09. Usnesení RM 13.09.2016

Usnesení z RM dne 13.09.2016.

Usnesení č. 194
Rada města

s c h v a l u j e
předřazení bodu č. 10 – Doplnění podkladů ke stížnosti na ředitelku MŠ Mašinka.

Usnesení č. 195
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 13.09.2016.

Usnesení č. 196
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) předložené písemné vyjádření ředitelky, Bc. J. Černé, k výběrovému řízení a kvalifikačním předpokladům nových učitelek v MŠ Mašinka,
2) vyjádření pí ředitelky na dnešním jednání rady města, ve kterém nabídla svou rezignaci,

II. p ř i j í m á
nabízenou rezignaci ředitelky MŠ Mašinka, pí Bc. J. Černé,

III. ž á d á
pí Bc. J. Černou, aby rezignaci na funkci ředitelky MŠ Mašinka v písemné formě předala p. starostovi nebo p. místostarostovi.
Termín do 20.09.2016

IV. u k l á d á
odboru ŠSVZaK a právníkovi města pokračovat v následných krocích.

Usnesení č. 197
Rada města

I. s o u h l a s í
a) s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ na pozemcích ve vlastnictví Města Lysá nad Labem p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 (vše v k. ú. Lysá n. L.) a s vydáním souhlasu se stavbou,
b) s vynětím pozemků p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 (vše v k. ú. Lysá n. L.), či jejich části ze ZPF, ve smyslu zákona 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu),
c) s případným kácením dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 (vše v k. ú. Lysá n. L.), v souladu s příslušným zákonem,
d) u trvalých záborů na pozemcích p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 s případným dělením pozemků dle geometrických plánů,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 12.10.2016 žádost k projednání.

Usnesení č. 198
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá n. L., o zvláštní užívání místní komunikace a parku Nám. B. Hrozného z důvodu konání Řemeslného jarmarku,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a záboru cest v parku na Nám. B. Hrozného, Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá n. L., v termínu 15.10.2016, od 08:00 – 18:00 hod., za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 199
Rada města:

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Družstva Na Vysoké Mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, zastoupené Ing. Michalem Műnzbergerem, předsedou představenstva, o dodatek k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ, ze dne 12.10.2015,

II. s c h v a l u j e
návrh smlouvy o dodatku k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ, ze dne 12.10.2015,

III. u k l á d á
odboru SMI do ZM v popisu problému podrobněji zdůvodnit snížení počtu parkovacích míst a VO,

IV. p ř e d k l á d á
ZM dne 12.10.2016 uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě ke schválení.

Usnesení č. 200
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Š. L., trvale bytem Lysá n. L., o provedení tahových laboratorních zkoušek po opravě spár v ul. Palackého, zařazení opravy komunikace ul. Palackého mikrokobercem do návrhu rozpočtu pro r. 2017 a informativní zprávu o posouzení oprav spár v ul. Palackého,

II. n e s c h v a l u j e
a) vypsání objednávky na provedení tahových laboratorních zkoušek po opravě spár v ul. Palackého,
b) vypsání objednávky na diagnostiku celého úseku v ul. Palackého,
c) zařazení pol. oprava komunikace v ul. Palackého, mikrokobercem do návrhu rozpočtu pro r. 2017.

Usnesení č. 201
Rada města

I. s c h v a l u j e
doplněná Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města,

II. u k l á d á
1) odboru SMI zahájit práce na obsazování volných bytů dle nových pravidel,
2) odboru SMI zpracovat podklady pro vytvoření aktuálního bytového pořadníku,
3) připravit návrh na zřízení bytové komise, jako poradního orgánu RM,
4) připravit návrh na úpravu pravidel v návaznosti na bytový pořadník a činnost bytové komise.
Termín: 25.10.2016
5) před zveřejněním záměru na volné byty prověřit, zda o ně nemají zájem nájemci bytů z č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L.

Usnesení č. 202
Rada města

s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy s p. M. Z. na byt v Milovicích – Mladé, dohodou, a uzavření nové nájemní smlouvy na byt v Milovicích – Mladé, od 01.10.2016, za nabídnuté nájemné 63 Kč/m2, za předpokladu, že doplatí jistotu do výše 6 násobku nabízeného nájemného.

Usnesení č. 203
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6001542/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p. č. 2167/27, 3806, 3807, 2147/15, 2147/16, 2147/18, 2154/8, 2155/1, 2165/7, 2166/68, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu „Lysá nad Labem, ul. Vojanova a Máchova, rekonstrukce vedení NN“. Cena za zřízení služebnosti je 137.100 Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 204
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 120 ze dne 09.08.2016,

II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6019114/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p. č. 866/6 a 866/16, k. ú. Lysá n. L. Cena za zřízení služebnosti je 6.000 Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 205
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
navržené změny ve stravovací komisi,

II. o d v o l á v á
Terezu Čáslavskou a Mgr. Jolanu Rudolfovou z funkce členek stravovací komise,

II. j m e n u j e
do funkce členky stravovací komise paní Mgr. Jitku Sedláčkovou, bytem Stará Boleslav.

Usnesení č. 206
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou úpravu rozpočtu města na rok 2016 (9. rozpočtové opatření),

II. u k l á d á
odboru SMI doplnit u jednotlivých akcí podrobné zdůvodnění, proč nebyly akce v letošním roce zahájeny a realizovány.
Termín: 27.09.2016

Usnesení č. 207
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku s názvem: „Dodávka a montáž nových svítidel Lysá nad Labem“ od firem: 1) Raisa, spol. s r. o., 2) Václav Bílek, 3) SUNNYMONT, s. r. o., 4) Maděra a Šípek, spol. s r. o., 5) ELTODO, a. s., 6) AŽD Praha, s. r. o.,

II. o d k l á d á
rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky na příští jednání RM.

Usnesení č. 208
Rada města

o d k l á d á
schválení upravené verze Smlouvy o nájmu bytu, která bude využívána v případě přidělení bytu radou města za zvláštních podmínek.

Usnesení č. 209
Rada města

s c h v a l u j e
podání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově radnice Úřadu práce ČR. Nájemní vztah bude ukončen nejpozději k 31.12.2016. Úřadu práce byl k pronájmu nabídnut nebytový prostor v č. p. 550, Husovo náměstí, Lysá n. L.

Usnesení č. 210
Rada města

u d ě l u j e
ředitelce ZŠ Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem, pí PaedDr. Ireně Jarešové, souhlas k vykonávání pozice koordinátora projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Šablony pro – ZŠ Lysá nad Labem“ v rámci uzavřené Dohody o pracovní činnosti s výší úvazku max. 0,2, a to po období realizace projektu v termínu od 01.09.2016 do 31.08.2018.

Usnesení č. 211
Rada města

p o v ě ř u j e
pí Magdu Šulcovou, projektovou manažerku, k podání žádosti o dotaci na vodovod a kanalizaci v městské části Byšičky na Ministerstvo zemědělství.
Vytvořeno 20.9.2016 9:27:51 - aktualizováno 21.10.2016 6:49:58 | přečteno 43x | ernest
load