8. Usnesení RM 21.04.2015

U s n e s e n í
z 8. jednání RM 21.04.2015
Usnesení 294
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015-0003/SMI: Výstavba chodníku, vč. vjezdů, v ul. Fuksova, o navýšení ceny díla o 71.886,10 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 295
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo č. 2015-0002/SMI: Rekonstrukce chodníku, vč. vjezdů, v ul. Nerudova, v úseku Mírová – Olbrachtova, na navýšení ceny díla o 102.637,07 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 296
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. P. M., držitele průkazu ZTP, o vyhrazení parkovacího místa v ul. Masarykova,

II. n e s c h v a l u j e
vyhrazení parkovacího místa pro osobní vozidlo SPZ 2SU 0831, v ul. Masarykova, před hodinářstvím a zlatnictvím č. p. 173.

Usnesení č. 297
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
předložený rozpis položky „Oprava a údržba bytového fondu v Lysé n. L." a „Oprava a údržba bytového fondu Milovice" z Rozpočtu VHČ na rok 2015".

Usnesení č. 298
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh „Dohody o majetkovém vypořádání nově vzniklého majetku" mezi Městem Lysá nad Labem a Tělovýchovnou jednotou Litol,

II. s c h v a l u j e
„Dohodu o majetkovém vypořádání nově vzniklého majetku" mezi Městem Lysá nad Labem a Tělovýchovnou jednotou Litol,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.05.2015 „Dohodu" k projednání.

Usnesení č. 299
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
závěrečnou zprávu VÚV Studie zásobování města pitnou vodou,

II. s c h v a l u j e
realizaci dalších doporučených průzkumů u níže uvedených variant:
a) varianta posílení či diverzifikace zdrojů mělké zvodně,
b) varianta posílení zdroje z hlubokého vrtu Kovona,
c) varianta posílení zdroje z hlubokého vrtu na druhém břehu Labe,
d) varianta napojení na okolní vodárenské zdroje,

III. p ř e d k l á d á
závěrečnou zprávu VÚV k projednání komisi ŽP a ZM dne 13.05.2015.

Usnesení č. 300
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3451/5 o výměře cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., manželům A. aj. D., bytem Lysá n. L., za cenu 500 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Před prodejem stavební úřad prověří, zda je možné rodinný dům postavit na uliční čáru.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.05.2015 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 301
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana M. R. ml., ze dne 30.03.2015, ve věci žádosti o prodej radaru s budovami po ruské armádě na Šibáku, Lysá n. L.,

II. k o n s t a t u j e,
že předmětné pozemky st. 2638, st. 2637, p. č. 2786, všechny v k. ú. Lysá n. L., jsou dle schváleného územního plánu, ze dne 14.05.2014, s účinností ode dne 18.06.2014, určeny jako plochy smíšené nezastavěného území s využitím lesnictví nebo přírodní preference,

III. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej radaru s budovami po ruské armádě na Šibáku, Lysá n. L.,

IV. p ř e d k l á d á
projednání využití výše uvedených pozemků do komise pro cestovní ruch a sport, komise ŽP, komise stavební s tím, aby doporučili jakým způsobem území (E1) využít.
Termín: 30.06.2015

Usnesení č. 302
Rada města

s c h v a l u j e
vypracování Územní studie „Ke spalovně" (7 + 8 + 52 a území SM) bez finanční účasti města.

Usnesení č. 303
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním p. p. č. 3539, k. ú. Lysá n. L., pro pozemky p. č. 2034/76 a 2034/67, Dvorce, s panem P. M., trvale bytem Lysá n. L., a panem S. M., trvale bytem Milovice, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 304
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č. p. 833, Lysá n. L., panu MUDr. M. D.

Usnesení č. 305
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení čelní fasády nemovitosti č. p. 570, Lysá n. L., panu Ing. arch. S. V.

Usnesení č. 306
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/1 o výměře 3 m2, k. ú. Lysá n. L., Náměstí B. Hrozného u nemovitosti č. p. 20, za účelem vystavování zboží z prodejny květinářství, paní Naděždě Hlávkové, IČ: 61450006, bytem Školní náměstí 906, Lysá nad Labem, za cenu 5 Kč/m2/rok s tím, že se jedná o pronájem na dobu neurčitou, sedm dnů v týdnu, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání a složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného.

Usnesení č. 307
Rada města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru města na uzavření souhlasného prohlášení ve věci převodu části obecního pozemku p. č. 430/1, nově označené GP č. 704-272/2011 jako pozemek p. č. 430/2 o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, chatová osada u Vesláku s tím, že vlastníkem se stane majitel pozemku p. č. 413, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 308
Rada města

I. s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 322/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Litol, ulice Dobrovského sady, u nemovitosti č. p. 76, za účelem vystavování zboží z prodejny Keramický dům, a umístění jednoho reklamního poutače, panu Ing. F. F., bytem Lysá n. L. – Litol, za cenu 5 Kč/m2/rok s tím, že se jedná o pronájem na dobu neurčitou, od měsíce února do listopadu příslušného roku, šest dnů v týdnu, s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Nájemce zajistí denně úklid obecního pozemku včetně zametání a složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného.

II. s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 322/1 nově označené jako p. p. č. 322/16 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Litol, ulice Dobrovského sady, za částku 500 Kč/m2, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 309
Rada města

I. o d k l á d á
projednání informativní zprávy – Analýza nákladů DPS,

II. u k l á d á
odboru SMI předloženou analýzu přepracovat dle skutečných nákladů r. 2014.

Usnesení č. 310
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 18 v č. p. 620, Lesní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 24.403 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 76 Kč/m2 s paní J. H., Lysá n. L.

Usnesení č. 311
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 19 v č. p. 620, Lesní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 21.046 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 120 Kč/m2, se slečnou A. F., Lysá nad Labem – Litol, (náhradník pí H. za nabídnuté nájemné 119 Kč/m2).

Usnesení č. 312
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Bc. Davida Kolářského o prodloužení nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání – garáže - na ČSA 29, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
vypsání záměru na prodloužení nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 313
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu l ks okna
pí K. Š. v bytě v Milovicích – Mladé, po splacení dluhu,
p. M. V. v bytě v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 314
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost MUDr. Vladimíry Klementové, s. r. o., ORL ordinace, Masarykova 214, Lysá nad Labem, o přepis nájemce,

II. s c h v a l u j e
vypsání záměru na změnu nájemce ORL ordinace, Masarykova 214, Lysá n. L. z fyzické osoby, MUDr. Vladimíry Klementové, s. r. o., na fyzickou osobu, MUDr. Simona Knotková, s. r. o.

Usnesení č. 315
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace ul. K Bažantnici s firmou LK Advisory, s. r. o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, za cenu 60.000 Kč + DPH a odměnu 1,8 % z požadované dotace.

Usnesení č. 316
Rada města

j m e n u j e
1) v rámci koncesního řízení s názvem Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem, v souladu s koncesním zákonem a zákonem o veřejných zakázkách, následující komisi pro otevírání obálek:
člen komise: náhradník za člena komise:
Ing. Petr Gregor – člen Zastupitelstva města Bc. Martin Robeš – člen Zastupitelstva města
JUDr. Lubomír Lanský – zástupce společnosti zajišťující koncesní řízení Mgr. Karel Masopust - zástupce společnosti zajišťující koncesní řízení
Renata Brychtová - zástupce společnosti zajišťující koncesní řízení Michaela Mackovičová - zástupce společnosti zajišťující koncesní řízení

2) v rámci koncesního řízení s názvem Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem, v souladu s koncesním zákonem a zákonem o veřejných zakázkách, následující hodnotící komisi:
člen komise: náhradník za člena komise:
Ing. Eliška Petr – místostarosta města Mgr. Havelka Jiří – starosta města
Ing. Grochol Luděk, CSc., - člen Zastupitelstva města Fischerová Romana - členka zastupitelstva města
Ing. Ivan Ivanov – vysokoškolské vzdělání v oboru vodní hospodářství Ing. Ladislav Jelínek – vodohospodář MěÚ Odbor ŽP
Ing. Tomáš Melichar - vysokoškolské vzdělání v oboru vodní hospodářství Dr. Ing. Radovan Šorm – obor technologie ČOV
JUDr. Lubomír Lanský – zástupce společnosti zajišťující koncesní řízení Mgr. Karel Masopust - zástupce společnosti zajišťující koncesní řízení

Hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace.

Usnesení č. 317
Rada města

s c h v a l u j e
předložené znění Pokynu k zajištění investičních akcí.

Usnesení č. 318
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o vybudování vodovodu pro pozemky u Borku, ze dne 24.03.2015,

II. u k l á d á
odboru SMI jednat s vlastníky napojovaných nemovitosti o uzavření smlouvy o spolupráci při výstavbě vodovodního řadu v lokalitě u Borku.
Termín: ihned

Usnesení č. 319
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-6015479/VB/1 na obec. pozemek p. č. 3521, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, s. r. o., za cenu 25.531 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.05.2015 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 320
Rada města

s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu takto: rozp. rozp. po úpravě rozdíl
ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK rozvodů 400 60 - 340
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4960
ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK a topení I. etapa 400 940 +540
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4961
ZŠ Hrozného čp. 1318 výmalba tříd 200 0 - 200
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4928
2) kritéria pro stavbu ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK a topení I. etapa:
1) Cenová nabídka (váha kritéria – 60 %)
2) Doba realizace (váha kritéria – 20 %)
3) Záruka na dílo (váha kritéria – 20 %)

Usnesení č. 321
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900082124/1/2015 na obec. pozemek p. č. 2147/18 s RWE GasNet, s. r. o., jako oprávněným, a K. K. a A. K., jako investorem, za cenu 1.210 Kč včetně DPH s tím, že tato částka již byla uhrazena při uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.05.2015 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 322
Rada města

s c h v a l u j e
kritéria pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Komenského rekonstrukce topení, vody a kanalizace pav. B takto:
1) Cenová nabídka vč. DPH váha kritéria 60 %,
2) Doba realizace váha kritéria 20 %,
3) Záruka na dílo váha kritéria 20 %.

Usnesení č. 323
Rada města

I. s c h v a l u j e
pana MVDr. J. K. a PaedDr. M. K., Lysá n. L., do volného bytu C -10 v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem.

II. u k l á d á
odboru SMI vypovědět nájemní smlouvu s pojišťovnou na nebytový prostor v DPS.
Termín: ihned

Usnesení č. 324
Rada města

s c h v a l u j e
účetní závěrky za rok 2014 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Šporka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška a městské knihovny.

Usnesení č. 325
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 13.04.2015.

II. u k l á d á
starostovi města vypsat studii na vyřešení bezpečné dopravy pro chodce a cyklisty na komunikaci v úseku mostu přes Labe,
Termín: ihned

III. ž á d á
komisi pro cestovní ruch a sport o předložení návrhů a podkladů pro zadání studie dětského hřiště v zámeckém parku a pro vybudování volnočasové zóny v Litoli u Labe.
Termín: 31.05.2015

Usnesení č. 326
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2014: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy."
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost uvedenou pod písmenem c), při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b), a to:
. Město nepostupovalo v souladu s ČUS č. 709 bod 3.4.4 a účtovalo o směně pozemků dle uzavřené směnné smlouvy s SDH jako o bezúplatném převodu.
· Město prodávalo dům č. p. 381 na stavební parcele číslo 495. Tuto parcelu sice vyřadilo z evidence majetku, ale souvztažně s účtem 401 – jmění účetní jednotky, jako bezúplatný převod. V souladu vyhláškou č. 410/2009 Sb., § 33, mělo být účtováno do nákladů na účet 554 – prodané pozemky.
· Město nepostupovalo v souladu s § 25 odst. 6 zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a neocenilo bezúplatně předaný majetek v ceně navazující na výši ocenění v účetnictví předávající účetní jednotky.
· Město nepostupovalo v souladu s § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a nezveřejnilo v uvedené 15 denní lhůtě na profilu veřejného zadavatele smlouvy na zakázky malého rozsahu, jejichž částka přesáhla 500.000 Kč bez DPH.

II. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2014, a to s výhradou,
2) opatření k nápravě,
3) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2014,

III. u k l á d á
radě města postupovat při účtování o směně pozemků v souladu s Českým účetním standardem č. 709, při prodeji v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., § 33, ocenit bezúplatně předaný majetek v ceně navazující na výši ocenění v účetnictví předávající účetní jednotky a postupovat v souladu s § 147 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - zveřejňovat v 15 denní lhůtě na profilu veřejného zadavatele smlouvy na zakázky malého rozsahu, jejich částka přesáhne 500.000 Kč bez DPH.

IV. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.05.2015 návrhy ke schválení.

Usnesení č. 327
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
popisy práce nově vzniklých pracovních míst.

Usnesení č. 328
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 3/2015, o místních poplatcích.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.05.2015 OZV č. 3/2015, o místních poplatcích., k projednání.

Usnesení č. 329
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o návrhu Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu zařízení a o poskytnutí služeb s nájmem zařízení spojených zastupitelstvu města ke schválení.

Usnesení č. 330
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh na úpravu Manuálu na přidělování dotací města z Fondu kultury.

Usnesení č. 331
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na zpracování PD k územnímu řízení a k vodohospodářskému povolení na výstavbu tlakové kanalizace v části obce Dvorce od firmy: 1. MULTIAQUA, s. r. o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, 2. AKVOPRO, s. r. o., se sídlem Vyšehradská 1349/2,128 00 Praha 2 - Nové Město, 3. PIPS SK, s. r. o., se sídlem Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, 4. d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s., se sídlem Sokolovská 16, 186 00 Praha 8, a 5. VAK projekt, s. r. o., se sídlem Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou PIPS SK, s. r. o., se sídlem Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, za celkovou cenu 123.900 Kč bez DPH, a termínem dodání 104 dní od podepsání smlouvy.

Usnesení č. 332
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručenou žádost o převzetí nově vybudovaného řadu vodovodu a tlakové kanalizace,

II. s c h v a l u j e
odkoupení nově vybudovaného řadu vodovodu a tlakové kanalizace, které se nachází v prodloužení ulic Fibichova a Máchova na pozemcích číslo 2165/7, 2131/43, 2131/20 a 2131/35 za 1 Kč.

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 13.05.2015 návrh k projednání a ke schválení.

Usnesení č. 333
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o vypsání zadání výběrového řízení na odborného konzultanta pro zakázku na snížení provozních (energetických) nákladů investicemi do modernizace majetku ve vlastnictví města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
p. starostovi na příští jednání předložit kompletní zadávací dokumentaci pro výběr výše uvedeného odborného konzultanta.

Usnesení č. 334
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 13.04.2015.

Usnesení č. 335
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování dopravní výchovy BESIP,

II. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku na spolufinancování dopravní výchovy BESIP ve výši 10 tis. Kč z rozpočtu Kultura, pol. 3412, org. 4942.

Usnesení č. 336
Rada města

I. o d v o l á v á
z funkce členky komise pro rodinu, školství, kulturu pí Mgr. Markétu Literovou,

II. j m e n u j e
p. RNDr. Antonína Jančaříka, Ph.D., členem komise pro rodinu, školství, kulturu.
Vytvořeno 23.4.2015 8:35:50 - aktualizováno 23.4.2015 8:40:07 | přečteno 7x | ernest
load