04. Usnesení RM 26.07.2016

Usnesení z RM dne 26.07.2016.
Usnesení č. 89
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny, určený k využití dle územního rozhodnutí jako veřejná zeleň, od společnosti MEDLET service, s. r. o., IČ: 28655575, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, za částku 50 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN uhradí na své náklady kupující.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 07.09.2016 výkup pozemku schválit a uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 90
Rada města

s c h v a l u j e
1) ukončení nájemní smlouvy s pí D.M., nájemnicí městského bytu v Milovicích – Mladé, dohodou,
2) uzavření nové nájemní smlouvy na volný městský byt v Milovicích – Mladé, za stejných podmínek za jakých užívá stávající byt.

Usnesení č. 91
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
podněty odboru ŠSVZaK k návrhu na společnou strategii v sociální oblasti měst Lysé n. L. a Milovic.

Usnesení č. 92
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání na adrese č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., s MVDr. J. Kořínkem, po zveřejnění záměru o pronájmu.

Usnesení č. 93
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stížnost na chování obyvatele DPS p. J. G. a postup dosavadního i navrhovaného řešení odboru ŠSVZaK v této věci,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 07.09.2016 na vědomí.

Usnesení č. 94
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2016 v kapitole kultura tak, že dojde ke snížení pol. obnova památek o 210 tis. Kč (po úpravě 1.790 tis. Kč) a k vytvoření nové položky Úprava vstupní haly Výstaviště – 150 tis. Kč, a k navýšení položky Propagační materiál o 60 tis. Kč (po úpravě 260 tis. Kč).

Usnesení č. 95
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 4/2016 Oběh účetních dokladů Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 96
Rada města

o d k l á d á
své rozhodnutí ve věci výběru pojišťovny pro Město Lysá n. L. na příští jednání RM.

Usnesení č. 97
Rada města

I. p ř e d k l á d á
p. J. C. následující návrhy možného řešení:
1) Pan J. C. akceptuje zapsání věcného břemene za jednorázovou úplatu podle znaleckého posudku. V takovém případě město garantuje, že na vyznačené ploše pozemku p. č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., bude moci být realizována výstavba rodinného domu v rámci platné legislativy.
2) Pan J. C. je ochotný odprodat celý pozemek p. č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře cca 1.100 m2 za částku ...Kč/m2,
3) Pan J. C. nepřijme řešení pod bodem 1) ani 2) a pro vyřešení situace zvolí cestu soudního řešení, kdy on sám bude navrhovatelem.

II. u k l á d á
odboru SMI svolat jednání s p. J. C. projednat s ním výše uvedené návrhy, sepsat z jednání zápis podepsaný všemi zúčastněnými a předložit RM k projednání.
Termín: do 09.08.2016

Usnesení č. 98
Rada města

I. schvaluje
Stanovisko Rady města Lysá nad Labem ke zjišťovacímu řízení EIA Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,

II. ukládá
starostovi města ihned zaslat výše uvedené stanovisko Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Usnesení č. 99
Rada města

I. s o u h l a s í
s finanční spoluúčastí na zpracování studie „Cyklostezka Benátky – Milovice – Lysá“ v celkové výši 113.216 Kč vč. DPH,

II. u k l á d á
starostovi města jednat s partnerskými městy o uzavření smlouvy na zajištění finanční spoluúčasti na zpracování studie „Cyklostezka Benátky – Milovice – Lysá“ a předložit návrh smlouvy ZM ke schválení.

Usnesení č. 100
Rada města

I. s c h v a l u j e
převod částky 30 tis. Kč v rámci odd. Kultura z pol. Obnova památek do pol. Ost. záležitosti sděl. prostředků LISTY,

II. u k l á d á
finančnímu odboru ve spolupráci s KMÚ připravit do ZM dne 07.09.2016 navýšení pol. Ost. záležitosti sděl. prostředků LISTY tak, aby byly pokryty předpokládané náklady do konce roku 2016.

Usnesení č. 101
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Studii funkčního využití na bytový dům s doplňkovými funkcemi „Domov“ Na Františku č. p. 253, Lysá n. L.,

II. o d k l á d á
rozhodnutí o zadání zpracování architektonické studie na využití bytového domu Na Františku č. p. 253, Lysá n. L.,

III. u k l á d á
městskému investorovi ve spolupráci s odborem SMI a ŠSVZaK do RM 30.08.2016 doplnit informaci o stavu odbydlení stávajících nájemců domu č. p. 253, o připravovaném sociálním zákoně a o podrobnou specifikaci podmínek pro poskytnutí dotace,

IV. u k l á d á
odboru VV přizvat pí Fischerovou R. na jednání RM (09.08. nebo 30.08.2016).

Usnesení č. 102
Rada města

u k l á d á
městskému investorovi ve smyslu zápisu projednat se zpracovatelem PD Na Vysoké mezi navržené úpravy a předložit návrh dodatku ke schválení.
Termín: 26.08.2016

Usnesení č. 103
Rada města

I. p ř i j í m á
došlé cenové nabídky od firmy T-plan, s. r. o., Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7, IČ: 26483734, Ing. arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistická kancelář, Svatopluka Čecha 328, 267 51 Zdice, IČ: 15078698, Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 73580872,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s nejvýhodnější cenovou nabídkou, kterou podala firma Ing. Eduard Žaluda, Železná 493/20, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 73580872, za cenu: Změna č. 1 – 206.000 Kč bez DPH, 249.260 Kč včetně DPH, Změna č. 1A – 92.000 Kč bez DPH, 111.320 Kč včetně DPH,

III. u k l á d á
finančnímu odboru zapracovat požadavek na úpravu rozpočtu 2016 o výdaje ve výši 244.420 Kč do příští úpravy rozpočtu města a zajistit zapracování částky 116.160 Kč do rozpočtu města na rok 2017,

IV. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem za předpokladu schválení úpravy rozpočtu města ZM dne 07.09.2016.

Usnesení č. 104
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. D. Šmerdy, vlastníka Sport Baru, Masarykova ul., Lysá n. L., ze dne 22.07.2016, o udělení výjimky z OZV č. 2/2012 – Regulace provozní doby,

II. n e s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 – Regulace provozní doby pro provozovnu Sport Bar, Masarykova ul., Lysá n. L.
Vytvořeno 27.7.2016 10:44:45 - aktualizováno 1.8.2016 7:41:26 | přečteno 38x | ernest
load