7. Usnesení RM 07.04.2015

U s n e s e n í
ze 7. jednání RM 07.04.2015
Usnesení č. 255
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/31 o výměře 4 m2, k. ú. Lysá n. L., Masarykova ulice před č. p. 583, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 256
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 3793 o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za minimální částku ve výši 500 Kč/m2.

Usnesení č. 257
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o plánovaných opravách výtluků technologií PATCH.

Usnesení č. 258
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 13.05.2015 k projednání návrh na zveřejnění prodeje části obecních pozemků p. č. 3485/1, výměra cca 141 m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 810/1, výměra 115 m2, druh pozemku orná půda, oba k. ú. Lysá n. L., (prodloužení ulice Čapkova), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 259
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o připojení nájemců obecních zemědělských pozemků ke komplexním pozemkovým úpravám,

II. u k l á d á
odboru SMI zveřejnit na úřední desce záměr na uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám na pronájem zemědělské půdy z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016, a to u smlouvy pořadové č. 34 uzavřené s p. F. P., č. 63 uzavřené s p. P. P., Bramko, č. 89 s p. M. P., č. 108 se společností Brazel, s. r. o., Lysá n. L., č. 146 se společností Zahradnictví Litol, č. 194 s p. D. H., č. 217 s p. Ing. A. T., č. 239 s p. L. H., č. 247 s p. P. R., č. 251 s akciovou společností Pěstitel Stratov, č. 278 s p. J. P., Závodiště, s tím, že konečný návrh jednotlivých dodatků bude předložen radě města k odsouhlasení.

Usnesení č. 260
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o zveřejnění pronájmu části obec. pozemků p. č. 3451/27 o výměře 1,5 m2 a p. č. 3584/6 o výměře 7,5 m2, oba k. ú. Lysá n. L., Masarykova ulice před č. p. 523 – Restaurace U Bílé labutě, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, na příští jednání RM.

Usnesení č. 261
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený „Plán oprav domovního a bytového fondu v Lysé nad Labem a v Milovicích na rok 2015",

II. ž á d á
odbor SMI o předložení „Plánu" upraveného dle schváleného rozpočtu města na rok 2015 – VHČ, kde na opravu a údržbu bytového fondu Lysá n. L. bylo vyčleněno 2.593 tis. Kč a na opravu a údržbu bytového fondu Milovice 1.915 tis. Kč.
Termín: 21.04.2015

Usnesení č. 262
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním p. p. č. 38/1, k. ú. Litol, pro nemovitost č. p. 317 na pozemku p. č. st. 285, ul. K Borku, s pí H. D., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 263
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na revitalizaci klášterních teras s firmou TOGET, s. r. o., Nežárská 618, Praha 9, 198 00, za celkovou cenu prostavěnou v roce 2015 ve výši 2.347.995,10 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 264
Rada města

s c h v a l u j e
vypsání výběrového řízení na zhotovení studie proveditelnosti domu č. p. 13 Náměstí B. Hrozného s tím, že hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Studie bude ve stádiu
rozpracovanosti projednána v komisi sociální a zdravotní a v komisi pro rodinu, školství, kulturu.

Usnesení č. 265
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace (2.545.635 Kč) v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na Zateplení kina,

II. u k l á d á
p. starostovi zapracovat poskytnutou dotaci do návrhu na úpravu rozpočtu města na rok 2015 v příjmové i výdajové části.
Termín: 24.06.2015

Usnesení č. 266
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Městské knihovny o možnost parkování autobusu na ploše Husova náměstí, v souvislosti s konáním koncertu k 70. výročí konce 2. světové války dne 7. května 2015 od 15:00 hodin do 18:00 hodin,

II. s c h v a l u j e
parkování autobusu na parkovišti na Husově náměstí, Lysá n. L., dne 07.05.2015 od 15:00 hodin do 18:00 hodin.

Usnesení č. 267
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 39 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 19.455 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 70 Kč/m2 s p. A. N., Praha, (náhradnice: pí V. Č., Konětopy, s nabídkou měsíčního nájemného 59 Kč/m2).

Usnesení č. 268
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 8 v č. p. 253, Na Františku, Lysá nad Labem, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 7.500 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 62 Kč/m2, s p. M. S., Čistá.

Usnesení č. 269
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 27 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 22.413 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 70 Kč/m2, s pí J. N., Praha.

Usnesení č. 270
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 28 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 21.759 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 61 Kč/m2, s panem M. B., Benátky nad Jizerou.

Usnesení č. 271
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. V. T. na převedení bytu v Milovicích – Mladé, z důvodu zdravotního stavu manželky E. T.,

II. s c h v a l u j e
převedení nájemní smlouvy na výše uvedený byt na manžela V. T.

Usnesení č. 272
Rada města

s c h v a l u j e
žádost paní M. C. a paní H. P. o vzájemnou výměnu bytů v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 273
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu l ks okna žadatelům v bytech v Milovicích – Mladé, s tím, že veřejná zakázka bude vypsána na zhotovení oken v objemu daném rozpočtem města – VHČ, Výměna oken v bytech Milovice havárie 450 tis. Kč.

Usnesení č. 274
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost MUDr. Aleše Omáčky, vnitřní lékařství a kardiologie, na Husově náměstí č. p. 1032, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
vypsání záměru na přepis nájemním smlouvy z fyzické osoby MUDr. Aleše Omáčky na vznikající právnickou osobu MUDr. Aleš Omáčka, s. r. o.

Usnesení č. 275
Rada města

s c h v a l u j e
Dražební řád pro dražbu nájemného v nájemních bytech Města Lysá n. L.

Usnesení č. 276
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6012057/VB/02 na obec. pozemky p. č. 492/1, 492/57, 492/85, 492/118, 619/16 a 3758, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 47.553 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.05.2015 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 277
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Metal Arsenal, Trade, s. r. o., na obecní pozemky p. č. 527/17, 527/54, 527/73 a 527/77, k. ú. Lysá n. L., za předpokladu, že přechody pod komunikacemi budou řešeny protlakem. Cena za zřízení věcného břemene bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.05.2015 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 278
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozšíření zastřešení jeviště areálu letního kina Lysá n. L.",

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na akci „Rozšíření zastřešení jeviště areálu letního kina Lysá n. L.", s firmou LIPRACO, s. r. o., Hradišťská 183, Kosmonosy, za nabídkovou cenu díla 253.588,17 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 279
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 Sboru dobrovolných hasičů Lysá n. L. k prodloužení konání taneční zábavy – oslava sv. Floriana. od 02.05.2015 19:00 hod do 03.05.2015 02:00 hod.

Usnesení č. 280
Rada města

s c h v a l u j e
povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2015/2016 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách a u MŠ Mašinka ve 3. třídě z 24 na 28 dětí.

Usnesení č. 281
Rada města

I. s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění cvičebních prvků a venkovních fitness strojů na víceúčelový sportovní areál u ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem" v rámci Pravidel 2015 pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 20 % z celkových nákladů projektu,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 13.05.2015 podání žádosti ke schválení.

Usnesení č. 282
Rada města

I. o d k l á d á
finanční příspěvek z Charitativního fondu na provoz Protialkoholní záchytné stanice Kolín ve výši 3.000 Kč na 11/2015,

II. ž á d á
komisi sociální a zdravotní, aby navrhla, jak poskytování výše uvedeného příspěvku zapracovat do existujícího fondu Města Lysá n. L.
Termín: 30.06.2015

Usnesení č. 283
Rada města

s c h v a l u j e
uvedené žadatele do bytů v domě pro seniory Rozmarýn a Šalvěj v objektu Zahrada v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 284
Rada města

s c h v a l u j e
aktualizaci Kritérií pro umisťování žadatelů do Domu s pečovatelskou službou v Lysé n. L.

Usnesení č. 285
Rada města

s c h v a l u j e
členku sociální a zdravotní komise, paní Bc. Veroniku Pajerovou, Dis, do přípravné skupiny komunitního plánování.

Usnesení č. 286
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na schválení Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem, kterou vypracovala Ing. arch. Jitka Brychtová v 3/2015,

II. p ř e d k l á d á
ZM 13.05.2015 Aktualizaci ke schválení.

Usnesení č. 287
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 16.03.2015.

Usnesení č. 288
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky k veřejné zakázce – Nákup stavebního materiálu v rámci akce: Přístavba nevytápěného skladu Lysá n. L., od firmy 1. HOFA CZ, s. r. o., se sídlem Průmyslová 1161, 293 06 Kosmonosy, 2. STAVOSPOL Lysá n. L., s. r. o., se sídlem Sokolovská 1134, 289 22 Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou STAVOSPOL Lysá n. L., s. r. o., se sídlem Sokolovská 1134, 289 22 Lysá nad Labem, za celkovou cenu 113.421 Kč bez DPH.

Usnesení č. 289
Rada města

p ř e d k l á d á
petici - Dopravní řešení severní části ulice U Nové hospody, ZM dne 13.05.2015 k projednání.

Usnesení č. 290
Rada města

s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 81, odst. (1), písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí nadlimitní veřejné zakázky na dodávky pro první část veřejné zakázky s názvem: „Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem - část VZ 1 - pořízení HW a SW" a druhou část veřejné zakázky s názvem „Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem - část VZ 2 - dodávka programů" ze dne 25.03. 2015 dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
2) uzavření smlouvy na předmět plnění první části veřejné zakázky s názvem: „Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem - část VZ 1 - pořízení HW a SW" s uchazečem AutoCont Cz, a. s., Politických vězňů 559, 280 00 Kolín, IČ: 47676795, za cenu 1.978.469 Kč bez DPH,
3) uzavření smlouvy na předmět plnění druhé části veřejné zakázky s názvem: „Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem - část VZ 2 - dodávka programů" s uchazečem Gordic, spol. s. r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, za cenu 2.839.260 Kč bez DPH.

Usnesení č. 291
Rada města

I. s c h v a l u j e
Směrnici č. 4/2015 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem s účinností od 01.05.2015,

II. u k l á d á
tajemníkovi
a) začít neprodleně s realizací Směrnice č. 4/2015, tj. vyhlášením výběrových řízení na nově vzniklá pracovní místa a na vedoucího odboru, Termín: ihned

b) předložit radě města kompetence všech odborů a popisy práce nově vzniklých pracovních míst. Termín: 30.04.2015

Usnesení č. 292
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Nařízení města o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov,

II. s c h v a l u j e
Nařízení města o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Usnesení č. 293
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro podporu podnikání a zaměstnanosti ze dne 26.02.2015.
Vytvořeno 7.4.2015 12:30:05 - aktualizováno 10.6.2015 11:45:03 | přečteno 4895x | ernest
load