6. Usnesení RM 24.03.2015

U s n e s e n í
ze 6. jednání RM 24.03.2015

Usnesení č. 210
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise dopravy dne 11.03.2015.

II. u k l á d á
komisi dopravy zrealizovat navrženou anketu s obyvateli Lomu a Hrabanova k řešení ulice Komenského.
Termín: 30.06.2015

Usnesení č. 211
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016841/002 na obecní pozemky p. č. 694/8 a 694/9, s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 5.009 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.04.2015 smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 212
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky firem Dvořák – Karlík, s. r. o., Holice, IČ: 28825870; ALLKON, s. r. o., Meziboří, IČ: 25008196; PAMAK, s. r. o., Kolín 2, IČ: 25779656; STAFIKO Poděbrady, spol. s r. o., Poděbrady – Velké Zboží, IČ: 61680346; M.C. STAV ART, s. r. o., Praha 9, IČ: 27217116; Stavební společnost Mareš, s. r. o., Přelouč, IČ: 40230155; STAVITELSTVÍ ŠTÝS, Benátky nad Jizerou, IČ: 45107360; NBB, s. r. o., Vřesová 125, 460 15 Liberec 16, IČ: 48266191; DAVID SIXTA, Kolín – Sendražice, IČ: 66765722; Martin Hotovec, 289 22 Ostrá, č. p. 196, IČ: 76527212, a Renata Freundová, Plaňany, IČ: 71606335,

II. v y l u č u j e
firmu STAFIKO Poděbrady, spol. s r. o., Poděbrady – Velké Zboží, IČ: 61680346, z důvodu neúplnosti nabídky,

III. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Komenského rekonstrukce chlapeckých WC pav. D firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, IČ: 28825870, za nabídkovou cenu 2.103.622,23 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu ZM.

Usnesení č. 213
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 26.02.2015.

Usnesení č. 214
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vývoji situace kolem domu č. p. 930 v Lysé n. L. včetně právní analýzy,

II. o d k l á d á
rozhodnutí o ukončení správy a využívání výše uvedeného domu,

III. u k l á d á
odboru SMI předložit k právnímu posouzení i hospodářskou smlouvu, kterou město výše uvedený dům získalo.
Termín: ihned

Usnesení č. 215
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o průběhu zadávacího řízení výše uvedené zakázky,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na akci „Odvlhčení budovy zdravotního střediska, Masarykova ul. č. p. 214, Lysá n. L." s firmou Sdružení živnostníků Horvát - Klempár, Čs. armády 112, Lysá n. L., za nabídkovou cenu díla 852.244 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 216
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o návrhu technologie na odstranění dusičnanů z pitné vody veřejné sítě města,

II. s c h v a l u j e
1) koncepci řešení iontovou výměnou,
2) okamžitou realizaci PD havarijního stavu na odstranění dusičnanů pitné vody smluvním správcem vodovodních sítí firmou Stavokomplet, spol. s r. o., Brandýs n. L., v předpokládaném nákladu do 100 tis. Kč,
3) rekonstrukci stávajícího oplocení ochranného území vodního zdroje v majetku města Lysá n. L.

III. p ř e d k l á d á
ZM 01.04.2015 informaci na vědomí.

Usnesení č. 217
Rada města

I. r u š í
své usnesení č. 188, ze dne 10.3.2015,

II. s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v č. p. 176, Masarykova ul., Lysá nad Labem, se společností Šporkova lékárna, s. r. o., ze dne 01.02.2015, spočívající ve změně výpovědní lhůty z roční na 3 měsíční,
2) zveřejnění záměru na změnu nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá nad Labem, se společností Centrum zdraví Milovice, s. r. o., ze dne 01.02.2015, spočívající ve zvýšení měsíčního nájemného na 100 tis. Kč a ve změně výpovědní lhůty z roční na 3 měsíční.

Usnesení č. 218
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost MS development o projednání přesného postupu odkupu pozemků pod kolaudovanými domy, návrhu kupní smlouvy a návrhu na vklad do KN,

II. s c h v a l u j e
předložený návrh kupní smlouvy na prodej pozemků s tím, že pozemky budou prodávány postupně vždy po kolaudaci příslušné stavby,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 01.04.2015 postup prodeje k projednání.

Usnesení č. 219
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 3451/5 o výměře cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za min. částku 500 Kč/m2.

Usnesení č. 220
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu stávajícího oplocení pozemku p. č. 217/1, k. ú. Lysá n. L., vým. 468 m2, nájemci, pí J. B., bytem Lysá n. L., s tím, že po ukončení nájemního vztahu bude oplocení pozemku odstraněno.

Usnesení č. 221
Rada města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 3518/1 nově označené jako pozemek p. č. 3518/5 o výměře 48 m2 a pozemek p. č. 3518/4 o výměře 128 m2, k. ú. Lysá n. L., na příjezdové cestě do Byšiček (po levé straně), od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01.04.2015 bezúplatný převod ke schválení.

Usnesení č. 222
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) prodej části obecního pozemku p. č. 14/14, nově označené GP č. 765-4/2015 jako pozemek p. č. 14/45, o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, pí M. B., bytem Lysá n. L., Litol, za částku 1 Kč, s tím, že kupující městu současně odprodá z důvodu výstavby nové komunikace v ul. K Borku svůj pozemek p. č. 35/2, k. ú. Litol, o stejné výměře a za stejnou cenu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Prodávající hradí kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN.
2) výkup pozemku p. č. 35/2, o výměře 220 m2, orná půda, k. ú. Litol, od pí M. B., bytem Lysá n. L., Litol, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01.04.2015 prodej a výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 223
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/1, vým. 2 m2, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí, před nemovitosti č. p. 22, panu Pavlu Heřmánkovi, IČ: 71945164, Poděbradova 465, Lysá n. L., za účelem vystavování zboží z prodejny a umístění reklamního poutače květin Flores 22 dnů v měsíci, počínaje od 01.04.2015 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za částku 5 Kč/m2/den s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání a složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného.

Usnesení č. 224
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/45, vým. 20 m2, k. ú. Lysá n. L., park na náměstí B. Hrozného, společnosti Signori, s. r. o., IČ: 27577732, Korunní 104, 101 00 Praha 10, za účelem zřízení letní předzahrádky pro kavárnu Campiello, spočívající v umístění stolků se židlemi a slunečníky, na dobu určitou od 01.04.2015 do 30.09.2015, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za částku 5 Kč/m2/den s tím, že nájemce zajistí denně úklid pronajaté části parku. Nájemné bude uhrazeno při podpisu smlouvy.

Usnesení č. 225
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, ze dne 06.03.2015, ve věci digitalizace území města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 226
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 01.04.2015 k projednání návrh na odkup pozemku s parcelami st. p. 620, jehož součástí je stavba č. p. 494, a dále st. p. 29/2 a ostatní plochy p. p. č. 303/3, 303/4, jehož součástí je stavba garáže bez č. p., a p. p. č. 306, vše v k. ú. Lysá n. L., za celkovou částku 12 mil. Kč, ve splátkách po 3 mil. Kč, od společnosti ČSAP, s. r. o., IČ: 46348638.

Usnesení č. 227
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 322/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Litol, ulice Dobrovského sady, u nemovitosti č. p. 76, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 228
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 01.04.2015 k projednání návrh na odkup vrtané studny LY-1 s pozemkem p. č. 1165/10, k. ú. Přerov n. L., a části pozemku p. č. 1165/9, k. ú. Přerov n. L., nově označené jako pozemek p. č. 1165/11, o výměře 2.913 m2, zahrada, k. ú. Přerov n. L., od Povodí Labe, s. p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové.

Usnesení č. 229
Rada města

I. o d k l á d á
uzavření smlouvy o dílo na revitalizaci klášterních teras s firmou TOGET, s. r. o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit na příští jednání RM informaci na jakou částku byla uzavřena původní smlouva o dílo na revitalizaci klášterních teras s firmou TOGET, s. r. o., a přehled jednotlivých etap oprav vč. finančního vyjádření a víceprací.

Usnesení č. 230
Rada města

s c h v a l u j e
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na opravu a obnovu ohradní zámecké zdi v ul. Komenského v Lysé n. L. na parcele č. 4/1, k. ú. Lysá n. L., a hodnotící kritéria: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria – 50 %, 2) Termín dokončení díla - váha kritéria – 30 %, 3) Záruka na dílo - váha kritéria – 20 %.

Usnesení č. 231
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 40 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 18.943 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 62 Kč/m2, s p. J. Š., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 232
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o výměně oken v bytech v Milovicích – Mladé,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit RM plán oprav a investic bytového fondu v Lysé n. L. a v Milovicích – Mladé na rok 2015 (vedlejší hospodářská činnost).
Termín: 07.04.2015

Usnesení č. 233
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí D. R. na měsíční splátky ve výši 1.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 234
Rada města

s c h v a l u j e
změnu v nájemních smlouvách na byty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 235
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky od firmy Uher Václav, Ostrá 194, Lysá n. L., IČ: 71103210; Alois Bezucha, Soběslavova 390, 289 07 Libice n. C., IČ: 12523232; IBEKR, s. r. o., Počaply 32, 533 04 Sezemice, IČ: 28803426; Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, IČ: 28825870,

II. v y l u č u j e
firmy Uher Václav, Ostrá 194, Lysá n. L., IČ: 71103210; Alois Bezucha, Soběslavova 390, 289 07 Libice n. C., IČ: 12523232, z důvodu neúplnosti nabídky a firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, IČ: 28825870, pro nesplnění minimální požadované délky záruky,

III. s c h v a l u j e
a) pro realizaci stavby MŠ Pampeliška – Lysá nad Labem, výměna radiátorů, úpravy sociálního zázemí, firmu IBEKR s.r.o., Počaply 32, 533 04 Sezemice, IČ: 28803426, s nabídkovou cenou 219.714 Kč včetně DPH,
b) úpravu rozpočtu spočívající ve snížení položky MŠ Pampeliška výmalba po rekonstrukci (odd. par. 3111, pol. 5171, org. 4927) o 20 tis. Kč, a v navýšení položky MŠ Pampeliška výměna topných těles (odd. par. 3612, pol. 5169, org. 4946) o 20 tis. Kč.

Usnesení č. 236
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016590/002 na obec. pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.210 Kč včetně DPH s tím, že tato částka byla uhrazena před podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMI/13/525/SB/Jav. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.04.2015 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 237
Rada města

s c h v a l u j e
natáčení videoklipu zpěvačky Viktorie Kudryia v prostorách zámecké zahrady (živého bludiště) dne 04.04.2015 od 10:00 hodin do 18:30 hodin. Před natáčením bude na pokladnu města složena vratná kauce ve výši 10 tis. Kč.

Usnesení č. 238
Rada města

s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na parc. č. 18 v Lysé nad Labem" z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu".

Usnesení č. 239
Rada města

I. o d k l á d á
schválení Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem, kterou vypracovala Ing. arch. Jitka Brychtová v 2/2015,

II. p ř e d k l á d á
Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem k projednání v Komisi pro regeneraci MPZ.

Usnesení č. 240
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
přehled o čerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro klub důchodců v Lysé nad Labem a Litoli, přehled využití klubovny v Domě s pečovatelskou službou a informaci, kolik finančních prostředků město doplácí na provoz Domu s pečovatelskou službou,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01.04.2015 informace na vědomí.

Usnesení č. 241
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku 2015 – 2. rozpočtové opatření,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.04.2015 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 242
Rada města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu zařízení a o poskytnutí služeb s nájmem zařízení spojených s firmou Czech Radar, spočívající ve snížení odvodu na 20 %,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi projednat návrh „Dodatku" s firmou Czech Radar.
Termín: 21.04.2015

Usnesení č. 243
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
znalecký posudek č. 1935-2/15 o stanovení tržní hodnoty 22 kusů reliéfů – dřevořezeb pana B. K. z Lysé nad Labem,

II. p o v ě ř u j e
pana místostarostu, Ing. Elišku P., v případě schválení úpravy rozpočtu města ZM dne 01.04.2015, jednáním s panem K. o odprodeji dřevořezeb.

Usnesení č. 244
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o vyřizování petic a stížností a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit informativní zprávu na zasedání ZM dne 01.04.2015.

Usnesení č. 245
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádosti p. Ing. Opluštila, jednatele ZO ČSV Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
použití znaku města Lysá nad Labem na propagačních materiálech Českého svazu včelařů, vydaných v souvislosti s oblastním kolem soutěže mladých včelařů, které se bude konat v Lysé nad Labem 18.04.2015.

Usnesení č. 246
Rada města

s c h v a l u j e
1) zahájení zadávacího řízení na zpracování Projektové dokumentace k územnímu řízení a k vodohospodářskému povolení na výstavbu tlakové kanalizace v části obce Dvorce s předpokládanou hodnotou max. 250.000 Kč a druhem veřejnou zakázku malého rozsahu,
2) hodnotící kritéria pro zadání: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 70 %, termín dodání 30 %.

Usnesení č. 247
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na likvidaci Ekologické spalovny Lysá nad Labem, s. r. o.,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit ZM dne 01.04.2015 návrh na likvidaci Ekologické spalovny Lysá nad Labem, s. r. o., IČ: 48953253,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.04.2015 přijmout usnesení ve znění:
ZM
I. s c h v a l u j e
1) likvidaci společnosti Ekologická spalovna Lysá nad Labem, s. r. o., IČ: 48953253,
2) doplacení obchodního podílu uvedené společnosti do výše 100% základního kapitálu, tj. doplacení částky 50 000 Kč,

II. p o v ě ř u j e
pana JUDr. Petra Drábka, právníka města, nar. 25.06.1951, ČAK 8097, se sídlem Podolecká 214, 294 71 Benátky nad Jizerou, k účasti na valné hromadě, která rozhodne o likvidaci společnosti,

III. s o u h l a s í,
aby likvidátorem společnosti byl pan Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboru správy majetku a investic, nar. 15.04.1961, bytem Smetanova 1828, 289 22 Lysá nad Labem.

Usnesení č. 248
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 09.03.2015.

Usnesení č. 249
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. za rok 2014,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01.04.2015 zprávu na vědomí.

Usnesení č. 250
Rada města

I. o d v o l á v á
z funkce členky komise pro dopravu a bezpečnost v dopravě na vlastní žádost pí E. Kuchařovou,

II. j m e n u j e
pí J. Cibulcovou členkou komise pro dopravu a bezpečnost v dopravě.

Usnesení č. 251
Rada města

p ř e d k l á d á
zápis z kontrolního výboru ze dne 10.03.2015 k projednání.

Usnesení č. 252
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
plán akcí pro rok 2015 Osadního výboru Dvorce,

II. d ě k u j e
za předložený plán akcí na rok 2015,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 01.04.2015 plán akcí na vědomí.

Usnesení č. 253
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení pí Marie Turnové od uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor za výtahem v přízemí budovy radnice,

II. s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (cca 4 m2) za výtahem v přízemí budovy radnice za účelem zřízení vzorkové prodejny zdravé výživy s pí Irenou Ullmannovou, IČ: 75881063, Semice 164. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 1.000 Kč/měsíc včetně nákladů za elektriku a vodu.

Usnesení č. 254
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 01.04.2015 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2014.
2. Prodej části obec. pozemku p. č. 14/14, k. ú. Litol, a výkup pozemku p. č. 35/2, k. ú. Litol.
3. Prodej části obec. pozemku p. č. 430/1, nově jako označené p. č. 430/3, vým. 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol.
4. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s pí J. S.
5. OZV Města Lysá n. L. č. 2/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity.
6. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 694/8 a 694/9 – K Závodišti.
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., Čapkova ul.
8. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá n. L.
9. Kupní smlouva na pozemky pod kolaudovanými objekty MS Development v bývalém areálu Fruty.
10. Bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 3518/1, k. ú. Lysá n. L., Byšičky, od Středočeského kraje do vlastnictví města Lysá n. L.
11. Odkup autobusového areálu v Lysé n. L., Školní nám., od ČSAP, s. r. o., Nymburk.
12. Odkup vrtané studny LY-1 s pozemkem p. č. 1165/10, k. ú. Přerov n. L., a části pozemku p. č. 1165/9, k. ú. Přerov n. L.
13. Úprava rozpočtu r. 2015 – 2. rozpočtové opatření.
14. Likvidace společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., Lysá n. L.
15. IZ - Technologie na odstranění dusičnanů z veřejné sítě pitné vody města Lysá n. L.
16. IZ - Čerpání fin. prostředků kluby důchodců, využití klubovny v DPS, doplatky na provoz DPS.
17. IZ – Vyřizování petic a stížností za rok 2014 a informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
18. IZ – Bezpečnostní situace v Lysé n. L. za rok 2014.
19. IZ – Zápis z KV dne 10.03.2015.
20. IZ – Plán akcí Osadního výboru Dvorce.
Vytvořeno 25.3.2015 13:21:23 - aktualizováno 23.4.2015 8:13:19 | přečteno 26x | ernest
load