15. Usnesení RM 18.08.2015

U s n e s e n í
z 15. jednání RM 18.08.2015
Usnesení č. 574
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Zámková dlažba – chodník, vč. vjezdů, ul. Kpt. Jaroše, od firmy 1) KG-SERVIS, s. r. o., Dolní Nouzov, Velim, 2) Sdružení živnostníků Horvát – Klempár, Lysá n. L., 3) Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., Praha 5, 4) SKL Recyklostav, s. r. o., Praha 9, 5) Rybář stavební, s. r. o., Mělník, 6) Společnost Stavokomplet, s. r. o., Zápy, 7) TOST.cz, s. r. o., Ledeč n. Sázavou, 8) Halko, s. r. o., Nová Ves, Kolín, 9) Compag, s. r. o., Mladá Boleslav, 10) Komplet stavby, s. r. o., Nymburk,

II. j m e n u j e
komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Iva Polenová, pí Magda Šulcová, dipl. technik, a pí Lenka Vrbová.

Usnesení č. 575
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci, že pozemky p. č. st. 202/8 o výměře 5 m2, p. č. st. 202/7 o výměře 3 m2 a p. č. st. 202/6 o výměře 12 m2, všechny k. ú. Lysá n. L., jsou součástí nemovitostí č. p. 1707, 1709, a to jako schodiště a bezbariérová rampa při vstupu do prodejny drogerie Teta,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 informaci na vědomí.

Usnesení č. 576
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2657/3 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 38, panu Ing. M. H., trvale bytem Lysá n. L., za částku 25 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 577
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6003979/1 na obecní pozemek p. č. 619/16 s ČEZ Distribuce, s. r. o., za cenu 6.300 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 578
Rada města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. st. 2441, výměra 42 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., ul. Sokolská, včetně stavby trafostanice na výše uvedeném pozemku a technologie TS NB 0768, za minimální celkovou cenu dle znaleckých posudků 366.253 Kč, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

II. p o v ě ř u j e
p. místostarostu k projednání zkrácení lhůty pro vypracování PD na přeložení sloupu VN na Mršníku s ČEZ.

Usnesení č. 579
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3451/22, k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2930-44/2015 jako pozemek p. č. st. 3428, výměra 6 m2, k. ú. Lysá n. L., druh pozemku zastavěná plocha, ul. Stržiště, za částku ve výši 500 Kč/m2, do podílového vlastnictví kupujících, paní M. S., trvalý pobyt Lysá nad Labem, v podílu 4/6 pozemku, panu J. S., trvalý pobyt Loučeň, v podílu 1/6 pozemku, a panu S. S., trvalý pobyt Lysá nad Labem, v podílu 1/6 pozemku s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou kupující.

II. p ř e d k l á d a
ZM dne 09.09.2015 návrh na prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 580
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) prodej obecního pozemku p. č. 333/10 o výměře 416 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, panu V. T., bytem Lysá nad Labem, za částku 1 Kč s tím, že kupující městu současně odprodá část pozemku p. č. 54/80 o výměře cca 175 m2, pozemek p. č. 60/2 o výměře 258 m2 (připloceno k zahradě ZŠ v Litoli), a pozemek p. č. 54/40 o výměře 592 m2 (ul. Vrchlického), všechny pozemky v k. ú. Litol, v celkové výměře cca 1.025 m2 a za stejnou cenu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
2) výkup části pozemku p. č. 54/80 o výměře cca 175 m2, pozemku p. č. 60/2 o výměře 258 m2 (připloceno k zahradě ZŠ v Litoli), a pozemku p. č. 54/40 o výměře 592 m2 (ul. Vrchlického), všechny tři k. ú. Litol, v celkové výměře cca 1.025 m2, od pana V. T., bytem Na Staré vsi 18, 289 22 Lysá nad Labem, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku p. č. 54/80, k. ú. Litol, zajistí na své náklady prodávající.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 prodej a výkup pozemků ke schválení.

Usnesení č. 581
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3878 o výměře 50 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, panu J. Š., bytem Lysá n. L., za částku ve výši 25 Kč/m2, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, předmětný pozemek je možné ohraničit sloupky ukotvenými do patek s řetízkem.

Usnesení č. 582
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke stávající smlouvě č. ŽP/610/8/2001/Šm, ze dne 03.10.2001, s panem M. P., Lysá nad Labem, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 1.406 Kč. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 03.10.2001 a dodatku č. 1, ze dne 23.02.2009, nezměněny.

Usnesení č. 583
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 o výměře 134 m2 a pozemku p. č. PK 3024 o výměře 108 m2, oba k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Z. F., bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2673/39 o výměře 406 m2 a pozemku p. č. PK 3024 o výměře 40 m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 výkup pozemků ke schválení.

Usnesení č. 584
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup 1/3 pozemku p. č. PK 556 o výměře 2.081 m2, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana P. K., bytem Kladno, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 585
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 35/1 o výměře 2.400 m2, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. T., bytem Austrálie, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 35/1 o výměře 1.303 m2 v k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 586
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 40/11 o výměře 2.103 m2, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Mgr. M. H., bytem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 výkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 587
Rada města

I. s c h v a l u j e
typovou smlouvu na prodej pozemků města a výkup pozemků jiných vlastníků dotčených výstavbou obchvatu II. etapa dle návrhu odboru SMI a upravených ve smyslu diskuze z RM,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 návrhy typových smluv ke schválení.

III. ž á d á
předsedu výboru pro dostavbu obchvatu, aby zajistil stanovisko členů výboru k předloženým smlouvám.
Termín: 09.09.2015

Usnesení č. 588
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním p. p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 536, ul. Raisova, s panem P. H., trvale bytem Lysá nad Labem, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 589
Rada města

u k l á d á
odboru SMI sdělit žadatelkám o výměnu oken, že v letošním roce byly finanční prostředky určené v rozpočtu města pro rok 2015 na výměnu oken vyčerpané a že jejich žádosti, za předpokladu, že v rozpočtu města pro rok 2016 budou na výměnu oken vyhrazeny finanční prostředky, budou opětovně projednány v roce 2016.
Termín: ihned

Usnesení č. 590
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost I. Š. o proplacení nákladů za zastřešení balkónu bytu v Milovicích – Mladé, z důvodu zamezení vstupu holubů,

II. u k l á d á
panu starostovi informovat Město Milovice o došlé stížnosti a vyzvat ho, aby provedlo opatření, které by počet přemnožených holubů snížilo.
Termín: 01.09.2015

Usnesení č. 591
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. M. S. na měsíční splátky ve výši 1.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 592
Rada města

s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na byt v Lysé nad Labem s Mgr. Š. P. dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy s její dcerou, pí Š. P.

Usnesení č. 593
Rada města

s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na byt v Milovicích – Mladé, s pí K. N. dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy s pí B. H., za předpokladu uhrazení všech závazků vyplývajících ze stávající nájemní smlouvy.

Usnesení č. 594
Rada města

o d k l á d á
žádost manž. K. o pronájem prostoru ve II. patře budovy DPS do doby vyřešení pronájmu nebytového prostoru v přízemí budovy DPS.

Usnesení č. 595
Rada města

I. s c h v a l u j e
bezúplatný převod části pozemku p. č. 2131/55, k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2953-38/2015 jako pozemek p. č. 2131/69, vým. 1.747 m2, k. ú. Lysá n. L., od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá nad Labem a souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod výše uvedeného pozemku,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 návrh na bezúplatný převod pozemku ke schválení.

Usnesení č. 596
Rada města

s c h v a l u j e
záměr na výstavbu kapličky sv. Huberta na pozemku p. č. 694/13, případně 3818, na křižovatce ulic Stržiště a Čechova za předpokladu, že její výstavba proběhne zcela v režii Řádu sv. Huberta se sídlem v Kuksu a že se tento řád bude starat o její údržbu a pečovat o její bezprostřední okolí na své náklady.

Usnesení č. 597
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky firem Svět Oken, s. r. o., Vsetín, IČ: 25831925, Window Holding, a. s., Lázně Toušeň, IČ: 28436024, BREX, s. r. o., Liberec 23, IČ: 40232549, NOBI Austria, s. r. o., Třebíč, IČ: 03889564, PUNICA, s. r. o., Hronov, IČ: 03574580, RI OKNA, s. r. o., Bzenec, IČ: 60724862, INTOS, s. r. o., Praha 4, IČ: 45314519, Baroch - okna, s. r. o, Lysá n. L., IČ: 27144526,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci akce Výměna oken ul. Slepá č. p. 550 a 551, ul. Lesní č. p. 620, Milovice – Mladá, firmu Baroch - okna, s. r. o, Sokolovská 1143/3, 289 22 Lysá n. L., IČ: 27144526, s nabídkovou cenou 177.400 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 598
Rada města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 89/99 o výměře 529 m2 a p. č. 89/124 o výměře 218 m2, oba k. ú. Litol, ulice Husova, od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, za celkovou kupní cenu 202.170 Kč, dle znaleckého posudku č. 867-110-2015. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Kupující uhradí náklady spojené s pořízením znaleckého posudku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 výkup pozemků ke schválení.

Usnesení č. 599
Rada města

s c h v a l u j e
žádost pana V. K. a pana P. S. o vzájemnou výměnu bytů v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 600
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním p. p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 544, ul. Raisova, s panem Bc. Z. K., trvale bytem Lysá nad Labem, a paní L. K., trvale bytem Lysá nad Labem, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 601
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o podmínkách realizace přeložky sloupu VN vodní nádrže Mršník I.,

II. s o u h l a s í
s realizací akce za podmínek stanovených ČEZ za předpokladu, že ZM schválí potřebné finanční prostředky v rozpočtu města.

Usnesení č. 602
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o zdůvodnění navržené úpravy rozpočtu,

II. s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu v rámci oddílu – INVESTICE – služby pro obyvatelstvo spočívající ve snížení položky Odvlhčení suterénu záchranka ve Vichrově vile (3639-6121-4967) o 90 tis. Kč a navýšení položky Výtah Vichrova vila (3639-6121-4837) o 90 tis. Kč,
2) úpravu rozpočtu v oddíle – INVESTICE – průmysl a ostatní odvětví hospodářství spočívající ve snížení položky PD vodní plocha Mršník – sloup ČEZ vč. Přeložení (2321-6121-4957) o 500 tis. Kč a navýšení provozních výdajů v oddíle Vodní hospodářství a odvádění a čištění odpadních vod spočívající v navýšení položky Rezerva havárie + kanal. řad (2321-5171-3147) o 500 tis. Kč,

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 úpravu rozpočtu v bodě II/2 ke schválení.

Usnesení č. 603
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 560, ze dne 21.07.2015, týkající se výběru zhotovitele stavby Zásobní brána do zámecké zahrady,

II. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky od firem UMĚLECKÁ KOVÁRNA VYTOPIL, s. r. o., Draha 432, Telnice u Brna, IČ: 29243271; Soóky Marek, Okružní 260, Libice nad Cidlinou, IČ: 74265555; Alois Bezucha, Soběslavova 390, Libice nad Cidlinou, IČ: 12523232; a Lipraco, s. r. o., Víta Nejedlého 919, Mnichovo Hradiště, IČ: 25142216,

III. v y l u č u j e
z veřejné soutěže uchazeče UMĚLECKÁ KOVÁRNA VYTOPIL, s. r. o., Draha 432, Telnice u Brna, pro nesplnění podmínek výběrového řízení,

IV. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby Zásobní brána do zámecké zahrady firmu Soóky Marek, Okružní 260, Libice n. C., za nabídkovou cenu díla 166.353 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 604
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na akci Zámková dlažba – chodník vč. vjezdů, ul. Kpt. Jaroše, s firmou SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., U Arborky 696, 190 15 Praha 98, která podala ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku s cenou ve výši 1.705.255 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 605
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o řešení dopravního značení na příjezdové cestě k chatařské osadě Za Labem,

II. d o p o r u č u j e
chatařům a trvale bydlícím v chatové osadě Za Labem založit sdružení, které by hájilo zájmy osady,

III. s c h v a l u j e
umístění DZ Slepá ulice na kraj příjezdové cesty k chatařské osadě Za Labem.

Usnesení č. 606
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost společnosti POMPO, spol. s r. o., se sídlem Lidická 481, 273 51 Unhošť, o možnost konání Dne s překvapením při příležitosti otevření nové prodejny s hračkami na adrese nám. B. Hrozného č. p. 180,

II. s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání cest v parku na nám. B. Hrozného společnosti POMPO, spol. s r. o., se sídlem Lidická 481, 273 51 Unhošť, v termínu 11.09.2015 od 08:00 – 18:00 hod., za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem SMI s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 607
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis pana Š. z Husovy ulice ohledně nové výsadby stromů v této ulici,

II. k o n s t a t u j e,
že vzhledem k šířkovým parametrům ulice není vhodná výsadba požadovaného druhu stromu (lípy).

Usnesení č. 608
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2426/3, k. ú. Lysá n. L, o výměře cca 10 m2, druh pozemku ostatní plocha ostatní komunikace, ul. U Cihelny, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za min. částku ve výši 500 Kč/m2 .

Usnesení č. 609
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený seznam s vhodnými druhy stromů pro uliční stromořadí ve městě,

II. u k l á d á
odboru SMI doplnit seznam o české názvy,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 doplněný seznam stromů na vědomí.

Usnesení č. 610
Rada města

s c h v a l u j e
přesun finančních prostředků na kapitole školství u MŠ Mašinka spočívající v navýšení účelové dotace na výměnu lina na částku 171.000 Kč a ponížení účelové dotace na oplocení na 29.000 Kč.

Usnesení č. 611
Rada města

u k l á d á
odboru ŠSVZaK připravit veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele a předložit ji k projednání do RM 01.09.2015.

Usnesení č. 612
Rada města

s c h v a l u j e
paní Z. S. a pana M. S. do bytů pro seniory v domech Rozmarýn a Šalvěj v objektu Zahrada v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 613
Rada města

s c h v a l u j e
zadání výběrového řízení na zakoupení a zřízení plošiny v ceně do 250.000 Kč v č. p. 1032 na Husově náměstí v Lysé n. L. odborem správy majetku města. Nákup a zřízení plošiny bude financováno ze Sociálního investičního fondu.

Usnesení č. 614
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis ze schůze OV Dvorce ze dne 22.06.2015,

II. s c h v a l u j e
instalaci 3 herních prvků a 2 laviček na pozemku p. č. 1950 a pozemku p. č. 1947/1, k. ú. Lysá n. L., u stávajícího hřiště v celkové ceně do 100.000 Kč,

III. p ř e d k l á d á
zápis OV Dvorce ZM dne 09.09.2015 na vědomí.

Usnesení č. 615
Rada města

o d k l á d á
schválení zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na pojišťovacího zprostředkovate- le pro město Lysá nad Labem na příští jednání RM.

Usnesení č. 616
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) výběr nejvhodnější nabídky zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“, ze dne 17.08.2015, dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
2) uzavření smlouvy o dílo na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, za cenu 4.812.515 Kč včetně DPH,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu o dílo s výše uvedeným uchazečem.

Usnesení č. 617
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na dodávku vnitřního vybavení muzea Bedřicha Hrozného - dodávka elektrotechniky s firmou LUCO Zbyněk Konečný, Stržiště 761, 289 22 Lysá nad Labem, za celkovou cenu díla 234.311,66 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 618
Rada města

u k l á d á
KMÚ projednat dle bodu 3. Pokynu k zajištění investičních akcí ideový záměr výstavby městské sportovní haly podle předloženého materiálu, tzn. dle Studie proveditelnosti.

Usnesení č. 619
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, ze dne 25.02.2015, na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, parkovací stání, zpevněná plocha a veřejná zeleň) na pozemcích č. 826/1, 826/2, 3484/2, 623/1, 623/15, 3476/5, vše v k. ú. Lysá n. L., se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbradech, Za Bažantnicí 51, PSČ 290 01,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 smlouvu ke schválení.

Usnesení č. 620
Rada města

o d k l á d á
projednání a schválení nové nájemní smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Polabským Muzeem Poděbrady na příští jednání RM.

Usnesení č. 621
Rada města

I. s o u h l a s í
s uzavřením dohody o možném využití vodního vrtu mezi městem Lysá nad Labem a společností Kovona, a. s.,

II. p o v ě ř u j e
místostarostu města, aby vyjednal a uzavřel se zástupci společnosti Kovona, a. s., (dále jako “vlastník vrtu”) dohodu, která bude zahrnovat následující body:
a) vlastník vrtu se zavazuje, že do 31.03.2016 nezruší svůj vrt Cenomanské zvodně, ale vyčká nejpozději do uvedeného termínu na stanovisko zastupitelstva města, zda má zájem vrt pro veřejné potřeby využívat nebo ne,
b) Město Lysá nad Labem se zavazuje přebrat od vlastníka vrtu odpovědnost za finanční náklady spojené s likvidací přebytkové vody vůči provozovateli ČOV v Lysé nad Labem, společnosti Stavokomplet, s. r. o., a to do doby, kdy bude vrt zrušen, nejpozději však do 31.12.2016,
c) vlastník vrtu se zavazuje, že do jednoho dne od uzavření této dohody zruší své odvolání proti přerušení řízení v této věci u příslušného úřadu v Lysé nad Labem,
d) vlastník je připraven jednat s městem o prodeji, případně dlouhodobém pronájmu vrtu vč. řešení napojení na stávající veřejnou vodovodní síť.

Usnesení č. 622
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
možnosti zefektivnění a rozšíření městského kamerového systému včetně předpokládaných nákladů,

II. u k l á d á
p. starostovi na příštím jednání rady města informovat o zajištění funkčnosti stávajícího systému MKDS.

Usnesení č. 623
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení p. MVDr. J. Kořínka z funkce člena soc. a zdravotní komise,

II. j m e n u j e
pí PharmDr. Ilonu Doležalovou členkou soc. a zdravotní komise.

Usnesení č. 624
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost spol. NAPLES, s. r. o., Praha 10, o výjimku z provozní doby Restaurace „Sídliště“ Lysá n. L. ve dnech 28.08.2015, 29.08.2015 a 11.09.2015,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 Restauraci „Sídliště“ Lysá n. L. pro akce pořádané ve dnech 28.08.2015, 29.08.2015 a 11.09.2015 tak, že se prodlužuje uzavírací doba restaurace dne 29.08.2015, 30.08.2015 a 12.09.2015 do 02:00 hodin.
Vytvořeno 19.8.2015 10:24:24 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:26 | přečteno 19x | ernest
load