01. Usnesení RM 21.06.2016

Usnesení z RM dne 21.06.2016.
Usnesení č. 1
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání RM dne 21.06.2016.

Usnesení č. 2
Rada města

u k l á d á
1) p. starostovi
a) pokračovat v jednání se starostou města Milovic, panem Ing. Pourem, o spolupráci obou města při řešení akcí a projektů, které by mohly uspořit oběma městům investiční náklady a zlepšit strukturu stávající občanské vybavenosti zejména v oblastech školství, zdravotnictví, sociálních služeb, kultury, dopravy a životního prostředí,
b) zajistit do konce září tohoto roku společné jednání radních obou měst s hlavním bodem programu - společná strategie realizace investičních akcí na úseku občanské vybavenosti,

2) jednotlivým odborům, výborům a komisím, aby do 31.07.2016 podaly případné podněty do programu společného jednání.

Usnesení č. 3
Rada města

o d k l á d á
projednání návrhu p. Ing. Gregora na zahájení procesu zpracování komunitního plánu na příští jednání RM.

Usnesení č. 4
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í,
zájem paní P. o odkoupení části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov, za 800 Kč/m2,

II. u k l á d á
odboru SMI zpracovat znalecký posudek na tržní hodnotu městských pozemků.
Termín: do 30.09.2016

Usnesení č. 5
Rada města

I. k o n s t a t u j e,
že stále trvá zájem města o odkup nebo převod pozemků p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p. č. st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, oba k. ú. Lysá n. L., ul. Sojovická, pod objekty ve vlastnictví Města Lysá n. L., pro sociální a zdravotní účely, které by měla zohlednit navržená kupní cena ze strany ČR – ÚZSVMZ, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. st. 313/1 o výměře 216 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p. č. st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, oba k. ú. Lysá n. L., ul. Sojovická, pod objekty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem od 19.08.2015 s ČR – ÚZSVMZ, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do doby dořešení výkupu či převodu předmětných pozemků do vlastnictví města s tím, že výše nájemného je schválena 50 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 6
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem obecních pozemků p. č. 12/8 o výměře 2.157 m2 a p. č. 12/9 o výměře 273 m2, oba k. ú. Litol, spolku Vibrace, z. s., IČ: 04059328, se sídlem Šafaříkova 69, Lysá n. L., za cenu 1
Kč/pozemek/rok, na dobu určitou, tj. 10 let od podpisu nájemní smlouvy.

Usnesení č. 7
Rada města

I. s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na výběr pojišťovny pro město Lysá nad Labem,

II. p o v ě ř u j e
starostu města jejím podpisem,

III. u k l á d á
finančnímu odboru prověřit
1) možnost výpovědi ze Smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti č. SoS 14/2015/O s firmou SATUM CZECH, s. r. o., IČ: 25373951, Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, viz příloha,
2) možnost výpovědi z Příkazní smlouvy na výkon zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti s firmou eCENTRE, a. s., IČ: 27149862, Argentinská 286/38, Praha 7, viz příloha.
Termín: 13.07.2016

Usnesení č. 8
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky na veřejnou zakázku na dodávku židlí do ŠJ Scholarest od firmy: Ing. Milan Bastl, Tábor, IČ: 63267985, JP-KONTAKT, s. r. o., Pardubice, IČ: 25922378, Roman Pavlík
- PAVI INTERIÉRY, Mladá Boleslav, IČ: 48937738, ESO R-MARKET, spol. s r. o., Hulín, IČ: 49966626, INSGRAF, s. r. o., Český Těšín, IČ: 26836572, AJAX CZ, s. r. o., Sedlčany, IČ: 28977653, ARBYD, Plzeň Chotíkov, IČ: 6339269,

II. s c h v a l u j e
dodání židlí do školní jídelny Scolarest od firmy INSGRAF, s. r. o., Albrechtická 164, 735 62 Český Těšín, IČ: 26836572, za částku 77.856,24 Kč a dokoupení dalších 100 kusů židlí do malé jídelny za částku 46.343 Kč.

Usnesení č. 9
Rada města

s o u h l a s í
1) se zněním „Dohody o spolupráci s Vězeňskou službou ČR“ a pověřuje starostu jejím podpisem,
2) s pokračováním spolupráce s Vězeňskou službou ČR i v dalších letech. Pro případ další spolupráce pověřuje starostu podpisem příslušné „dohody o spolupráci“ za předpokladu, že nedojde ke změně současných smluvních podmínek.

Usnesení č. 10
Rada města

s c h v a l u j e
finanční dotace z Charitativního programu takto: pro nezl. P. Z. na letní a příměstský tábor ve výši celkem 3.640 Kč, pro nezl. P. J. na školu v přírodě ve výšiá 1.600 Kč, pro nezl. L. H. na zakoupení zdravotního kočárku ve výši 23.394 Kč.

Usnesení č. 11
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě č. SM/07/72/N/Šm, ze dne 24.05.2007, uzavřené se společností Signori, s. r. o., IČ: 27577732, s tím, že se bude jednat o rozšíření plochy pronájmu o 10,5 m2 z pozemku p. č. 3451/1, k. ú. Lysá n. L., za částku 5 Kč/m2/den. Předzahrádka bude otevřena max. do 22:00 hod.

Usnesení č. 12
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě č. SMI/15/0359/N/Jav, ze dne 25.05.2015, uzavřené s pí Naděždou Hlávkovou, IČ: 61450006, se sídlem Nám. B. Hrozného 20, Lysá n. L., s tím, že se bude jednat o rozšíření plochy pronájmu o 1 m2 z pozemku p. č. 3451/1, k. ú. Lysá n. L., za částku 5 Kč/m2/den, a vystavování zboží bude od 01.03. do 24.12. příslušného roku, šest dnů v týdnu + 5 nedělí (dušičky, advent).

Usnesení č. 13
Rada města

n e s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/39 o výměře 6 m2 v k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova, před č. p. 176 (provozovna Daniels Burger), za účelem umístění letní předzahrádky před provozovnou z důvodu, že provozovna má schválený provoz bez setrvání hostů k delšímu pobytu, tzn., že provozovna nemá pro hosty své sociální zařízení a při otevírací době do 22:00 hodin není možné využívat veřejné záchodky ve vedlejší ulici.

Usnesení č. 14
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/31 o výměře 5 m2 v k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova, před č. p. 583 (provozovna kavárny), pí Jaroslavě Kratochvílové, IČ: 16594088, Fuksova 1271, Lysá n. L., za částku 5 Kč/m2/den, za účelem umístění dvou stolků, zřízení plůtku v max. výšce do 0,5 m (k oddělení od silnice) v měsících květen až září daného roku s tím, že stolky a židle budou stejného vzhledu jako u provozovny Občerstvení U Pošty. Dále souhlasí s umístěním reklamního poutače typu A před provozovnou po celý rok. Nájemce zajistí denně úklid chodníku před provozovnou.

Usnesení č. 15
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p. č. 3451/27, o výměře 0,75 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Masarykova, před prodejnou Květinářství č. p. 587, pí Veronice Vrňákové, IČ: 04547233, se sídlem Masarykova 587, Lysá n. L., za cenu 5 Kč/m2/rok, za účelem vystavování zboží od 01.07.2016 po celý rok mimo svátků a nedělí. Nájemce denně zajistí úklid chodníku včetně zametání.

Usnesení č. 16
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě č. SMI/15/0344/N/Jav, ze dne 29.04.2015, uzavřené s panem Pavlem Heřmánkem, IČ: 71945164, se sídlem Poděbradova 465, Lysá n. L., s tím, že se bude jednat o název nájemce TILIA Garden, s. r. o., IČ: 28181557, se sídlem Olšanská 54/3, Praha 3, 130 00, jednatel p. Pavel Heřmánek. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

Usnesení č. 17
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost banky UniCredit, Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 24, 413 01 Roudnice nad Labem, o schválení marketingové akce na části plochy Husova náměstí,

II. s c h v a l u j e
konání marketingové akce banky UniCredit na části plochy Husova náměstí, s termínem konání 05.07.2016 a 13.09.2016, od 10:00 – 16:30 hodin s tím, že bude uhrazena odebraná elektřina, která bude poskytnuta z rozvaděče na ploše Husova náměstí, a poplatek za zábor veřejného prostranství dle OZV o místních poplatcích.

Usnesení č. 18
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 57, p. P. Ř., trvale bytem Lysá n. L., od roku 2017 za částku 35 Kč/m2/rok s tím, že převod nájmu pozemku pod garáží na dalšího uživatele není možný.

Usnesení č. 19
Rada města

I . b e r e n a v ě d o m í
výpověď z pronájmu prostor sloužících k podnikání na adrese č. p. 29, Čs. armády, Lysá n. L., podanou pí I. H. dne 30.05.2016,

II. s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy s pí H. dohodou ke dni 31.07.2016,

III. o d k l á d á
rozhodnutí o zveřejnění záměru na prostory sloužící k podnikání na adrese č. p. 29, ČSA, Lysá nad Labem k dalšímu komerčnímu využití.

Usnesení č. 20
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o schválení podnájmu prostor sloužících k podnikání na adrese č. p. 24, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, které má v pronájmu MAS Polabí,

II. p o v ě ř u j e
p. starostu vstoupit v jednání se zástupci MAS Polabí.

Usnesení č. 21
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese č. p. 550, Husovo náměstí, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 22
Rada města

s c h v a l u j e
a) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 14 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice – Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.979 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 61 Kč/m2, s pí L. D., bytem Benátky nad Jizerou,
b) uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 47 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 20.141 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 67 Kč/m2, s pí J. K., bytem Semice.

Usnesení č. 23
Rada města

s c h v a l u j e
1) žádost paní P. R., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na paní R. R. za předpokladu, že stávající nájemnice ukončí nájemní vztah dohodou a nový nájemce uzavře nájemní smlouvu za stejných podmínek,
2) žádost paní R. R., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na pana J. S. za předpokladu, že stávající nájemnice ukončí nájemní vztah dohodou a nový nájemce uzavře nájemní smlouvu za stejných podmínek,
3) žádost pana M. G., nájemníka bytu v Milovicích – Mladé, o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na paní K. S. za předpokladu, že stávající nájemce ukončí nájemní vztah dohodou a nový nájemce uzavře nájemní smlouvu za stejných podmínek,
4) žádost pana M. H., nájemníka bytu v Milovicích – Mladé, o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na paní M. F. za předpokladu, že stávající nájemník ukončí nájemní vztah dohodou a nový nájemce uzavře nájemní smlouvu za stejných podmínek.

Usnesení č. 24
Rada města

s c h v a l u j e
1) termíny zasedání RM Lysá n. L. ve II. pololetí r. 2016 takto: 12.07., 26.07., 09.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 13.12.,
2) termíny zasedání ZM Lysá n. L. ve II. pololetí r. 2016 takto: 13.07., 07.09., 12.10., 09.11.,14.12.

Usnesení č. 25
Rada města

s c h v a l u j e
užívání loga města Lysá nad Labem k propagaci v knize Anthropoid – pravdivý příběh.

Usnesení č. 26
Rada města

s c h v a l u j e
focení v Playboy stylu v zámeckém parku v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 27
Rada města

s c h v a l u j e
užití znaku města Lysá nad Labem v brožuře Železniční nostalgie 2016, kterou bude vydávat společnost KŽC Doprava, s. r. o. , IČ: 27423069, se sídlem Meinlinova 336, 190 06 Praha 9.

Usnesení č. 28
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 14.05.2016.

II. d o p o r u č u j e
odboru ŽP při rozhodování o náhradní výsadbě přihlédnout k doporučení komise pro ŽP uvedeném v bodě 2 zápisu ze dne 10.05.2016.

Usnesení č. 29
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 24.05.2016.

II. u k l á d á
p. místostarostovi podat komisi pro cestovní ruch a sport aktuální informace o stavu projektu výstavby multifunkční sportovní haly, cyklostezky kolem dvorecké trati k Václavovi na Káraný a informace o záměru dětského hřiště v zámeckém parku.
Termín: do 31.08.2016

Usnesení č. 30
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 12.05.2016,

II. u k l á d á
1) p. starostovi pozvat na příští jednání RM ředitele Výstaviště Lysá n. L.,

2) p. starostovi, příp. p. místostarostovi, zúčastnit se příštího jednání komise pro rodinu, školství a kulturu a projednat s nimi téma Listy.

Usnesení č. 31
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 11.04., 09.05. a 13.06.2016.

Usnesení č. 32
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy ze dne 08.06.2016,

II. s c h v a l u j e
1) požadavky ředitelek ZŠ na trvalou místní úpravu provozu na pozemních komunikacích v souladu s vyzkoušenou dočasnou úpravou dle příloh č. 1 a 2 projednávaného materiálu,
2) požadavek města Lysá nad Labem ponechat při rekonstrukci nadjezdu jeho stávající šířkové uspořádání se zřízením jízdních pruhů pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru,

III. ukládá
1) p. starostovi
a) zajistit realizaci místní úpravy provozu na pozemních komunikacích u ZŠ JAK a Masarykovy budovy ZŠ BH podle příloh 1 a 2 projednávaného materiálu,
Termín: 31.08.2016
b) zajistit rekonstrukci ulice Na Zemské stezce v úseku u nových bytových domů dle dřívějších usnesení ZM,
Termín: do zahájení rekonstrukce nadjezdu přes žst. Lysá nad Labem
c) zajistit opravu polní cesty Zemská stezka v úseku za Kovonou a polní cesty podél západního plotu Kovony k železničnímu přejezdu u Kovony,
Termín: do zahájení rekonstrukce nadjezdu přes žst. Lysá nad Labem
d) zajistit opravu polní cesty z Družstevní přes Borek na Poděbradovu,
Termín: do zahájení rekonstrukce nadjezdu přes žst. Lysá nad Labem
e) zaslat SÚS Středočeského kraje požadavek města Lysá nad Labem k šířkovému uspořádání rekonstruovaného nadjezdu,
Termín: 31.07.2016

2) předsedovi komise dopravy, bezpečnosti dopravy předložit ZM návrh na řešení organizace parkování s ohledem na požadavky provozovatelů prodejen v centru města časově omezit dobu parkování před prodejnami.
Termín: do příští RM

Usnesení č. 33
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na akci: „Výstavba komunikace v ulici Na Výsluní“ v tomto pořadí 1) HES stavební, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, Braník, 140 00 Praha 4, 2) STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN, s. r. o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, 3) RYBÁŘ stavební, s. r. o., Nám. Míru 50, 276 01 Mělník, 4) HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2, 5) SaM silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, 6) AVE Kolín, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V, 7) STRABAG, a. s., odštěpný závod Praha, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 8) SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Jiřická 1000, 289 23 Milovice – Mladá, 9) STAVOKOMPLET, spol. s r. o., Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Jiřická 1000, 289 23 Milovice – Mladá, IČ: 29010161, za celkovou cenu 883.891,05 Kč bez DPH, termín provádění prací 31 dnů a zárukou na dílo 84 měsíců, za předpokladu schválení navýšení finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2016 zastupitelstvem města.

Usnesení č. 34
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci: „Projektová dokumentace – přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ v tomto pořadí 1) RYBÁŘ stavební, s. r. o., Náměstí Míru 50, 273 01 Mělník, 2) JIKA-CZ, s. r. o., Dlouhá 101-103, 500 03 Hradec Králové, 3) AGORA architektonický a stavební atelier, spol. s r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, 4) Design 4 – projekty staveb, Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, 5) Arplan, s. r. o., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2, 6) ATP Atelier, s. r. o., Na Pěšinách 74/14, 182 00 Praha 8, 7) DIGITRONIC CZ, s. r. o., Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice,

II. s c h v a l u j e
výběr nabídky, kterou podala firma Design 4 – projekty staveb, Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, za celkovou cenu 831.270 Kč vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
p. starostu uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem,

IV. j m e n u j e
komisi pro přípravu projektové dokumentace ve složení: Bc. Miroslav Konečný, Ing. Arch. Jan Ritter a Mgr. Jiří Havelka.

Usnesení č. 35
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol za cenu dle znaleckého posudku č. 6186-168/16, tj. 1.501.570 Kč,

2) vytvoření nové položky na odkup zázemí fotbalového klubu TJ Litol v rozpočtu Města na rok 2016 a její naplnění z fondu rezerv ve výši 1 600 000 Kč,

II. u k l á d á
p. starostovi s TJ Litol smluvně ošetřit:
1) kupní cena, tj. 1.501.570 Kč, bude převedena na depozitní účet města Lysá n. L.,
2) finanční prostředky z tohoto depozitního účtu budou v plné výši TJ Litol investovány do oprav a úprav areálu,
3) před zahájením oprav a úprav TJ Litol předloží pověřenému členu rady města, p. Krumpholcovi, k odsouhlasení zpracovaný soupis prací, včetně cenové kalkulace,
4) faktury za provedené práce budou po konzultaci se zástupcem odboru SMI předloženy k odsouhlasení p. Krumpholcovi,
5) z depozitního účtu budou finanční prostředky postupně uvolňovány na účet TJ Litol k úhradě jednotlivě odsouhlasených faktur.
Termín: 30.06.2016

Usnesení č. 36
Rada města

u k l á d á
odboru SMI požádat Stavební úřad MěÚ Lysá n. L. o změnu regulativ v lokalitě Drážky dle žádosti Společenství vlastníků pozemků v lokalitě Drážky.
Termín: ihned

Usnesení č. 37
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
vyplacení odměn za I. pololetí r. 2016 vedoucím úředníkům, ředitelce MěK, řediteli MěP, úředníkům a zaměstnancům v kategorii D, strážníkům MěP dle návrhu p. tajemníka.
Vytvořeno 22.6.2016 12:06:38 - aktualizováno 28.7.2016 7:41:44 | přečteno 44x | ernest
load