17. Usnesení RM 15.09.2015

U s n e s e n í
ze 17. jednání RM 15.09.2015

Usnesení č. 662
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci: „Výstavba komunikace v lokalitě U Vodárny II“ v tomto pořadí 1) SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., U Arborky 696, 190 15 Praha 9 – Satalice, 2) Stavokomplet, spol. s r. o., Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem, 3) HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2.

II. j m e n u j e
hodnotící komisi ve složení pí Šulcová M., dipl. techn., p. Ing. Kopecký V., Ing. Daňková S.

Usnesení č. 663
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 500/1, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 1554, s paní Z. M., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 664
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 2426/3, k. ú. Lysá n. L, vým. cca 10 m2, druh pozemku ostatní plocha ostatní komunikace, ul. U Cihelny, paní R. L., trvale bytem Lysá n. L., za částku 500 Kč/m2, s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 665
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p. č. st. 2441, vým. 42 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., ul. Sokolská, včetně stavby trafostanice na výše uvedeném pozemku a technologie TS NB 0768, ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za celkovou cenu dle znaleckých posudků 366.253 Kč, s tím, že náklady spojené s podáním návrhu na vklad hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 prodej pozemku včetně budovy TS a technologie ke schválení.

Usnesení č. 666
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup 1/2 pozemku p. č. 2147/17, výměra 406 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Máchova, od pana M. K., trvale bytem Praha 4, Záběhlice, za částku 100 Kč/m2 s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 667
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá n. L., o zvláštní užívání místní komunikace a parku na Nám. B. Hrozného pro konání 4. Řemeslného jarmarku,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a záboru cest v parku na Nám. B. Hrozného Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá n. L., dne 17.10.2015 od 08:00 – 18:00 hod., za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic, s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 668
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o odkup pozemků za účelem rozvoje myslivosti v Lysé nad Labem od Mysliveckého sdružení Lysá nad Labem – Černava ze dne 08.07.2015,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21.10.2015 schválit zveřejnění prodeje částí oplocených pozemků p. č. 15/29, 15/25, 15/15 a 15/3, všechny čtyři v k. ú. Litol (Mršník), částečně zarovnaných, s tím, že do ZM bude předloženo vyjádření MS Černava, zda s takto navrženým odkoupením souhlasí,

III. k o n s t a t u j e ,
že je ochotna jednat o pronájmu pozemku p. č. PK 1478/1 přímo Mysliveckému sdružení Černava, jestliže o to bude mít zájem.

Usnesení č. 669
Rada města

s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy č. SMI/09/317/N/Šm, ze dne 20.05.2009, s panem K. D., bytem Praha 1, dohodou ke dni 31.12.2015.

Usnesení č. 670
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2175/21, výměra cca 11 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. 2175/19, k. ú. Lysá n. L., za min. částku 500 Kč/m2, s tím, že kupující městu současně odprodá část pozemku p. č. 2175/19, výměra cca 7,38 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., za stejnou jednotkou cenu za m2.

Usnesení č. 671
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2823/4, výměra 2.335 m2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. H, 289 22 Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2823/4 o výměře 620 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 672
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3003/1, výměra 435 m2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana V. L., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3003/1 o výměře 124 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 673
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Praze, ve věci odkupu části pozemku p. č. PK 2532, výměra 249 m2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, ze dne 10.08.2015,

II. u k l á d á
místostarostovi města vstoupit v jednání s Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Praze, za jakých podmínek je možné získat jejich souhlas s výstavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa na jejich pozemku p. č. PK 2532, k. ú. Lysá n. L.
Termín: do 31.10.2015

Usnesení č. 674
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
stížnost na stav komunikace v části ul. Školní náměstí a požadavek manželů S. na úhradu vynaložených nákladů při opravě kanalizační přípojky pro jejich dům a požadavek na opravu vozovky vč. podkladu a asfaltového koberce po celé její délce,

II. n e s c h v a l u j e
1) úhradu vynaložených nákladů při opravě kanalizační přípojky manželům S.,
2) zařazení rekonstrukce části komunikace ul. Školní náměstí do plánu investic na r. 2016.

Usnesení č. 675
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření paní Ing. J. V., CSc., ve věci prodeje části pozemků p. č. PK 3275, výměra 1.134 m2 a p. č. PK 2831, výměra 615 m2, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa, ze dne 24.08.2015,

II. u k l á d á
místostarostovi města vstoupit v jednání s Ing. J. V., CSc., ve smyslu diskuze RM.
Termín: do 31.10.2015

Usnesení č. 676
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na VZ - vypracování PD na čerpací stanici odpadních vod Lysá n. L. – Litol od firmy Vodplan, s. r. o., Plzeň, Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., Chrudim, ŠINDLAR, s. r. o., Hradec Králové, SWECO Hydroprojekt, a. s., Praha 4, LK PROJEKT, s. r. o., Čelákovice,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na vypracování PD na čerpací stanici odpadních vod Lysá n. L. - Litol s firmou LK PROJEKT, s. r. o., ul. 28. října 933/11, Čelákovice, za nabídkovou cenu 140.060 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 677
Rada města

s c h v a l u j e
žádost paní Jany Schallmanové, nájemnice bytu 1 + 1, č. 26 v č. p. 550, Sportovní ul., Milovice – Mladá, o výměnu bytu za volný byt 2 + 1, č. 18 v č. p. 620, Lesní ul., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 678
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 12 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 18.770 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 61 Kč/m2, s paní M. B., bytem Milovice – Mladá, (náhradnice pí N. s nabídkou 59 Kč/m2).

Usnesení č. 679
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 15 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 20.418 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní K. K., bytem Česká Lípa.

Usnesení č. 680
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 20.717 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s panem J. Ž., bytem Benátky nad Jizerou.

Usnesení č. 681
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 4 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 19.994 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní V. Š., bytem Milovice – Mladá.

Usnesení č. 682
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 3 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 21.893 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 77 Kč/m2, s paní A. K., bytem Milovice – Mladá.

Usnesení č. 683
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 37 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 21.009 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 65 Kč/m2, s paní Z. Š., bytem Milovice - Mladá (náhradník p. Š. P. s nabídkou 59 Kč/m²).

Usnesení č. 684
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 3 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 20.628 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 63 Kč/m2, s panem F. H., bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 685
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 7 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 21.320 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 70 Kč/m2, s paní J. B., bytem Milovice – Mladá, (náhradník p. L. s nabídkou 59 Kč/m2).

Usnesení č. 686
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Komerční banky o prodloužení nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání Husovo náměstí 24, Lysá n. L., do 31.08.2021,

II. p o v ě ř u j e
p. místostarostu k dalšímu jednání v této záležitosti.

Usnesení č. 687
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost V. P. o povolení stavebních úprav v jeho bytě v Lysé nad Labem,

II. s c h v a l u j e
realizaci stavebních úprav na náklady žadatele.

Usnesení č. 688
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 47/15 a 328, k. ú. Litol, se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, za cenu 3.500 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 689
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018628/VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 21.10.2015 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 690
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016886/VB003 na obec. pozemek p. č. 3556/2, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 3.328 Kč vč. DPH za těchto podmínek:
a) investor uhradí kolek pro vklad do KN,
b) vzhledem k tomu, že navržená trasa koliduje s plánovanou komunikací s vysokým stupněm zatížení ve stávajícím a nově připravovaném územním plánu, ČEZ Distribuce, a. s., se smluvně zaváže, že v případě nutnosti přeložení předmětného vedení toto na výzvu Města Lysá n. L. neodkladně a na vlastní náklady provede.

Usnesení č. 691
Rada města

s o u h l a s í
s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami určil za osobu užívající byt Z, P., který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna „VK“ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 692
Rada města

u k l á d á
p. starostovi vyžádat si od MPSV vyjádření k zajištění finančních prostředků na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí v roce 2016.
Termín: ihned

Usnesení č. 693
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne 01.09.2015.

Usnesení č. 694
Rada města

s c h v a l u j e
navýšení kapacity ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem, okres Nymburk, od 01.09.2016 z 550 na 670 žáků.

Usnesení č. 695
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky od firem REVO hřiště, s. r. o., Kulturní 1784, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27859312, TEWIKO systems, s. r. o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec, IČ: 25472887, ALESTRA, s. r. o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 29196485, PROFIBA, s. r. o., 594 55 Kaly 54, IČ: 29362083, Dřevoartikl, spol. s r. o., Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo, IČ: 26306921, FLORA SERVIS, s. r. o., Faměrovo nám. 29, Brno, IČ: 28341627,

II. v y l u č u j e
firmy REVO hřiště, s. r. o., Kulturní 1784, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 27859312, TEWIKO systems, s. r. o., Dr. Milady Horákové 185/66, 460 06 Liberec, IČ: 25472887, PROFIBA, s. r. o., 594 55 Kaly 54, IČ: 29362083, Dřevoartikl, spol. s r. o., Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo, IČ: 26306921, pro nesplnění podmínky uvedené ve výzvě,

III. s c h v a l u j e
dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště ve Dvorcích od firmy FLORA SERVIS, s. r. o., Faměrovo nám. 29, Brno, IČ: 28341627, za částku 126.198 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 696
Rada města

s c h v a l u j e
umístění sídla Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského v ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem na adrese Komenského 1534/16, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 697
Rada města

s c h v a l u j e
umístění do volných bytů v Domě s pečovatelskou službou v Lysé nad Labem takto:
č. B – 4 pana L. K., trv. Lysá n. L. – Litol,
č. B – 7 paní V. T., trv. bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 698
Rada města

s c h v a l u j e
paní M. G. do bytu pro seniory v domech Rozmarýn a Šalvěj v objektu Zahrada v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 699
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Revitalizace klášterních teras V. etapa“, který mění položkový rozpočet takto: uznatelné náklady na částku ve výši 673.987,89 Kč, neuznatelné náklady na částku ve výši 1.266.503,80 Kč. Výše celkových nákladů zůstane beze změny. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení č. 700
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Oprava ohradní zámecké zdi ul. Komenského“ který mění položkový rozpočet takto: uznatelné náklady na částku ve výši 912.445,07 Kč bez DPH, neuznatelné náklady budou ve výši 105.933,96 Kč bez DPH. Výše celkových nákladů zůstane beze změny. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení č. 701
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce střechy ZŠ B. Hrozného v Lysé nad Labem“, který doplňuje čl. 1 - Předmět díla o: Předmětem díla je rekonstrukce střechy Základní školy Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem na pozemcích č. p. 12 a č. p. 468 (st. p. č. 17/1 a 17/2). Termín realizace díla - stavby se doplní o: Zhotovitel rekonstrukci zahájil 28.08.2015 a ukončí stavební práce do 15.10.2015. Položkový rozpočet bude upraven tak, že nebude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady, ale součástí smlouvy bude 1 položkový rozpočet. Celkové náklady i jednotlivé položky zůstanou beze změny.

Usnesení č. 702
Rada města
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2015-0023/SMI, ze dne 13.02.2015, na akci „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“, a to na snížení ceny o 295.930,44 Kč včetně DPH, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení č. 703
Rada města

I. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 81, odst. 1, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky, kterou podala firma SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., U Arborky 696, 490 15 Praha 98, za částku 844.875,01 Kč vč. DPH, termínem provádění prací 30 dnů a zárukou na dílo 72 měsíců.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu Mgr. Jiřího Havelku uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

Usnesení č. 704
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
činnost pracoviště ochrany obyvatel a krizového řízení,

II. u k l á d á
1) p. tajemníkovi prověřit možnost převedení agendy ochrany před povodněmi a možnost zajistit činnosti krizového řízení externě.
Termín: 31.10.2015
2) p. Blechovi kontaktovat školy a zjistit, zda by neměli zájem o přednášku na téma krizový pracovník.
Termín: 31.10.2015

Usnesení č. 705
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní Crhové a pana Crhy ze Správy budov ze dne 31.08.2015,

II. u k l á d á
odboru SMI ve spolupráci se Správou budov připravit plán oprav bytového fondu v Lysé nad Labem a Milovicích na roky 2016 – 2020 s přihlédnutím k finančním prostředkům ve smyslu schválených Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.
Termín: do 31.10.2015

Usnesení č. 706
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně příloh,

II. u k l á d á
1) p. tajemníkovi a pí Šulcové M. dopracovat metodický návod postupu ve smyslu diskuze v návaznosti na nový ekonomický a účetní systém, upravit podpisové vzory a předložit nové typové smlouvy.
Termín: 29.09.2015
2) pí Magdě Šulcové projednat zapracování připomínek do metodického návodu s panem Ing. Josefem Bártou a následně upravený metodický návod znovu předložit k projednání RM.
Termín: 29.09.2015

Usnesení č. 707
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 07.09.2015.

Usnesení č. 708
Rada města

u p l a t ň u j e
v samostatné působnosti připomínky k územnímu plánu sousední obce Milovice ve smyslu požadovat podmínění rozvoje města Milovice výstavbou východního obchvatu města Lysé nad Labem a napojení cyklotrasy zakreslené v platném územním plánu Lysé n. L. na plánovanou cyklotrasu v územním plánu Milovice v lokalitě Šibák.

Usnesení č. 709
Rada města

s c h v a l u j e
podání výpovědi stávající firmě zajišťující servis a digitalizaci MKDS.

Usnesení č. 710
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o možnosti zakoupení informačního systému pro řízení procesů městských policií Manager,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 21.10.2015 k projednání zakoupení výše uvedeného systému.

Usnesení č. 711
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o technické podpoře s firmou VITA software, s. r. o., za navrženou čtvrtletní částku 19.477 Kč.
Vytvořeno 16.9.2015 7:06:41 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:26 | přečteno 11x | ernest
load