03. Usnesení RM 12.07.2016

Usnesení z RM dne 12.07.2016.
Usnesení č. 39
Rada města

u k l á d á
odboru ŠSVZaK neprodleně zahájit jednání s pí Macurovou o přípravě komunitního plánu a podal informaci včetně návrhu harmonogramu prací RM dne 09.08.2016.

Usnesení č. 40
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci: “Rekonstrukce komunikace ulice Spojovací“, v tomto pořadí: 1. Společnost STAVOKOMPLET, spol. s r. o., Královická 251, 250 01 Zápy, IČ: 47052945, 2. SKL Recyklostav, s. r. o., Jiřická 1000, 289 23 Milovice – Mladá, SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25018094, STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 60838744,

II. s c h v a l u j e
výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou podala firma STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 60838744, za celkovou cenu 910.092,67 Kč vč. DPH, termín provádění prací 25 dnů a záruka na dílo 7 let,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Usnesení č. 41
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o odmítnutí realizace veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně I. etapa, Záchrana a stabilizace vegetačních prvků zámeckého parku I. etapa, Inventarizace vzrostlé zeleně na vybraných plochách města Lysá nad Labem“ firmou ALL4TREES, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e
1) pro realizaci výše uvedené zakázky druhou firmu v pořadí, a to ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, s. r. o., Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ: 27395421, která nabídla druhou nejnižší nabídkovou cenu 471.656,72 Kč s DPH, a posunutí termínu zahájení realizace na 13.07.2016,

2) úpravu rozpočtu v rámci běžných výdajů oddílu 37 Ochrana životního prostředí spočívající ve snížení pol. 3745 Výsadba zeleně o 50 tis. Kč a ve zvýšení pol. Záchrana vegetačních prvků zámeckého parku, inventarizace o 50 tis. Kč.

Usnesení č. 42
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) informativní zprávu o stanoviscích k záměru města na zpevnění plochy na pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova v ochranném pásmu drah,
2) návrh na zrušení výdajové položky Provizorní parkoviště Čapkova 250 tis. Kč (investice) v rozpočtu města na r. 2016,

II. d o p o r u č u j e
zastupitelstvu města dne 13.07.2016 zrušit výdajovou položku Provizorní parkoviště Čapkova 250 tis. Kč (investice) v rozpočtu města na r. 2016.

Usnesení č. 43
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Oprava hřbitovní zdi města Lysá n. L. – II. etapa od firmy Sdružení živnostníků Horvát-Klempár, ČSA 112, Lysá n. L., a Sooky Marek, Okružní 260, Libice n. Cidlinou,

II. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava hřbitovní zdi města Lysá n. L. - II. etapa s firmou Sdružení živnostníků Horvát-Klempár, ČSA 112, Lysá n. L., za nabídkovou cenu díla 514.804 Kč vč. DPH,
2) úpravu rozpočtu v rámci oddílu Rozpočtové výdaje – Bydlení a komunální služby spočívající ve zrušení položky 3632 – 5171 -5005 Nátěr zvoničky hřbitova (50 tis. Kč) a v navýšení položky 3632 – 5171 – 5057 Oprava hřbitovní zdi o 50 tis. Kč.

Usnesení č. 44
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 18, pí A. D., Lysá n. L., od roku 2017 za částku 35 Kč/m2/rok s tím, že převod nájmu pozemku pod garáží na dalšího uživatele není možný.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 45
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 12, pí T. Ř., Lysá n. L., od roku 2017 za částku 35 Kč/m2/rok s tím, že převod nájmu pozemku pod garáží na dalšího uživatele není možný.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 46
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 15.06.2016,

II. p ř e d k l á d a
ZM dne 13.07.2016 stav výkupů pozemků na vědomí.

Usnesení č. 47
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 328 o výměře 1 m2 v k. ú. Litol, ulice Družstevní, části obecního pozemku p. č. 3708/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Lysá n. L., ulice Na Mlíčníku a části obecního pozemku p. č. 2673/91 o výměře 1 m2 v k. ú. Lysá n. L., Sídliště, České poště, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha, za cenu 1 Kč/m2/den, za účelem umístění odkládacích schránek pro služby České pošty, s. p.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 48
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3484/3 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 866/17, ulice Na Zemské stezce, s panem P. J., Praha 4, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy bodle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 49
Rada města

s c h v a l u j e
1) návrh na úpravu vstupní haly Výstaviště v Lysé nad Labem spočívající v umístění prezentace zámeckého parku se sochami v tomto prostoru s tím, že na příští jednání RM bude předložen návrh na úpravu rozpočtu v rámci odd. Kultura,
2) podání žádosti o dotaci z Fondu hejtmana na Středočeský kraj.

Usnesení č. 50
Rada města

s c h v a l u j e
použití městského znaku na propagačních materiálech Výstaviště Lysá n. L.

Usnesení č. 51
Rada města

s c h v a l u j e
návrh OZV Města Lysá n. L. č. 1/2016, o místních poplatcích, spočívající ve změně části IV, čl. 17, odst. 1) OZV Města Lysá n. L. č. 5/2013, o místních poplatcích, kde sazba poplatku z vybraného vstupného bude činit od 01.09.2016 5 % (bez DPH).

p ř e d k l á d á
ZM 13.07.2016 návrh OZV ke schválení.

Usnesení č. 52
Rada města

u k l á d á
odboru ŠSVZaK připravit návrh smlouvy o spolupráci mezi Městem Lysá n. L. a Výstavištěm Lysá n. L. do ZM 13.07.2016.

Usnesení č. 53
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Hnutí ANO, o možnost užití plochy Husova náměstí, z důvodu konání předvolební politické akce se sportovní arénou,

II. s c h v a l u j e
konání předvolební politické akce se sportovní arénou na ploše Husova náměstí, v termínu 23.08.2016, od 12:00 do 19:00 hodin, Hnutí ANO, se sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha 4, IČ:71443339, za předpokladu, že prvky nebudou kotveny do dláždění a plocha náměstí bude po ukončení akce uvedena do původního stavu.

Usnesení č. 54
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 178.000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 36.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv,

2) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 140.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy,

3) dočerpání finančních prostředků z položky Příspěvek právnickým a fyzickým osobám Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Lysá nad Labem, ve výši 164.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.07.2016 návrh k projednání a schválení.

Usnesení č. 55
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. M. R., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/18 o výměře 231 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

2) výkup části pozemku p. č. PK 3429/3 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí B. Č., Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3429/3 o výměře 233 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

3) výkup části pozemku p. č. PK 3275 a PK 2831, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa a pozemek určený dle ÚP k DS.1, od paní Ing. J. V., CSc., Ústí nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3275 o výměře 306 m2 a PK 2831 o výměře 163m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.
Kupující se zavazuje, že v rámci stavebního řízení ohledně výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa bude požadovat, aby byl umožněn přístup na zbývající část pozemku PK 2831, který zůstává ve vlastnictví prodávající.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.07.2016 výkupy pozemků schválit a uložit starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrhy smluv podle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.

Usnesení č. 56
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018562/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 527/17, za cenu 2.251 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 57
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018562/005 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 527/51, který je ve vlastnictví obce v podílu 1/3 k celku, za cenu 1.210 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 58
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s LysaFree na obecní pozemky parc. č. 64/1, 344/2, 344/3, 492/57, 610/31, 610/50, 623/1, 633/11, 653/31, 828/1, 829/2, 833/2, 833/8, 833/13, 833/16, 834/4, 834/6, 834/8, 835/2, 835/4, 835/6, 866/9, 866/16, 866/31, 866/35, 866/36, 866/40, 866/65, 866/71, 866/74, 866/106, 866/110, 2145/7, 2167/27, 2169/40, 2172/12, 2172/13, 2569/5, 2569/17, 2639/1, 2639/2, 2641/1, 2641/4, 2641/5, 2644/1, 2646/1, 2673/91, 2875/54, 2876/1, 2890/2, 2986/6, 3458/2, 3484/2, 3484/3, 3484/10, 3553/2, 3554/3, 3558/4, 3575/1, 3623/2, 3710, 3758, k. ú. Lysá n. L. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 59
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.07.2016 schválit uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 60
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 21.06.2016,

II. u k l á d á
odboru SMI a projektovému manažerovi ve spolupráci s Bc. Robešem zpracovat přehled čerpání výdajových položek na PD a předložit ho na příští jednání RM.

Usnesení č. 61
Rada města

I. s o u h l a s í
a) s umístěním stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na pozemcích 772/1, 694/7, 694/20, PK 694/6 a 3518/2, k. ú. Lysá n. L.,

b) s dočasným a trvalým odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu zákona 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu) na pozemcích 772/1, 694/7, 694/20 a PK 694/6, k. ú. Lysá n. L.,

c) se zřízením věcného břemene na pozemku 694/20, k. ú. Lysá n. L.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.07.2016 žádost k projednání a odsouhlasení.

Usnesení č. 62
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016-0386/SMI, kterým se navyšuje rozsah prací o výměnu požárního rozvodu v rámci stavby „ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D“ a celkové cena za stavbu o 124.388 Kč plus DPH.

Usnesení č. 63
Rada města

s c h v a l u j e
dodatek č. 1. ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 17032B, ze dne 29.07.2004, mezi Městem Lysá nad Labem a Vodafone Czech Republic, a. s., a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Usnesení č. 64
Rada města

o d k l á d á
zveřejnění záměrů na uzavření nájmu k volným městským bytům do doby přijetí nových Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.

Usnesení č. 65
Rada města

I. r u š í
zveřejněný záměr na pronájem bytu 3 + 1, č. 39 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá, a bytu 2 + 1 č. 18 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice – Mladá, do doby schválení nových Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit návrh na úpravu Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města dle pokynů pana starosty.
Termín: 26.07.2016

Usnesení č. 66
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zpracovanou studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách a vyjádření DI Nymburk,

II. n e s c h v a l u j e
vypsání VZ na realizaci svislého a vodorovného značení v parkovacích zónách.

Usnesení č. 67
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stravovací komise dne 16.05.2016.

Usnesení č. 68
Rada města

s c h v a l u j e
spolufinancování služeb Centra rodinného poradenství SEMIRAMIS, z. ú., z „Dotace na činnost vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ ve výši 90.000 Kč na rok 2016.

Usnesení č. 69
Rada města

o d k l á d á
projednání ukončení Příkazní smlouvy s firmou eCENTRE, a. s., a smlouvy s firmou SATUM CZECH, s. r. o., do RM dne 26.07.2016 s tím, že na RM bude přizvána pí Ing. Polenová.

Usnesení č. 70
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na rok 2016 – 6. rozpočtové opatření,

II. p ř e d k l á d á
ZM 13.07.2016 úpravu rozpočtu k projednání a schválení.

Usnesení č. 71
Rada města

s c h v a l u j e
Odpovědnostní a podpisový řád Města Lysá n. L. upravený ve smyslu diskuse.

Usnesení č. 72
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci: „Oprava části ohradní zámecké zdi v roce 2016“ v tomto pořadí 1) LOUČKA Pardubice, s. r. o., IČ: 45537453, 2) TOGET, s. r. o., IČ: 27716384, 3) LOUČKA Pardubice, s. r. o., IČ: 45537453,

II. s c h v a l u j e
výběr ekonomicky nejvýhodnější cenové nabídky, kterou podala firma TOGET, s. r. o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9, IČ: 27716384, za celkovou cenu 1.598.059,83 Kč vč. DPH, s termínem provádění stavebních prací 8 týdnů a s délkou záruční lhůty 120 měsíců,

III. p o v ě ř u j e
starostu města Lysá n. L. uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Usnesení č. 73
Rada města

s c h v a l u j e
vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace ulic 28. října a Za Labem samostatně na každou ulici zvlášť.

Usnesení č. 74
Rada města

I. p ř i j í m á
doručenou cenovou nabídku na akci: „Dodávka modulární dráhy pumptrack“ od firmy Way to Nuture, s. r. o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 29246954,

II. s c h v a l u j e
výběr cenové nabídky, kterou podala firma Way to Nuture, s. r. o., Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 29246954, za celkovou cenu 652.190 Kč vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
starostu města Lysá n. L. uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.

Usnesení č. 75
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
stav výkupu a prodeje pozemků p. č. 3908, 3909 a 3465/1, všechny v k. ú. Lysá n. L., pro budoucí hasičskou zbrojnici.

Usnesení č. 76
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) přijetí poskytnuté dotace od MMR ČR z programu „Cestování dostupné všem“ pro akci: „Modulární dráha pumptrack v Lysé nad Labem“ identifikační číslo EDS 117D713006053. Výše podpory je 300.000 Kč,
2) navýšení položky rozpočtu s názvem „Pumptrack hřiště spoluúčast“ o 50 tis. Kč z rezervního fondu,

II. p ř e k l á d á
ZM dne 13.07.2016 k projednání přijetí dotace a navýšení rozpočtu z rezervního fondu.

Usnesení č. 77
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) vypsání soutěže o návrh na zpracování projektové dokumentace na sportovní halu,
2) výši odměny za zpracování návrhu 20.000 Kč vč. DPH pro každého předkladatele návrhu. V případě, že bude návrh zadavatelem vybrán jako nejvhodnější, uchazeč získá odměnu 100.000 Kč vč. DPH.

II. j m e n u j e
komisi pro soutěž o návrh a realizační komisi ve složení p. Jan Burian, Ing. Petr Eliška, Ing. Štěpán Svačin, Ing. Jiřina Čížková, Ing. Jan Ritter a pí Magda Šulcová,

III. s t a n o v í
obeslat okruh zájemců z těchto projekčních kanceláří 1) Jestico+Whiles, Štefánikova 43a, 150 00 Praha 5, Ing. arch. Radek Teichman. 2) Sportprojekta Praha, s. r. o., Jindřišská 30, 110 00 Praha 1, doručovací adresa: Janáčkovo nábřeží 3/885, 150 00 Praha 5, Ing. arch. Václav Mudra, Michal Krakauer 603 435 655. 3) PROSTOR 008, s. r. o., Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Ing. arch. Martin Rössler. 4) SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI, s. r. o. TELEHOUSE, Generála Píky 26,160 00 Praha 6, Ing. arch. Jan Schindler, 5) AGORA, architektonický a stavební ateliér, s. r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, Ing. arch. Milan Zrník.

Usnesení č. 78
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 a za podmínky § 25 písm. a) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Dodávka a montáž nových svítidel Lysá nad Labem“,
2) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
hodnotící komisi ve složení:
1. Ing. Tomáš Sousedík, spol. Metrolux, Václav Bílek, správce VO,
2. Ing. Milan Plíhal, spol. Efekt. osvětlování, p. Ota Balík, odbor SMI,
3. Ing. Petr Gregor, člen ZM, Ing. Luděk Grochol, CSc., člen ZM,
4. Ing. Vladimír Kopecký, VO SMI, Tomáš Sedláček,
5. Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele Mgr. Luboš Rambousek, LK Advisory,
s. r. o., zástupce pověřené osoby
zadavatele

III. p o v ě ř u j e
starostu města k odsouhlasení výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace, k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Usnesení č. 79
Rada města

s o u h l a s í
s provedením revize projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Na Vysoké mezi urbanistou města, panem Ing. arch. Janem Ritterem, a p. Bc. Robešem.

Usnesení č. 80
Rada města

o d k l á d á
projednání Směrnice č. 4/2016 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem.

Usnesení č. 81
Rada města

I. s c h v a l u j e
odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 28.759 Kč s účinností ode dne 15.06.2016,

II. p ř e d k l á d á
návrh výše odměny ZM dne 13.07.2016 ke schválení.

Usnesení č. 82
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádosti o výjimku z regulace provozní doby u provozoven v Lysé nad Labem: 1) stánek Smetanova ulice, 2) restaurace a herna MANGO, 3) hudební klub Calypsso,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012
1) stánku s rychlým občerstvením, Smetanova ulice, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – červenec až prosinec 2016, s provozní dobou každý den od 05:30 do 21:00 hodin s podmínkou, že do 08:00 hodin nebudou podávány alkoholické nápoje,
2) baru a restauraci MANGO, Husovo náměstí č. p. 21, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – červenec až prosinec 2016, kdy bude provozní doba od pondělí do čtvrtka od 11:00 do 01:00 hodin, v pátek a sobotu od 11:00 do 03:00 hodin, v neděli od 11:00 do 03:00 následujícího dne,
3) hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice 582, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – červenec až prosinec 2016, s provozní dobou v pátek od 22:00 do soboty 05:00 hodin, a v sobotu 23.07.2016 od 22:00 do neděle 05:00 hodin.

Usnesení č. 83
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM zapojení města Lysá nad Labem do projektu „Obec občanům“ dne 13.07.2016 k projednání.

Usnesení č. 84
Rada města

I. u k l á d á
odboru SMI vyžádat písemné stanovisko společnosti Stavokomplet, s. r. o., o existenci kanalizačních sítí na pozemku p. č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., a možném technickém řešení problému.
Termín: do 31.08.2016

II. p ř e d k l á d á
ZM žádost pana J. C. dne 13.07.2016 k projednání.

Usnesení č. 85
Rada města

s c h v a l u j e
přesun finančních prostředků v rámci odd. Vnitřní správa 6171 takto:
pol. 5152 Teplo se sníží o 160 tis. Kč (upr. rozpočet bude 540 tis. Kč),
pol. 5171 Opravy a udržování se navýší o 50 tis. Kč (upr. rozpočet bude 150 tis. Kč),
pol. 5175 Pohoštění se navýší o 50 tis. Kč (upr. rozpočet bude 100 tis. Kč).
pol. 5169 Nákup ostatních služeb se navýší o 60 tis. Kč (upr. rozpočet bude 1.060 tis. Kč).

Usnesení č. 86
Rada města

k o n s t a t u j e ,
že ve spolupráci s projektovým manažerem na Ministerstvu zemědělství prověřuje možnost podání žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace v městské části Byšičky z jiného dotačního titulu.

Usnesení č. 87
Rada města

s c h v a l u j e
záštitu nad 15. ročníkem festivalu barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks (bez finančních nároků) včetně užití městského znaku na propagačních materiálech.

Usnesení č. 88
Rada města

n e s o u h l a s í
s žádostí MAS na podnájem pronajaté kanceláře, ale v případě žádosti je ochotná jednat o případném snížení nájemného.
Vytvořeno 14.7.2016 8:22:18 - aktualizováno 28.7.2016 7:41:44 | přečteno 42x | ernest
load