10. Usnesení RM 20.09.2016

Usnesení RM dne 20.09.2016.

Usnesení č. 212
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 81, odst. (1), písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Dodávka a montáž nových svítidel Lysá nad Labem“ ze dne 12. 9. 2016 dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
2) uzavření smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem SUNNYMONT, s. r. o., Hostomice 221, 267 24 Hostomice, IČ: 29008841, za cenu 4.203.642,06 Kč včetně DPH.

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy s vybraným uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Vytvořeno 21.9.2016 8:47:28 - aktualizováno 21.10.2016 6:49:58 | přečteno 29x | ernest
load