4. Usnesení RM 24.02.2015

U s n e s e n í
ze 4. jednání RM 24.02.2015
Usnesení č. 134
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku - Vodorovné značení rok 2015 od firmy FLOP, dopravní značení, Sulkov; R. Neprašová, dopravní značení, Kutná Hora; Zbyněk Janda, Praha 8; SAVOZ, dopravní značení, Jičín; SILSTAP, spol. s r. o., Jihlava; AJOS, s. r. o., dopravní značení, Praha 3; Pražské služby, Praha 9; ČNES, dopravní stavby, Kladno; SILVERTON, s. r. o., Praha 10;

II. v y l u č u j e
cenovou nabídku podanou firmou SAVOZ, dopravní značení, s. r. o., U Kamene 1266, 506 01 Jičín, IČ: 25959212, z důvodu její neúplnosti,

III. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo s firmou SILVERTON, s. r. o., Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy, za cenu v maximální výši 150.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 135
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Parkovací stání sídliště od firmy Sdružení živnostníků Horvát – Klempár, Lysá n. L.; K + G tranzit, spol. s r. o., Dolní Nouzov, RYBÁŘ stavební, s. r. o., Mělník; PROSTAV, s. r. o., Poděbrady; AVE, s. r. o., Kolín V; HORKA 444, s. r. o., Praha 7; ZETA Benátky, s. r. o., Benátky n. J.;

II. v y l u č u j e
cenovou nabídku podanou firmou Sdružení živnostníků Horvát - Klempár, Lysá n. L.,

III. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo s firmou AVE Kolín, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 0 2 Kolín V, IČ: 25148117, za cenu v maximální výši 317.737,28 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 136
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Fajn spolku, z. s., Poděbradova 1707, 289 22 Lysá nad Labem, o zvláštní užívání místní komunikace a parku na Náměstí B. Hrozného z důvodu konání 4. řemeslného jarmarku,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a záboru cest v parku na Náměstí B. Hrozného, Fajn spolku, z. s., Poděbradova 1707, 289 22 Lysá nad Labem, v termínu 18.04.2015, od 08:00 – 18:00 hod., za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno
odborem správy majetku a investic s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 137
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Českého rozhlasu Region o zábor plochy Husova náměstí z důvodu konání nekomerční akce Region na cestách,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání plochy Husova náměstí, z důvodu konání nekomerční akce Českého rozhlasu Region, v termínu 13.05.2015 od 13:00 do 19:00 hod., které bude vydáno odborem správy majetku a investic s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč a žadatel na své náklady zajistí odvoz odpadků.

Usnesení č. 138
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3584/6, vým. 3 m2, k. ú. Lysá n. L., před č. p. 2064 v ul. Masarykova, panu Lu Chu The, IČ: 66099021, Masarykova 2064, Lysá n. L., za účelem vystavování zboží 7 dnů v týdnu, počínaje od 01.03.2015 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za částku 5 Kč/m2/den s tím, že nájemce zajistí denně úklid chodníku včetně zametání a složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného.

Usnesení č. 139
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2428/1, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Sojovická, a části obecního pozemku p. č. 2673/91, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, České poště, s. p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, za účelem umístění odkládacích schránek, počínaje od 01.03.2015 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 měsíc, za částku 1 Kč/m2/den s tím, že umístění schránek podléhá územnímu souhlasu v souladu s platným stavebním zákonem.

Usnesení č. 140
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 430/1, nově označené GP č. 704-272/2011 jako pozemek p. č. 430/3, výměra 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, chatová osada u Vesláku, paní J. Z, Děčín, za částku 360 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující hradí kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN a při podpisu smlouvy bude uhrazeno nájemné za dva roky zpětně ve výši 5 Kč/m2/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 01.04.2015 návrh na prodej pozemku ke schválení.

III. u k l á d á
odboru SMI vyzvat pí Ing. Š. k uzavření nájemní smlouvy na užívání části městského pozemku.
Termín: ihned

Usnesení č. 141
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 14/14, nově označené GP č. 765-4/2015 jako pozemek p. č. 14/45 o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastnici pozemku p. č. 35/2, k. ú. Litol, za částku 1 Kč, s tím, že kupující městu současně odprodá z důvodu výstavby nové komunikace v ul. Borku svůj pozemek p. č. 35/2, k. ú. Litol, o stejné výměře a za stejnou cenu.

Usnesení č. 142
Rada města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/39, výměra 5 m2, k. ú. Lysá n. L., před č. p. 40, ul. Masarykova (bývalá trafika vedle zeleniny), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 143
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p.č. 3451/45 o výměře 20 m2 v k. ú. Lysá n. L., park na náměstí B. Hrozného, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění.

Usnesení č. 144
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o zasedání komise dopravy dne 11.02.2015.

II. u k l á d á
odboru SMI přezkoumat možnost přemístění jednoho vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P na komunikaci na Náměstí B. Hrozného z jedné strany na druhou.
Termín: ihned

Usnesení č. 145
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Vystavení průkazů energetické náročnosti budov (PENB) pro rok 2015" od firmy: Ing. Pavla Pawerová – projekční činnost ve výstavbě, Jamné nad Orlicí; Ing. arch. Eva Rottová, Třemošná; Ing. Milan Olszar, Bystřice; Ing. David Pech, Mníšek pod Brdy; Luděk Řežábek, České Budějovice; Oekoplan Czech Republic, s. r. o., Brno; IKA BUILDOG, spol. s r. o., Praha 3; GREEN PENB, s. r. o., Milotice nad Bečvou; Ing. Zdeněk Ročárek, Praha 9; Ing. arch. Ing. Michaela Andrejsová, Nymburk; Ing. Iveta Javůrková, Nymburk; Ing. Martin Stybor, Ph.D., Praha – Klánovice,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci zakázky „Vystavení průkazů energetické náročnosti budov (PENB) pro rok 2015" firmu Ing. Zdeněk Ročárek, Doležalova 1023/5, 198 00 Praha 9, IČ: 76490815, za nabídkovou cenu 26.890 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 146
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informace o kontrole provedené ČR – Státní energetickou inspekcí a o Protokolu č. 010304714 z této kontroly, dle kterého nebylo zjištěno porušení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek.

Usnesení č. 147
Rada města

s c h v a l u j e
žádost p. A. P. o výměnu okna v obývacím pokoji v bytě v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 148
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 47 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 17.570 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/m2, s paní L. T., Milovice.

Usnesení č. 149
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 2 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 15.470 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/m2, s panem L. L. F., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 150
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 33 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 25.994 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/m2, s panem B. H., Lysá nad Labem.

Usnesení č. 151
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 20 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 12.100 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 64 Kč/m2, s panem Š. Š., Praha.

Usnesení č. 152
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 38 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 11.554 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/m2, s panem M. Č., Milovice - Mladá.

Usnesení č. 153
Rada města

n e s c h v a l u j e
žádost p. L. o úhradu obložení koupelny v bytě v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 154
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí L. K. na měsíční splátky ve výši 1.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 155
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch dne 02.02.2015,

II. u k l á d á
1) komisi pro cestovní ruch, aby zjistila, kolik by od příštího roku stál provoz parníku, např. při zastávce 1x za týden,
Termín: ihned
2) místostarostovi prověřit možnost připojení města Lysá n. L. k Memorandu k rozvoji vodního turismu na Labi.
Termín: ihned

Usnesení č. 156
Rada města

s c h v a l u j e
zpracování komplexní demografické studie včetně prognózy za účelem plánování kapacit ZŠ a MŠ, zdravotnictví a soc. služeb v Lysé nad Labem od firmy Ing. Martin Stybor, Ph.D., IČ: 02173140, Mechovka 270, 19014 Praha, za částku 36.500 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 157
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na kapitole kultura, spočívající ve snížení pol. Koncerty a jiné akce pořádané městem o 33 tis. Kč a ve zvýšení pol. Ostatní činnost v kultuře o 33 tis. Kč.

Usnesení č. 158
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 05.02.2015.

Usnesení č. 159
Rada města

s c h v a l u j e
přijetí daru od SRPDŠ při ZŠ Lysá n. L., o. s., ve výši 150.000 Kč pro ZŠ J. A. Komenského na nákup techniky pro výuku do tříd.

Usnesení č. 160
Rada města

s c h v a l u j e
přijetí finančních darů na novoroční ohňostroj a daru pro psí útulek VELAS, a. s., Hrabanov 535, Lysá nad Labem, dle návrhu odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

Usnesení č. 161
Rada města

s c h v a l u j e
likvidaci hmotného majetku ZŠ J. A. Komenského s tím, že hmotný majetek bude přednostně nabídnut příspěvkovým organizacím města a kinu.

Usnesení č. 162
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu v rámci výdajů na sociální věci, spočívající ve snížení částky u org. 4713 – Sociální investiční fond o 30 tis. Kč a ve zvýšení org. 1089 - Sociální pomoc občanům nepřizpůsobivým o 30 tis. Kč.

Usnesení č. 163
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Oprava výtluků PATCH od firmy SILPRA, silniční práce, s. r. o., Brno; Vialit, spol. s r. o., Soběslav; ČNES dopravní stavby, a. s., Kladno; ROADMEDIC, s. r. o., Šumperk; ROADSTAV, s. r. o., Poděbrady; Jiří Ouvín, Nový Bydžov; Opravy komunikací Zoubek, s. r. o., Sadská;

II. v y l u č u j e
firmu SILPRA silniční práce, s. r. o., Černovická 253/2c, Komárov, 617 00 Brno, z důvodu neúplnosti nabídky,

III. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo s firmou Roadstav, s. r. o., Nám. T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, IČ: 24286681, za cenu ve výši 2.952 Kč/t, včetně DPH a v celkové výši do 600.000 Kč bez DPH.

Usnesení č. 164
Rada města

I. o d k l á d á
schválení Směrnice č. 4/2015 Organizační řád Pověřeného městského úřadu s rozšířenou působností Lysá nad Labem na příští jednání RM,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi předložit RM finanční náročnost navrhovaných změn.

Usnesení č. 165
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí Čížkové, předsedkyně Českého coursingového klubu, z 11.02.2015,

II. s c h v a l u j e
použití znaku města Lysá nad Labem na propagačních materiálech Českého coursingového klubu, vydaných v souvislosti s coursingovými závody v Lysé nad Labem 21. – 22.03.2015.

Usnesení č. 166
Rada města

s c h v a l u j e
podepsání dodatku č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu, ze dne 11.10.2013, s účinností od 29.06.2014.

Usnesení č. 167
Rada města

s c h v a l u j e
1) zahájení koncesního řízení Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem, dle přiložené Kvalifikační dokumentace,
2) v souladu s § 11 koncesního zákona ekonomickou výhodnost nabídky jako základní hodnotící kritérium pro koncesní řízení,
3) dílčí hodnotící kritéria: 1. Výše ceny pro vodné a stočné pro konečné odběratele, bez „nájemného", váha kritéria – 96 %, 2. Referenční hodnoty výkonových ukazatelů: Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti, váha kritéria – 2 %, Revize kanalizace – stokové sítě, váha kritéria – 2 %.

Usnesení č. 168
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 09.02.2015,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK, aby stavební komisi dala na vědomí stavební záměry vlastníka Karlova a plány na opravu Králíčkovy vily.
Termín: příští jednání stavební komise

Usnesení č. 169
Rada města

s c h v a l u j e
vypracování Územní studie K Závodišti za předpokladu, že si ji vlastníci dotčených pozemků zafinancují.

Usnesení č. 170
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 3/2015 Zveřejnění a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu.
Vytvořeno 25.2.2015 9:16:18 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:12 | přečteno 11x | ernest
load