05. Usnesení RM 09.08.2016

Usnesení z RM dne 09.08.2016.
Usnesení č. 105
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 09.08.2016.

Usnesení č. 106
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podněty a stížnosti na ředitelku MŠ Mašinka,

II. o d k l á d á
rozhodnutí ve výše uvedené věci na příští jednání RM, tj. 30.08.2016,

III. u k l á d á
odboru ŠSVZaK připravit do 10.08.2016 pro pí ředitelku kopie podnětů a stížností s tím, aby se k nim do 18.08.2016 písemně vyjádřila, a pozvat ji do RM 30.08.2016 v 09:15 hodin.

Usnesení č. 107
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
záměr p. Ing. Gregora a p. Sedláčka na zalesnění oblasti a okolí Mršníku v Litoli,

II. k o n s t a t u j e ,
že v pravé části lokality Mršník (u jezera) bylo již zalesnění v souladu s platnou lesní hospodářskou osnovou provedeno, zalesnění levé části (mezi silnicí a bývalým JZD) bylo odloženo do doby zpracování studie na využití celého prostoru (až k Labi) pro zřízení volnočasové zóny (zajišťuje pí Hančová, předsedkyně komise pro cestovní ruch) tak, aby stromy již byly vysazeny v souladu s tímto projektem,

III. ž á d á
pí Hančovou o informaci v jaké fázi je zpracování výše uvedené studie a návrh na další postup.
Termín: do 24.08.2016.

Usnesení č. 108
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na zřízení technických služeb města předložený p. Ing. Gregorem,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit návrh na zřízení skupiny lidí na údržbu zeleně s využitím návrhu p. Ing. Gregora a p. Kolářského a současně prověřit smlouvu s firmou FCC v oblasti zeleně včetně možnosti výpovědi této činnosti a ekonomického dopadu tohoto kroku.
Termín: 27.09.2016

Usnesení č. 109
Rada města

I. r u š í
Směrnici č. 3/2016 Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství ze dne 30.03.2016,

II. s c h v a l u j e
Směrnici č. 5/2016 Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství s účinností od 10.08.2016.

Usnesení č. 110
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 511/23 o výměře dle skutečného geometrického zaměření, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od pana Ing. P. H., Lysá n. L., za částku 1 Kč. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady kupující, který rovněž uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 07.09.2016 výkup pozemku ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 111
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podmínky paní H. M., Lysá n. L., ve věci prodeje pozemků p. č. PK 2816 a PK 2817, oba k. ú. Lysá n. L., potřebných v rámci výstavby budoucího obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 k projednání požadavky paní H. M. ve věci prodeje pozemků p. č. PK 2816 a PK 2817, oba k. ú. Lysá n. L., potřebných v rámci výstavby budoucího obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

Usnesení č. 112
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku p. č. 333/7, druh pozemku zahrada, o výměře 579 m2 v k. ú. Litol, ulice Na Staré vsi, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem užívání jako zahrada, za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 113
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku Povodí Labe, s. p., na odprodej jejich pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L., o vým. 3.024 m2,

II. u k l á d á
odboru SMI nechat na výše uvedený pozemek zpracovat vlastní znalecký posudek včetně úseku kolem Kovony, a. s., a prodloužení komunikace v ul. Na Zemské stezce (cca 800 m2).
Termín: ihned

Usnesení č. 114
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku pí Ř. na odkoupení jejího pozemku p. č. 643/2 a p. č. 643/3, k. ú. Lysá n. L., mezi žel. tratěmi Lysá n. L. – Praha a Lysá n. L. – Mělník,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 návrh pí Ř. k projednání s tím, že odkup pozemků nedoporučuje.

Usnesení č. 115
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) žádost SŽDC, s. p., generální ředitelství, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděna 1003/7, 110 00 Praha 1, o koupi části pozemku p. č. 694/20, o výměře cca 75 m2, k. ú. Lysá n. L., na kterém je umístěn domek s technologií železničního přejezdu v žkm 1,524 v majetku SŽDC,
2) žádost SŽDC, s. p., generální ředitelství, IČ: 70994234, se sídlem Dlážděna 1003/7, 110 00 Praha 1, o zřízení služebnosti přístupu, uložení a provozování inženýrské sítě na pozemky p. č. 2074/7 a p. č. 2074/10, k. ú. Lysá n. L., kde je umístěn kabel 6 kV v majetku SŽDC,

II. k o n s t a t u j e ,
1) že po předložení geometrického plánu na dělení pozemku p. č. 694/20, k. ú. Lysá n. L., a znaleckého posudku pro stanovení kupní ceny bude dále v této věci město jednat v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění,
2) že po předložení geometrického plánu pro vymezení věcného břemene k části pozemků p. č. 2074/7 a p. č. 2074/10, k. ú. Lysá n. L., bude dále v této věci město jednat v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění.

Usnesení č. 116
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Vyjádření NPÚ ve věci získání části pozemku p. č. PK 2532, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou obchvatu města Lysá n. L. II. etapa,

II. p o v ě ř u j e
starostu města jednat se zástupcem Ministerstva kultury ČR ohledně negativní reakce ze strany Národního památkového ústavu na žádost Města Lysá nad Labem o odprodej části pozemku p. č. PK 2532, k. ú. Lysá n. L., o výměře 173 m2, k trvalému záboru pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem, a udělení souhlasu s dočasným záborem pozemku v ploše 657 m2.
Termín: do 30.09.2016

Usnesení č. 117
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
souhlas SPÚ s realizací stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa na pozemcích p. č. PK 2812/1 trvalý zábor 266 m2, PK 3277 trvalý zábor 116 m2 a dočasný zábor 180 m2, PK 2971/1 trvalý zábor 1.443 m2 a dočasný zábor 334 m2, PK 3028 trvalý zábor 956 m2 a dočasný zábor 328 m2 a PK 2870/14 trvalý zábor 32 m2 a dočasný zábor 167 m2, všechny k. ú. Lysá n. L. s tím, že po pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude podána žádost na SPÚ o vyjádření a konečný převod pozemků bude realizován jako bezúplatný převod po vybudování stavby obchvatu přímo na vlastníka stavby, tj. Středočeský kraj,

II. u k l á d á
odboru SMI po pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na výstavbu obchvatu města Lysá n. L. II. etapa podat žádost na SPÚ o vyjádření s tím, že žádost bude obsahovat podklady dle sdělení v emailu, ze dne 28.07.2016, od SPÚ, Ing. Jaroslava Malého.

Usnesení č. 118
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů L. a J. K., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2, z důvodu, že v předmětném pozemku je veden kanalizační řad. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Současně s výkupem bude zřízeno na pozemku p. č. 647/1 věcné břemeno zřizování a provozování vedení kanalizace a právo vstupu za účelem oprav, revizí, rekonstrukcí a event. s odstraněním její havárie, za cenu 1.000 Kč + 21% DPH, ve prospěch pana L. K., Lysá n. L. s tím, že pořízení geometrického plánu bude na náklady oprávněného z věcného břemene.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 07.09.2016
1) revokovat část svého usnesení č. 357, ze dne 11.05.2016, a to v bod a),
2) schválit výkup pozemku včetně zřízení věcného břemene a uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 119
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 23.02.2000 na pronájem části obecního pozemku p. č. 2569/5, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, vým. 16 m2, pod plechovou garáží č. 4 v k. ú. Lysá n. L., ulice Lom, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít k rozšíření počtu nájemců předmětného pozemku, za nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok od 01.01.2017 s tím, že převod nájmu pozemku pod plechovou garáží na dalšího uživatele od 01.01.2017 není možný .

Usnesení č. 120
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6019114/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na městský pozemek p. č. 866/6, k. ú. Lysá n. L. Cena za zřízení služebnosti je 6.000 Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 121
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o zdůvodnění úpravy rozpočtu v odd. par. Pozemní komunikace a v odd. par. ochrana životního prostředí,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu - Rozpočtové výdaje běžné a investiční – v rámci oddílu takto:
Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl
221 Pozemní komunikace
2212 Čistota města 2.488 0 +400
2212 PD Škrétova 250 0 -250
37 Ochrana životního prostředí – sběr a svoz komunálních odpadů
3722 Pytlový sběr 300 150 -150

37 Ochrana životního prostředí – sběr a svoz komunálních odpadů
3722 Kontejnery 250 179 -71
3722 Tříděný sběr 1.920 1.944 +24
3722 Svoz popelnic 3.830 3.877 +47

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 07.09.2016 schválit přesun částky 150 tis. Kč z pol. 3722 Pytlový sběr na pol. 2212 Čistota města a vrátit částku 250 tis. Kč na PD Škrétova,

IV. u k l á d á
odboru SMI předložit finančnímu odboru do návrhu úpravy rozpočtu navýšení pol. Čistota města z RF v takové výši, aby byly pokryty předpokládané náklady do konce roku 2016.
Termín: ihned

Usnesení č. 122
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na akci Rekonstrukce chodníků, včetně schodišť Jedličkovo sídliště od firmy: 1. Společnost STAVOKOMPLET, spol. s r. o., Královická 251, 250 01 Zápy, IČ: 47052945, 2. SKL Recyklostav, s. r. o., Jiřická 1000, 289 23 Milovice, IČ: 29010161, 3. HALKO, stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, IČ: 43090150, 4. SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094,

II. s c h v a l u j e
výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou podala firma SKL Recyklostav, s. r. o., Jiřická 1000, 289 23 Milovice, za celkovou cenu 579.241,52Kč, vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Usnesení č. 123
Rada města

s c h v a l u j e
a) výměnu balkonové sestavy na vlastní náklady pí L. K. v bytě v Milovicích – Mladé, za podmínky zachování jednotného vzhledu domu,
b) výměnu balkonové sestavy na vlastní náklady p. L. M. v bytě v Milovicích – Mladé, za podmínky zachování jednotného vzhledu domu.

Usnesení č. 124
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 k projednání zájem paní P. o odkoupení části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, lokalita severozápad Hrabanov, za 800 Kč/m2, a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov, za 420 Kč/m2.

Usnesení č. 125
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, za částku 20 Kč/m2, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označené dle geometrického plánu č. 802-51/2016 jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, za částku 250 Kč/m2, panu Ing. M. Š., Přerov nad Labem. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady prodávající. Náklady spojené s návrhem na vklad do KN v hodnotě 1.000 Kč uhradí na své náklady kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 07.09.2016 prodej pozemků ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 126
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stížnosti nájemníků v městských bytech v Lysé n. L. a v Milovicích,

II. k o n s t a t u j e ,
že nemusí schvalovat převod nájmu bytu z otce na dceru, protože dle § 2279 odst. 1) NOZ nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá-li vlastní byt, přechází ze zákona,

III. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy po uplynutí doby, na kterou byla uzavřena, tzn. 1 rok,
1) k bytu č. 7 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá,
b) k bytu č. 2 v č. p. 5, Jiráskova ul., Lysá n. L., Litol.

Usnesení č. 127
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020117/VB/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 3463/2, k. ú. Lysá n. L., pro umístění kabelového vedení NN přípojky pro p. p. č. 2420. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 uzavření výše uvedené smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 128
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
časový harmonogram prací na komunitním plánu ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 informaci na vědomí.

Usnesení č. 129
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na kapitole školství spočívající ve snížení pol. Židle do školní jídelny Scolarest (po úpravě 180 tis. Kč) a vytvoření nové položky Zřizovací listiny pro školská zařízení (vzory) ve výši 20 tis. Kč (po úpravě 20 tis. Kč).

Usnesení č. 130
Rada města

s c h v a l u j e
dotaci z Charitativního programu ve výši 1.000 Kč pro Klub dárců krve při Oblastním spolku Českého červeného kříže Nymburk, se sídlem Poděbrady, Náměstí TGM 1130/111, Poděbrady.

Usnesení č. 131
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
plnění rozpočtu města do 31.07.2016,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku 2016 – 7. rozpočtové opatření,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 07.09.2016 úpravu rozpočtu – 7. rozpočtové opatření ke schválení a rozpočet města vzít na vědomí.

Usnesení č. 132
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 7 ze dne 21.06.2016, v části I. a II.,

II. s c h v a l u j e
1) výpověď z Příkazní smlouvy na výkon zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti s firmou eCENTRE, a. s., IČ: 27149862, Argentinská 286/38, Praha 7,
2) novou zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na výběr pojišťovny a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 133
Rada města

I. s o u h l a s í
s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Oprava vozidla T815 8x8“,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 30.08.2016 přijetí dotace ke schválení.

Usnesení č. 134
Rada města

u p r a v u j e
své usnesení č. 78, ze dne 12.07.2016, bod II. takto: rada města náhradníkem v hodnotící komisi za pana Václava Bílka jmenuje pana Tomáše Pilaře, referenta odboru SMI.

Usnesení č. 135
Rada města

I. r e v o k u j e
usnesení č. 77 v části I/2, ze dne 12.07.2016,

II. s c h v a l u j e
1) výši odměny za zpracování návrhu 40.000 Kč vč. DPH pro každého předkladatele návrhu,
2) znění Poptávkového návrhu tak, jak bylo předloženo k projednání.

Usnesení č. 136
Rada města

I. s o u h l a s í
na základě kolaudačního souhlasu na vodovodní a kanalizační řad, č. j. ŽP/63291/16/Ště, ze dne 25.07.2016, a na základě uzavřené plánovací smlouvy č. 2/2016, ze dne 09.06.2014, do doby než bude uzavřena kupní smlouva, s převzetím vodovodního a kanalizačního řadu na pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., do správy,

II. ž á d á
provozovatele vodovodního a kanalizačního řadu firmu STAVOKOMPLET, spol. s. r. o., aby do doby, než budou řady převedeny do majetku města, provozoval tuto technickou infrastrukturu.

Usnesení č. 137
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
návrh pravidel pro prezentaci politických stran a jednotlivých kandidátů před krajskými a senátními volbami v r. 2016 v městském měsíčníku Listy z kapacitních důvodů,

II. k o n s t a t u j e,
že městský měsíčník Listy nebude využíván pro politickou kampaň jednotlivých politických stran a kandidátů před krajskými a senátními volbami v r. 2016,

III. d o p o r u č u j e
politickým stranám a jednotlivým kandidátům využít jinou formu prezentace.

Usnesení č. 138
Rada města

I. s o u h l a s í
s uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Parkovací dům na kola v Lysé nad Labem“ na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., s ČD, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 30.08.2016 schválit uzavření výše uvedené Smlouvy a uložit starostovi města ji uzavřít.

Usnesení č. 139
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 30.08.2016 od 20:00 hodin takto:
1) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Oprava vozidla T815 8x8“.
2) Uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Parkovací dům na kola v Lysé nad Labem“ na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., s ČD, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.

Usnesení č. 140
Rada města

s c h v a l u j e
bezplatný zábor veřejného prostranství na Husově náměstí dne 04.09.2016 pro prezentaci modulární dráhy Pumptrack za předpokladu, že nedojde k poškození dlažby.

Usnesení č. 141
Rada města

s c h v a l u j e
povolení výjimky z OZV č. 2/2012 pro provozovnu Calypsso dne 28.08.2016 do 05:00 hodin.
Vytvořeno 12.8.2016 6:39:38 - aktualizováno 21.10.2016 6:50:21 | přečteno 45x | ernest
load