20. Usnesení RM 27.10.2015

U s n e s e n í
z 20. jednání RM 27.10.2015

Usnesení č. 798
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města r. 2015 v rámci běžných výdajů kap. Ochrana životního prostředí spočívající v navýšení položky Výsadba nové zeleně odd. par. 3745, pol. 5169, org. 2013, o 200 tis. Kč, a snížení položky Mršník II. etapa, odd. par. 3745, pol. 5169, o 200 tis. Kč.

Usnesení č. 799
Rada města

I. s c h v a l u j e
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 7/2015, o placeném stání na místních komunikacích a určených úsecích v oblasti města v době konání výstav, dle kalendáře výstav, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.11.2015 Nařízení na vědomí.

Usnesení č. 800
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na roky 2010–2019, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

II. p o v ě ř u j e
starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, podpisem Dodatku č. 15,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.11.2015 Dodatek č. 15 ke schválení.

Usnesení č. 801
Rada města

I. s c h v a l u j e
plán zimní údržby 2015 – 2016 doplněný o údržbu chodníku v ul. Kpt. Jaroše a K Bažantnici,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.11.2015 plán zimní údržby na vědomí.

Usnesení č. 802
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 23/7, nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41, výměra 187 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, od pana K. M., trvale bytem Ostrá, za částku 100 Kč/m2 s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18. 11. 2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 803
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 64/1 o výměře cca 110 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ul. Kpt. Jaroše u nemovitosti č. p. 1702/44, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za min. částku ve výši 500 Kč/m2.

Usnesení č. 804
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o výkupu pozemku p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku p. č. st. 313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, oba k. ú. Lysá n. L., ulice Sojovická, od ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za celkovou kupní cenu 1.104.000 Kč,

II. p o v ě ř u j e
p. místostarostu jednáním ohledně výše ceny s tím, že město je do vyřešení odkupu pozemků připravené si je pronajmout.

Usnesení č. 805
Rada města

I. s c h v a l u j e
realizaci stavby Lysá nad Labem, kNN pro p. č. 688/1, a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 630/1. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.11.2015 schválit realizaci stavby a uzavření předložené smlouvy.

Usnesení č. 806
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 2673/91 s firmou Thermoservis, spol. s r. o., za cenu 31.630 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 807
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese Čs. armády 29, Lysá n. L. s Polským Klubem na dobu neurčitou a s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 808
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu okna v bytě č. 15 v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., na náklady města.

Usnesení č. 809
Rada města

s c h v a l u j e
ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31.10.2015 s K. Š., nájemnicí bytu v Milovicích – Mladé, za předpokladu, že bude mít vyrovnané všechny své finanční závazky vůči městu.

Usnesení č. 810
Rada města

s c h v a l u j e
vypsání záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání – skladu knih v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., pro MVDr. J. K., s tím, že nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a za měsíční nájemné ve výši 100 Kč.

Usnesení č. 811
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost KB, Husovo náměstí 24, Lysá n. L., o prodloužení nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání do 31.08.2021 s možností prodloužení,

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodloužení nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání pro KB od 01.09.2016 do 31.08.2021 s případnou možností dalšího prodloužení a zvýšení ročního nájemného na částku 386.800 Kč.

Usnesení č. 812
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 07.10.2015.

Usnesení č. 813
Rada města

s c h v a l u j e
přesun finančních prostředků na kapitole školství u MŠ Dráček spočívající ve snížení účelové dotace na opravu komínu kotelny o 20 tis. Kč a navýšení účelové dotace na odpady a podlahu ve skladu o 20 tis. Kč.

Usnesení č. 814
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne 07.10.2015.

Usnesení č. 815
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis Stravovací komise Rady města Lysá n. L. ze dne 19.10.2015,

II. j m e n u j e
předsedou Stravovací komise Rady města Lysá nad Labem pana Mgr. Lukáše Buka.

Usnesení č. 816
Rada města

s o u h l a s í
s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami určila za osobu užívající byt J. G., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna „VK“ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 817
Rada města

s c h v a l u j e
podání žádosti o podporu z EU, ESF, OP Zaměstnanost ve výzvě č. 03_15_022 s názvem „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování“ a v případě schválení ze strany MPSV zapojení do grantové podpory.

Usnesení č. 818
Rada města

s c h v a l u j e
žádost o finanční příspěvek na předvánoční Společenské odpoledne pro seniory ve výši 10.000 Kč z položky Ostatní činnost v kultuře na kulturní vystoupení paní Ivanky Deváté.

Usnesení č. 819
Rada města

s c h v a l u j e
dodatky č. 1 ke smlouvám uzavřeným s Jednotou, spotřebním družstvem, Palackého 545, 288 61 Nymburk, na obnovu objektu v rámci dotace Program regenerace MPZ. Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 2015-0384/ŠSK (Smlouva o poskytování dotace ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 poskytnuté Ministerstvem kultury prostřednictvím města Lysé nad Labem) se mění čl. III. „Výše a účel dotace“ takto: účelově vázaná dotace z 58.000 Kč na 85.000 Kč. Podíl vlastníka se mění z 55.547 Kč na 28.547 Kč. Dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 2015-0385/ŠSK (Smlouva o poskytování dotace z rozpočtu města Lysé nad Labem v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015) se mění čl. III. „Výše a účel dotace“ takto: Podíl vlastníka se mění z 55.547 Kč na 28.547 Kč, příspěvek MK ČR se mění z 58.000 Kč na 85.000 Kč. Dodatky budou uzavřeny za předpokladu schválení úpravy rozpočtu ZM.

Usnesení č. 820
Rada města

s c h v a l u j e
provedení výběrových řízení na vybavení vestavby suterénu D v ZŠ JAK Lysá n. L. ředitelkou školy včetně navržených kritérií a složení výběrových komisí

Usnesení č. 821
Rada města

I. s c h v a l u j e
znění předložené příkazní smlouvy na výběr poskytovatele pojistných služeb (pojišťovny),

II. p o v ě ř u j e
místostarostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 822
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L., s vlastníkem pozemku, Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, na částku 900 Kč za rok za celé pronajímané území na dobu určitou do uzavření smlouvy o věcném břemenu,
2) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na pozemek p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L., s vlastníkem pozemku, Povodí Labe, statní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, na zřízení věcného břemene pro umístění pozemní komunikace za celkovou částku za zřízení VB ve výši 10 Kč/m2 plochy věcného břemene minimálně však ve výši 1.000 Kč, ke které se připočte DPH v platné výši.

Usnesení č. 823
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 2986/8, k. ú. Lysá n. L., o výměře 292 m2, od vlastníka, MEDLET service, s. r. o., Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, za cenu 50 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Geometrický plán a návrh na vklad hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.11.2015 výkup pozemku ke schválení.

III. d o p o r u č u j e
ZM uložit RM, aby potřebné finanční prostředky byly zahrnuty do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.

Usnesení č. 824
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 na prodloužení termínu do 15.11.2015 na akci „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Usnesení č. 825
Rada města

I. s c h v a l u j e
záměr na zpracování PD na akci Zateplení a výměna střechy na budově ZUŠ č. p. 906, st. 1365/1, k. ú. Lysá n. L.,

II. u k l á d á
projektovému manažerovi připravit zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace na akci Zateplení a výměna střechy na budově ZUŠ č. p. 906, st. 1365/1, k. ú. Lysá n. L.

Usnesení č. 826
Rada města

s c h v a l u j e
1) provedení víceprací při výstavbě komunikace v ul. Kpt. Jaroše,
2) uzavření dodatku č. 2 na vícepráce ve výši 314.738 Kč včetně DPH při výstavbě komunikace v ul. Kpt. Jaroše se společností Stavokomplet, spol. s r. o.

Usnesení č. 827
Rada města

p o v ě ř u j e
p. starostu a p. tajemníka jednáním s ÚP ČR Příbram o přemístění detašovaného pracoviště ÚP Lysá n. L.

Usnesení č. 828
Rada města

s c h v a l u j e
obměnu vozového parku formou nákupu za hotové za předpokladu schválení úpravy rozpočtu města v ZM.

Usnesení č. 829
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o možnosti převedení agendy ochrany před povodněmi a možnosti zajistit činnosti krizového řízení externě.

Usnesení č. 830
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 5/2008 pro konání jubilejního 40. plesu hraběte F. A. Šporka, který se bude konat na Výstavišti v Lysé n. L. dne 07.11.2015 od 18 hodin s ukončením 08.11.2015 v 03:00 hodin.

Usnesení č. 831
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost společnosti Brazel, s. r. o., o změnu plánovací smlouvy č. 3/2014 KÚ, ze dne 22.01.2015, z důvodu nutnosti změny vedení vodovodního a kanalizačního řadu,

II. s c h v a l u j e
změnu trasy vedení vodovodního a kanalizačního řadu včetně prodloužení délky vodovodního řadu na 40,5 m a kanalizačního řadu na 46,6 m. Vše ostatní zůstává stejné. Schválená změna bude provedena uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 3/2014 KÚ.

III. p o v ě ř u j e
projektového manažera vypracováním Dodatku č. 1 dle schválené změny a předložení dodatku ke schválení ZM,

IV. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.11.2015 návrh změny zapracovaný do Dodatku č. 1 ke schválení.

Usnesení č. 832
Rada města

o d k l á d á
rozhodnutí o začlenění města Lysá n. L. do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na příští jednání RM.

Usnesení č. 833
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM jmenovat pí Horákovou Irenu členkou a p. Koukala Martina předsedou Osadního výboru Řehačka.

Usnesení č. 834
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručenou cenovou nabídku na VZ na zhotovitele PD K Borku a Lomená – Sídliště od Projekce dopravní Filip, s. r. o., Roudnice nad Labem,

II. r u š í
veřejnou zakázku na zhotovitele PD K Borku a Lomená – Sídliště,

III. s c h v a l u j e
okamžité vypsání nové veřejné zakázky na zhotovitele PD K Borku a Lomená – Sídliště.
Vytvořeno 29.10.2015 7:44:00 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:07 | přečteno 16x | ernest
load