13. Usnesení RM 14.10.2016

Usnesení z RM dne 14.10.2016.
Usnesení č. 288
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 197 ze dne 13.09.2016,

II. s c h v a l u j e
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, zveřejnění záměru na udělení souhlasu s právem stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ na pozemcích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem p. č. 651/4, 694/12 a 810/1, zapsaných na listu vlastnictví č. 3183 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, vše v k. ú. Lysá n. L., a vydání souhlasu se stavbou ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, s následným dělením pozemků p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 dle geometrických plánů pro trvalý zábor a s odprodejem oddělených pozemků ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234. (Pozemek p. č. 651/4 – celková výměra 145 m2, z toho trvalý zábor 145 m2; Pozemek p. č. 694/12 - celková výměra 1.120 m2, z toho trvalý zábor cca 161 m2 na severní straně pozemku; Pozemek p. č. 810/1 - celková výměra 1505 m2, z toho trvalý zábor cca 116 m2 na jižní straně pozemku u železniční trati).

Usnesení č. 289
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 230 ze dne 27.09.2016,

II. s c h v a l u j e
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, zveřejnění záměru na udělení souhlasu s právem stavby „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“ na pozemcích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem p. č. 610/5 (1 m2), 610/9 (1 m2), 621/2 (6 m2), 621/56 (1 m2) a 3476/2 (1 m2), zapsaných na listu vlastnictví č. 3183 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, vše v k. ú. Lysá n. L., a vydání souhlasu se stavbou ve prospěch stavebníka, kterým je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov, a s následným dělením výše uvedených pozemků dle geometrických plánů pro trvalý zábor a s odprodejem oddělených pozemků ve prospěch stavebníka.
Vytvořeno 14.10.2016 6:38:37 - aktualizováno 21.10.2016 6:49:58 | přečteno 22x | ernest
load