19. Usnesení RM 13.10.2015

U s n e s e n í
z 19. jednání RM 13.10.2015

Usnesení č. 742
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, výměra 69 m2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní M. K., Praha 9, v podílu ¼ pozemku a od pana F. Š., Lysá n. L., v podílu ¾ pozemku, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/3, výměra 245 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 1.600 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, max. však do 12.12.2017, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. spol. s r. o. Agáta, za roční nájemné ve výši 1.600 Kč/ha/rok.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 743
Rada města

s c h v a l u j e
typovou smlouvu na dočasné zábory pozemků jiných vlastníků dotčených výstavbou obchvatu II. etapa.

Usnesení č. 744
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2822, výměra 4.777 m2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od paní A. Č., Čelákovice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2822, výměra cca 998 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 1.500 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. panu P. R., za roční nájemné ve výši 1.500 Kč/ha/rok. Město Lysá nad Labem souhlasí s podmínkou prodeje a to, že v budoucnu bude řešena směna pozemku p. č. PK 2822 o ploše cca 1.120 m2, k. ú. Lysá n. L., za obecní pozemek, který bude navazovat na pozemky, které obhospodařuje p. R. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 výkup pozemku ke schválení,

III. d o p o r u č u j e
ZM uložit radě města, aby potřebné finanční prostředky ve výši 1.247.022 Kč zahrnula do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.

Usnesení č. 745
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí M. W., Praha 10, o povolení užití cest v parku B. Hrozného pro hudební vystoupení – zpěv křesťanských písní,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání cest v parku na Náměstí B. Hrozného pí M. W., Praha 10, dne 20. října 2015, od 15:00 – 19:00 hodin, které bude vydáno odborem správy majetku a investic s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč a bude zajištěn úklid po skončení akce na náklady žadatelky.

Usnesení č. 746
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
materiál na řešení lokality Nová hospoda – Zemská stezka a východní větev ul. Vichrovy, zpracovaný p. zastupitelem, Bc. Martinem Robešem,

II. u k l á d á
1) KMÚ zadat zpracování PD rekonstrukce komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu v ul. U Nové hospody vč. křižovatky Na Zemské stezce a parkoviště u podchodu na litolské straně,
Termín: ihned
2) p. místostarostovi projednat se společností PMS, zda by byli ochotna místo opravy komunikace Na Zemské stezce přispět městu na celkovou rekonstrukci této komunikace od křižovatky s ul. U Nové hospody k ul. Švermova,
Termín: 15.11.2015

III. n e s c h v a l u j e
realizaci navrhovaného dopravního značení,

IV. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 k projednání.

Usnesení č. 747
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2981/1, výměra 1.5997 m2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od paní I. H., Stará Lysá, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2981/1, výměra 389 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 1.200 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, max. však do roku 2019, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. P. P. – Bramko Semice, za roční nájemné ve výši 1.200 Kč/ha/rok. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 výkup pozemku ke schválení,

III. d o p o r u č u j e
ZM uložit RM, aby potřebné finanční prostředky ve výši 420.742 Kč zahrnula do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.

Usnesení č. 748
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odpověď pana Ing. J. F. ve věci prodeje části pozemků p. č. 2867/2, výměra 924 m2, a p. č. st. 1409, výměra 15 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa, ze dne 30.09.2015,

II. u k l á d á
místostarostovi města vstoupit v jednání s Ing. J. F. ve smyslu diskuze RM.
Termín: do 30.11.2015

Usnesení č. 749
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odpověď pana J. L. ve věci prodeje části pozemků p. č. PK 549/1, výměra 772 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa, ze dne 01.10.2015,

II. u k l á d á
místostarostovi města vstoupit v jednání s panem J. L. ve smyslu diskuze RM.
Termín: do 30.11.2015

Usnesení č. 750
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č. p. 544, ul. Raisova, Lysá n. L., v tl. max. 100 mm.

Usnesení č. 751
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 2599/2, výměra 702 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 2599/5, výměra 108 m2, druh pozemku orná půda, oba k. ú. Lysá n. L., od pana V. CH., Lysá n. L., za symbolickou 1 Kč s tím, že město hradí náklady spojené s převodem pozemků do jeho vlastnictví. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 návrh výkupu pozemků ke schválení.

Usnesení č. 752
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování plynovodní přípojky na obecním p. p. č. 3451/5, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. st. 174, ulice Poděbradova, s panem J. D., Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 753
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) prodej části obecního pozemku p. č. 2175/21, výměra cca 11 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu M. K., Lysá n. L., za částku 500 Kč/m2 s tím, že kupující městu současně odprodá část pozemku p. č. 2175/19, výměra cca 7,38 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., za stejnou cenu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku p. č. 2175/21, k. ú. Lysá n. L., zajistí na své náklady kupující.
2) výkup části pozemku p. č. 2175/19, výměra cca 7,38 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od pana M. K., Lysá n. L., za částku 500 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku p. č. 2175/19, k. ú. Lysá n. L., zajistí na své náklady prodávající.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 prodej a výkup pozemků ke schválení.

Usnesení č. 754
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 480 ze dne 16.06.2015,

II. s c h v a l u j e
odkup části pozemku p. č. 2673/68 nově označené geometrickým plánem č. 2921-15/2015 jako pozemek p. č. 2673/98 o výměře 34 m2 (zarovnání pozemku k oplocení regulační stanice plynu) v k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR za kupní cenu 12.270 Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a současně kupující na své náklady pořídí geometrický plán na dělení pozemku,

III. d o p o r u č u j e
1) ZM revokovat usnesení ZM č. II/9, ze dne 24.06.2015,
2) ZM dne 21.10.2015 odkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 755
Rada města

o d k l á d á
uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., nově označené GP č. 2989-189/2015 jako pozemek p. č. 3758/2, výměra 572 m2, pozemek p. č. 3758/3, výměra 115 m2 a pozemek p. č. st. 3435, výměra 1.432 m2, všechny k. ú. Lysá n. L., s MS development, s. r. o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, U Nikolajky 1085/15, PSČ 150 00.

Usnesení č. 756
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu nakládání se stavebním materiálem provedenou odborem ŽP včetně následné korespondence,

II. u k l á d á
odboru ŽP učinit všechna nápravná opatření, aby došlo k nápravě stavu.
Termín: ihned

Usnesení č. 757
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost OAD Kolín, ze dne 02.10.2015, o řešení dopravní situace v ul. Šmeralova a Dvořákova,

II. p ř e d k l á d á
výše uvedenou žádost komisi pro dopravu k projednání.
Termín: 16.11.2015

Usnesení č. 758
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
nabídku p. J. H., Aš, na odprodej jeho pozemků p. č. PK 855, p. č. 854, 855, k. ú. Lysá n. L., p. č. 332/47, 336/10 a 283/10, k. ú. Litol,

II. u k l á d á
p. místostarostovi jednat s p. J. H. o ceně nabízených pozemků.
Termín: do 30.11.2015

Usnesení č. 759
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 6 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 20.108 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 65 Kč/m2, s paní K. N., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 760
Rada města

s c h v a l u j e
žádost paní E. H., nájemnice bytu v Lysé n. L., o výměnu bytu za byt č. 30 v č. p. 47, Jedličkova ul., Lysá n. L.

Usnesení č. 761
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Šporkovy lékárny, s. r. o., o odstranění závad, které vyplynuly z kontroly spalinové cesty v souvislosti s plynovým vytápěním lékárny,

II. u k l á d á
Správě budov, pí Crhové, zajistit nápravu stavu po zřízení přípojky plynu a následné vybudování centrálního plynového vytápění v prostorách lékárny v Masarykově ul., č. p. 176, Lysá nad Labem, na náklady Města Lysá n. L. do výše max. 20 tis. Kč.
Termín: ihned

Usnesení č. 762
Rada města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v č. p. 268, Lysá n. L., pro organizaci Českého svazu chovatelů Lysá nad Labem, se sídlem Sojovická 268, Lysá nad Labem, za roční nájemné ve výši 1 Kč,
2) zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v č. p. 268, Lysá n. L., pro organizaci Šachový kroužek Lamar, Lysá n. L., zastoupené panem Petrem Saecklem, za roční nájemné ve výši 3.000 Kč,
3) zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v č. p. 268, Lysá n. L., pro organizaci Dobročinná obce baráčníků, Lysá n. L., zastoupené panem Václavem Rychtářem, za roční nájemné ve výši 1 Kč,
4) zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v č. p. 268, Lysá nad Labem, pro pana Martina Šmrhu, trvale bytem Kpt. Jaroše 1238, Lysá n. L., za roční nájemné ve výši 7.000 Kč.
5) užívání domu č. p. 268, Sojovická ulice, Lysá n. L., jako sídlo spolku Základní organizace Českého svazu chovatelů Lysá n. L.

Usnesení č. 763
Rada města

s c h v a l u j e
Apoštolské církvi, Alešova 938, Lysá n. L., bezplatné umístění prosklené nástěnky (0,7 m x 1 m) na venkovní fasádu nádražní budovy, vedle vchodových dveří směrem k obytným domům. Podmínkou je, že obsah vyvěšovaných materiálů na nástěnce bude mít nekomerční charakter a bude informovat pouze o činnosti Apoštolské církve. Město Lysá n. L. si vyhrazuje právo na odstranění nástěnky žadatelem, po vyzvání odborem správy majetku a investic, bez udání důvodů, do deseti dnů od odeslání písemné výzvy k odstranění nástěnky. Pokud po tomto termínu nebude nástěnka odstraněna, bude odstraněna odborem správy majetku a investic a náklady za odstranění budou vyúčtovány Apoštolské církvi, Alešova 938, Lysá n. L. Údržbu a opravy nástěnky si bude provádět na vlastní náklady žadatel.

Usnesení č. 764
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6019114/VB/001 na obecní pozemek p. č. 866/16, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechod přes komunikaci bude řešen protlakem pod vozovkou tak, aby stavba nezasáhla do silnice a chodníku.

II. p ř e d k l á d á
ZM 21.10.2015 uzavření smlouvy k projednání.

Usnesení č. 765
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., na pozemky p. č. 610/89, 621/56, 610/9, k. ú. Lysá n. L., a uděluje souhlas s uložením optického kabelu do výše uvedených obecních pozemků. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 uzavření smlouvy k projednání.

Usnesení č. 766
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., na pozemek p. č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L., a uděluje souhlas s uložením optického kabelu do výše uvedeného obecního pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechod přes komunikaci bude řešen protlakem pod vozovkou a realizace bude prováděna v době letních prázdnin.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 uzavření smlouvy k projednání.

Usnesení č. 767
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o návrhu výzvy akce řešení odvodnění ul. Resslova, Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na vypracování studie: Resslova - studie srážko-odtokových poměrů vč. návrhu řešení odvodnění ul. Resslova – s firmou AQUION, s. r. o., Osadní 3248/12a, Praha 7, za nabídkovou cenu díla 242.000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 768
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o průběhu zadávacího řízení zakázky „Odvlhčení budovy rekonstrukce chodníku objektu č. p. 253, ul. Na Františku, Lysá n. L.“,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na akci „ Odvlhčení budovy a rekonstrukce chodníku objektu č. p. 253, ul. Na Františku, Lysá n. L.“, s firmou ALLKON, s. r. o., Okružní 350, Meziboří, za nabídkovou cenu díla 192.856 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 769
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o cenových nabídkách na akci – Rekonstrukce oplocení prameniště Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele akce „Rekonstrukce oplocení prameniště Lysá n. L.“ s firmou Stavokomplet, spol. s r. o., Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs n. Labem.

Usnesení č. 770
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z-S14-12-8120051512 s firmou ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za předpokladu, že se schválí příslušná částka v rozpočtu města na rok 2016.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 uzavření smlouvy k projednání.

Usnesení č. 771
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku smlouvy č. 1 ke smlouvě č. 2014-0166/SMI Výměna filtračních jednotek úpravny vody na doplňující akci Odstranění dusičnanů z pitné vody se zhotovitelem firmou Stavokomplet, spol. s r. o., Zápy, Kralovická 251, 250 01 Brandýs nad Labem.

Usnesení č. 772
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava hřbitovní zdi města Lysá n. L. s firmou Sdružení živnostníků Horvát-Klempár, ČSA 112, Lysá n. L., za nabídkovou cenu díla 467.358 Kč vč. DPH,
2) úpravu rozpočtu v rámci oddílu Rozpočtové výdaje – Bydlení a komunální služby takto:
Položka rozpočet úprava rozp. rozdíl
3632 - 5171 - 4949 Oprava hřbitovní zdi 300 470 + 170
3639 - 5169 - 2993 Údržba podchodu 229 179 - 50
3612 - 5169 - 4946 Průkazy energ. náročnosti 100 80 - 20
3639 - 5171 - 2500 Opr. měst. mobiliáře 400 350  - 50
3639 - 5169 - 3105 Drobné projekty 250 200 - 50

Usnesení č. 773
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na vypsání výběrového řízení pro zajištění provozu a výběru parkovného v době konání výstav pro r. 2016,

II. s c h v a l u j e
a) zadání právního rozboru předmětné zakázky právní kanceláři,
b) vypsání VZ pro r. 2016 na zajištění provozu a výběru parkovného na vymezených místních komunikacích a určených úsecích v placených oblastech města, v době konání výstav.

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 informaci k projednání.

Usnesení č. 774
Rada města

I. s c h v a l u j e
návrhy statutů programů poskytovaných dotací z rozpočtu Města Lysá n. L.,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21.10.2015 statuty ke schválení.

Usnesení č. 775
Rada města

p ř e d k l á d á
návrh dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá n. L., a Výstavištěm Lysá nad Labem, spol. s r. o., k projednání komisi pro cestovní ruch, soc. a zdravotní, pro podporu podnikání a zaměstnanosti.
Termín: 15.11.2015

Usnesení č. 776
Rada města

s c h v a l u j e
a) pořízení mobilní aplikace InCity, která nabízí občanům města i jeho návštěvníkům komplexní přehled informací a služeb, za předpokladu schválení finančních prostředků v rozpočtu r. 2016.
b) zařazení souvisejících nákladů do rozpočtu města na r. 2016.

Usnesení č. 777
Rada města

s c h v a l u j e
formální změny Statutu Charitativního fondu nyní Statut Charitativního programu, jeho žádostí a vyúčtování.

Usnesení č. 778
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na kapitole kultura v tis. Kč takto:
Rozpočet Úprava Rozdíl
Příjmy:
Dotace na památky 1.090 1.073 - 17

Rozpočet – vl. zdroje + dotace -- Úprava vl. zdroje + dotace -- rozpočet rozdíl
Výdaje:
Zámecké terasy další etapa:
Celkem 2.348 1.982 + 366 2.012 + 336 + 30

Ohradní zeď:
Celkem 1.387 854 + 533 868 + 519 + 14
Ostatní transfery Jednota
Celkem navrženo 72 14 + 58
Celkem dle skutečnosti 99 14 + 85 + 27
Vysoká Mez 6.100 6.012 - 88

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 úpravu ke schválení.

Usnesení č. 779
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 26.09.2015,

II. k o n s t a t u j e ,
že některá vyhrazená parkovací místa pro vozidla držitelů ZTP nebo ZTP/P byla již zřízena (např. u pošty), některá se budou zřizovat a návrhy na ostatní místa se předloží k projednání dopravní komisi,

III. u k l á d á
odboru SMI připojit zápis z komise ke zpracovávané zprávě o využití objektů města.
Termín: do 30.11.2015

Usnesení č. 780
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na kapitole školství – investice spočívající v navýšení položky Rekonstrukce suterénu pavilonu D o 1.300 tis. Kč a ve snížení položky Komunikace Na Vysoké mezi o 1.300 tis. Kč,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21.10.2015 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 781
Rada města

I. k o n s t a t u j e,
že uchazeč Orego finance, s. r. o., nesplnil technické kvalifikační předpoklady a jeho listinná nabídka nemůže být hodnocena, z tohoto důvodu byl uchazeč vyloučen z výběrového řízení na pojišťovacího zprostředkovatele,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s uchazečem, který řádně doložil všechny požadované dokumenty, tj. společnost SATUM CZECH, s. r. o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava, IČ: 25373951.

Usnesení č. 782
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města roku 2015 – 6. rozpočtové opatření,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21.10.2015 úpravu rozpočtu ke schválení.

Usnesení č. 783
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 05.10.2015,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 zápis k projednání.

Usnesení č. 784
Rada města

n e s c h v a l u j e
provedení štábního cvičení na rozsáhlý výpadek elektrické energie - BLACKOUT.

Usnesení č. 785
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) návrh na obměnu 3 vozidel MěÚ Lysá nad Labem,
2) prodej vozu Škoda Roomster p. Michalu Stolínovi, Lysá n. L., Mladá 1578, IČ: 71105433, za částku 44 tis. Kč,

II. u k l á d á
tajemníkovi po schválení rozpočtového opatření v ZM dne 21.10.2015
1) zajistit odborný odhad zůstatkové ceny 2 vozů Škoda Fabia Classic 1,2 HTP a realizovat odprodej vozidel obálkovou metodou,
2) připravit porovnání operativního leasingu a pořízení za hotové.
Termín: ihned po ZM

Usnesení č. 786
Rada města

p o v ě ř u j e
p. tajemníka projednat s ÚP ČR přesun jejich detašovaného pracoviště do jiné budovy v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 787
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
úpravu Organizačního řádu Městského úřadu Lysá nad Labem s účinností od 01.11.2015.

Usnesení č. 788
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
vyplacení odměn za rok 2015 vedoucím úředníkům, ředitelce MěK, úředníkům a zaměstnancům v kategorii D v celkové výši 1.983.000 Kč, a řediteli MěP a strážníkům MěP v celkové výši 324.000 Kč.

Usnesení č. 789
Rada města

I. s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
SÚ předložit návrh na změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem ZM 21.10.2015 k projednání.

Usnesení č. 790
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručenou cenovou nabídku Projekce dopravní Filip, s. r. o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 28714792, na zhotovitele PD K Borku a Lomená – Sídliště,

II. o d k l á d á
rozhodnutí o uzavření smlouvy s firmou Projekce dopravní Filip, s. r. o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 28714792, za celkovou cenu 400.000 Kč bez DPH.
Termín: 27.10.2015

Usnesení č. 791

Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 na vícepráce ve výši 63.622,- bez DPH na akci: „Zateplení objektu kina“,
2) vystavení objednávky na úpravu vstupu za celkovou cenu max. 389.737,33 Kč bez DPH.

Usnesení č. 792
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na výkon státního archeologického dozoru při revitalizaci budovy a zahrady muzea B. Hrozného s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech, p. o., Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10.

Usnesení č. 793
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 na vícepráce na akci „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“ ve výši 62.139,10 Kč vč. DPH, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Usnesení č. 794
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce střechy ZŠ B. Hrozného v Lysé nad Labem“, který upravuje čl. 2 Termín realizace díla-stavby takto: Zhotovitel ukončí stavební práce nejpozději do 20.11.2015. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení č. 795
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro podporu podnikání a zaměstnanosti ze dne 29.09.2015,

II. u k l á d á
odboru SMI připojit zápis z komise ke zpracovávané zprávě o využití objektů města.
Termín: do 30.11.2015

Usnesení č. 796
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu v kap. Všeobecná veřejná správa, odd. par. 6171 Činnost místní správy, spočívající ve snížení pol. 5011 Platy zaměstnanců o 200 tis. Kč a v navýšení pol. 5021 Ostatní osobní výdaje dohody o prac. činnosti o 200 tis. Kč.

Usnesení č. 797
Rada města

I. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 zápis z jednání KV dne 29.09.2015 k projednání,

II. u k l á d á
odboru SMI připojit zápis z komise ke zpracovávané zprávě o využití objektů města.
Termín: do 30.11.2015

Usnesení č. 798

Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 zápis z jednání Výboru pro obchvat k projednání.

Usnesení č. 799
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 21.10.2015 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Prodej části obecního pozemku p. č. 2426/3, k. ú. Lysá n. L., ul. U Cihelny.
2. Prodej částí obecních pozemků p. č. 15/29, 15/25, 15/15 a 15/13, všechny k. ú. Litol (Mršník) MS Černava.
3. Prodej obecního pozemku p. č. st. 2441, k. ú. Lysá n. L., vč. stavby trafostanice, spol. ČEZ Distribuce, a. s.
4. Výkup ½ pozemku p. č. 2147/17, k. ú. Lysá n. L., ul. Máchova.
5. Výkup části pozemku p. č. PK 2823/4, k. ú. Lysá n. L. , za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.
6. Výkup části pozemku p. č. PK 3003/1, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.
7. Výkup části pozemku p. č. PK 3430/2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.
8. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/5, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.
9. Úprav rozpočtu města na rok 2015.
10. Oznámení p. Z. Drapáka o ukončení činnosti v OV Řehačka.
11. Zakoupení informačního systému pro řízení procesů městských policií Manager.
12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018628/VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L.
13. Informace o výběru dodavatele el. energie a plynu pro Město Lysá n. L.
14. Výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.
15. Výkup části pozemku p. č. PK 2822, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.
16. Řešení lokality – Nová hospoda – Zemská stezka a východní větev ul. Vichrovy.
17. Výkup části pozemku p. č. PK 2981/1, k.ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu Lysá n. L., II. etapa.
18. Výkup pozemků pod budoucí komunikací v lokalitě Hrabanov.
19. Prodej části obecního pozemku p. č. 2175/21, k. ú. Lysá n. L., a výkup části pozemku p. č.
2175/19, k. ú. Lysá n. L., oba pozemky ul. K Bažantnici.
20. Odkup části pozemku p. č. 2673/68, k. ú. Lysá n. L., od MO ČR.
21. Uzavření smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek p. č. 866/16, k. ú. Lysá n. L., ul. Havlínova.
22. Souhlas s uložením optického kabelu do obec. pozemků p. č. 610/89, 621/56, 610/9, k. ú. Lysá n. L., a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.
23. Souhlas s uložením optického kabelu do obec. pozemku p. č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L., a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti.
24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky sloupu VN v lokalitě Mršník.
25. Vypsání VZ na zajištění provozu a výběru parkovného v době konání výstav pro r. 2016.
26. Statuty programů poskytovaných dotací z rozpočtu Města Lysá n. L.
27. Změna č. 1 územního plánu Lysá nad Labem.
28. Zápis z jednání FV dne 05.10.2015.
29. Zápis z jednání KV dne 29.09.2015.
30. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 07.10.201

Vytvořeno 14.10.2015 8:14:44 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:26 | přečteno 23x | ernest
load