11. Usnesení RM 27.09.2016

Usnesení z RM dne 27.09.2016.

Usnesení č. 213
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 27.09.2016 včetně rozšíření.

Usnesení č. 214
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3535/2, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 1973/32, Dvorce, s p. D. J., trvale bytem Stará Lysá, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 215
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na výkup části pozemku p. č. 2867/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. K. K., trvale bytem Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Budoucí prodávající se ve smlouvě zaváže, že konečnou kupní smlouvu uzavře na základě písemné výzvy budoucího kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy s tím, že výzva bude zaslána až po zahájení prací na výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. Současně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/1, výměra 522 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 12.10.2016 výkup pozemku ke schválení a doporučuje uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 216
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2972/3 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od p. A. Z., trvale bytem
Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2972/3, výměra 259 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 12.10.2016 výkup pozemku ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh kupní smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 217
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis od pí Mgr. M. H., ze dne 30.08.2016, ve věci výkupu pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 trvat na usn. č. 102, ze dne 17.02.2016, a neměnit dosud platné podmínky pro výkup pozemků pod stavbou obchvatu II. etapa.

Usnesení č. 218
Rada města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 2 a o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 44, k. ú. Lysá n. L. Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný,
2) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2655/11, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 24 m2 pod plechovou garáží č. 4, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný,
3) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 5 a o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 8, k. ú. Lysá n. L., Lom, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný,
4) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 20 m2 pod plechovou garáží č. 10, k. ú. Lysá n. L., Lom, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k rozšíření počtu nájemců předmětného pozemku za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný,
5) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 10, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k rozšíření počtu nájemců předmětného pozemku za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

Usnesení č. 219
Rada města

I. s c h v a l u j e
změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 23.02.2000 na pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 4 v k. ú. Lysá n. L., ulice Lom, týkající se rozšíření počtu osob uvedených jako nájemci předmětného pozemku, tj. novými nájemci jsou p. V. N. pí K. N. oba trvale bytem Lysá n. L., za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný,

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat dodatek ke smlouvě ze dne 23.02.2000 podle bodu I a tento dodatek uzavřít.

Usnesení č. 220
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem obecního pozemku p. č. 333/7, druh pozemku zahrada, o výměře 579 m2, k. ú. Litol, ulice Na Staré vsi, p. T. P., trvale bytem Lysá n. L., za účelem užívání jako zahrada, za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku (pachtovní rok je v období od 1. října do 30. září následujícího roku),

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat pachtovní smlouvu podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 221
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy dne 14.09.2016.

Usnesení č. 222
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky na akci: “Rekonstrukce chodníku v ul. Ke Skále“ od firmy SKL Recyklostav, s. r. o., Jiřická 1000, 289 23 Milovice – Mladá, IČ: 29010161, a FRK Praha, s. r. o., Pod Děvínem 1746/6, 150 00 Praha 5, IČ: 27941507,

II. s c h v a l u j e
výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou podala firma SKL Recyklostav, s. r. o., Jiřická 1000, 289 23 Milovice – Mladá, IČ: 29010161, za celkovou cenu 327.746,89 Kč vč. DPH.

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Usnesení č. 223
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na akci: Výměna okenních balkonových sestav v domě č. p. 550 Milovice, od firmy Window Holding, a. s., Lázně Toušeň, IČ: 28436024, Baroch-okna, s. r. o., Praha 7 – Holešovice, IČ: 27144526, a JSK MONT, Kulhavý & Sekavec, s. r. o., Kolín, IČ: 24161021,

II. s c h v a l u j e
výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou podala firma Baroch-okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 27144526, za celkovou cenu 437.301 Kč včetně DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Usnesení č. 224
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na akci: Výměna oken a okenních balkonových sestav v domech č. p. 550, 551, 600, 601, 602 a 620 v Milovicích, od firmy JIS, spol. s r. o., Zbuzany, IČ: 44268467, Window Holding, a. s., Lázně Toušeň, IČ: 28436024, Baroch-okna, s. r. o., Praha 7 – Holešovice, IČ: 27144526,

II. s c h v a l u j e
výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou podala firma Baroch-okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 27144526, za celkovou cenu 916.713 Kč včetně DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Usnesení č. 225
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenu pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ul. Brandlova, ve výši 1.081.470 Kč, tj. 357,63 Kč/m2, stanovenou znalcem v oboru, panem Ing. Miroslavem Fejfarem,

II. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Brandlova, od Povodí Labe, st. p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, za celkovou kupní cenu ve výši 1.081.470 Kč, za předpokladu zajištění potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí na své náklady prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016
a) schválit úpravu rozpočtu města pro rok 2016 tak, aby na výkup pozemku byla převedena z RF částka ve výši 1.082 tis. Kč na výkup pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L.,
b) výkup pozemku ke schválení a doporučuje uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 226
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenu pozemku p. č. 3479/1 o výměře 1.865 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú Lysá n. L., cesta za Kovonou, ve výši 225.814,20 Kč, tj. 121,08 Kč/m2, pozemku p. č. 3481/7 o výměře 2.887 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú Lysá n. L., cesta podél Kovony, a. s., ve výši 437.699,95 Kč, tj. 151,61 Kč/m2, a pozemku p. č. 3481/2 o výměře 801 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú Lysá n. L., cesta mezi tratěmi ČD ve výši 124.576,25 Kč, tj. 155,52 Kč/m2, stanovenou znalcem v oboru, panem Ing. Miroslavem Fejfarem,

II. u k l á d á
starostovi města jednat s Povodím Labe, st. p., o možnosti odkupu pozemků p. č. 3479/1 a 3481/7, k. ú. Lysá n. L., polní cesty kolem Kovony, a. s., určené jako objízdná trasa při rekonstrukci nadjezdu.

Usnesení č. 227
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p. č. PK 2372/2, výměra 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., s tím, že výměra 3.378 m2 bude prodána za cenu 1 Kč a výměra 978 m2 za částku 20 Kč/m2, pí H. S. a p. P. S., oba trvale bytem Čelákovice. Náklady spojené s návrhem na vklad do KN v hodnotě 1.000 Kč uhradí na své náklady kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 prodej pozemku ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 228
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh úpravy rozpočtu města letošního roku takto:
1. Rozpočtové výdaje – Kapitálové investice – služby pro obyvatelstvo - nová položka:
Rekonstrukce objektu č. p. 550 (střecha + stavební úpravy) + 1.000 tis. Kč
Rezervní fond - 1.000 tis. Kč
2. Rozpočtové výdaje – Kapitálové investice - služby pro obyvatelstvo – navýšení výdajů:
Položka rozpočet úprava rozp. rozdíl v tis. Kč
Milovice regulace topení
3612 – 6121 – 4947 100 400 + 300
Fasáda a zateplení byt. domů č. p. 47 a 1370
3612 – 6121 – 5022 1500 1200 - 300
3. Rozpočtové výdaje – Služby pro obyvatelstvo – sportovní zařízení – navýšení výdajů:
Položka rozpočet úprava rozp. rozdíl v tis. Kč
Údržba sportovního areálu
3412 – 5171 – 2657 1100 1250 + 150
Rezervní fond - 150

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit ZM 12.10.2016 úpravu rozpočtu města pro r. 2016 (9. rozpočtové opatření) ke schválení.

Usnesení č. 229
Rada města

I. s c h v a l u j e
předloženým návrh „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ mezi Městem Lysá nad Labem a SeV real estate, s. r. o.,

II. p ř e d k l á d á
návrh „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ mezi Městem Lysá nad Labem a SeV real estate, s. r. o., ZM dne 12.10.2016 k projednání.

Usnesení č. 230
Rada města

I. s o u h l a s í
pro účely vydání Územního souhlasu, Územního rozhodnutí, Stavebního povolení speciálního stavebního úřadu drážního, Stavebního povolení Vodoprávního úřadu a Stavebního povolení:
a) s umístěním a provedením stavby „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“, s přesahem stavby do pozemků ve vlastnictví Města Lysá nad Labem p. č. 610/5 (1 m2), 610/9 (1 m2), 621/2 (6 m2), 621/56 (1 m2) a 3476/2 (1 m2), vše v k. ú. Lysá n.
L., pro výstavbu nosných pilířů, s vydáním souhlasu se stavbou a s uzavřením smlouvy o právu stavby na tyto pozemky,
b) s provedením stavby, jako vlastník pozemků p. č. 621/2 a 61/23, sousedících se stavbou,
c) se záměrem provést přeložky drážních kabelů a s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB p. č. 610/87 (25 m2), 610/89 (14 m2), 621/2 (111 m2), 3476/2 (79 m2), 610/9 (17 m2) a 610/89 (15 m2) pro přeložky drážních kabelů,
d) s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu části VO na pozemcích v majetku Města Lysá n. L. p. č. 610/9 (31 m2) a 610/31 (41 m2), ve smlouvě bude uvedeno, že po dokončení stavby bude zbudovaná část VO bezúplatně převedena do majetku Města,
e) pro účely stavby s dočasnými zábory s časovým omezením do jednoho roku na pozemcích v majetku Města Lysá n. L. p. č. 610/9 (30 m2), 621/51 (220 m2), 621/81 (36 m2) a 3477/1 (10 m2),
f) pro účely stavby s dočasnými zábory nad jeden rok s časovým omezením do kolaudace stavby, na pozemcích v majetku Města Lysá n. L. p. č. 610/5 (123 m2), 610/87 (126 m2), 3476/2 (236 m2), 610/89 (373 m2), 610/37 (400 m2), 621/56 (499 m2), 610/9 (608 m2), 621/2 (1005 m2) a 74/4 (36 m2),

II. p o ž a d u j e ,
aby v souladu s normou byl vyznačen cyklopruh po obou stranách nadjezdu.

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 12.10.2016 návrh k projednání.

Usnesení č. 231
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6004559/VB/1 na pozemky 2169/5 a 2169/2, k, ú. Lysá n. L., pro umístění kabelového vedení NN. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 uzavření smlouvy schválit.

Usnesení č. 232
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020330/01/2016 na stavební pozemek č. 566 v k. ú. Benátecká Vrutice, pro stavbu „Milovice, Slepá, kNN pro parc. č. 1416/1, IV-12-6020330“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 uzavření smlouvy schválit.

Usnesení č. 233
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020042/01/2016 na pozemek p. č. 3504, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 schválit uzavření smlouvy.

Usnesení č. 234
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 12.09.2016.

Usnesení č. 235
Rada města

I. s c h v a l u j e
úhrady za užívání místnosti (po ČSOB) z organizace Zájmová činnost seniorů, z částky 40.000 Kč určené pro aktivity pro pana MVDr. Kořínka na dobu určitou, a to od 01.09.2016 do 31.12.2016,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK předložit v měsíci lednu 2017 za období od 01.09.2016 do 31.12.2016 zprávu o činnosti MVDr. Kořínka a využití místnosti seniory z DPS.

Usnesení č. 236
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2016/2017 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem a předkládá ji na vědomí ZM dne 12.10.2016.

Usnesení č. 237
Rada města

I. s c h v a l u j e
Koncepci školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje doplněnou o stanovisko Ing. arch. Jana Rittera ml., urbanisty města, ze dne 20.05. a 01.07.2016, stanovisko stavební komise ze dne 13.06.2016, stanovisko komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě ze dne 08.06.2016, stanovisko komise pro rodinu, školství, kulturu ze dne 18.08.2016 a stanovisko Mgr. Petra Tomka, ředitele ZŠ Komenského 1534, Lysá nad Labem, ze dne 12.09.2016.

II. b e r e n a v ě d o m í
upozornění odboru ŠSVZaK, že je nutné řešit nedostatečnou kapacitu v oblasti školství.
8
III. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 schválit Koncepci školství Města Lysá nad Labem a zvolit priority a příslušné varianty (uvedené v Koncepci).

Usnesení č. 238
Rada města

I. s c h v a l u j e
přesun finanční částky ve výši 10.000 Kč z Rezervního fondu na novou pol. Dokončení Almanachu výtvarníků Nymburska, Poděbradska a Lysé nad Labem.

II. u k l á d á
finančnímu odboru zapracovat do 9. rozpočtového opatření novou výdajovou pol. Dokončení Almanachu výtvarníků Nymburska, Poděbradska a Lysé nad Labem ve výši 10 tis. Kč (z RF).

Usnesení č. 239
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
komentář k položkám rozpočtu, které se v roce 2016 nesplní,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku 2016 – 9. rozpočtové opatření,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 9. rozpočtové opatření ke schválení.

Usnesení č. 240
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé nabídky na VZ pojištění majetku a odpovědnosti města Lysá n. L. od pojišťovny Alianz, DIRECT, České podnikatelské, Hasičské vzájemné, České, ČSOB a Kooperativy,

II. s c h v a l u j e
uzavření pojistné smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na roční pojistné 279.233 Kč,

III. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu pojistné smlouvy.

Usnesení č. 241
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o možném řešení zásobování města pitnou vodou,

II. u k l á d á
panu místostarostovi
1) svolat schůzku k této problematice za účasti vedení města, zástupců VÚV TGM, zástupců společností Aquion a Stavokomplet, odboru SMI, projektového manažera.
Termín: do 17.10.2016
2) výsledky jednání předložit RM 27.10.2016 a ZM v 11/2016 k projednání.

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 schválit přesun pol. PD Vodní plocha Mršník ve výši 1.600 tis. Kč na pol. Generel dešťových vod, která bude přejmenována na Generel splaškových, dešťových vod a generel zásobování pitnou vodou ve výši 2.100 tis. Kč.

Usnesení č. 242
Rada města

I. p o v ě ř u j e
paní Irenu Šulcovou od 01.10.2016 vedením stavebního úřadu MěÚ Lysá nad Labem, a to do doby jmenování vedoucího SÚ radou města,

II. u k l á d á
tajemníkovi oslovit personální agentury, které se zabývají vyhledáváním odborně kvalifikovaných zaměstnanců, a v součinnosti s nimi vyhlásit další kolo výběrového řízení.

Usnesení č. 243
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
petici o nesouhlasu s posudkem a provedením opravy v ulici Palackého,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit petici ZM dne 12.10.2016 na vědomí.

Usnesení č. 244
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o petici za odvolání ředitelky MŠ Mašinka,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit zprávu o petici za odvolání ředitelky MŠ Mašinka zastupitelstvu města dne 12.10.2016 s doplněním o vývoj situace po 27.09.2016.

Usnesení č. 245
Rada města

I. p ř i j í m á
odstoupení od smlouvy o dílo na opravu části ohradní zámecké zdi v roce 2016 od firmy TOGET, s. r. o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9, IČ: 27716384,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou LOUČKA Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, 533 51 Pardubice IČ: 45537453, na opravu části ohradní zámecké zdi v roce 2016 za celkovou cenu díla vč. DPH 2.264.226,53 Kč, za předpokladu poskytnutí dotace z MK ČR,

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy s uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Usnesení č. 246
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené nabídky na „Rámcový návrh řešení odvodnění města Lysá nad Labem“ od firmy Project ISA, s. r. o., a STAVOKOMPLET, spol. s r. o.,

II. s c h v a l u j e
nabídku firmy STAVOKOMPLET, spol. s r. o., na uzavření smlouvy o dílo na dodávku rámcového návrhu řešení odvodnění města Lysá nad Labem,

III. p o v ě ř u j e
starostu města sestavením a podepsáním smlouvy o dílo na předmětnou zakázku,

IV. u k l á d á
p. tajemníkovi prověřit, zda v novém zákoně o veřejných zakázkách platném od 01.10.2016 není možnost vyloučit stávající provozovatele městského majetku z případné účasti na zadávacím řízení týkající se majetku, který spravují.
Termín: 11.10.2016

Usnesení č. 247
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené nabídky na projektovou dokumentaci objektů SO řady 300 na silnici II/272 Lysá nad Labem – průtah od firmy PROVOKAP, s. r. o., a PONTEX, spol. s r. o.,

II. s c h v a l u j e
výběr nabídky od firmy PROVOKAP, s. r. o., na zajištění PD objektů SO řady 300 na silnici II/272 Lysá nad Labem – průtah za celkovou cenu 739.520 Kč vč. DPH a nabídku firmy PONTEX, spol. s r. o., na zajištění inženýrské činnosti až po vydání stavebního povolení na tuto akci za celkovou cenu 225.060 Kč vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města sestavením smluv o dílo a jejich podpisem.

Usnesení č. 248
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené nabídky na „Rekonstrukci a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem“ od firmy SUNCAD, s. r. o., a ARCHDYNAMIC, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e
a) výběr nabídky od firmy SUNCAD, s. r. o., k sestavení a uzavření smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace na „Rekonstrukci a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem“ za celkovou cenu 542.080 Kč vč. DPH,
b) přesun finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 550 tis. Kč do nově vzniklé položky s názvem „PD rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem“,

III. p o v ě ř u j e
starostu města sestavením a podpisem smlouvy o dílo za předpokladu odsouhlasení položky v rozpočtu města na rok 2016 zastupitelstvem města,

IV. d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 schválit přesun finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 550 tis. Kč do nově vzniklé položky s názvem „PD rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem“.

Usnesení č. 249
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na vodovod a kanalizaci v obci Byšičky předložený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,

II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na vodovod a kanalizaci v obci Byšičky se Středočeským krajem,

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy.

Usnesení č. 250
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, IČ: 43090150, na opravu křižovatky ul. Okružní mezi školkami za celkovou cenu 557.755 Kč vč. DPH,

II. p o v ě ř u j e
starostu města sestavením a podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 251
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené nabídky od projekčních kanceláří AGORA, architektonický a stavební ateliér, s. r. o., a DOMYJINAK, s. r. o., na akci: „PD rekonstrukce bytového domu Na Františku č. p. 253“,

II. s c h v a l u j e
výběr nabídky od firmy AGORA, architektonický a stavební ateliér, s. r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, s celkovou cenou 484.000 Kč vč. DPH, a uzavření smlouvy o dílo na akci „PD rekonstrukce bytového domu Na Františku č. p. 253“,

III. p o v ě ř u j e
starostu města sestavením a uzavřením výše uvedené smlouvy o dílo.

Usnesení č. 252
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Dohody o partnerství při přípravě a tvorbě Komunitního plánu ORP Lysá n. L.,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit Dohodu o partnerství ZM dne 12.10.2016 ke schválení,

III. j m e n u j e
p. Ing. Gregora Petra členem pracovní skupiny pro přípravu komunitního plánu.

Usnesení č. 253
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) zápis z jednání Stavební komise dne 12.09.2016,
2) odstoupení p. Jehličky z funkce předsedy stavební komise,

II. ž á d á
projektového manažera, aby při zadání PD na rekonstrukci domu č. p. 253 přihlédl k doporučení stavební komise uvedeném v zápise ze dne 12.9.2016, bod č. l) rekonstrukce domu na Františku,

III. j m e n u j e
novým předsedou stavební komise p. Petra Bláhu.

Usnesení č. 254
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2016 spočívající v navýšení pol. oddpar. 003635, org. 4916, pol. 5171 Zabezpečení výkonu rozhodnutí stavebního úřadu z částky 70 tis. Kč na částku 170 tis. Kč a ponížení pol. oddpar. 003635, org. 3519, pol. 6119 Územní studie snížení o 100 tis. Kč.

Usnesení č. 255
Rada města

I. o d v o l á v á
na návrh volební strany „Kulturně!“ z funkce člena dopravní komise p. Ing. Jana Marka,

II. j m e n u j e
členkou dopravní komise pí Ing. Jitku Fialovou.

Usnesení č. 256
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 12.10.2016 schválit Smlouvu o sdružení zadavatelů (Město Lysá nad Labem, Město Benátky nad Jizerou a Město Milovice) na zpracování PD cyklistické stezky z Benátek n. J. až do Lysé n. L.

Usnesení č. 257
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 12.10.2016 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Souhlas s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ na pozemcích ve vlastnictví města Lysá n. L. p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 (vše v k. ú. Lysá n. L.) a s vydáním souhlasu se stavbou.
2. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 1/0215 KÚ, ze dne 12.10.2015.
3. Výkup části pozemku p. č. 2867/1, vým. 921 m2, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.
4. Výkup části pozemku p. č. PK 2972/3, vým. 3.567 m2, k. ú. Lysá n. L., pod obchvatem.
5. Výkup pozemku p. č. 40/11, vým. 2.103 m2, k. ú. Litol, pod obchvatem.
6. Výkup pozemku od Povodí Labe v k. ú. Lysá n. L., ul. Brandlova.
7. Prodej obec. pozemku p. č. PK 2372/2, vým. 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov.
8. Úprav rozpočtu města na r. 2016 – 9. rozpočtové opatření.
9. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací – ul. Generála Přikryla.
10. Žádost Progoprojektu, a. s., o stanovisko k PD „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“.
11. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na pozemky p. č. 2169/5 a 2169/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Fibichova.
12. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na stav. pozemek č. 566 – bytový dům v č. p. 551 v Milovicích.
13. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na pozemek p. č. 3504, k. ú. Lysá n. L., - Řehačka.
14. IZ o výsledcích zápisů na školní rok 2016/2017 v MŠ a ZŠ v Lysé n. L.
15. Koncepce školství Města Lysá n. L.
16. IZ o petici k ul. Palackého.
17. IZ o petici za odvolání ředitelky MŠ Mašinka.
18. Dohoda o partnerství při přípravě a tvorbě Komunitního plánu ORP Lysá n. L.
19. Smlouva o sdružení zadavatelů.

Usnesení č. 258
Rada města

o d v o l á v á
1) z funkce člena/členky komise pro životní prostředí pí P. Pospíšilovou, pí PharmDr. P. Tůmovou, p. M. Toužína a p. Ing. Z. Šaldu;
2) z funkce člena komise pro podporu podnikání a zaměstnání p. Bc. T. Petrůva.

Usnesení č. 259
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o průběhu přípravy regulace parkování od 01.01.2017,

II. u k l á d á
1) předsedovi komise dopravy přílohu materiálu projednat v komisi pro dopravu, bezpečnost dopravy,
2) tajemníkovi města zajistit právní kontrolu návrhu nařízení města,
3) p. starostovi a p. Bc. Robešovi jednat s ČD a SŽDC o písemné úpravě využívání pozemků ČD a SŽDC ke stání vozidel.

Usnesení č. 260
Rada města

u k l á d á
p. tajemníkovi na příští radu města připravit úpravu Organizačního řádu města Lysá n. L. spočívající v navýšení odboru KMÚ o 1 místo – městského právníka, zřízení odboru městského investora v počtu 3 lidí a přesun speciálního silničního stavebního úřadu ze stavebního úřadu na odbor dopravy.

Usnesení č. 261
Rada města

u k l á d á
odboru SMI vstoupit v jednání s p. Herdicsem ohledně jeho stížnosti na přerušení odvodňovací trubky vedoucí z bývalého areálu JZD Lysá n. L. – Litol přes silnici do přilehlé lesní plochy.
Vytvořeno 4.10.2016 7:02:50 - aktualizováno 21.10.2016 6:49:58 | přečteno 21x | ernest
load