3. Usnesení RM 10.02.2015

U s n e s e n í
z 3. jednání RM 10.02.2015

Usnesení č. 83
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu na umístění lavičky k autobusové zastávce v ul. Masarykova a o prověření možnosti umístění parkovacího místa pro občany ZTP a ZTP/P naproti poště, v místech, kde je dosud stojan na kola,

II. s c h v a l u j e
umístění lavičky u autobusové zastávky v ul. Masarykova ve smyslu diskuse,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 informaci na vědomí.

Usnesení č. 84
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh p. místostarosty, Ing. Petra Elišky, na změnu v ceníku parkovacích známek pro rok 2015, který je přílohou Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2013, ze dne 02.12.2013,

II. s c h v a l u j e
změnu v textu dle návrhu pana místostarosty, spočívající v možnosti získání parkovací známky v případě, že fyzická osoba s trvalým pobytem v Lysé n. L. dle OP předloží čestné prohlášení majitele vozidla o tom, že užívá vozidlo k soukromým účelům,

III. u k l á d á
odboru SMI zapracovat schválenou změnu do Ceníku parkovacích známek pro rok 2015.

Usnesení č. 85
Rada města

I. s c h v a l u j e
geometrické oddělení části pozemku p. č. 2673/68 o výměře cca 65 m2 (zarovnání pozemku k oplocení regulační stanice plynu) v k. ú. Lysá n. L.,

II. u k l á d á
odboru SMI podat na MO žádost o bezúplatný převod oddělené části pozemku p. č. 2673/68, který je dle územního plánu určen k rozšíření komunikace, tzn. k zástavbě veřejně prospěšnou stavbou.
Termín: ihned

Usnesení č. 86
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 25, p. I. B., trvale bytem Lysá n. L., za částku 25 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 87
Rada města

I. o d k l á d á
prodej části obecního pozemku p. č. 64/1, cca o výměře 110 m2 v k. ú. Lysá n. L., ulice Kpt. Jaroše u nemovitosti č. p. 1702/44,

II. p o v ě ř u j e
p. Ing. Elišku k jednání s p. L. a p. F. o možnosti společného odkoupení pozemku nebo jeho pronájmu.

Usnesení č. 88
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup 2/3 pozemku p. č. 619/2 o výměře 746 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., za cenu 250 Kč/m2, od p. R. K., bytem Plzeň. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.02.2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 89
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí, před nemovitostí č. p. 22, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 90
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh hodnotících kritérií k veřejným zakázkám (dále jen VZ) Oprava výtluků PATCH a Rekonstrukce přístupových chodníčků k č. p. 1399 – 1404 na Jedličkově sídlišti,

II. s c h v a l u j e
1) hodnotící kritéria pro VZ Oprava výtluků PATCH takto: 1. nabídková cena/1t, vč. DPH – 60 %, záruka na dílo – 20 %, 3. termín dokončení díla – 20 %,
2) hodnotící kritéria pro VZ Rekonstrukce přístupových chodníčků k č. p. 1399 – 1404 na Jedličkově sídlišti takto: 1. nabídková cena, vč. DPH – 60 %, záruka na dílo – 20 %, 3. termín dokončení díla – 20 %.

Usnesení č. 91
Rada města

s c h v a l u j e
nájemní smlouvy na byty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 92
Rada města

s c h v a l u j e
žádost pí M. K., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o výměnu bytu za volný byt v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 93
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
žádost p. I. B. o slevu na nájemném nebo na zálohách na topení z důvodu stavu oken v bytě v Milovicích – Mladé,

II. s c h v a l u j e
žádost žadatele o výměnu okna v bytě.

Usnesení č. 94
Rada města

s c h v a l u j e
žádost pí H. P. o výměnu okna v bytě v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 95
Rada města

s c h v a l u j e
žádost pí V. D. o výměnu okna v bytě v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 96
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 23 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 15.770 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/m2, s pí J. L., Brandýs nad Labem.

Usnesení č. 97
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 21.918 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/m2, s pí R. J., bytem Milovice.

Usnesení č. 98
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 41 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 13.670 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/ m2 s pí K. B., bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 99
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 21 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 25.205 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 68 Kč/m2 s pí J. Š., bytem Praha.

Usnesení č. 100
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 18 v č. p. 620, Lesní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 19.175 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 61 Kč/m2, s pí P. K., bytem Milovice.

Usnesení č. 101
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 47 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 10.190 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 63 Kč/m2 s p. P. P., bytem Semice.

Usnesení č. 102
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
vyjádření Jana Evana, advokátní kanceláře, s. r. o., zastupující Českou lékárnu Holding, a. s., týkající se pronájmu prostor sloužících k podnikání v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L.

Usnesení č. 103
Rada města

n e s c h v a l u j e
žádost JUDr. Zdeňka Jelínka o vyplacení částky 200.000 Kč paní Anně Odvárkové za vynaloženou investici do prostor sloužících k podnikání na adrese náměstí B. Hrozného č. p. 1745, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 104
Rada města

s c h v a l u j e
1) ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.03.2015 s nájemníky bytu č. 14 v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., za předpokladu, že od 01.04.2015 bude uzavřena nájemní smlouva na výše uvedený byt s novým nájemníkem,
2) zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 14 v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., s možností odkoupení vybavení bytu v částce 200.000 Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/m2.

Usnesení č. 105
Rada města

s c h v a l u j e
vypsání veřejné zakázky „Opravy el. výtahů v Milovicích" s hodnotícími kritérii: Nabídková cena 70 %, Záruka na dílo 15 % a Platební podmínky 15 %.

Usnesení č. 106
Rada města

s c h v a l u j e
kritéria pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Komenského rekonstrukce chlapeckých WC, pavilon D takto: Cenová nabídka vč. DPH - váha kritéria – 60 %, Doba realizace - váha kritéria – 20 %, Záruka na dílo - váha kritéria – 20 %.

Usnesení č. 107
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a právu provést stavbu č. IP-12-6007554/VB001 na obec. pozemek p. č. 50/10, k. ú. Litol, s ČEZ Distribuce, a. s. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN, za podmínky, že pod komunikací Vrchlického bude proveden protlak.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.02.2015 smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 108
Rada města

s c h v a l u j e
hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky: „Odvlhčení objektu zdravotního střediska č. p. 214, Masarykova ul., Lysá n. L." takto: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria – 60 %, 2) Termín dokončení díla - váha kritéria – 20 %, 3) Záruka na dílo – váha kritéria –
20 %.

Usnesení č. 109
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený „Zápis z jednání výboru pro obchvat zastupitelstva města Lysá nad Labem",

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.215 „Zápis z jednání výboru pro obchvat zastupitelstva města Lysá nad Labem" k projednání.

Usnesení č. 110
Rada města

s c h v a l u j e
předložené znění Standardů kvality sociálně-právní ochrany MěÚ Lysá nad Labem vypracované v rámci projektu „Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá nad Labem", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/C2.00043.

Usnesení č. 111
Rada města

s c h v a l u j e
1) odkoupení 50 kusů pamětních stříbrných mincí vydaných ČNB ke 100. výročí rozluštění chetitštiny B. Hrozným za cenu 25.000 Kč,
2) zhotovení 100 kusů tiskových listů (každý s 9 známkami s přítiskem) s jedním hlavním motivem za cenu 20.700 Kč,
3) odkoupení souborných publikací o životě a díle B. Hrozného za celkovou cenu 15.000 Kč.

Usnesení č. 112
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení Fondu na údržbu a provoz.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2014 rozdělení ke schválení.

Usnesení č. 113
Rada města

s c h v a l u j e
umístění manželů A. aj. P., bytem Lysá nad Labem, do volného bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem č. A – 3 (pův. č. A – 5).

Usnesení č. 114
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápisy z finančního výboru dne 19.01.2015 a 02.02.2015,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 zápisy k projednání.

Usnesení č. 115
Rada města

s c h v a l u j e
odpisový plán na rok 2015.

Usnesení č. 116
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit OZV č. 1/2015 ZM dne 18.02.2015 ke schválení.

Usnesení č. 117
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
udělení medaile I. stupně „Za věrnost" strážníkovi Městské policie Lysá nad Labem, pí Ivaně Štusové, za 20 let u MěP Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
návrhy na udělení vyznamenání města následujícím občanům a organizacím:
1) čestné medaile I. třídy: p. T. B. (in memoriam), p. R. V., Hasičská dechová hudba Lysá nad Labem,
2) čestné medaile II. třídy: p. J. K., p. P. Š.,
3) čestné medaile III. třídy: pí MUDr. J. P., p. V. J., pí PhDr. D. P., p. Ing. J. F., p. M. S., p. Mgr. P. E., pí J. P., pí K. Š., p. J. H., pí Z. J.,

III. u k l á d á
tajemníkovi předložit návrh na udělení čestných medailí I. třídy do ZM 18.02.2015 ke schválení.

Usnesení č. 118
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí jednorázové finanční částky pro hasičskou hudbu ve výši 23.000 Kč na nákup 35 ks bílých letních košil k hasičským stejnokrojům z pol. Ostatní činnost v kultuře.

Usnesení č. 119
Rada města

I. r e v o k u j e
své původní usnesení č. 491, ze dne 19.08.2014,

II. s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, parkovací stání, zpevněná plocha a veřejná zeleň) na pozemcích č. 826/1, 826/2, 3484/2, 623/1, 623/15, 3476/5, vše v k. ú. Lysá n. L., se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbradech, Za Bažantnicí 51, PSČ 290 01, dle návrhu schváleného JUDr. Drábkem,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.02.2015 revokovat své usnesení č. II/18, ze dne 03.09.2014, a schválit nové znění výše uvedené plánovací smlouvy.

Usnesení č. 120
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací na rok 2015,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 rozdělení dotací ke schválení.

Usnesení č. 121
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost společenských organizací,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 rozdělení dotací ke schválení.

Usnesení č. 122
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 2/2015, Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2015.

Usnesení č. 123
Rada města

s c h v a l u j e
žádost p. Ing. Josefa Křeny o příspěvek na pomník letců v Milovicích ve výši 10 tis. Kč z pol. Ostatní činnost v kultuře.

Usnesení č. 124
Rada města:

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení hlavních schválených priorit strategického plánu,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2014 informaci na vědomí.

Usnesení č. 125
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet", ze dne 25.01.2015, zaslané Občanským sdružením LUNGTA,

II. s c h v a l u j e
vyvěšení tibetské vlajky na Husově náměstí před budovou radnice dne 10.03.2015.

Usnesení č. 126
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 18.02.2015 uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Benátky nad Jizerou (činnost MěP na území města Benátky nad Jizerou) ke schválení.

Usnesení č. 127
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 upravený Jednací a organizační řád výborů ZM Lysá n. L., spočívající v doplnění nově zřízeného výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města a Osadního výboru Řehačka, ke schválení.

Usnesení č. 128
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 18.02.2015 stanovit počet členů výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města na 7 a jmenovat pí Ing. Caroline Chudobovou jeho členkou.

Usnesení č. 129
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 18.02.2015 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:
Návrhy na schválení
1. Prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, k. ú. Litol, ul. Dolejší.
2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p. č. 866/31, k. ú. Lysá n. L., ul. Fuksova.
3. Přijetí daru pro SDH Lysá n.L.
4. Zpracování pravidel pro výkup pozemků pod obchvatem a uzavření smlouvy se Stř. krajem o spolupráci při výstavbě obchvatu.
5. Dopis petičního výboru – lípy v Pivovarské ul.
6. Vstup Města Lysá n. L. do Asociace Měst pro Cyklisty.
7. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1420, k. ú. Lysá n. L., z vlastnictví Stř. kraje do vlastnictví Města Lysá n. L.
8. Odkup části pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem, do vlastnictví města.
9. Odkup části pozemku p. č. 1175/1, k. ú. Lysá n. L., Tři Chalupy, do vlastnictví města.
10. Kolaudace RD v lokalitě Třešňovka.
11. Úprava rozpočtu města na rok 2015 – 1. rozpočtové opatření.
12. Rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015.
13. Rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2015.
14. Odkup 2/3 pozemku p. č. 619/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Zahradní, do vlastnictví města.
15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 50/10, k. ú. Litol, ul. Vrchlického.
16. Rozdělení Fondu na údržbu a provoz sportovních areálů.
17. OZV č. 1/2015 (odpadová vyhláška).
18. Udělení vyznamenání Města Lysá n. L.
19. Plánovací smlouva č. 4/2014 – PMS, spol. s r. o.
20. Rozdělení dotací z Fondu na činnost sport. organizací na rok 2015.
21. Rozdělení dotací z Fondu na činnost spol. organizací pracujících s dětmi do 18 let.
22. Veřejnoprávní smlouva mezi městy Bentáky n. J. a Lysá n. L. (činnost MěP).
23. Úprava Jednacího a organizačního řádu výborů ZM Lysá n. L.
24. Nominace pí Ing. Caroline Chudobové do funkce člena výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.
25. Zápis z výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.

Informativní zprávy
1. Úprava zpoplatnění Husova náměstí a zahrnutí dalších komunikací do parkovacích zón.
2. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2015.
3. Pravidla pro evidenci a prodej dříví v majetku města Lysá n. L.
4. Změna výše nájemného za zemědělské pozemky ve vlastnictví města Lysá n. L.
5. Dopravní obslužnost.
6. Zápis z KV dne 15.01.2015.
7. Umístění lavičky k autobusové zastávce v ul. Masarykova.
8. Zápisy z FV dne 19.01. a 02.02.2015.
9. Vyhodnocení hlavních schválených priorit strategického plánu.

Usnesení č. 130
Rada města

o d k l á d á
schválení Směrnice č. 3/2015 Zveřejnění a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu na příští jednání rady města.

Usnesení č. 131
Rada města

I. r u š í
své usnesení č. 82, ze dne 27.01.2015, v části I. b) a II. b),

II. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky na dodávku renovovaných tonerů do laserových tiskáren pro rok 2015 od firem: 1) Pody print, s. r. o., K lesu 345/10, 14200 Praha 4, IČ 29155207, 2) 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených, Riegrova 909/5, 40502 Děčín 2, IČ 25476092, 3) Jana Pokorná, Náměstí 17. listopadu 520, 29471, Benátky nad Jizerou, IČ 65458826, 4) AZPO Group, s. r. o., Pražská 612, 40721 Česká Kamenice, IČ 61326038, 5) Ale Ton, Antonín Šopor, Boleslavova 40, 14000 Praha 4, IČ 71546316, 6) Z + M Partner, spol. s. r. o., Valchařská 3261, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 26843935, 7) POPROKAN PAPÍR, s. r. o., Brožíkova 882, 33011 Třemošná, IČ 25225014.

III. s c h v a l u j e
dodavatele renovovaných tonerů do laserových tiskáren pro rok 2015 – firmu Jana Pokorná, Náměstí 17. listopadu 520, 29471, Benátky nad Jizerou, IČ 65458826.

Usnesení č. 132
Rada města

p o v ě ř u j e
p. místostarostu jednáním s p. Mgr. Kopeckým P. ohledně ceny plynu.

Usnesení č. 133
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 TK Slovan Lysá n. L. k prodloužení konání plesu na Výstavišti Lysá n. L., a to od 14.02.2015 20:00 hodin do 15.02.2015 do 03:00 hodin.
Vytvořeno 11.2.2015 9:17:12 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:12 | přečteno 32x | ernest
load