Usnesení z 1. mimořádné RM 14.01.2015

U s n e s e n í

z 1. mimořádného jednání RM 14.01.2015Usnesení č. 49

Rada města

I. p ř i j í m á

doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“ od firem: 1) PMS, spol. s. r. o., Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady, 2) DKK stav, s. r. o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec, 3) Loučka Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, 533 51 Pardubice, 4) TOGET, s. r. o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9,

II. s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 81, odst. (1), písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“ ze dne 14.01.2015 dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

III. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem Loučka Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, 533 51 Pardubice, IČ 45537453, za cenu 7.851.115,13 Kč bez DPH.

Vytvořeno 15.1.2015 7:49:25 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:24 | přečteno 30x | ernest
load