2. Usnesení RM 27.01.2015

U s n e s e n í
z 2. jednání RM 27.01.2015

Usnesení č. 50
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh plánovaných oprav chodníků a komunikací v r. 2015,

II. s c h v a l u j e
navržené opravy komunikací a chodníků.

Usnesení č. 51
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky kamerové prohlídky vodovodní a kanalizační sítě v ul. Fuksova,

II. u k l á d á
odboru SMI zrevidovat stávající PD na výstavbu komunikace v ul. Fuksova, chodníku po levé straně ulice, na přejezd vlečky, křížení s ulicí Na Vlečce a slepé pokračování ulice U Nové hospody, včetně inženýrských sítí.
Termín: 31.08.2015

Usnesení č. 52
Rada města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku p. č. 1420 o výměře 4.489 m2 (jedná se nezpevněnou cestu v lokalitě U Mlýnku mezi Lysou nad Labem a Karlovem), k. ú. Lysá n. L., od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 bezúplatný převod ke schválení.

Usnesení č. 53
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3584/6 o výměře 3 m2 v k. ú. Lysá n. L., ulice Masarykova, u nemovitosti č. p. 2064, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 54
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 23/7, vým. cca 200 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá n. L., od pana K. M., bytem Ostrá, za kupní cenu ve výši 830 Kč/m2,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 odkup části pozemku k projednání.

Usnesení č. 55
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 1175/1, vým. cca 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., od paní A. M., bytem Lysá n. L., v podílu vlastnictví 7/8, a pana M. B., bytem Lysá n. L., v podílu vlastnictví 1/8, za celkovou cenu 1 Kč s tím, že prodávající zajistí na své náklady geometrický plán na dělení pozemku předmětu prodeje. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Prodávající uhradí náklady spojené s převodem pozemku do vlastnictví města.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 odkup části pozemku ke schválení.

Usnesení č. 56
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 2428/1, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Sojovická, a části obecního pozemku p. č. 2673/91, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 57
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o tom, že ke dni 17.12.2014 bylo v lokalitě Třešňovka zkolaudováno všech 16 rodinných domů s tím, že majitelé jsou totožní s kupujícími jednotlivých pozemků na výstavbu RD v letech 2005 až 2006,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 k rozhodnutí, zda od majitelů, kteří v daném termínu nezkolaudovali, se bude vymáhat smluvní pokuta ve smyslu uzavřené kupní smlouvy.

Usnesení č. 58
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
přehled uzavřených nájemních smluv na zemědělské pozemky ve vlastnictví města,

II. s c h v a l u j e
změnu ceny za pronájem orné půdy se závlahou na částku 3.000 Kč/ha/rok a za pronájem orné půdy bez závlahy na částku 2.000 Kč/ha/rok. Ostatní ceny zůstávají v původní výši, tzn. za pronájem louky částka 670 Kč/ha/rok, za pronájem zahrady (pěstování zeleniny) částka 2 Kč/m2/rok, za pronájem zahrádek pro Český zahrádkářský svaz částka 1 Kč/m2/rok.

III. u k l á d á
odboru SMI zaslat nájemcům dopis s výzvou, aby se připojili k pozemkovým úpravám, jinak jim bude zaslána výpověď z nájemní smlouvy.
Termín: ihned

IV. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 informaci na vědomí.

Usnesení č. 59
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/1, výměra 4 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Náměstí B. Hrozného u nemovitosti č. p. 20, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za předpokladu úhrady dluhu vůči městu za pronájem pozemku v r. 2012.

Usnesení č. 60
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 430/1, nově označené GP č. 704-272/2011 jako pozemek p. č. 430/2 o výměře 4 m2, a p. č. 430/3, výměra 11 m2, oba druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, chatová osada u Vesláku, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 61
Rada města

I. u k l á d á
odboru SMI při vypsání výběrového řízení na projekční práce u akcí: sportovní hala, hasičská zbrojnice, cyklostezka – ul. Dvorecká k sv. Václavu s odbočkou do Byšiček a na Řehačku, chodník + cyklostezka ul. Poděbradova, rekreační zóna Litol, komunikace Sídliště, požadovat specifikace provedených projekčních prací, rozsah prací a stupeň PD tak, jak bylo schváleno v RM,
Termín: 30.06.2015

II. k o n s t a t u j e ,
že na příštím jednání RM budou projednány další akce navržené k projekčnímu zpracování v roce 2015.

Usnesení č. 62
Rada města

I. s c h v a l u j e
vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací na opravu střechy ZŠ B. Hrozného, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu města na rok 2015 v ZM dne 18.02.2015,

II. u k l á d á
odboru SMI ve výběrovém řízení použít hodnotící kritérium ekonomicky nejvýhodnější cenová nabídka a hodnotící kritéria s váhou: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH (váha kritéria – 50 %), 2) Termín dokončení díla (váha kritéria – 30 %), 3) Záruka na dílo (váha kritéria – 20 %).

Usnesení č. 63
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
doporučení komise pro životní prostředí, ze dne 19.01.2015, ve věci nadlimitní hodnoty dusičnanů v pitné vodě s tím, že přijatá opatření budou představena na ZM dne 28.01.2015.

Usnesení č. 64
Rada města

n e s c h v a l u j e
opakovanou prosbu o znovu uzavření splátkového kalendáře s pí H. K. na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 65
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí P. L. měsíční splátky ve výši 1.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 66
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní den 14.01.2015.

II. u k l á d á
komisi sociální a zdravotní zpracovat náplň práce stravovací komise vč. návrhu obsazení,
Termín: do 31.03.2015

III. k o n s t a t u j e ,
že veškeré podněty a připomínky vzešlé z komise byly projednány s příslušnými odbory.

Usnesení č. 67
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 12.01.2015.

Usnesení č. 68
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek na primární prevenci pro ZŠ J. A. Komenského ve výši 15.000 Kč.

Usnesení č. 69
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 07.01.2015,

II. u k l á d á
komisi pro rodinu, školství a kulturu předložit RM návrh budoucí podoby Listů.
Termín: 31.03.2015

Usnesení č. 70
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení pí I. A. z funkce městského kronikáře,

II. j m e n u j e
pí M. K. do funkce městského kronikáře s účinností od 01.01.2015.

Usnesení č. 71
Rada města

s c h v a l u j e
návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, ze dne 29.04.2014, který mění předmět smlouvy takto: Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčiteli bezplatně níže uvedené exponáty pro účely interiérové instalace v objektu radnice, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, a to pouze po dobu probíhající rekonstrukce objektu Muzea Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. Bedřicha Hrozného 265, 289 22 Lysá nad Labem.

Usnesení č. 72
Rada města

I. s c h v a l u j e
navrženou úpravu rozpočtu na rok 2015 – 1. rozpočtové opatření, upravenou ve smyslu diskuze z RM,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.02.2015 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 73
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
závěrečný účet města za rok 2014.

Usnesení č. 74
Rada města

I. u k l á d á
dopravní komisi do konce dubna 2015 předložit návrhy na řešení zjednosměrnění lokality Kačín, zajištění provozu placeného parkování ve městě, řešení problémů s parkováním ve městě, rozšíření zpoplatněných komunikací v době výstav a vytipovat umístění dalšího stacionárního radaru,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 informaci na vědomí.

Usnesení č. 75
Rada města

I. s c h v a l u j e
rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015, s tím, že žádosti došlé po stanoveném termínu (30.11.2014) budou i s finančními částkami zařazeny do II. kola rozdělování,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 návrh ke schválení.

Usnesení č. 76
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2015,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 rozdělení dotací ke schválení.

Usnesení č. 77
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložené dokumenty,

II. s c h v a l u j e
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon"), zahájení opakovaného zadávacího řízení druhem otevřeného řízení dle ustanovení § 27 a dalších §§ zákona na nadlimitní veřejnou zakázku (dále: „VZ") na dodávky s názvem: „Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem", která bude dle ustanovení § 98 zákona rozdělena na dvě části:
„Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem-část VZ 1 - pořízení HW a SW"
a
„Konsolidace IT a nové služby ORP Lysá nad Labem- část VZ 2 - dodávka programů" (dále: „části VZ") následně po předchozím zrušeném zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku dle ustanovení § 84, odst. (1), písm. e) zákona z důvodu podání jedné nabídky v každé části VZ.

III. s c h v a l u j e
1) pro toto zadávací řízení pro obě části VZ základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky - nejnižší nabídkovou cenu uvedenou v Kč bez DPH,
2) uzavření příkazní smlouvy s Ing. J. Bártou za podmínek v ní uvedených, na zabezpečení organizace průběhu tohoto zadávacího řízení pro obě části VZ jako pověřené osoby zadavatele dle ustanovení § 151 zákona, který zároveň i jménem zadavatele posuzuje a vyhodnotí kvalifikaci uchazečů včetně zastupování zadavatele při dožádání údajů kvalifikace na základě odsouhlasení dalšího postupu k dožádání kvalifikace starostou města,

IV. j m e n u j e
1) členy a náhradníky členů komise pro otevírání obálek zadavatelem pro obě části VZ, ve složení:
člen komise náhradník člena komise
1. Mgr. Jiří Havelka Ing. Petr Eliška
2. Petra Loudová Jiří Vírava
3. Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby Mgr. Luboš Rambousek, LK Advisory,
zadavatele, s. r. o., zástupce pověřené osoby
zadavatele,
2) členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatelem pro obě části VZ ve složení:
člen komise náhradník člena komise
Jiří Vírava, referent, oddělení IT, Petra Loudová. referent oddělení IT,
Jan Čech, referent oddělení IT, Jakub Nedoma, konzultant IT,
Vladimír Matějíček, projektový konzultant, Alice Štěpánková, projektový
konzultant,
Ing. Petr Eliška, místostarosta, Mgr. Jiří Havelka, starosta,
Ing. Josef Bárta, zástupce pověřené osoby zadavatele, Mgr. Luboš Rambousek, LK Advisory,
s. r. o., zástupce pověřené osoby
zadavatele,

V. pověřuje
starostu města k úkonům a rozhodování při vyloučení uchazečů a případných podaných námitkách této veřejné zakázky v obou jejích částech a odsouhlasení všech zadávacích podmínek kromě základního hodnotícího kritéria.

Usnesení č. 78
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o návrhu nové Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit upravenou OZV na příští jednání rady města.

Usnesení č. 79
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Ing. Petr Meduny, jednatele Ekologické spalovny, s. r. o., na finanční vypořádání společníků firmy Ekologická spalovna Lysá nad Labem,

II. n e s o u h l a s í
s finančním vypořádáním společníků firmy Ekologická spalovna,

III. u k l á d á
městskému právníkovi, p. JUDr. Drábkovi, aby podal soudní návrh na likvidaci společnosti.

Usnesení č. 80
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 19.01.2015.

Usnesení č. 81
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 zápis z kontrolního výboru, ze dne 15.01.2015, k projednání.

Usnesení č. 82
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
a) cenové nabídky na dodávku kancelářských potřeb pro rok 2015 od firem: 1) SMERO, spol. s. r. o., Ortenova 63, 28401 Kutná Hora 1, IČ 25527886, 2) VKUS-BUSTAN, s. r. o., Svazarmovská 308, 73801 Frýdek – Místek, IČ 26841410, 3) Chráněná dílna TiRO Blansko, s. r. o., Havlíčkova 517/2, 67801 Blansko, IČ 27714357, 4) Bartoň a Partner, s. r. o., Chválkovice 580, 77900 Olomouc, IČ 26810093, 5) POPROKAN PAPÍR, s. r. o., Brožíkova 882, 33011 Třemošná, IČ 25225014, 6) LENTO, s. r. o., Radiměř 317, 56907 Radiměř, IČ 26007533, 7) GATEBO, s. r. o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 02299615,
b) cenové nabídky na dodávku renovovaných tonerů do laserových tiskáren pro rok 2015 od firem: 1) Pody print, s. r. o., K lesu 345/10, 14200 Praha 4, IČ 29155207, 2) 1. Severočeské družstvo zdravotně postižených, Riegrova 909/5, 40502 Děčín 2, IČ 25476092, 3) KAST, spol. s. r. o., kancelářská technika, Pivovarská 4, 25065 Bořanovice, IČ 45307741, 4) AZPO Group, s. r. o., Pražská 612, 40721 Česká Kamenice, IČ 61326038, 5) Ale Ton, Antonín Šopor, Boleslavova 40, 14000 Praha 4, IČ 71546316, 6) Z + M Partner, spol. s. r. o., Valchařská 3261, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 26843935, 7) POPROKAN PAPÍR, s. r. o., Brožíkova 882, 33011 Třemošná, IČ 25225014.

II. s c h v a l u j e
a) dodavatele kancelářských potřeb pro rok 2015 – firmu LENTO, s. r. o., Radiměř 317, 56907 Radiměř, IČ 26007533,
b) dodavatele renovovaných tonerů do laserových tiskáren pro rok 2015 – firmu KAST, spol. s. r. o., kancelářská technika, Pivovarská 4, 25065 Bořanovice, IČ 45307741
Vytvořeno 28.1.2015 11:36:36 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:12 | přečteno 32x | ernest
load