12. Usnesení RM 11.10.2016

Usnesení z RM dne 11.10.2016.

Usnesení č. 262
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zdůvodnění navrhované úpravy rozpočtu,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2016 takto:
1. Rozpočtové výdaje běžné
Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl
1. Průmysl a ostatní odvětví – pozemní komunikace
2212 Čistota města – úklid komunikací org. 2014 2990 3550 + 560
Rezervní fond - 560

2. Rozpočtové výdaje běžné – v rámci oddílu takto:
Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl
1. Lesní hospodářství
1014 Útulek pro psy a kočky 230 160 - 70
1069 Pozemkové úpravy 200 270 + 70

3. Rozpočtové výdaje běžné – v rámci oddílu takto:
Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl
3. Služby pro obyvatelstvo -ochrana životního prostředí
3741 Geometrické plány org. 2006 100 40 - 60
3741 Odborné posudky org. 2007 80 55 - 25
3745 Veřejná zeleň org. 2012 3.200 3.285 + 85
III. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 úpravu rozpočtu v bodě 1 ke schválení.

Usnesení č. 263
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 19 m2 pod plechovou garáží č. 27, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 37, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 42, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

b) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m2 pod plechovou garáží č. II, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

c) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 40 m2 pod plechovou garáží č. 1, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 2, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 9, k. ú. Lysá n. L., Lom, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

II. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana M. H. o rozšíření počtu nájemců ke stávající nájemní smlouvě, ze dne 26.03.2001, na pozemek p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 13, a konstatuje, že požadavek na doplnění textu smlouvy ve smyslu, aby dědicové předmětné plechové garáže měli právo na uzavření nájemní smlouvy na obecní pozemek p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 13 je v rozporu s usnesením ZM č. 109, ze dne 17.02.2016, a usnesením ZM č. 307, ze dne 20.04.2016, a není možné mu vyhovět.

III. u k l á d á
odboru SMI informovat o bodu II tohoto usnesení pana M. H. s tím, zda stále má zájem o uzavření dodatku k nájemní smlouvě, ze dne 26.03.2001, ve věci rozšíření počtu nájemců pozemku pod plechovou garáží č. 13.

IV. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 k projednání návrh pana M. H. na odkup části pozemku p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 13 v lokalitě Lom, za tržní cenu.

Usnesení č. 264
Rada města

I. s c h v a l u j e
revokaci části usnesení ZM č. 109, ze dne 17.02.2016 s tím, že v lokalitě v Lomu souhlasí s převody na děti nebo příbuzné dle zákona i po 01.01.2017. Zvýšení nájmu za m2 platí, město pod garážemi městský pozemek neprodá.

II. d o p o r u č u j e
1) ZM dne 09.11.2016 revokaci části usnesení ke schválení,
2) ZM dne 09.11.2016 zvážit revokaci převodů i v případě pozemků pod plechovými garážemi na Sídlišti.

Usnesení č. 265
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů mezi městem a krajem za účelem realizace dostavby obchvatu města,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 Dodatek č. 1 ke schválení.

Usnesení č. 266
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou opakovanou žádost majitelů domů ulic Jaromírovy sady a Sadová,

II. k o n s t a t u j e,
že rekonstrukce komunikací ul. Jaromírovy sady a Sadová má dle stanovených priorit, ze dne 30.03.2016, prioritu č. 1b), ale do vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pod komunikacemi nelze rekonstrukci ulic Jaromírovy sady a Sadová realizovat,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 žádost o úpravu komunikace k projednání.

Usnesení č. 267
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření ředitelky Bc. J. Černé k usnesení RM č. 196,

II. p r o j e d n a l a
podněty a stížnosti týkající se činnosti ředitelky MŠ Mašinka a tyto podněty a stížnosti s ředitelkou MŠ projednala,

III. u k l á d á
l) Bc. J. Černé vykonávat funkci ředitelky MŠ Mašinka v souladu s § 2 a § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Úmluvou o právech dítěte,
2) ředitelce MŠ Mašinka, Bc. J. Černé, odstranit nedostatky vyplývající z Kontrolní zprávy SIBP nad stavem BOZP dle požadavků kontrolního orgánu,

IV. p o v ě ř u j e
místostarostu města osobním jednáním se stěžovateli z řad pedagogů a rodičů.

Usnesení č. 268
Rada města

s c h v a l u j e
realizaci charitativní akce Coca cola X-mas Truck 2016 v prosinci 2016.

Usnesení č. 269
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložené cenové nabídky na zpracování části problematické zeleně ve městě,

II. u k l á d á
odboru SMI prověřit rozsah zpracované PD a porovnat obsah a rozsah s plánem údržby zeleně, předložit nabídky k projednání komisi stavební a komisi ŽP a předložit zprávu o stavu
PD na jednání RM dne 15.11.2016.

Usnesení č. 270
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 materiál Vize mobility města Lysá nad Labem k projednání.

Usnesení č. 271
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy, ze dne 05.10.2016,

II. u k l á d á
a) odboru SMI prověřit vlastnictví kanálových vpustí v úseku ulice Na Zemské stezce, který je silnicí II/331; v případě vlastnictví městem ve spolupráci s FO zařadit opravu do rozpočtu na rok 2017 a opravu provést ve II. - III. čtvrtletí 2017; v případě vlastnictví Středočeského kraje a správě SÚS Mochov je cestou OD požádat o opravu vpustí v době uzavírky nadjezdu před železniční stanicí Lysá nad Labem.
b) předsedovi komise dopravy, bezpečnosti dopravy předběžně projednat potřeby města na zabezpečení přecházení přes hlavní silnice II/272 a II/331 a úpravy dopravního značení s DI PČR Nymburk a podle výsledků projednání určit návrh řešení.
Termín: 30.11.2016

Usnesení č. 272
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh zimní údržby 2016 – 2017,

II. s c h v a l u j e
předložený plán zimní údržby 2016 – 2017 doplněný o ulice dle diskuse,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 plán zimní údržby na vědomí.

Usnesení č. 273
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 2863/5 o výměře 5.047 m2, druh pozemku orná půda, a p. č. 2863/11 o výměře 5.047 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Lysá n. L., od pana Z. P., trvale bytem Pátek, za částku 1 Kč za jeden pozemek za podmínky, že pozemky budou využity dle schváleného územního plánu, tj. jako plochy smíšené nezastavěného území s hlavním využitím kompromisně využívané ekosystémy nezvyšující labilitu území a zprostředkovávající stabilizující funkci přírodních zón s přípustným využitím přírodní rezervace, rekreace nepobytová a zemědělství. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.11.2016 výkup pozemků ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 274
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenu pozemku p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, k. ú. Lysá n. L., ve výši 50.080 Kč, stanovenou znaleckým posudkem č. 858 – 32/16, ze dne 21.09.2016, zpracovaným Ing. Miroslavem Fejfarem na základě požadavku Města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
starostovi města jednat se zástupcem akciové společnosti České dráhy, IČ: 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, o kupní ceně pozemku p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, k. ú. Lysá n. L., s ohledem na stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. 858 – 32/16.

Usnesení č. 275
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
a) nabídku paní P., prostřednictvím zástupce pana V. B., na odkoupení části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov, ze dne 29.09.2016,
b) nabídku pana P. S., bytem Praha 9 - Prosek, na odkoupení části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov, ze dne 02.10.2016, doručenou na podatelnu MěÚ dne 03.10.2016 v 09:37 hodin,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 k projednání prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov s tím, že přes části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., je jediný možný přístup k pozemkům ve vlastnictví paní P. a pozemek p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L. je připlocen k pozemku ve vlastnictví paní P.

Usnesení č. 276
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu P. R., trvale bytem Lysá n. L., za cenu ve výši 12 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje, daň z nabytí nemovitých věcí a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.11.2016 prodej pozemku ke schválení a uložit starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 277
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 3, Sídliště, panu P. J., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

b) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 8, Sídliště, paní J. Č., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

c) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., o výměře 19 m2 pod plechovou garáží č. 26, Sídliště, panu S. H., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

d) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 35, Sídliště, panu J. Š., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

e) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 54, Sídliště, panu M. H., bytem Brandýs nad Labem, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

f) pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 55, Sídliště, panu M. V., bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat nájemní smlouvy podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.

Usnesení č. 278
Rada města

I. s c h v a l u j e
a) uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2986/47 o výměře 4.205 m2, p. č. 2836/16 o výměře 1.308 m2, oba k. ú. Lysá n. L., a p. č. 43/25 o výměře 791 m2, k. ú. Litol, se společností Brazel, s. r. o., Litol, IČ: 47544121, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,
b) uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 43/22 o výměře 814 m2, k. ú. Litol, zemědělci panu Davidovi Herdicsovi, IČ: 45826757, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat pachtovní smlouvy podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.

Usnesení č. 279
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření k návrhu na směnu pozemků či prodej pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa od pana M. P., ze dne 25.08.2016, doručené dne 19.09.2016,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.11.2016 k projednání vyjádření pana M. P. ve věci prodeje či směny pozemků p. č. PK 3426/3, PK 3427/2 a PK 552, všechny k. ú. Lysá n. L., potřebných v rámci výstavby budoucího obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Usnesení č. 280
Rada města

n e s c h v a l u j e
výměnu bytu 2 + 1, č. 8 v č. p. 609, Tyršova ul., Milovice – Mladá, za byt 1 + 1, č. 1 v č. p. 611 Tyršova ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 281
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stravovací komise dne 19.09.2016.

Usnesení č. 282
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření MŠ Dráček dne 18.11.2016 z důvodu vodoinstalačních prací,

II. o d k l á d á
uzavření MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček v době vánočních prázdnin od 23.12.2016 do 02.01.2017 z organizačních důvodů,

III. u k l á d á
ředitelkám mateřských škol uzavření MŠ projednat s rodiči dětí a doložit jejich souhlas.

Usnesení č. 283
Rada města

s o u h l a s í
s realizací projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony pro – ZŠ Lysá nad Labem“, reg. č.“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001352 v ZŠ B. Hrozného, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 284
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese č. p. 265, Sojovická ul., Lysá nad Labem, pro Polabské muzeum, příspěvková organizace Středočeského kraje, za nájemné v celkové výši 1 Kč ročně,

II. o d k l á d á
schválení znění a obsah nájemní Smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Polabským Muzeem Poděbrady,

III. u k l á d á
odboru SMI dopracovat nájemní smlouvu ve smyslu diskuse (zvýšení částky na údržbu na 50 tis. Kč, doplnit do smlouvy péči o zahradu a správu zapůjčeného mobiliáře).
Termín: 08.11.2016

Usnesení č. 285
Rada města

I. s c h v a l u j e
navýšení rozpočtu ORG 4823 – Veřejné osvětlení dotace o 1.600 tis. Kč,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 schválit navýšení položky Veřejné osvětlení dotace v rámci rozpočtového opatření č. 9.

Usnesení č. 286
Rada města

I. s c h v a l u j e
Směrnici č. 5/2016 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.11.2016,

II. u k l á d á
tajemníkovi městského úřadu
a) začít neprodleně s realizací Směrnice č. 5/2016, tj. vyhlášením výběrových řízení na nově zřízená pracovní místa,
Termín: ihned
b) předložit radě města kompetence odboru městského investora a popisy práce nově vzniklých pracovních míst.
Termín: 25.10.2016

Usnesení č. 287
Rada města

I. s c h v a l u j e
Dohodu o spolupráci při nasazení a užívání systému prvků aktivního monitoringu ve Středočeském kraji mezi Městem Lysá n. L. a Středočeským krajem.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu dohody.
Vytvořeno 12.10.2016 8:57:00 - aktualizováno 21.10.2016 6:49:58 | přečteno 12x | ernest
load