08. Usnesení RM 30.08.2016

Usnesení z RM dne 30.08.2016.
Usnesení č. 144
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 30.08.2016.

Usnesení č. 145
Rada města

u k l á d á
1) odboru SMI předložit zápisy o proběhlých jednáních komise vytvořené k řešení sporu a vyjednání s firmou MS development, s. r. o., na ZM dne 07.09.2016 na vědomí,
2) starostovi města svolat do konce 10/2016 výše uvedenou komisi, která by měla zpracovat konečné návrhy řešení k projednání s firmou MS development, s. r. o.

Usnesení č. 146
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
písemné vyjádření ředitelky MŠ Mašinky Bc. J. Černé,

II. o d k l á d á
rozhodnutí ve věci na jednání RM 13.09.2016,

III. u k l á d á
odboru ŠSVZaK prověřit výběrové řízení a kvalifikační předpoklady nových učitelek v MŠ Mašinka.
Termín: 13.09.2016

Usnesení č. 147
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh aktualizovaného rozpočtového výhledu města Lysá nad Labem na období 2017 – 2022.

Usnesení č. 148
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
důvodovou zprávu o stavu přípravy investiční akce přístavby nové tělocvičny s příslušenstvím u ZŠ T. G. Masaryka v Litoli a návrh na další postup,

II. u k l á d á
odboru SMI zajistit ihned statický posudek na tělocvičnu a nářaďovnu,

III. j m e n u j e
skupinu pro přípravu zadání projektové dokumentace na přístavbu nové tělocvičny u ZŠ T. G. Masaryka ve složení: p. Mgr. Eliška P., p. Kolman J., p. Ing. arch. Kapička V., p. Marek K. a p. Burian J., (náhradník p. Ing. Gregor),

IV. u k l á d á
p. místostarostovi svolat do konce září 2016 první jednání výše uvedené komise.

Usnesení č. 149
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na výstavbu nové mateřské školy v lokalitě Drážky,

II. u k l á d á
skupině pro přípravu zadání projektové dokumentace na přístavbu nové tělocvičny u ZŠ T. G. Masaryka, aby RM doporučila typ výstavby MŠ a rozsah jejího vybavení ve smyslu Koncepce rozvoje školství v Lysé n. L., a postup dalších prací.

Usnesení č. 150
Rada města

p o v ě ř u j e
p. Ing. Gregora k jednání o výstavbě nového Domova pro seniory v Lysé n. L. se Stř. krajem.

Usnesení č. 151
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 3, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 8, o výměře 19 m2 pod plechovou garáží č. 26, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 35, o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 54 a o výměře 16 m2 pod plechovou garáží č. 55, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, a to vždy vlastníkovi movité věci - plechové garáže, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný.

Usnesení č. 152
Rada města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecním pozemkům p. č. 2986/47 o výměře 4.205 m2, p. č. 2836/16 o výměře 1.308 m2, oba k. ú. Lysá n. L., a p. č. 43/25 o výměře 791 m2, k. ú. Litol, se společností Brazel, s. r. o., Litol, IČ: 47544121, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu,

2) zveřejnění záměru na uzavření pachtovní smlouvy k obecnímu pozemku p. č. 43/22 o výměře 814 m2, k. ú. Litol, zemědělci, panu Davidovi Herdicsovi, IČ: 45826757, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok, do doby zahájení výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že výpověď ze strany města bude písemně oznámena nejpozději do 30.09. příslušného kalendářního roku, a to nejméně rok před zahájením stavby obchvatu.

Usnesení č. 153
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2422/1 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2420/3, ul. Ke Střelnici, s panem L. S., trvale bytem Lysá n. L., za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 154
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře cca 26.500 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., vlastníkovi sousedního pozemku PK 3282/1 k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za cenu ve výši 12 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje, daň z nabytí nemovitých věcí a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Usnesení č. 155
Rada města

u k l á d á
odboru SMI doplnit žádost podanou dne 22.06.2016, pod č.j. SMI/51999/16/Jav, o změnu regulačních podmínek v lokalitě V Drážkách Lysá nad Labem takto:
a) Maximální výška zástavby bude 9 m.
b) Střechy o sklonu 15˚ - 45˚ sedlové, valbové a polovalbové.
c) Domy mohou být i s jedním nadzemním podlažím (bungalovy).
d) Plochá střecha může být i u prvního nadzemního podlaží a nejen i doplňkových objektů.
e) V případě 2. nadzemních podlaží bude sklon střechy max. 30˚.
f) Oplocení parcel směrem do ulice Na Zemské stezce bude vzhledem ke stromořadí bez podezdívky s možností výplně neprůhledné (rohože apod.). Maximální výška stavební části oplocení je stanovena na cca 140 až max. 180 cm nad upraveným povrchem s tím, že nesmí dojít k zásahu do stávajícího stromořadí.

Usnesení č. 156
Rada města

s c h v a l u j e
zásah do obecního pozemku před nemovitostí č. p. 946, ul. U Křížku, Lysá n. L.

Usnesení č. 157
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016-0412/SMI, kterým se navyšuje rozsah prací o výměnu venkovního a části vnitřního vodovodu v rámci stavby „ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – rekonstrukce podlah a obložení“ a celková cena za stavbu o 197.417 Kč plus DPH.

2) úpravu rozpočtu:
rozpočet rozp. po úpravě rozdíl
ZŠ B. Hrozného č. p. 12 –
rekonstrukce podlah a obložení 1.000.000 1.084.000 + 84.000
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5016

ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK rozvodů 200.000 116.000 -84.000
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4960

Usnesení č. 158
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s LysaFree na obec. pozemky p. č. 44/19, 72/2, 74/4, 74/23, 78/2, 89/33, 322/8, 322/10, 322/14, 329/1, k. ú. Litol. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 159
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) žádost Občanské demokratické strany, Regionálního sdružení Středočeského kraje, na možnost užití zpevněné plochy a cest v parku B. Hrozného, z důvodu konání předvolebního mítinku,
2) žádost ČSSD na možnost užití části Husova náměstí dne 23.09.2016 od 10:00 hodin do 14:00 hodin,

II. s c h v a l u j e
1) konání předvolebního mítinku Občanské demokratické strany, Regionálního sdružení Středočeského kraje, se sídlem Truhlářská 1106/9, 110 00 Praha 1 Nové Město, na zpevněné ploše a cestách v parku B. Hrozného, v termínu 23.09.2016, od 15:00 – 21:00 hodin.
2) konání předvolebního mítinku ČSSD na části Husova náměstí dne 23.09.2016 od 10:00 hodin do 14:00 hodin.

Usnesení č. 160
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, nově označené jako pozemek p. č. 3038/10 o výměře 135 m2, dle geometrického plánu č. 3038/10/2016, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní M. K., Praha 9, v podílu ½ pozemku, a od paní A. F., Lysá n. L., v podílu ½ pozemku, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/3 o výměře 221 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., za roční nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016
1) návrh na revokaci usnesení ZM č. II/13 ze dne 04.11.2015,
2) výkup pozemku ke schválení s tím, že starostovi města Lysá n. L. bude uloženo vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 161
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana M. W., Brno, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2678 o výměře 570 m2, PK 2836 o výměře 708 m2, PK 2837 o výměře 311 m2 a PK 2999 o výměře 952 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětné části pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 výkup pozemku ke schválení a doporučuje uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 162
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
souhlas s prodejem pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, od paní J. Š., který je určen k zástavbě budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, a její žádost o koupi obecního pozemku p. č. 819/1, k. ú. Lysá n. L., výměra 1.001 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 žádost o koupi obecního pozemku k projednání.

Usnesení č. 163
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost firmy PLAST FORM SERVICE I.M., spol. s r. o., se sídlem Veleslavínova, Lysá n. L., o prodloužení nájezdu do firmy,

II. u k l á d á
odboru SMI vyzvat firmu, aby k žádosti doložila vyprojektovaný návrh řešení se stanoviskem DI Nymburk, a s žádostí o stanovisko vlastníka pozemků.

Usnesení č. 164
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 24.08.2016,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 stav výkupů pozemků na vědomí.

Usnesení č. 165
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky firem Thermoinvest Praha, s. r. o., Praha 7, IČ: 02290677, Vanderlaan, s. r. o., 100 00 Praha 10, IČ: 45537305, Marek Soóky, 289 07 Libice n. C., IČ: 74265555,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby MŠ Mašinka – zateplení západní části s firmou Thermoinvest Praha, s. r. o., Přívozní 1054/2 , 170 00 Praha 7, IČ: 02290677, za nabídkovou cenu 158.822 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 166
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost odboru SMI o schválení rekonstrukce chodníku v ul. Ke Skále, v úseku od ul. Komenského po křižovatku s ul. Lom,

II. s c h v a l u j e
1) rekonstrukci chodníku v ul. Ke Skále, v úseku od ul. Komenského po křižovatku s ul. Lom, za předpokladu souhlasného stanoviska finančního výboru,
2) zařazení položky kapitálové investice – chodník směrem k Černým vratům do návrhu rozpočtu pro r. 2017 (cca 550 tis. Kč).

Usnesení č. 167
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana M. S., Lysá n. L., o odkoupení infrastruktury a pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., LV. č. 12082, který je ve vlastnictví prodávajícího, do vlastnictví města Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
odkup infrastruktury (odvodnění, kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace) a pozemku p. č. 3727 k. ú. Lysá n. L., po kterém komunikace vede, dle návrhu pana M. S. za celkovou kupní cenu 1 Kč,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 odkup infrastruktury vč. pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., ke schválení.

Usnesení č. 168
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města r. 2016 takto:
1) Rozpočtové výdaje – kapitálové investice – stávající položka 3612-6121-5022 Výměna okenních balkonových sestav v bytech v Milovicích – Mladé, Slepá č. p. 550 – rozpočet 1.500 tis. Kč – úprava rozpočtu + 250 tis. Kč z RF – celkem 1.750 tis. Kč,
2) Rozpočtové výdaje VHČ položka 101 Oprava a údržba bytového fondu Milovice – Výměna oken bytových domů Milovice dle evidence havarijního stavu od RK Crhová – navýšení o 1.000 tis. Kč z RF,
3) Převod rozpočtových výdajů – kapitálové investice – položka 2321-6121-4956 Rekonstrukce čerpací stanice Litol – rozpočet 2.000 tis. Kč – převod na novou položku PD rekonstrukce vody a kanalizace ul. Mírová vč. čerpací stanice Litol.

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit výše uvedené úpravy ZM dne 07.09.2016 v rámci 7. rozpočtového opatření ke schválení.

Usnesení č. 169
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání na adrese č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., (po bývalé ČSOB pojišťovně) pro MVDr. J. K. za nájemné 12 Kč/ rok.

Usnesení č. 170
Rada města

o d k l á d á
schválení Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města na příští jednání RM.

Usnesení č. 171
Rada města

I. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy s p. L. Š. k bytu č. 2 v č. p. 5, Jiráskova ul., Lysá n. L., dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 2 v č. p. 176, Masarykova ul., Lysá n. L., za měsíční nájemné ve výši 59 Kč/m² a jistotou ve výši 22.298 Kč,

II. n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem části prostor sloužících pronájem v č. p. 550, Husovo náměstí, Lysá n. L.

Usnesení č. 172
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2+1 č. 12 v č. p. 613, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s jistotou ve výši 16.358 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2 se slečnou T. K.

Usnesení č. 173
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
souhlas pana J. C., Lysá n. L., s variantou č. 2, dle usnesení č. 97 RM - prodeje předmětného pozemku p. č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., za částku 1.500 Kč/m2,

II. n e s o u h l a s í
s návrhem pana J. C. a konstatuje, že výrok RM v této výše uvedené kauze je konečný a Město Lysá n. L. se již tímto usnesením nebude žádostí o zrušení kanalizačního řadu přes pozemek p. č. 650/1, k. ú. Lysá n. L,. zabývat, a odkazuje jeho majitele, pana J. C., Lysá n. L., k občanskoprávnímu řízení.

III. k o n s t a t u j e ,
že trvá ochota města odkoupit dotčený pozemek za 250 Kč/m2.

Usnesení č. 174
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu ze dne 18.08.2016.

Usnesení č. 175
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh na rozdělení dotací 2. kolo z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2016 dle návrhu komise pro rodinu, školství a kulturu, včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 rozdělení dotací ke schválení.

Usnesení č. 176
Rada města

s c h v a l u j e
úpravy Statutů Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 177
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu – doplnění Koncepce školství Města Lysá n. L. urbanistou města ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební komisí, komisí pro rodinu, školství a kulturu a komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 doplnění na vědomí.

Usnesení č. 178
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá n. L., a Výstavištěm Lysá nad Labem, spol. s r. o., se sídlem Masarykova 1727, 289 22 Lysá n. L.,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 Dohodu ke schválení.

Usnesení č. 179
Rada města

I. s c h v a l u j e
Zřizovací listinu MěK Lysá nad Labem a smlouvu o výpůjčce,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 07.09.2016 zřizovací listinu a smlouvu o výpůjčce ke schválení.

Usnesení č. 180
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost sl. Ž. o udělení výjimky z OZV č. 2/2012,

II. k o n s t a t u j e
že, výjimku z OZV č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství, nelze udělit fyzické osobě pro soukromou akci, protože se na ní výše uvedená OZV nevztahuje.

Usnesení č. 181
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrhy Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 1/2016, o místních poplatcích,

II. p ř e d k l á d á
Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 1/2016, o místních poplatcích, ZM dne 07.09.2016 ke schválení.

Usnesení č. 182
Rada města

I. p ř i j í m á
cenovou nabídku firmy PONTEX, s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4,

II. s c h v a l u j e
zaslání objednávky na zpracování Variantní studie lávky přes Labe firmě PONTEX, s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, za cenu 72.000 Kč bez DPH, tj. 87.120 Kč s DPH,

III. u k l á d á
finanční odboru zapracovat požadavek na úpravu rozpočtu 2016 o výdaje ve výši 87 120,00 Kč do příštího rozpočtového opatření,

IV. p o v ě ř u j e
starostu k podpisu a odeslání objednávky pro zpracovatele za předpokladu schválení úpravy rozpočtu ZM dne 07.09.2016.

Usnesení č. 183
Rada města

r u š í
Směrnici č. 3/2015 ve verzi roku 2016 schválenou ZM dne 30.03.2016, usnesením č. 225, bez náhrady.

Usnesení č. 184
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádosti o výjimku z regulace provozní doby u provozovny Sport Baru v Lysé nad Labem,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 provozovně Sport Bar, Masarykova 1926, Lysá nad Labem, na dobu 4 měsíců – září až prosinec 2016, s provozní dobou každý den od 07:00 do 04:00 hodin následujícího dne s podmínkou, že do 08:00 hodin nebudou podávány alkoholické nápoje.

Usnesení č. 185
Rada města

I. s o u h l a s í
1) s umístěním sociálního bydlení do bytového domu Na Františku č. p. 253,
2) s přesunem finančních prostředků ve výši 700 tis. Kč z rezervního fondu do položky s novým názvem Projektová dokumentace bytového domu na Františku 253, se sociálními byty,

II. p o v ě ř u j e
místostarostu města Lysá n. L. spolu s odborem SMI jednat s nájemci domu č. p. 253 o nutnosti stavebních úprav domu a o jejich přestěhování,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 07.09.2016 navrženou úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 186
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh od akciové společnosti České dráhy, IČ: 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, na výkup části pozemku p. č. 2126/28, nově označené jako pozemek p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 3067-42/2016, za celkovou kupní cenu 125.000 Kč (886,52 Kč/m2),

II. u k l á d á
odboru SMI nechat zpracovat na výše uvedený pozemek znalecký posudek.
Termín: ihned

Usnesení č. 187
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
studii stavebních úprav a změření skutečného stavu budovy ZUŠ.

Usnesení č. 188
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci: „Objemová studie – likvidace dešťových a splaškových vod v ul. Mírová“ od firem 1) ŠINDLAR, s. r. o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, 2) Aquion, s. r. o., Osadní 324/12a, Praha 7 – Holešovice,

II. s c h v a l u j e
výběr nejlevnější cenové nabídky, kterou podala firma ŠINDLAR, s. r. o., za celkovou cenu 277.090 Kč vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města Lysá n. L. sestavením a uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.

Usnesení č. 189
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci: Projektová dokumentace komunikace ul. 28. října od firem 1) M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, 2) Ing. Hynek Seiner, Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice,

II. s c h v a l u j e
výběr nejlevnější cenové nabídky, kterou podala firma M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, za celkovou cenu 202.000 Kč vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města Lysá n. L. sestavením a uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.

Usnesení č. 190
Rada města

I. o d v o l á v á
1) z funkce člena komise dopravy, bezpečnosti dopravy p. Ing. Z. Osvalda, p. Miroslava Konečného a p. Jakuba Nedomu,
2) z funkce členky a předsedkyně komise pro sport a cestovní ruch pí Danu Hančovou,

II. j m e n u j e
1) členkou komise dopravy, bezpečnosti dopravy pí Danu Hančovou,
2) členem a předsedou komise pro sport a cestovní ruch p. Jana Krumpholce.

Usnesení č. 191
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 07.09.2016 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Dohoda o partnerství mezi Městem Lysá n. L. a Výstaviště Lysá n. L., spol. s r. o.
2. OZV Města Lysá n. L. č. 1/2016, o místních poplatcích.
3. Zřizovací listina MěK Lysá n. L. a smlouva o výpůjčce.
4. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá n. L. 2. kolo.
5. Doplnění Koncepce školství Města Lysá n. L. (plnění usn. ZM č. 269/2016).
6. Rozbor hospodaření do 31.07.2016 a úpravy rozpočtu – 7. rozpočtové opatření.
7. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 3463/2 pro umístění kabelového vedení NN přípojky pro p. p. č. 2420.
8. Odkoupení infrastruktury a pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., od p. Skuhrovce.
9. Výkup pozemku p. č. 2986/8, vým. 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny.
10. Výkup pozemku p. č. 511/23, vým. cca 607 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Výsluní.
11. Výkup pozemku p. č. 643/2 a p. č. 643/3, k. ú. Lysá n. L., pozemky pod tratěmi Lysá n. L. – Praha a Lysá n. L. – Mělník.
12. Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 819/1, k. ú. Lysá n. L.
13. Opětovné projednání výkupu pozemku p. č. 647/1, k. ú. Lysá n. L.
14. Žádost o prodej pozemku v lokalitě Hrabanov.
15. Výkup části pozemku p. č. PK 2816, vým. 1.127 m2, a p. č. PK 2817, vým. 1.864 m2, oba k. ú. Lysá n. l., v rámci stavby budoucího obchvatu II. etapa.
16. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou obchvatu II. etapa.
17. Výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836. PK 2837 a PK 2678, k. ú. Lysá n. L. pod stavbou obchvatu.
18. Stav výkupu pozemků pod budoucí stavbou obchvatu ke dni 24.08.2016.
19. Prodej obec. pozemků p. č. 2042, vým. 5.972 m2, p. č. 2043, vým. 4.215 m2, oba v k. ú. Přerov n. L., a část pozemku p. č. 14/14, vým. 621 m2, nově označené jako p. p. č. 14/46 dle GP v k. ú. Litol.
20. Časový harmonogram prací na komunitním plánu.
21. Stížnost na chování obyvatele v DPS.
22. Informace o jednáních s firmou MS development, s. r. o.

Usnesení č. 192
Rada města

r u š í
veřejnou zakázku č. 1140/2016 “Vypracování komplexní žádosti o poskytnutí dotace na projekt Výzvy IROP č. 28 „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“.

Usnesení č. 193
Rada města

s c h v a l u j e
rozšíření usn. RM č. 140, ze dne 09.08.2016, ve smyslu, že bezplatný zábor veřejného prostranství na Husově náměstí pro prezentaci modulární dráhy Pumptrack bude již od 02.09.2016.
Vytvořeno 31.8.2016 13:53:28 - aktualizováno 21.10.2016 6:50:21 | přečteno 35x | ernest
load