13. Usnesení RM 30.06.2015

U s n e s e n í
z 13. jednání RM 30.06.2015

Usnesení č. 513
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě ze dne 10.06.2015,

II. u k l á d á
odbor dopravy prověřit na krajských komunikacích, zda dopravní značky jsou nainstalovány v souladu s právními předpisy a příslušnou normou.

Usnesení č. 514
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na rekonstrukci chodníků Jedličkovo sídliště od firmy Horvát – Klempár, Lysá n. L., a SKL Recyklostav, s. r. o., Praha 9 – Satalice,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., U Arborky 696, 190 15 Praha 9 - Satalice, za cenu ve výši 514.407,01 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 515
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
výsledky ankety obyvatel ulic Lom a Hrabanov na zjednosměrnění ul. Komenského.

Usnesení č. 516
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Josefa Tříšky, trvale bytem Praha 9, Za Černým mostem 266, o schválení konání Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, v termínu od 20.06.2016 do 27.06.2016,

II. s c h v a l u j e
konání Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí ve dnech 20.06.2016 – 27.06.2016 za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 10 tis. Kč a platba za jednotlivé atrakce bude stejná jako v letošním roce, tj. 29.750 Kč/850 m2.

Usnesení č. 517
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 327/3 v k. ú. Litol, pro nemovitost č. p. 128, ul. Palackého, s p. S. K., trvale bytem České Budějovice, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 518
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 333/10 o výměře 416 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi části pozemku p. č. 54/80 o výměře 175 m2, pozemku p. č. 60/2 o výměře 258 m2 (připloceno k zahradě ZŠ v Litoli) a pozemku p. č. 54/40 o výměře 592 m2 (ul. Vrchlického), všechny k. ú. Litol, za částku 1 Kč, s tím, že kupující městu současně odprodá část pozemku p. č. 54/80 o výměře 175 m2, pozemek p. č. 60/2 o výměře 258 m2 (připloceno k zahradě ZŠ v Litoli) a pozemek p. č. 54/40 o výměře 592 m2 (ul. Vrchlického), všechny tři v k. ú. Litol, v celkové výměře cca 1.025 m2 a za stejnou cenu.

Usnesení č. 519
Rada města

I. t r v á
na stanovení ceny pronájmu obecních pozemků za účelem užívání jako zahrada v částce 2 Kč/m2/rok dle usnesení RM č. 58 ze dne 27.01.2015,

II. u k l á d á
odboru SMI ihned vyzvat p. J. B. k uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. ŽP/607/8/2001/Šm, ze dne 03.10.2001, s tím, že pokud p. B. nebude souhlasit s uzavřením dodatku, odbor nájemní smlouvu vypoví dle podmínek v uzavřené nájemní smlouvě (tj. šestiměsíční výpovědní lhůta).

Usnesení č. 520
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním p. p. č. 2641/4 v k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 1074, ulice Lom, s pí M. P. a p. B. P., oba trvale bytem Praha 9, za částku 1.000 Kč + 21 % DPH s tím, že stavební práce týkající se zásahu do komunikace provede zhotovitel komunikace, tj. společnost Halko, stavební společnost, s. r. o., Václavské náměstí 28, Nová Ves I. Stavebníci uzavřou smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 521
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 3451/22, k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2930-44/2015 jako pozemek p. č. st. 3428 o výměře 6 m2, k. ú. Lysá n. L., druh pozemku zastavěná plocha, ul. Stržiště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za min. částku ve výši 500 Kč/m2 za předpokladu, že bude uhrazen dluh na poplatku za likvidaci odpadu.

Usnesení č. 522
Rada města

I. ž á d á
výbor pro dostavbu obchvatu o stanovisko k žádosti p. Valtra na odkup obecních pozemků 31/1, 29/2,18/19, 18/20, 33/1, 30/1 a 31/2, všechny k. ú. Litol, s tím, že RM doporučuje prodat požadované pozemky mimo pozemků p. č. 33/1 a 31/1,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 09.09.2015 žádost k projednání.

Usnesení č. 523
Rada města

s c h v a l u j e
výměnu oken pí E. H. v bytě v Milovicích – Mladé na vlastní náklady.

Usnesení č. 524
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. M. D. na převedení bytu v Milovicích – Mladé, z důvodu úmrtí nájemnice J. B.,

II. s c h v a l u j e
převedení nájemní smlouvy na výše uvedený byt na syna nájemnice, p. M. D.

Usnesení č. 525
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
smlouvu o dílo – rozúčtování služeb spojených s bydlením od Crhové Ivany, zprostředkovací služba, Husovo náměstí 1758, Lysá nad Labem, v městských bytech v Milovicích,

II. s c h v a l u j e
výše uvedenou smlouvu za cenu díla ve výši 11.296 Kč s tím, že smlouva bude platná do 31.12.2015.

Usnesení č. 526
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Společenstvím vlastníků jednotek bytového domu Zahradní 715, Zahradní 715, Lysá n. L., na obecní pozemek p. č. 3475, k. ú. Lysá n. L. Cena za zřízení věcného břemene bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 09.09.2015 návrh ke schválení.

Usnesení č. 527
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 485, ze dne 16.06.2015, o výběru dodavatele elektrické energie a plynu na rok 2016,

II. s c h v a l u j e
výběr dodavatele elektrické energie a plynu na rok 2016 prostřednictvím aukční společnosti V&M s.r.o., která provede aukci i přímé nacenění energií zdarma,

III. u k l á d á
odboru SMI prověřit možnost výběru dodavatele výše uvedených energií prostřednictvím soutěže na marži.
Termín: ihned

Usnesení č. 528
Rada města

I. k o n s t a t u j e ,
že má zájem na dalším prověřování hlubokého vrtu v areálu Kovony, a. s.,

II. u k l á d á
p. místostarostovi ihned učinit další nutné kroky k tomu, aby vrt v areálu Kovony, a. s., zůstal zachován do doby, než bude definitivně rozhodnuto o dalším vodním zdroji pro Lysou n. L.

Usnesení č. 529
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku – Dodávka jídelních stolů do ŠJ Scolarest od firmy Kecip, s. r. o., Klášterec n. O., Officity, s. r. o., České Budějovice, Langer Interiéry, s. r. o., Blatná, Insgarf, s. r. o., Český Těšín, SOVA, s. r. o., Praha 9, DOMIDIO, s. r. o., Praha 4, Marka Didakta, s. r. o., Nymburk, MY DVA group, a. s., Praha 7, Kenast, s. r. o., Pečky,

II. s c h v a l u j e
dodání jídelních stolů od firmy Insgraf, s. r. o., Albrechtická 164, Český Těšín, IČ: 26836475, za částku 113.914,24 Kč vč. DPH,

III. d o p o r u č u j e
odboru ŠSVZaK dočerpat finanční prostředky nákupem dalších stolů.

Usnesení č. 530
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku – Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště Jedličkova ul. od firmy HAGS Praha, s. r. o., Praha 1, Kenast, s. r. o., Pečky, SATERNUS dětská hřiště, s. r. o., Havířov – Podlesí, FLORA SERVIS, s. r. o., Brno,

II. s c h v a l u j e
dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště Jedličkova ul. od firmy FLORA SERVIS, s. r. o., Faměrovo nám. 29, Brno, IČ: 28341627, za částku 174.601 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 531
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu na zakoupení patrové postele pro nezl. děti pí J. L. ve výši 2.270 Kč za předpokladu, že pí L. se zaváže k postupnému splácení dluhu za odpady.

Usnesení č. 532
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu na školu v přírodě pro nezl. V. Š. ve výši 1.600 Kč.

Usnesení č. 533
Rada města

s c h v a l u j e
uvedené žadatele do bytů v domě pro seniory Rozmarýn a Šalvěj v objektu Zahrada v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 534
Rada města

s c h v a l u j e
finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 5.000 Kč pro pí M. S. na nákup elektrotříkolky.

Usnesení č. 535
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 15.06.2015.

Usnesení č. 536
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z regulace provozní doby baru a restaurace MANGO, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 baru a restauraci MANGO, Husovo náměstí č. p. 21, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – červenec až prosinec 2015, kdy bude provozní doba od pondělí do neděle od 10:00 do 05:00 následujícího dne.

Usnesení č. 537
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 12, odst. (3) a dle ustanovení 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájení zadávacího - výběrového řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“,
2) pro toto výběrové řízení základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídkové cena uvedená v Kč včetně DPH,

II. j m e n u j e
1) členy komise pro otevírání obálek: 1) Mgr. Jiří Havelka, 2) Ing. Světlana Daňková, 3) Ing. Jitka Petrová a jejich náhradníky, 1) Ing. Petr Eliška, 2) Ing. Ivana Polenová, 3) pí Dana Řeháková,
2) členy komise pro hodnocení nabídek 1) Ing. Petr Eliška, 2) Mgr. Hynek Fajmon, 3) Ing. Josef Bárta, 4) Ing. Jiřina Čížková, 5) Magda Šulcová dipl. tech., a jejich náhradníky 1) Mgr. Jiří Havelka, 2) p. Josef Kolman, 3) p. Jan Burian, 4) pí Irena Šulcová, 5) Olga Vlastová, MSc.

Usnesení č. 538
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na administraci projektu Rekonstrukce komunikace v ul. K Bažantnici v Lysé n. L. od firmy 1) LK Advisory, s. r. o., Poděbrady, 2) 4TM Solution, s. r. o., Mělník, 3) WITERO, s. r. o., Praha 3,

II. s c h v a l u j e
uzavření příkazní smlouvy na administraci projektu Rekonstrukce komunikace v ul. K Bažantnici v Lysé n. L. s firmou LK Advisory, s. r. o., Hellichova 795, 290 01 Poděbrady, za celkovou cenu zakázky včetně DPH 168.190 Kč.

Usnesení č. 539
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na Vnitřní vybavení muzea Bedřicha Hrozného 1. část Dodávka mobiliáře od firem 1) A.M.O.S DESIGN, s. r. o., Beethovenova 641/9, 602 00 Brno, 2) LEKY, s. r. o., Milčice 106, 289 11 Pečky, a 2. část: Dodávka elektrotechniky od firem 1) A.M.O.S DESIGN, s. r. o., Beethovenova 641/9, 602 00 Brno, 2) LEKY, s. r. o., Milčice 106, 289 11 Pečky,

II. r u š í
výběrové řízení na Vnitřní vybavení muzea Bedřicha Hrozného 2. část Dodávka elektrotechniky,

III. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o dílo na Vnitřní vybavení muzea Bedřicha Hrozného 1. část Dodávka mobiliáře s firmou LEKY, s. r. o., Milčice 106, 289 11 Pečky, za celkovou cenu zakázky včetně DPH 2.127.275 Kč,
2) vypsání nového výběrového řízení na Vnitřní vybavení muzea Bedřicha Hrozného – 2. část Dodávka elektrotechniky po upřesnění technických parametrů.

Usnesení č. 540
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení firmy TESLICE CZ, s. r. o., od smlouvy o dílo na opravu střechy ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L.,

II. r e v o k u j e
své usn. č. 424, ze dne 19.05.2015, ve věci schválení uzavření smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou,

III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil při vyhodnocení veřejné zakázky jako druhý v pořadí, tj. s firmou Loučka Pardubice, s. r. o., Legionářská 573, 533 51 Pardubice, za celkovou cenu díla 5.982.344,71 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 541
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci ohledně výběrového řízení na výběr zhotovitele na akci „Vestavba učeben do suterénu pavilonu „D“ ZŠ Komenského Lysá nad Labem a návrhu na zrušení výběrového řízení na zhotovitele akce,

II. r u š í
výběrové řízení na výběr zhotovitele na akci „Vestavba učeben do suterénu pavilonu „D“ ZŠ Komenského Lysá nad Labem,

III. u k l á d á
projektovému manažerovi vyhlásit výběrové řízení znovu s opraveným rozpočtem.

Usnesení č. 542
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 08.06.2015.

Usnesení č. 543
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro podporu podnikání a zaměstnanosti dne 09.06.2015.

Usnesení č. 544
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
1) přehled odvedených hodin a činností v rámci DPP s pí Hančovou za I. pol. 2015, (cyklokoordinátor a kontaktní osoba pro Asociaci cykloměst),
2) plán činnosti do konce roku 2015 a uzavření DPP na II. pol. 2015.

Usnesení č. 545
Rada města

s o u h l a s í
se zapůjčením dánské výstavy „Města s dobrou adresou“ ve dnech 20.08. – 03.09.2015 s tím, že umístění bude řešeno dodatečně.

Usnesení č. 546
Rada města

I. s o u h l a s í
se zapojením města Lysé nad Labem do Evropského týdne mobility ve dnech 16. - 22.09.2015 formou umístění bezplatných marketingových billboardů po městě a s konáním akce „Na Masaryčce to žije“ v neděli 13.09.2015,

II. u k l á d á
odboru SMI podle platných předpisů administrativně zajistit uzavírku místní komunikace Masarykova v úseku od ulice Sokolské po křižovatku Husovo náměstí a místní komunikace při jižní straně Husova náměstí dne 13.09.2015 od 08 do 20 hodin, včetně rozmístění dopravních značek Zákaz zastavení a Zákaz vjezdu s parametry uvedenými v důvodové zprávě, a zajistit zapůjčení a rozmístění dopravního značení na konání akce.

Usnesení č. 547
Rada města

ž á d á
komisi pro dopravu, bezpečnost v dopravě o zpracování návrhu dopravního řešení lokality U Nové hospody, o jeho projednání v komisi stavební a životního prostředí a předložení radě města.
Termín: 20.09.2015
Vytvořeno 1.7.2015 8:55:05 - aktualizováno 3.7.2015 5:30:13 | přečteno 8x | ernest
load