9. Usnesení RM 05.05.2015

U s n e s e n í
z 9. jednání RM 05.05.2015

Usnesení č. 337
Rada města

j m e n u j e
hodnotící komisi ve složení p. Ing. Kopecký, pí Šulcová, pí Vrbová pro vyhodnocení cenové nabídky na opravu části ohradní zámecké zdi.

Usnesení č. 338
Rada města

I. s c h v a l u j e
1)) prodej bytu 3 + 1, č. 2 v č. p. 1517, Sídliště, Lysá n. L., pí P.K., Lysá n. L., za částku 1.790.000 Kč,
2) návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví a návrh smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků,
3) úpravu rozpočtu města na rok 2015 spočívající v navýšení příjmu v položce prodej bytů v č. p. 1517 a ve výdajové části vytvoření položky na úhradu zprostředkování prodeje výše uvedeného bytu realitní kanceláří,

II. u k l á d á
finančnímu odboru ihned zpracovat výše uvedenou úpravu rozpočtu,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.05.2015 prodej bytu a obě smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 339
Rada města

p ř e d k l á d á
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2014, kde výše doplatku činí 40 Kč/občana, celkem 359.520 Kč, ZM dne 13.05.2015 k projednání.

Usnesení č. 340
Rada města

p ř e d k l á d á
1) uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2015, kde částka na občana činí 200 Kč/rok, celkem 1.822.600 Kč,
2) úpravu rozpočtu města na rok 2015 spočívají ve snížení pol. Investice – Křižovatka nadjezd o 832.120 Kč a navýšení pol. 2221 Dopravní obslužnost o 832.120 Kč,
ZM dne 13.05.2015 k projednání.

Usnesení č. 341
Rada města

p ř e d k l á d á
uzavření Dodatku č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na roky 2010–2019 uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ZM dne 13.05.2015 k projednání.

Usnesení č. 342
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí K.V. W., Lysá nad Labem, o konání pátého Blešího trhu,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na užívání dlážděné plochy v parku u PENNY v termínu 10.05.2015, od 16:00 – 19:00 hod. a poté každou druhou neděli v měsíci – 14.06., 12.07., 09.08., 13.09., 11.10, 08.11 a 13.12.2015, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic, s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 343
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání komise dopravy dne 08.04.2015,

II. p o ž a d u j e ,
aby komise dodržovala schválený formát zápisu vč. hlasování (viz Jednací řád komisí RM) a požadované úkoly byly plněny v termínu daném RM.

Usnesení č. 344
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Bc. M. B., trvale bytem Praha 5, o možnosti zásahu do nově rekonstruovaného chodníku v ulici ČSA, z důvodu rekonstrukce vodovodní přípojky pro č. p. 76,

II. s o u h l a s í
se vstupem do chodníku v ul. ČSA za podmínek stanovených v Souhlasu s výkopovými pracemi, vydaného odborem správy majetku a investic, a za předpokladu, že výkopové práce bude realizovat firma, která nese v současné době za chodník záruku.

Usnesení č. 345
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
předložený seznam pronajatých NP a informaci o stavu ve výběru nájemného za pronájem NP.

Usnesení č. 346
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. R. G. na vyhrazení parkovacího místa pro osobní automobil pro rozvoz pizzy v ul. Masarykova,

II. n e s c h v a l u j e
vyhrazení parkovacího místa pro osobní vozidlo na rozvoz pizzy v ul. Masarykova.

Usnesení č. 347
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh dvou variant na opravu účelové komunikace na Sídlišti před č. p. 1420 – 1426,
II. s c h v a l u j e
1) vypsání veřejné zakázky na variantu č. II, tj. frézování a pokládka balenou asfaltovou směsí,
2) hodnotící kritéria veřejné zakázky takto: 1. nabídková cena vč. DPH – 60 %, 2. záruka na dílo – 20 %, 3. termín dokončení díla – 20 %.

Usnesení č. 348
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/1 o výměře 9 m2 v k. ú. Lysá n. L., náměstí B. Hrozného před provozovnou Kavárna – cukrárna Campiello, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání, složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného a předzahrádka bude otevřena max. do 22:00 hodin.

Usnesení č. 349
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/39 o výměře 5 m2 v k. ú. Lysá n. L., ulice Masarykova před č. p. 40 (bývalá trafika vedle zeleniny), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, s tím, že před umístěním budou prvky konzultovány s odborem SMI, nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání, složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného a předzahrádka bude otevřena max. do 22:00 hodin.

Usnesení č. 350
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/64 o výměře 5 m2 v k. ú. Lysá n. L., ulice U Braňky před č. p. 236, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s tím, že bude zachován bezbariérový přístup, nájemce zajistí denně úklid pozemku včetně zametání, složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného a předzahrádka bude otevřena max. do 22:00 hodin.

Usnesení č. 351
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) prodej části obecního pozemku p. č. 3793 o výměře cca 7 m2 (tj. v délce 4 m od hranice pozemku st. 492/1 směrem k pozemku st. 494/1), druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, paní J. P., bytem Lysá n. L., a paní M. Š., bytem Lysá n. L., každé ideální ½ předmětného pozemku, za cenu 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
2) prodej části obecního pozemku p. č. 3793 o výměře cca 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, panu M. CH., bytem, Lysá n. L., za cenu 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.05.2015 prodeje částí pozemků ke schválení.

Usnesení č. 352
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/31 o výměře 4 m2 v k. ú. Lysá n. L., Masarykova ulice před č. p. 583, paní Alena Matějčkové, IČ: 03467791, Švermova 800, Lysá nad Labem, za účelem zřízení předzahrádky spočívající v umístění dvou stolků se židlemi před provozovnou čajovny a kavárny Šálek šest dnů v týdnu od 01.04. do 30.09. daného příslušného roku, počínaje od 18.05.2015 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za částku 5 Kč/m2/den s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání, složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného a předzahrádka bude otevřena max. do 22:00 hodin.

Usnesení č. 353
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu obecního pozemku p. č. 153/35 o výměře 3.252 m2 v k. ú. Litol, orná půda za účelem využití jako pastvina pro 2 koně, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za minimální cenu 2.000 Kč/ha/rok s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 354
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č. p. 1459, 1460, 1461 Sídliště, Lysá nad Labem, SVJ 1459 -1461 zastoupené předsedou, panem S. S., Lysá n. L.

Usnesení č. 355
Rada města

I. o d k l á d á
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 13 v č. p. 610, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 10.918 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s panem L. L. F., Milovice – Mladá,

II. u k l á d á
odboru SMI do příští RM doplnit zprávu o informaci, proč si pan F. žádá o druhý městský byt a jak naloží s městským bytem, který má již pronajatý.

Usnesení č. 356
Rada města

I. o d k l á d á
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 38 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá,

II. u k l á d á
odboru SMI do příští RM zjistit bližší údaje o žadateli, p. M. H.

Usnesení č. 357
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 2 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 15.840 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 80 Kč/m2 s paní P. Č., bytem Konětopy.

Usnesení č. 358
Rada města

I. o d k l á d á
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 5 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 12.100 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 62 Kč/m2 s panem Š. Š., bytem Milovice – Mladá,

II. u k l á d á
odboru SMI do příští RM doplnit zprávu o informaci, proč si pan Š. žádá o druhý městský byt a jak naloží s městským bytem, který má již jeho rodina pronajatý.

Usnesení č. 359
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 47 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 8.282 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 62 Kč/m2 s panem L. Ž., bytem Praha 8.

Usnesení č. 360
Rada města

I. o d k l á d á
schválení vzorové nájemní smlouvu na prostory sloužící k podnikání ve vlastnictví města Lysá nad Labem.

II. u k l á d á
p. starostovi vzorovou nájemní smlouvu upravit ve smyslu diskuze a předložit na příští jednání RM.

Usnesení č. 361
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu l ks okna
pí E. H., Milovice – Mladá,
pí Š. CH., Milovice – Mladá,
p. R. N., Milovice – Mladá,
p. J. L., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 362
Rada města

s c h v a l u j e
podání výpovědi Ing. Josefu Bonaventurovi, nájemníkovi prostor sloužících k podnikání na č. p. 5, Jiráskova ul., Lysá n. L. – Litol, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, z důvodu rozšíření kapacity knihovny v Litoli.

Usnesení č. 363
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
přehled nákladů za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor v DPS za rok 2014 vč. jejich zúčtování, zpracovaný Správou budov, pí Crhovou,

II. u k l á d á
odboru SMI ve spolupráci se Správou budov předložit ZM návrh na rozpočítání nákladů za úklid v DPS, které hradí město, do služeb spojených s užívání bytů a nebytových prostor (viz usn. ZM, ze dne 01.04.2015, bod č. IV/2).
Termín: 06.05.2015

Usnesení č. 364
Rada města

I. o d k l á d á
schválení Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města a Aukčního řádu pro aukci nájemného v nájemních bytech Města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
p. místostarostovi do příštího jednání RM výše uvedená pravidla a aukční řád přepracovat ve smyslu diskuze.

Usnesení č. 365
Rada města

I. s c h v a l u j e
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na zateplení kina č. p. 25 dle předložené zadávací dokumentace, hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena,

II. j m e n u j e
komisi pro otevírání obálek a jejich náhradníky ve složení: členové komise – Mgr. Jiří Havelka, Ing. Vladimír Kopecký a Magda Šulcová, dipl. tech., a jejich náhradníky: Ing. Petr Eliška, Ing. Ivana Polenová a Lenka Vrbová.

Usnesení č. 366
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o zdůvodnění úpravy rozpočtu,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu v rámci oddílu – Vodní hospodářství, odvádění a čištění spočívající ve snížení položky 2321 – 5499 – 4762 Kompenzace občanům nepřipojených na kanalizaci o 200 tis. Kč a v navýšení položky 2321 – 5171 - 3147 Rezerva havárie + kanalizační řád o 200 tis. Kč.

Usnesení č. 367
Rada města

I. s c h v a l u j e
zapůjčení částky 318.488 Kč ze Sociálního investičního fondu pro pokrytí výplat pracovníků odboru ŠSVZaK z projektu „Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá nad Labem“ na období duben - červenec 2015 do doby proplacení částky z ESF a její zahrnutí do rozpočtu Města Lysá nad Labem.

II. u k l á d á
finančnímu odboru předložit návrh úpravy rozpočtu ZM dne 13.05.2015 ke schválení.

Usnesení č. 368
Rada města

s c h v a l u j e
převod 70 kusů židlí z majetku ZUŠ F. A. Šporka do majetku města.

Usnesení č. 369
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 09.04.2015,

II. p o ž a d u j e ,
aby komise dodržovala schválený formát zápisu vč. hlasování (viz Jednací řád komisí RM),

III. d o p o r u č u j e ,
aby se komise na svých dalších jednáních zabývala v oblasti školství formou vzdělávání a možností manažerského způsobu řízení škol.

Usnesení č. 370
Rada města

s c h v a l u j e
uvedené žadatele do bytů v domě pro seniory Rozmarýn a Šalvěj v objektu Zahrada v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 371
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 20.03.2015.

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK
1) připravit aktualizaci článku III. Smlouvy o poskytování sociálních a zdravotních služeb dle skutečně poskytovaných služeb,
Termín: 02.06.2015
2) předložit návrh úpravy statutu CHF tak, aby příspěvky mohly být poskytovány i organizacím a spolkům, které sociální a zdravotní služby našim občanům poskytují.
Termín: 02.06.2015

Usnesení č. 372
n e o b s a z e n o

Usnesení č. 373
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu na školu v přírodě pro nezl. P. Z. ve výši 1.600 Kč.

Usnesení č. 374
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč na primární prevenci pro ZŠ Bedřicha Hrozného.

Usnesení č. 375
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu o provedení přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2014 bez závad,

II. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2014, a to bez výhrad,
2) účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2014,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.05.2015 návrhy ke schválení.

Usnesení č. 376
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku 2015 – 3. rozpočtové opatření,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.05.2015 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 377
Rada města

o d k l á d á
projednání předložených dokumentů – Bezpečnostní politika a Informační koncepce na příští jednání RM.

Usnesení č. 378
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů (Středočeský kraj a Město Lysá n. L. v záležitosti výstavby II. etapy obchvatu),

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.05.2015 výše uvedenou smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 379
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy č. 1/2015 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (komunikace, odvodnění komunikace, dopravní značení svislé, veřejné osvětlení, veřejný vodovod, splašková kanalizace, středotlaký plynovod a přeložka vedení 22kV včetně připojení nové TS Na Vysoké Mezi) na pozemcích č. 54/40, 54/79, 54/80, 54/81, 54/84, 54/87, 54/89, 54/91, 58/4, 58/18, 58/24, 89/125, 319/2, 340, 844, vše v k. ú. Litol, s Družstvem Na Vysoké Mezi se sídlem Dukelská 277/6, 289 22 Lysá nad Labem – Litol,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.05.2015 uzavření plánovací smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 380
Rada města

s c h v a l u j e
vypracování ideového záměru na výměnu střechy a zateplení budovy ZUŠ s následující specifikací předmětu a rozsahu plnění: vytvoření učeben pro dramatický obor, zateplení budovy, výměna střechy, zachování 1 bytové jednotky.

Usnesení č. 381
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele v rámci akce: Vestavba učeben do suterénu pavilonu „D“ ZŠ Komenského Lysá nad Labem,
2) hodnotící kritérium pro zadání: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH - 80 %, termín dokončení díla – 20 %.

II. j m e n u j e
komisi pro otvírání obálek ve složení: Mgr. Jiří Havelka, Ing. Vladimír Kopecký, Magda Šulcová, dipl. tech., a jejich náhradníky: Ing. Petr Eliška, Ing. Ivana Polenová, pí Lenka Vrbová.

Usnesení č. 382
Rada města

o d k l á d á
projednání rozsahu kompetencí odborů Městského úřadu Lysá nad Labem na příští jednání RM.

Usnesení č. 383
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze zasedání OV Byšičky dne 13.04.2015,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.05.2015 zápis k projednání.

Usnesení č. 384
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z Kontrolního výboru dne 09.04.2015,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.05.2015 zápis k projednání.

Usnesení č. 385
Rada města

I. s c h v a l u j e
termíny jednání rady města a zastupitelstva města ve II. pololetí roku 2015 takto:
RM – 21.07., 18.08., 01.09., 15.09., 29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 08.12., 15.12.,
ZM – 09.09., 21.10., 18.11., 16.12.

II. u k l á d á
odboru vnitřních věcí předložit termíny jednání zastupitelům města na vědomí.
Termín: 13.05.2015

Usnesení č. 386
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 13.05.2015 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:
1. Zveřejnění záměru na prodej části obec. pozemků p. č. 3485/1 a p. č. 810/1, k. ú. Lysá n. L.
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 492/1, 492/57, 492/85, 492/118, 619/16 a 3758, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.
3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Metal Arsenal, s. r. o., na obec. pozemky p. č. 527/17, 527/54, 527/73 a 527/77, k. ú. Lysá n. L.
4. Podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění cvičebních prvků a venkovních fitness strojů na víceúčelový areál u ZŠ J. A. Komenského v Lysé n. L.
5. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá n. L.
6. Petice – Dopravní řešení severní části ulice U Nové hospody.
7. Návrh „Dohody o majetkovém vypořádání nově vzniklého majetku“ mezi Městem Lysá n. L. a TJ Litol.
8. Závěrečná zpráva VÚV – Studie zásobování města pitnou vodou.
9. Prodej části obec. pozemku p. č. 3451/5, k. ú. Lysá n. L., manž. Dvořákovým.
10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 3521, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.
11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obec. pozemek p. č. 2147/18, k. ú. Lysá n. L., s RWE GasNet, s. r. o., a s manž. Kvasničkovými.
12. Celoroční hospodaření města, závěrečný účet Města Lysá n. L. a účetní závěrka Města Lysá n. L. za rok 2014.
13. Návrh OZV Města Lysá n. L. č. 3/2015, o místních poplatcích.
14. Návrh na odkoupení dřevořezeb od p. Knápka
15. Odkoupení areálu ČSAP na Školním náměstí v Lysé n. L.
16. Prodej bytu č. 2 v č. p. 1517.
17. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2014.
18. Uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rod 2015.
19. Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na rok 2010 – 2019.
20. Prodej obec. pozemku p. č. 3793, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem.
21. DPS – rozpočítání nákladů za úklid hrazených městem DPS mezi nájemce.
22. Závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2014, schválení účetní závěrky za rok 2014.
23. Úprava rozpočtu města r. 2015 – 3. rozpočtové opatření.
24. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů (Stř. kraj - Město Lysá n. L. – II. etapa výstavby obchvatu města).
25. Plánovací smlouva č. l/2015 KÚ – Družstvo Na Vysoké mezi.
26. Zápis z OV Byšičky dne 13.04.2015.
27. Zápis z KV dne 09.04.2015.
28. Stanovení termínů jednání RM a ZM ve II. pol. roku 2015.
29. Petice Asociace speciálních pedagogů ČR k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení upravené přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, určené pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením bez náhrady.

Usnesení č. 387
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na opravu části ohradní zámecké zdi v ul. Komenského od firem: 1) Stavby S+D, s. r. o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4, 2) Ziwa, s. r. o., Křečkov 28, 290 01 Poděbrady, 3) Loučka Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, 4) Stavby a izolace Lubomír Najbrt, Jiráskova 11, 290 01 Poděbrady,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Loučka Pardubice, s. r. o., která podala ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku, tzn. s cenou za stavební práce 1.232.238,63 Kč vč. DPH, termínem provádění prací 30 dnů a zárukou na dílo 10 let.

Usnesení č. 388
Rada města

s c h v a l u j e
Smlouvu o výpůjčce movitého majetku – osobního automobilu Škoda YETI mezi Městem Benátky nad Jizerou a Městem Lysá nad Labem.
Vytvořeno 7.5.2015 8:16:24 - aktualizováno 7.5.2015 8:21:39 | přečteno 32x | ernest
load