14. Usnesení RM 21.07.2015

U s n e s e n í
ze 14. jednání RM 21.07.2015

Usnesení č. 549
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Vestavba učeben do suterénu pavilonu „D“ ZŠ Komenského Lysá nad Labem“ od firmy l) ARCUS – růžička, spol. s r. o., Praha 3, Žižkov; 2) Hloušek, a. s., Praha 6; 3) RYBÁŘ stavební, s. r. o., Mělník,

II. j m e n u j e
komisi pro hodnocení došlých cenových nabídek na výše uvedenou akci ve složení: pí Šulcová M., dipl. tech., pí Vrbová L., pí Ing. Daňková S.

Usnesení č. 550
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky firem Mgr. Štěpán Řiháček, advokát, Brno, IČ: 01827758; Rozehnal & Kuchař, advokátní kancelář, Praha 1, IČ: 40660893; Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s. r. o., Palác Flóra - Budova A, Praha 3, IČ: 24827452; Duška & Svobodová, advokátní kancelář, Praha 1, IČ: 66256658; Mgr. Ondřej Dlouhý, advokát AK Erhartová, Vítek & Partners, Praha 2, IČ: 72014148; HKDW Legal, s. r. o., advokátní kancelář, Praha 1, IČ: 27203182; AK JUDr. Anna Horáková & Partneři, Praha 1, IČ: 66210224; Rutland Ježek, advokátní kancelář, s. r. o., Praha 1 - Staré Město, IČ: 04090756; Gürlich & Co., advokátní kancelář, Praha 1, IČ: 66245681, a CHSH Kališ & Partners, s. r. o., advokátní kancelář, JUDr. Petr Kališ, Ph.D., Praha 1, IČ: 29416680.

II. v y l u č u j e
ze soutěže uchazeče Advokátní kancelář Brož, Sedlatý, s. r. o., Praha 3, IČ: 24827452, a AK JUDr. Anna Horáková & Partneři, Praha 1, IČ: 66210224, pro nesplnění požadovaných podmínek.

III. s c h v a l u j e
pro realizaci zakázky „Poskytovatel právních služeb“ firmu Mgr. Štěpán Řiháček, advokát, Pionýrská 15, 602 00 Brno, IČ: 01827758, za celkovou nabídkovou cenu 18.900 Kč s tím, že kontaktními osobami za Město Lysá n. L. budou vedoucí odboru SMI, Ing. Vladimír Kopecký, a za Finanční výbor ZM Lysá n. L., Ing. Karel Marek.

Usnesení č. 551
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. J. F. na posunutí vjezdu k pozemku p. č. 2986/16, v ul. Na Homolce,

II. s o u h l a s í
s posunutím vjezdu za podmínek stanovených v rozhodnutí o připojení vydaného odborem správy majetku a investic.

Usnesení č. 552
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě č. SMI/09/274/N/Šm, ze dne 09.03.2009, s panem F. P., Lysá nad Labem, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 14.894 Kč. Z důvodu provedené digitalizace v k. ú. Litol, budou původní pozemky vedené ve zjednodušené evidenci, nahrazeny čísly z evidence nemovitostí včetně uvedení platných výměr pozemků dle evidence v katastru nemovitostí. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 09.03.2009 nezměněny.
2) uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě č. SMI/11/197/N/Šm, ze dne 21.03.2011, s paní J. M., Lysá nad Labem, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 814 Kč. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 03.10.2009 nezměněny.
3) uzavření dodatku č. 2 ke stávající smlouvě č. SMI/08/25/N/Šm, ze dne 12.03.2008, s panem Bc. Z. K., Lysá nad Labem, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 684 Kč. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 12.03.2008 a dodatku č. 1, ze dne 17.02.2009, nezměněny.
4) uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě č. SMI/09/257/N/Šm, ze dne 09.02.2009, s panem M. P., Lysá nad Labem, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 6.261 Kč s tím, že nájemce se nájemné zavazuje zaplatit vždy do 31. prosince příslušného kalendářního roku. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 09.02.2009 nezměněny.
5) uzavření dodatku č. 2 ke stávající smlouvě č. SMI/09/262/N/Šm, ze dne 20.09.2006, s panem A. T., Lysá nad Labem, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 3.833 Kč. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 20.09.2006 a dodatku č. 1, ze dne 23.02.2009, nezměněny.
6) uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě č. SMI/08/221/N/Šm, ze dne 12.03.2009, se společností Brazel, s. r. o., IČ: 47544121, Litol, 289 22 Lysá nad Labem, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 94.516 Kč. Z důvodu provedené digitalizace v k. ú. Litol, budou původní pozemky vedené ve zjednodušené evidenci nahrazeny čísly z evidence nemovitostí včetně uvedení platných výměr pozemků dle evidence v katastru nemovitostí. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 12.03.2009 nezměněny.
7) uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě č. SMI/09/256/N/Šm, ze dne 04.03.2009, s panem Pavlem Pokorným, Bramko Semice, IČ: 12520934, Semice 196, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 25.813 Kč. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 04.03.2009 nezměněny.
8) uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě č. SMI/11/181/N/Šm, ze dne 16.03.2011, se společností Pěstitel Stratov, a. s., IČ: 25606191, Stratov 185, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 1.335 Kč. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 16.03.2011 nezměněny.
9) uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě č. SMI/09/260/N/Šm, ze dne 31.03.2009, s panem L. H., Lysá nad Labem, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 30.000 Kč. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 31.03.2009 nezměněny.
10) uzavření dodatku č. 2 ke stávající smlouvě, ze dne 08.04.2005, s panem D. H., Klecany, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 2.105 Kč. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 08.04.2005 a dodatku č. 1, ze dne 13.05.2013, nezměněny.
11) uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě č. SMI/10/147/N/Šm, ze dne 22.12.2010, s panem P. R., Lysá nad Labem, z důvodu navýšení ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 1.496 Kč. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 22.12.2010 nezměněny.
12) uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě č. SMI/13/501/N/Jav, ze dne 24.06.2013, s panem J. P., Lysá nad Labem, z důvodu změny ceny pronájmu od 01.01.2016 a to tak, že roční nájemné bude ve výši 1.732 Kč. V roce 2015 došlo ke změně druhu pozemky z orné půdy na druh trvalý travní porost. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o nájmu uzavřené dne 24.06.2013 nezměněny.

II. o d k l á d á
schválení uzavření dodatku č. 2 ke stávající smlouvě č. ŽP/610/8/2001/Šm, ze dne 03.10.2001, s panem M. P., Lysá nad Labem,

III. u k l á d á
odboru SMI prověřit, zda p. M. P. vlastní pozemky, se kterými by se mohl zapojit do pozemkových úprav.
Termín: 18.08.2015

Usnesení č. 553
Rada města

s c h v a l u j e
ukončení nájemní smlouvy na byt v Milovicích – Mladé, s p. J. H. dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy s pí M. N.

Usnesení č. 554
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci pí Bc. H. L. o zřízení sídla pro místo podnikání (účetní firmy) v bytě v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 555
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření splátkového kalendáře s pí J. Š. na měsíční splátky ve výši 2.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé,
2) po splacení dluhu ukončení nájemní smlouvy s pí J. Š. dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy s p. M. J., jejím bratrem.

Usnesení č. 556
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí J. Ch. na měsíční splátky ve výši 2.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 splátky ke schválení.

Usnesení č. 557
Rada města

s c h v a l u j e
rozdělení území města Lysá nad Labem na tři zóny v rámci stanovení ceny za pronájem obecních pozemků za účelem vystavování zboží, zřízení letních předzahrádek za účelem umístění posezení před provozovnou a umístění reklamního poutače typu „A“ od 01.01.2016 takto:
I. zóna: Střed města (nám. B. Hrozného a Husovo, ul. Masarykova a Sokolská) 5 Kč/m2/den,
II. zóna: celé město včetně Litole mimo zóny I. 3 Kč/m2/den,
III. zóna: Byšičky a Dvorce 2 Kč/m2/den,
za předpokladu, že snížení částky v Dobrovského ul. v Litoli bude projednáno se zástupci ROP.

Usnesení č. 558
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Ondřeje Líbala, provozovatele Pizza Bacio, Husovo náměstí 550, Lysá nad Labem, o přepis nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání za účelem provozování pizzerie na p. Štěpána Rinkeho, trvale bytem Kapitána Jaroše 270, Odolena Voda,

II. u k l á d á
odboru SMI ihned zveřejnit záměr na přepis nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání za účelem provozování pizzerie z p. Ondřeje Líbala na p. Štěpána Rinkeho.

Usnesení č. 559
Rada města

I. r e v o k u j e
usnesení Rady města Lysá nad Labem č. 337 ze dne 15.06.2010,

II. s c h v a l u j e
uzavření nové Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p. č. 2147/15, 2147/16, 2147/18, 3808, 3807, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2155/5, 2165/7 a 2166/68, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu Lysá nad Labem, ul. Vojanova a Máchova, rekonstrukce vedení NN. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. V místech, kde je to technicky možné, použít protlak pod vozovkou.

III. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015
1) revokovat své usnesení č. II/9 ze dne 23.06.2010,
2) schválit žádost ve znění usnesení RM ze dne 21.07.2015.

Usnesení č. 560
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky firem UMĚLECKÁ KOVÁRNA VYTOPIL, s. r. o., Draha 432, Telnice u Brna, IČ: 29243271; Soóky Marek, Okružní 260, Libice nad Cidlinou, IČ: 74265555; Alois Bezucha, Soběslavova 390, Libice nad Cidlinou, IČ: 12523232; a Lipraco, s. r. o., Víta Nejedlého 919, Mnichovo Hradiště, IČ: 25142216,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby Zásobní brána do zámecké zahrady firmu UMĚLECKÁ KOVÁRNA VYTOPIL, s. r. o., Draha 432, Telnice u Brna, IČ: 29243271, za nabídkovou cenu 132.192,50 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 561
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 495/13, 490/2 a 3805, k. ú. Lysá n. L., s MS development, s. r. o., U Nikolajky 1085, Praha 5, pro vybudování vodovodní, kanalizační a plynové přípojky, které jsou součástí stavby domu Rozmarýn a Šalvěj. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechod pod vozovkou bude řešen protlakem.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 562
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o pronájem prostor kina města Lysá nad Labem a prostor letního kina v areálu zámeckého parku od spolku VIBRACE, z. s.,

II. u k l á d á
1) komisi pro rodinu, školství a kulturu, aby na svém příštím zasedání schválila a následně předložila RM hodnotící kritéria pro zadání výběrového řízení na provozovatele městských kin + návrh složení hodnotící komise,
2) odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury předložit RM do konce září 2015
a) podklady pro vypsání výše uvedeného výběrového řízení se zapracovanými požadavky komise pro rodinu, školství a kulturu,
b) vyúčtování provozovatele kina za rok 2014.

Usnesení č. 563
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne 30.06.2015.

Usnesení č. 564
Rada města

s c h v a l u j e
paní D. K. do bytu pro seniory v domech Rozmarýn a Šalvěj v objektu Zahrada v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 565
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy se společností O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, na částku 10.000 Kč, která je určena na pořízení prvků na dětské hřiště v Jedličkově ulici, ve vnitrobloku u č. p. 1399 až 1402.

Usnesení č. 566
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis paní M. H. a pana Ing. J. R. ze dne 29.06.2015,

II. u k l á d á
1) p. tajemníkovi předložit dopis pí M. H. a p. Ing. J. R. ZM dne 09.09.2015 k projednání,
2) starostovi města ve spolupráci s ředitelem MěP předložit na příští RM možnost zefektivnění a rozšíření městského kamerového systému vč. předpokládaných nákladů.

Usnesení č. 567
Rada města

s c h v a l u j e
zahájení přípravy výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro stavbu obchvatu.

Usnesení č. 568
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o stavu připravované projektové dokumentace na akci Kanalizace Dvorce,

II. s c h v a l u j e
typovou Smlouvu o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na akci Kanalizace Dvorce,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem výše uvedené typové smlouvy s konkrétními dotčenými vlastníky pozemků.

Usnesení č. 569
Rada města

I. p o v ě ř u j e
starostu města k vypracování smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem a Polabským Muzeem Poděbrady o spolupráci k umístění expozice v prostorách nově zrekonstruovaného Muzea B. Hrozného. Ve smlouvě budou zahrnuty veškeré podmínky, za kterých bude expozice do prostor Muzea a vitrín instalována.

II. u k l á d á
starostovi města předložit do příští rady města, tj. 11.08.2015, návrh výše uvedené smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 570
Rada města

u k l á d á
starostovi města
1) do RM dne 01.09.2015 předložit metodický návod na zadávání veřejných zakázek na profil zadavatele,
2) do 01.09.2015 zajistit u všech zakázek zveřejněných v současné době na profilu zadavatele soulad se zákonem o veřejných zakázkách.

Usnesení č. 571
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 schválit příslušnost ve věci rozhodování o věcných břemenech právnických subjektů (pouze přípojek vody, kanalizace, plynu, el. energie a optických kabelů) radě města podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (tzv. nevyhrazená pravomoc rady obce).
Vytvořeno 22.7.2015 8:48:02 - aktualizováno 22.7.2015 8:50:53 | přečteno 14x | ernest
load