5. Usnesení RM dne 10.03.2015

U s n e s e n í
z 5. jednání RM 10.03.2015

Usnesení č. 171
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
všechny došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku - rekonstrukce chodníku 1439 – 1442 od firmy Sdružení živnostníků Horvát-Klempár, Lysá n. L.; SKL Recyklostav Praha 5; Stavební společnost Šelhofer, Praha 5; Stavitelství Štýs, Benátky n. J.; STAVOTRANS, Mnichovo Hradiště; REKOSTAV MB, Benátky n. J.; COMMATEL-Uher, Praha 4; PROSTAV, s. r. o., Poděbrady; AVE Kolín, s. r. o., Kolín 5,

II. v y l u č u j e
firmu AVE Kolín, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5, z důvodu chybně oceněné položky v rozpočtu,

III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, za cenu v maximální výši 217.676,96 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 172
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku - rekonstrukce chodníku Sídliště 1454 – 1458 od firmy SKL Recyklostav, s. r. o., Praha 5; K+G Tranzit, Dolní Nouzov; STAVOTRANS Mnichovo Hradiště; REKOSTAV MB, Benátky n. J.; COMMATEL-Uher, Praha 4; PROSTAV, s. r. o., Poděbrady,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha
5, za cenu v maximální výši 343.176,86 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 173
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenovou nabídku na veřejnou zakázku Centrum sociálních služeb – rekonstrukce vytápění a ohřevu vody od firmy Dvořák – Karlík, s. r. o., Holice,

II. s c h v a l u j e
1) pro realizaci stavby Centrum sociálních služeb - rekonstrukce vytápění a ohřevu vody firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ: 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za nabídkovou cenu 240.378,60 Kč včetně DPH, za předpokladu, že bude schválená úprava rozpočtu ZM,
2) úpravu rozpočtu spočívající ve zvýšení pol. Byty pečovatelská služba č. p. 1722, regulace topení (Odd. par. 3612, pol. 5171, org. 4948) o 41 tis. Kč, a ve snížení pol. Údržba podchodu
(Odd. par. 3639, pol. 5171, org. 2993) o 41 tis. Kč,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.04.2015 navrženou úpravu rozpočtu schválit.

Usnesení č. 174
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Regulace plynových kotelen Slepá 550 a 551, Milovice –Mladá, od firem Thermoservis, spol. s r. o., Nymburk; TRONIC CONTROL, s. r. o., Praha 7; RS2000, s. r. o., Praha 4,

II. s c h v a l u j e
1) pro realizaci stavby Regulace plynových kotelen Slepá 550 a 551, Milovice – Mladá, firmu Thermoservis, spol. s r. o., Gen. Sochora 2157, 288 02 Nymburk, IČ: 46348034, za nabídkovou cenu 256.392 Kč včetně DPH,
2) úpravu rozpočtu spočívající v navýšení položky Byty Milovice regulace topení čp. 550 a 551 (Odd. par. 3612, pol. 5171, org. 4947) o 17 tis. Kč, a ve snížení položky Průkazy energetické náročnosti (Odd. par. 3612, pol. 5169, org. 4946) o 17 tis. Kč.

Usnesení č. 175
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod v roce 2014 z rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2015 dle předloženého návrhu v celkové výši 59.306 Kč,
2) navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem",

II. p ř e d k l á d á
navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem" ZM dne 01.04.2015 ke schválení.

Usnesení č. 176
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 2166/1, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. st. 1156/2, ul. Dvořákova, s paní M. H., Lysá n. L., za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 177
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3579/3, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2622/5, ul. K Velazu, s panem MUDr. I. B., Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 178
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 828/1, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 1355 na pozemku p. č. st. 1509, ul. U Nové hospody, s paní A. S., Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 179
Rada města

o d k l á d á
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 18 v č. p. 620, Lesní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 25.000 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/m2.

Usnesení č. 180
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 14 v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., s odkoupením vybavení bytu v částce 130.000 Kč, s kaucí ve výši 19.677 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/m2, s panem J. S., bytem Čistá.

Usnesení č. 181
Rada města

o d k l á d á
žádost o výměnu bytu paní M. C. za byt paní H. P., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 182
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí V. J. na převedení bytu v Lysé nad Labem,

II. s c h v a l u j e
převedení nájemní smlouvy na výše uvedený byt na p. V. J..

Usnesení č. 183
Rada města

s c h v a l u j e
žádost p. J. S. o výměnu okna v bytě v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 184
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí K. N. na měsíční splátky ve výši 1.100 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 185
Rada města

k o n s t a t u j e ,
že pí K. Š. byl na úhradu dlužného nájemného zastupitelstvem města dne 19.02.2014 schválen splátkový kalendář v délce 2 roky a 8 měsíců.

Usnesení č. 186
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí J. S. na měsíční splátky ve výši 1.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Lysé nad Labem,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.04.2015 splátkový kalendář ke schválení.

Usnesení č. 187
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá nad Labem, se společností PAVLIK Trade, s. r. o., týkající se prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 188
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (lékárny) v č. p. 176, Masarykova, Lysá n. L., ze dne 01.02.2015, se Šporkovou lékárnou, s. r. o., dohodou, příp. výpovědí k 31.03.2015,
2) ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (lékárny) v č. p. 1102, Masarykova, Lysá n. L., ze dne 01.02.2015, s Centrem zdraví Milovice, s. r. o., dohodou, příp. výpovědí k 31.03.2015,
3) zveřejnění záměru na prodloužení stávající nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru (lékárny) v č. p. 176, Masarykova, Lysá n. L., se Šporkovou lékárnou, s. r. o., do 31.12.2015, v případě, že bude uzavřena dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, ze dne 01.02.2015,
Termín: 16.03.2015

II. u k l á d á
1) p. starostovi a p. místostarostovi s oběma nájemci projednat ukončení výše uvedených Smluv a uzavřít příslušnou dohodu,
Termín: 16.03.2015

2) p. místostarostovi předložit radě města nové záměry na pronájem výše uvedených nebytových prostor – lékáren v č. p. 176 a č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L.
Termín: 30.04.2015

Usnesení č. 189
Rada města

I. s c h v a l u j e
zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na nákup stavebního materiálu v rámci akce -Přístavba nevytápěného skladu Lysá n. L., (SDH Lysá n. L.),

II. s c h v a l u j e
hodnotící kritérium pro zadání zakázky: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Usnesení č. 190
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Opravy elektrických výtahů Milovicích" od firem Jiří Frinta, Dříteč; Schindler CZ, a. s., Praha 5; VHL, s. r. o., Praha 2; a OTIS, a. s., Praha 4 – Uhříněves,

II. s ch v a l u j e
pro realizaci veřejné zakázky „Opravy elektrických výtahů v Milovicích" firmu Jiří Frinta, NADO Výtahy, Dříteč 103, 533 05 Dříteč, IČO: 87551497, za nabídkovou cenu 515.775 Kč včetně DPH, s tím, že náklady budou hrazeny z vedlejší hospodářské činnosti,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 191
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o schválení Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci cestovního ruchu Střední Čechy – Polabí – Zlatý pruh Polabí a zapojení města Lysá nad Labem do Fondu cestovního ruchu.

Usnesení č. 192
Rada města

s c h v a l u j e
1) finanční příspěvek na putovní výstavu „Místa utrpení, smrti a hrdinství" pro Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých, z. s., ve výši 10.000 Kč,
2) použití loga města na pozvánkách na vernisáž a umístění na panelu sponzorů.

Usnesení č. 193
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch dne 02.03.2015.

Usnesení č. 194
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Komise regenerace MPZ ze dne 18.02.2015.

Usnesení č. 195
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvky z Charitativního fondu
1) organizaci Oblastní Charita Kutná Hora příspěvek ve výši 4.000 Kč na sociální službu pro občany Lysá nad Labem na rok 2015,
2) organizaci Handicap Centrum Srdce, o. p. s., Poděbrady, příspěvek výši 8.000 Kč na provoz zařízení pro rok 2015,
3) organizaci Společnost pro ranou péči Praha 1, Klientská 2, příspěvek ve výši 4.000 Kč na pokrytí částečných nákladů spojených s ranou péčí.

Usnesení č. 196
Rada města

s c h v a l u j e
umístění paní H. H., bytem Lysá n. L. – Litol, do volného bytu č. C – 12 v Domě s pečovatelskou službou v Lysé n. L.

Usnesení č. 197
Rada města

s c h v a l u j e
zřízení přípravné skupiny komunitního plánování v uvedeném složení a pověřuje ji se započetím příprav na připojení k výzvě z Operačního programu zaměstnanost ESF s cílem získání grantové podpory na vytvoření Komunitního plánu ORP Lysá nad Labem, popř. Mikroregionu Polabí, ve složení – p. Burian J., pí PaedDr. Bodnárová V., p. Ing. Najmon T., pí Uhlířová A., pí Bc. Kuchařová K. a jeden člen komise soc. a zdravotní, který bude touto komisí navržen.

Usnesení č. 198
Rada města

I. s c h v a l u j e
žadatele o byty v domě pro seniory Rozmarýn v objektu Zahrada v Lysé nad Labem,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK vypovědět Smlouvu o spolupráci města Lysá nad Labem a MS development, s. r. o., uzavřenou dne 24.11.2014.
Termín: ihned

Usnesení č. 199
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 16.02.2015,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK zapracovat změny navržené komisí do Kritérií pro umísťování žadatelů do DPS.
Termín: ihned

Usnesení č. 200
Rada města

s c h v a l u j e
provedení inventarizace majetku města za rok 2014.

Usnesení č. 201
Rada města

I. s c h v a l u j e
hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 01.04.2015 schválit hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

III. u k l á d á
finančnímu odboru ve spolupráci s odborem ŠSVZaK pro ZM doplnit současný stav finančních prostředků rezervního fondu u jednotlivých organizací.
Termín: 01.04.2015

Usnesení č. 202
Rada města

I. o d k l á d á
schválení Směrnice č. 4/2015 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
p. starostovi připravit úpravu rozpočtu města na rok 2015 ve smyslu předloženého návrhu na změnu organizační struktury úřadu.
Termín: 24.03.2015

Usnesení č. 203
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana B., jednatele Studentského parlamentu Gymnázia Nymburk, o poskytnutí sponzorského daru na kulturní a společenskou událost dne 01.05.2015 v Nymburce,

II. n e s c h v a l u j e
poskytnutí sponzorského daru na kulturní a společenskou událost dne 01.05.2015 v Nymburce.

Usnesení č. 204
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
opakovanou žádost pana P. V. ohledně vyřešení situace kolidujícího parkovacího stání a vjezdu u nemovitosti na stavební parcele č. 615/1 v Masarykově ulici,

II. u k l á d á
odboru SMI instalovat technické zařízení ve smyslu diskuze z RM po dohodě na náklady žadatele.
Termín: ihned

Usnesení č. 205
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro podporu podnikání a zaměstnanosti dne 28.01.2015.

Usnesení č. 206
Rada města

I. o d v o l á v á
1) z funkce členky sociální a zdravotní komise pí PhDr. Danu Papáčkovou,
2) z funkce členky komise pro rodinu, školství a kulturu pí Bc. Vendulu Brožovou,

II. j m e n u j e
1) pí PhDr. Danu Papáčkovou členkou komise pro rodinu, školství a kulturu,
2) pí Bc. Vendulu Brožovou členkou sociální a zdravotní komise.

Usnesení č. 207
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 2/2015, o místním poplatku z ubytovací kapacity,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit OZV č. 2/2015 ZM dne 01.04.2015 ke schválení.

Usnesení č. 208
Rada města

s c h v a l u j e
předloženou úpravu Jednacího řádu komisí rady města v Lysé nad Labem (§ 6 odst. 2).

Usnesení č. 209
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o připojení Města Lysá n. L. k Memorandu o podpoře rozvoje vodního turismu na řece Labi a cestovního ruchu podél řeky Labe na příští jednání RM.
Vytvořeno 11.3.2015 15:05:57 - aktualizováno 23.4.2015 8:13:36 | přečteno 22x | ernest
load