16. Usnesení RM 01.09.2015

U s n e s e n í
z 16. jednání RM 01.09.2015

Usnesení č. 625
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
právní rozbor smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o., dle požadavků RM a kontrolního výboru, vypracovaný advokátem Mgr. Štěpánem Řiháčkem, Pionýrská 15, 602 00 Brno, IČ: 01827758,

II. p ř e d k l á d á
právní rozbor smlouvy k projednání finančnímu výboru, kontrolnímu výboru, výboru pro dostavbu obchvatu a stavební komisi.
Termín: do 30.09.2015

Usnesení č. 626
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí J. J., trvale bytem Lysá nad Labem, o zjednosměrnění komunikace na Sídlišti,

II. p ř e d k l á d á
žádost k projednání dopravní komisi s tím, aby žádost posoudila společně s návrhem na zjednosměrnění panelové komunikace na Sídlišti, souběžné s ul. Čs. armády, v souvislosti s její rekonstrukcí.

Usnesení č. 627
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o cenových nabídkách na akci – výměna měřičů tepla bytových domů č. p. 550, 551, 620, Milovice – Mladá,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele akce „Výměna měřičů tepla bytových domů č. p. 550, 551, ul. Slepá, a č. p. 620, ul. Lesní, Milovice“ s firmou ISTA Česká republika, s. r. o., Jeremiášova 947, Praha 5, za nabídkovou cenu díla 153.511 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 628
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Výměna oken ul. Husovo náměstí 1370, Lysá n. L., od firmy BAROCH – okna, s. r. o., Lysá n. L., WINDOW HOLDING, a. s., Lázně Toušeň, Heronis, s. r. o., Lošany, INTOS, s. r. o., Praha 4 – Krč,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci akce Výměna oken ul. Husovo náměstí 1370, Lysá n. L., firmu BAROCH – okna, s. r. o., Sokolovská 1143/3, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 27144526, s nabídkovou cenou 209.095 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 629
Rada města

I. s c h v a l u j e
pro realizaci výběru dodavatele všech energií pro rok 2016 a 2017 přímé nacenění i aukci pomocí společnosti Optimal Energy, příp. společností V&M, s. r. o.,

II. d e l e g u j e
pravomoc k podpisu (potvrzení) nejvýhodnější nabídky na dodávku energií starostovi či místostarostovi.

Usnesení č. 630
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost MUDr. Josefa Daleckého, poskytovatele zdravotních služeb, Masarykova 176, Lysá nad Labem, o přepis nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání na firmu Praktik-Lysá, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na přepis výše uvedené smlouvy z MUDr. Josefa Daleckého, s. r. o., na obchodní firmu Praktik-Lysá, s. r. o.

Usnesení č. 631
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
podnět nájemníků bytového domu č. p. 602, Sportovní ul., Milovice – Mladá, (chování nájemníků, technický stav domu),

II. u k l á d á
p. místostarostovi odpovědět nájemníkům ve smyslu diskuze.
Termín: ihned

Usnesení č. 632
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí E. H. na měsíční splátky ve výši 1.500 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 633
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí P. L. na měsíční splátky ve výši 1.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 634
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nové standardní nájemní smlouvy na byt s p. P. V.

Usnesení č. 635
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 30 v č. p. 47, Jedličkova ul., Lysá nad Labem, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 50.000 Kč, s kaucí ve výši 3 násobku měsíčního nájemného z celkové podlahové plochy pronajímaného bytu a záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59 Kč/m2.

Usnesení č. 636
Rada města

s c h v a l u j e
1) ukončení nájemního vztahu prostor sloužících k podnikání včetně dvora na adrese Čs. armády 29, Lysá n. L., s Rodinným centrem Parníček, dohodou ke dni 31.10.2015,
2) uzavření smlouvy o výpůjčce vybavení - nábytku s Rodinným centrem Parníček.

Usnesení č. 637
Rada města

s c h v a l u j e
dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu služebního bytu č. 1 v č. p. 906, Školní náměstí, Lysá n. L., se ZUŠ Lysá nad Labem, tzn. s prodloužením do 6/2016.

Usnesení č. 638
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., s RWE Gas Net, s. r. o., za cenu 6.026 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 smlouvu k projednání.

Usnesení č. 639
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015975 na obecní pozemky p. č. 351/3 a 353/13, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 9.922 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 smlouvu k projednání.

Usnesení č. 640
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018562/VB010 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 527/17, k. ú. Lysá n. L., a smlouvy č. IV-12-6018562/VB009 na pozemek p. č. 527/51, k. ú. Lysá n. L., kde je obec vlastníkem v rozsahu podílu 1/3, pro stavbu Lysá nad Labem, kabel NN pro p. č. 1892/1. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem pod vozovkou.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 uzavření smluv k projednání.

Usnesení č. 641
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 panu Františku Velechovskému, Hospůdka u zeleného stromu Lysá n. L., k prodloužení konání taneční disco zábavy dne 18.09.2015 od 21 hodin do 19.09.2015 do 03 hodin a dne 19.09.2015 od 21 hodin do 20.09.2015 do 03 hodin.

Usnesení č. 642
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku dodávka a montáž venkovních cvičebních prvků a fitness strojů od firmy VITALpark.cz, s. r. o., Plzeň, Rudolf Havlíček – HAVRDA, Kosova Hora, FLORA SERVIS, s. r. o., Brno, METALPRO INDUSTRY, s. r. o., Praha 1, Zahradnictví Červenka, Plzeň, COLMEX, s. r. o., Praha 4,

II. s c h v a l u j e
dodávku a montáž venkovních cvičebních prvků a fitness strojů od firmy COLMEX, s. r. o., Vrbova 1427/19, 147 40 Praha 4, IČ: 29037221, za částku 205.688 Kč vč. DPH za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM.

Usnesení č. 643
Rada města

I. s c h v a l u j e
dodatky ke Zřizovacím listinám u všech MŠ a ZŠ,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 dodatky ke schválení.

Usnesení č. 644
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve výši 200.000 Kč z položky kultura – nákup soch od pana Knápka,
2) úpravu rozpočtu r. 2015 spočívající ve snížení pol. nákup soch od pana Knápka na nově vzniklou položku,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 návrhy k projednání.

Usnesení č. 645
Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení p. MVDr. J. Kořínka z funkce člena Školské rady ZŠ J. A. Komenského,

II. j m e n u j e
pana Jana Buriana členem Školské rady ZŠ J. A. Komenského za zřizovatele.

Usnesení č. 646
Rada města

s c h v a l u j e
změnu využití dotace poskytnuté SONUS, o. s., pro realizaci projektu „Polsko 2015“ na pokrytí části nákladů spojených s účastí Chrámového sboru u sv. Jana Křtitele na Svatováclavských slavnostech v Břeclavi v září 2015 v rámci partnerství obou měst.

Usnesení č. 647
Rada města

s o u h l a s í
s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami určila za osoby užívající byt:
1) Jaroslav ČERNÝ, nar. 21.05.1960
2) Eva HORVÁTHOVÁ, nar. 22.12.1996 – společně posuzovaná osoba Aleš HLAVÁČEK, nar. 09.08.1992,
které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna „VK“ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 648
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) návrhy formálních změn žádostí a závěrečných zpráv (vyúčtování) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění zákona č. 24/2015 – účinnost od 01.07.2015),

2) návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.

II. d o p o r u č u j e
ZM 09.09.2015 návrhy k projednání.

III. u k l á d á
odboru ŠSVZaK připravit upravené Statuty na poskytování všech dalších finančních prostředků.
Termín: do 31.10.2015

Usnesení č. 649
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na kapitole kultura spočívající v navýšení položky Ostatní činnost v kultuře o 100 tis. Kč a v ponížení položky v investicích Nákup soch od pana Knápka o 100 tis. Kč,

Usnesení č. 650
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky na Pojišťovacího zprostředkovatele pro město Lysá nad Labem,
2) znění předložené smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti,

II. p o v ě ř u j e
pana místostarostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 651
Rada města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku 2015 – 5. rozpočtové opatření,

II. b e r e n a v ě d o m í
rozbor hospodaření města do 20.08.2015,

III. p ř e d k l á d á
ZM 09.09.2015 úpravu rozpočtu a rozbor hospodaření k projednání.

Usnesení č. 652
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) provedení víceprací na akci ZŠ Hrozného nová střecha za předpokladu navýšení rozpočtu města,
2) uzavření dodatku č. 1 na navýšení částky o 360.061,33 Kč vč. DPH na odsouhlasení vícepráce, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 bude uzavřen za předpokladu schválení přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu města,
3) přesun finančních prostředků ve výši 370 tis. Kč z položky Příprava projektů obecně do položky ZŠ Hrozného nová střecha,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 bod č. 3 ke schválení,

III. u k l á d á
p. starostovi přizvat p. Ing. arch. Kapičku na jednání ZM dne 09.09.2015 k vysvětlení chybného výměru střešní krytiny v PD.

Usnesení č. 653
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu nájemní smlouvy s Polabským Muzeem Poděbrady ve smyslu diskuze s tím, že konečné a úplné znění nájemní smlouvy bude předloženo RM po vyhotovení a doplnění všech příloh.

Usnesení č. 654
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 6/2015, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 OZV č. 6/2015 k projednání.

Usnesení č. 655
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření příkazní smlouvy na výkon TDI na výstavbu ulice K Bažantnici s firmou ND NOC, s. r. o., Zlatnická 10/1582, Praha 1, za celkovou cenu 136 tis. Kč vč. DPH.

Usnesení č. 656
Rada města

I. b e re n a v ě d o m í
návrh na využití objektů č. p. 28 - 29, 5, 253, 268, 13, 1745, 1722 a konírny se zahradou na pozemku p. č. 314 ve vlastnictví města,

II. u k l á d á
všem komisím, aby se vyjádřily k předloženému návrhu,
Termín: do 30.09.2015
III. ž á d á
všechny výbory (mimo osadních), aby se vyjádřily k předloženému návrhu.
Termín: do 30.09.2015

Usnesení č. 657
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy č. 14209463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt „Zateplení kina“ se Státním fondem životního prostředí ČR zastoupeným ředitelem, Ing. Petrem Valdmanem, která byla zástupcem fondu podepsána dne 12.08.2015,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 658
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o možnosti pořízení automatizované imisní monitorovací stanice,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 zprávu k projednání.

Usnesení č. 659
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o prověření instalace dopravních značek na krajských komunikacích v souladu s právními předpisy a příslušnou normou,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 informaci k projednání.

Usnesení č. 660
Rada města

I. s o u h l a s í
1) s účastí města a připojením se k záměru na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá nad Labem a Čelákovice,
2) s připojením města Lysá nad Labem k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala,

II. p ř e d k l á d á
Memorandum ZM dne 09.09.2015 ke schválení.

III. u k l á d á
komisi pro cestovní ruch, pro podporu podnikání a zaměstnanost, pro dopravu, pro životní prostředí a stavební, aby se vyjádřila k předloženému záměru na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá n. L. a Čelákovice,
Termín: do 30.09.2015
IV. ž á d á
finanční výbor a výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města o projednání záměru na propojení cyklostezky mezi městy Nymburk, Lysá n. L. a Čelákovice
Termín: do 30.09.2015

Usnesení č. 661
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 09.09.2015 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Připojení města Lysá n. L. k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala.
2. Dopis pí M. Herclíkové a p. Ing. J. Rampy – zlepšení využití městského kamerového systému.
3. Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.
4. Jednací řád Zastupitelstva města Lysá n. L. – úpravy.
5. Prodej obec. pozemku p. č. 333/10, k. ú. Litol, ul. Na Staré Vsi, a výkup části pozemku p. č. 54/80, pozemku p. č. 60/2 a p. č. 54/40, k. ú. Litol.
6. Prodej obec. pozemků p. č. 18/19, 18/20, 29/2, 30/1, 31/1 a 31/2, k. ú. Litol.
7. Prodej části obec. pozemku p. č. 3451/22, k. ú. Lysá n. L. (nově p. č. st. 3428), ul. Stržiště.
8. Typové smlouvy pro výkup či prodej pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
9. Výkup pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
10. Výkup části pozemku p. č. 35/1, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
11. Výkup 1/3 pozemku p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
12. Výkup části pozemku p. č. PK 3024 a PK 2673/9, oba k. ú. Lysá n. L., pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa.
13. Výkup pozemků p. č. 89/99 a 89/124, k. ú. Litol, ul. Husova, od Státního statku Jeneč, st. p. v likvidaci.
14. Bezúplatný převod části pozemku p. č. 2131/55, k. ú. Lysá n. L., (nově p. p. č. 2131/69) od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L.
15. Úprava rozpočtu Města Lysá n. L. + rozbor hospodaření k 20.08.2015.
16. Uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finanční dotace obč. sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele.
17. Formální úpravy žádostí o poskytnutí dotací a dalších navazujících tiskopisů a návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
18. Projednání možnosti pořízení automatizované imisní monitorovací stanice.
19. OZV Města Lysá n. L. č. 6/2015, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, ... na území města Lysá nad Labem.
20. Uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, ze dne 25.02.2015, s PMS, s. r. o., Poděbrady.
21. Úprava Zřizovacích listin u MŠ a ZŠ.
22. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6003979/1 na obec. pozemek p. č. 619/16, k. ú. Lysá n. L., Pivovarská, s ČEZ Distribuce, s. r. o.
23. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 495/13, 490/2 a 3805, k. ú. Lysá n. L., s MS development, s. r. o.
24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemky p. č. 2147/15, 2147/16, 2147/18, 3808, 3807, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2165/7 a 2166/68, k.ú. Lysá n. L., ul. Vojanova a Máchova.
25. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu Zahradní 715, na obec. poz. p. č. 3475, k. ú. Lysá n. L.
26. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., s RWE Gas Net, s. r. o.
27. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 351/3 a 353/13, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.
28. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemek p. č. 527/17, k. ú. Lysá n. L., a na obecní pozemek p. č. 1892/1, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s.
29. Změna příslušnosti ve věci rozhodování o věcných břemenech právnických subjektů.
30. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné.
31. Zápis Osadního výboru Dvorce ze dne 22.06.2015.
32. Informace o prověření instalace dopravních značek na krajských komunikacích.
33. Seznam vhodných druhů stromů pro uliční stromořadí ve městě.
34. Vlastnictví pozemků pod komunikacemi na křižovatce u kina.
Vytvořeno 2.9.2015 9:04:03 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:26 | přečteno 19x | ernest
load