysá n. L., za předpokladu vrácení bytu, který užívá, a ukončení stávající nájemní smlouvy na byt dohodou do 31.12.2016.

Usnesení č. 312
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020437/VB/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 2108, k. ú. Lysá n. L., v předloženém znění, s doplněním souhlasu obou stran se zveřejněním smlouvy a udělení souhlasu se stavbou pro vlastníka sousedního pozemku. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016
1) uzavření výše uvedené smlouvy ke schválení,
2) návrh na revokaci usn. ZM č. II/30, ze dne 09.09.2015, týkající se příslušnosti ve věci rozhodování o věcných břemenech právnických subjektů na pozemcích ve vlastnictví města,

III. u k l á d á
odboru SMI do 02.11.2016 připravit písemné zdůvodnění návrhu na revokaci usn. ZM.

Usnesení č. 313
Rada města

n e s c h v a l u j e
umístění reklamního nalepovacího plakátu „TAXI Lysá nad Labem – Milovice“, protože žadatelka není podle předloženého identifikačního čísla 88775348 provozovatelem této živnosti.

Usnesení č. 314
Rada města

s c h v a l u j e
umístění dvou kusů reklamních samolepek „PROFI - TAXI MILOVICE – LYSÁ a okolí“ s kontaktními údaji (tel. č. a odkaz na internetové stránky) o rozměrech 50 x 60 cm nad dveřmi výtahu v nádražní budově žadateli Jánu Bujkovi, IČ 01675893. Cena za umístění reklamy je stanovena na 2.000 Kč za jeden kalendářní rok. Žadatel uzavře Smlouvu o nájmu reklamní plochy.

Usnesení č. 315
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o rekonstrukci objektu č. p. 550, Husovo nám., Lysá n. L., do doby vyhodnocení došlých architektonických studií na rekonstrukci Husova náměstí, Lysá n. L.

Usnesení č. 316
Rada města

I. s c h v a l u j e
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Úprava vstupní haly v objektu C na Výstavišti v Lysé nad Labem“ ve výši 100.000 Kč,

II. d o p o r u č u j e
ZM 09.11.2016 přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 317
Rada města

s c h v a l u j e
návrh smlouvy o výpůjčce exponátů pro účely interiérové instalace v objektu C na Výstavišti v Lysé nad Labem (ve vstupní hale).

Usnesení č. 318
Rada města

o d v o l á v á
z funkce členů Sociální a zdravotní komise pana Karla Hronce a paní Bc. Vendulu Brožovou.

Usnesení č. 319
Rada města

s c h v a l u j e
dotace na primární prevenci pro ZŠ J. A. Komenského a ZŠ B. Hrozného ve výši 15.000 Kč pro každou školu.

Usnesení č. 320
Rada města

s c h v a l u j e
povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 odst. 4 školského zákona pro školní rok 2016/2017 u ZŠ J. A. Komenského na méně než 17 žáků ve třídě.

Usnesení č. 321
Rada města

s c h v a l u j e
financování realizace dětského multifunkčního hřiště z provozních prostředků MŠ Pampeliška pro rok 2016.

Usnesení č. 322
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
vjezd coca-cola vánočního kamionu na Husovo náměstí dne 11. prosince 2016,

II. s c h v a l u j e
umístění vánočního kamionu podél budovy staré radnice na komunikaci s tím, že část komunikace Husovo náměstí od křižovatky s ul. Nám. B. Hrozného po křižovatku s ul. Čs. armády a Jedličkova bude uzavřena.

Usnesení č. 323
Rada města

s c h v a l u j e
1) užívání loga města Lysá nad Labem v rámci prezentace v knize Almanach výtvarníků Nymburska, Poděbradska a Lysé nad Labem,
2) veřejnoprávní smlouvu s žadatelem dotace p. Jiřím Černým na projekt Almanach výtvarníků Nymburska, Poděbradska a Lysé nad Labem.

Usnesení č. 324
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 7/2016 Dlouhodobý majetek – evidence, účtování a odpisování.

Usnesení č. 325
Rada města

s c h v a l u j e
vyřazení zastaralých projektů z nedokončených nehmotných investic evidovaných na účtu 041 do nákladů na základě inventarizace (projekt Švermova, Fuksova, Škroupova, penzion pro seniory, Husova, Šmeralova, Dohalského, Alešova, Havlínova, Vichrova vila, Husovo náměstí zeleň, Mírová, Křižíkova v celkové výši 1.790.576,80 Kč).

Usnesení č. 326
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh rozpočtu města na rok 2017,

II. u k l á d á
starostovi města svolat pracovní jednání RM dne 02.11.2016 od 15:00 hodin a pracovní schůzku ZM dne 16.11.2016 od 17:00 hodin.

Usnesení č. 327
Rada města

I. s c h v a l u j e
Metodický návod k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vypracovaný v říjnu 2016 Ing. Josefem Bártou jako doporučený postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pracovníky Městského úřadu v Lysé nad Labem,

II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ zorganizovat školení a seznámení určených zaměstnanců s Metodickým návodem.
Termín: do 30.11.2016

Usnesení č. 328
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 2/2016, o určení míst pro provozování technické hry na území města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
panu tajemníkovi předložit OZV č. 2/2016 ZM dne 09.11.2016 ke schválení.

Usnesení č. 329
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 Smlouvu o sdružení zadavatelů (Město Lysá nad Labem, Město Benátky nad Jizerou a Město Milovice) na zpracování PD cyklistické stezky z Benátek n. J. až do Lysé n. L., ke schválení.

Usnesení č. 330
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku společnosti Czech Radar, a. s., na odprodej zařízení stacionárního radaru,

II. u k l á d á
1) právníkovi města ve spolupráci se společností Czech Radar, a. s., připravit kupní smlouvu a předložit ji do RM a ZM ke schválení.
Termín: do ZM 12/2016
2) finančnímu odboru zapracovat do 11. rozpočtového opatření novou výdajovou položku Odkoupení stacionárního radaru ve výši 61 tis. Kč z RF.
Termín: do ZM 12/2016

Usnesení č. 331
Rada města

I. s c h v a l u j e
Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí dle návrhu,

II. u k l á d á
panu tajemníkovi předložit Stanovy ZM dne 09.11.2016 ke schválení.

Usnesení č. 332
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručenou cenovou nabídku na projekt „Oprava vozidla T815 8x8“ od firmy Požární technika KOMET, s. r. o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na projekt „Oprava vozidla T815 8x8“ s firmou Požární technika KOMET, s. r. o., Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky, za celkovou cenu 988.564 Kč vč. DPH, s termínem dodání do 31.05.2017, zárukou 24 měsíců na materiál a práci a 36 měsíců na nádrž,

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Usnesení č. 333
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 09.11.2016 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Žádost vlastníka plechové garáže v Lomu o odkoupení obecního pozemku.
2. Revokace části usnesení ZM č. 109, ze dne 17.02.2016.
3. Žádost majitelů domů ul. Jaromírovy sady a Sadová o úpravu komunikace.
4. Vize mobility města Lysá n. L.
5. IZ – Plán zimní údržby r. 2016 – 2017.
6. Výkup pozemků p. č. 2863/5, p. č. 2863/11, oba k. p. Lysá n. L., od p. P.
7. Prodej částí obecních pozemků v lokalitě Hrabanov.
8. Prodej části obecního pozemku p. č. 3269, k. ú. Lysá n. L.
9. IZ – vyjádření p. P. k návrhu na směnu pozemků či prodej pozemků pod obchvatem.
10. Výkup části pozemku p. č. 43/4, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu.
11. Úprava rozpočtu města na rok 2016 - 10. rozpočtové opatření.
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 2108, ul. K Závodišti.
13. Přijetí dotace z rozpočtu Stř. kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Úprava vstupní haly v objektu C na Výstavišti v Lysé n. L.“.
14. OZV č. 2/2016, o určení míst pro provozování technické hry na území města Lysá nad Labem.
15. Smlouva o sdružení zadavatelů (Město Lysá n. L., Město Benátky n. J. a Město Milovice) na zpracování PD cyklistické stezky z Benátek n. J. až do Lysé n. L.
16. Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí.
17. Zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky dne 17.10.2016.
18. IZ – Plán péče o veřejnou zeleň Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 334
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) došlé cenové nabídky na VZ „Zhotovení studie proveditelnosti a podání žádosti o poskytnutí dotace“ od firmy EQUICA, a. s., IČ 26490951, Praha 9, a ML Strategy, s. r. o., IČ 03978427, Holýšov,
2) předložené vyhodnocení došlých nabídek,

II. schvaluje
jako dodavatele „Zhotovení studie proveditelnosti a podání žádosti o poskytnutí dotace“ společnost EQUICA, a. s., IČ 26490951, sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, za cenu 235 tis. Kč bez DPH.

Usnesení č. 335
Rada města

I. b e r e n a v ě d o mí
zápis ze zasedání OV Byšičky dne 17.10.2016,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 k projednání.
Vytvořeno 26.10.2016 13:13:37 - aktualizováno 21.6.2017 10:56:57 | přečteno 21x | ernest
load