18. Usnesení RM 29.09.2015

U s n e s e n í
z 18. jednání RM 29.09.2015
Usnesení č. 712
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o výběru dodavatele el. energie spol. Amper Market a plynu spol. ČEZ Prodej, s. r. o., pro období roku 2016 a 2017.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 informaci na vědomí.

Usnesení č. 713
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy dne 02.09.2015.

Usnesení č. 714
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
závěry z jednání o řešení průtahů silnic II. a III. třídy a cyklodopravy s využitím spolufinancování z příspěvkových programů Státního fnodu dopravní infrastruktury.

Usnesení č. 715
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na obecním p. p. č. 3558/4, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 1133, ul. Kpt. Jaroše, s panem B. V., trvale bytem Lysá n. L., za částku 3.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 716
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3430/2 o výměře 118 m2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. J., Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3430/2 o výměře 583 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 717
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 o výměře 1 165 m2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana V. P., Lysá nad Labem, a paní M. K., Lysá nad Labem, od každého ideální ½, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/5 o výměře 3.618 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 718
Rada města

o d k l á d á
projednání žádosti o prodej části obecního pozemku p. č. 3463/1 o výměře cca 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, do doby vybudování komunikace v ulici Za Zámkem.

Usnesení č. 719
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost obyvatel ulice Za Pávem o zařazení vybudování kanalizace v ulici Za Pávem do plánu rozvoje obce a o zajištění rozpočtových prostředků na tuto akci a zároveň žádost o projednání řešení zpevnění komunikace v ulici Za Pávem,

II. u k l á d á
odboru SMI zadat zpracování projektové dokumentace na vodovod v ul. Za Pávem a ve slepé ul. Čs. armády podél č. p. 579 a 1091,
Termín: ihned

III. d o p o r u č u j e
ZM projednat zařazení výstavby tlakové kanalizace v ulici Za Pávem do plánů roku 2016 v souvislosti s projednáváním rozpočtu na rok 2016.

Usnesení č. 720
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č. p. 327, ul. Sojovická, Lysá n. L., v tl. 100 mm.

Usnesení č. 721
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 15.09.2015.

Usnesení č. 722
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem světelného reklamního poutače v ulici Masarykova před areálem Výstaviště Střední škole oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475, za částku 500 Kč/rok za předpokladu, že na čelní straně k výstavišti zajistí pro město ve dvojím vyhotovení návrhy prezentace a pozvánky do města.

Usnesení č. 723
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o umístění pagingové buňky pro svolávání výjezdových skupin na výjezdové základně ZZS SČK na adrese č. p. 214, Masarykova ul., Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
realizaci na náklady žadatele.

Usnesení č. 724
Rada města

s c h v a l u j e
zvýšení nájemného v bytě 2 + 1 na adrese č. p. 1518, Pivovarská ul., Lysá n. L., ze současných 21 Kč/m2 na 51 Kč/m2 dle usnesení RM č. 158 dne 06.03.2012.

Usnesení č. 725
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 6 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 20.108 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 65 Kč/m2, s paní K. N., bytem Milovice – Mladá,

II. u k l á d á
odboru SMI, aby zprávu doplnil o informaci, zda pí N. vyrovnala všechny závazky vůči městu.
Termín: 13.10.2015

Usnesení č. 726
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 3 v č. p. 613, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 21.539 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 86 Kč/m2 s panem Š. P., Mělník.

Usnesení č. 727
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 32 v č. p. 620, Lesní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 20.520 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 86 Kč/m2, s panem I. M., Milovice.

Usnesení č. 728
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 paní Kurzové Monice, Restaurace „Sídliště“ Lysá n. L. k prodloužení konání retro diskotéky od 10.10.2015 – 21:00 hodin do 11.10.2015 – 02:00 hodin a od 23.10.2015 – 21:00 hodin do 24.10.2015 – 02:00 hodin.

Usnesení č. 729
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 10.09.2015,

II. p o v ě ř u je
p. místostarostu a odbor ŠSVZaK jednáním o úpravách smlouvy s panem Fuchsem ve smyslu diskuze kulturní komise, úpravu smlouvy předložit RM do 30.11.2015,

III. u k l á d á
odboru ŠSVZaK, aby ve spolupráci s komisí pro rodinu, školství a kulturu a ostatními kulturními subjekty vytvořil a předložil koncepci kultury ve městě.
Termín: do 30.06.2016

Usnesení č. 730
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o poskytnutí příspěvku TJ Litol ve výši 46.000 Kč na pronájem hřišť v Lysé nad Labem a Bříství z důvodu rekonstrukce hřiště,

II. u k l á d á
panu starostovi předložit na příští jednání RM návrh financování.

Usnesení č. 731
Rada města

s c h v a l u j e
1) realizaci projektu (výstavy) „Putování po stavbách vlašských architektů Carla a Anselma Luraga v Čechách 2015“, za předpokladu, že v rozpočtu města na rok 2016 budou na kulturní akce vyčleněné finanční prostředky,
2) užívání loga města Lysá nad Labem k propagaci projektu „Putování po stavbách vlašských architektů Carla a Anselma Luraga v Čechách 2015“.

Usnesení č. 732
Rada města

I. z ř i z u j e
Stravovací komisi Rady města Lysá nad Labem,

II. j m e n u j e
členy komise: Mgr. Jolana Rudolfová, Tereza Čáslavská, Mgr. Lukáš Buk, Mgr. Iva Pospíchalová, Mgr. Petra Kubalová, Veronika Mazáčková, Vendula Buková, Mgr. Štěpánka Vošická, Jaroslava Černá, Carolina Chudobová, Jana Stankieviczová, Magdaléna Hladíková, Jana Králová, Jana Blažková, Ing. Miloš Dvořák.

Usnesení č. 733
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení pana Ing. Jana Smrčiny z funkce člena sociální a zdravotní komise,

II. v y z ý v á
volební stranu Cesta Města k návrhu nového člena sociální a zdravotní komise.

Usnesení č. 734
Rada města

I. s c h v a l u j e
navýšení personálního obsazení OŠSVZaK o 2 pracovní úvazky na výkon sociálně-právní ochrany dětí na počet 7 pracovních úvazků od 01.11.2015,

II. u k l á d á
tajemníkovi upravit Organizační řád MěÚ Lysá nad Labem a vypsat výběrové řízení na obsazení dvou pozic na odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 735
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o provedení štábního cvičení na rozsáhlý výpadek elektrické energie - BLACKOUT,

II. u k l á d á
panu starostovi přizvat zástupce spol. T-SOFT do příští rady města.

Usnesení č. 736
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2015-0023/SMI, ze dne 13.02.2015, na akci „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“, a to na snížení ceny o 120.918,94 Kč včetně DPH, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení č. 737
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření předložené smlouvy č. 15250193 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Snížení energetické náročnosti Masarykovy školy, Lysá nad Labem“.

Usnesení č. 738
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě kupní a zřízení věcného břemene s p. Brynychem, zastoupeným pí Marcaníkovou, na pozemky v lokalitě „Drážky“. Dodatek upravuje čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy takto: slovo „Kupující“ nahrazuje slovem „Prodávající“, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení č. 739
Rada města

o d k l á d á
schválení návrhu na změnu č. 1 územního plánu Lysá nad Labem do příštího jednání RM.

Usnesení č. 740
Rada města

I. d o p o r u č u j e
ZM dne 21.10.2015 vzít na vědomí oznámení p. Drapáka Zdeňka o ukončení činnosti v Osadním výboru Řehačka a vyzvat Osadní výbor Řehačka k doplnění členů a k návrhu na jmenování předsedy.

II. p o v ě ř u j e
p. starostu k zaslání poděkování za odvedenou práci.

Usnesení č. 741
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 21.10.2015 schválit úpravu rozpočtu spočívající ve snížení pol. 6119, odd. par. 2212, Příprava projektů o 753 tis. Kč, zvýšení pol. 5169, org. 1035, odd. par. 6171 o 450 tis. Kč, a vzniku nové položky 6119, org. 1035, odd. par. 6171 303 tis. Kč.
Vytvořeno 30.9.2015 7:37:10 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:26 | přečteno 18x | ernest
load