12. Usnesení RM 16.06.2015

U s n e s e n í
z 12. jednání RM 16.06.2015
Usnesení č. 466
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou nabídku na veřejnou zakázku ZŠ B. Hrozného rekonstrukce VaK a topení od firmy ATRIUM THERM Servis, s. r. o., Uherské Hradiště,

II. j m e n u j e
hodnotící komisi pro vyhodnocení výše uvedené nabídky ve složení pí Vrbová L., Ing. Kopecký V. a Ing. Daňková S.

Usnesení č. 467
Rada města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o výstavbě kapličky svatého Huberta dle návrhu Řádu sv. Huberta v intravilánu města Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
záměr na výstavbu kapličky k projednání komisi pro cestovní ruch.

Usnesení č. 468
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na rekonstrukci chodníku v ul. Nerudova, v úseku Olbrachtova – Na Vlečce od firmy SKL Recyklostav, s. r. o., Praha 9 – Satalice, OTISTAV, s. r. o., Praha 9, K+G – tranzit, spol. s r. o., Velim, Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., Praha 5 – Radotín, AVE Kolín, s. r. o., Kolín, COMPAG Mladá Boleslav, s. r. o., Mladá Boleslav, KOMPLET STAVBY, s. r. o., Nymburk,

II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., U Arborky 696, 190 15 Praha 9 - Satalice, za cenu ve výši 186.731,50 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 469
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na VZ Oprava účelové komunikace Sídliště, Lysá nad Labem, od firmy COMMATEL-Uher, s. r. o., Praha 4, SKL Recyklostav, s. r. o., Praha 9 – Satalice, Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., Praha 5 – Radotín, AVE Kolín, s. r. o., Kolín, VEKTRA, spol. s r. o., Kolín, ROADSTAV, s. r. o., Poděbrady, OMBRO, s. r. o., Praha 1, STRABAG, a. s., Praha 5,

II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., U Arborky 696, 190 15 Praha 9 - Satalice, za cenu ve výši 365.223 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 470
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. L. H. na zabezpečení chodníku před domem č. p. 119, v ul. Poděbradova,

II. u k l á d á
p. starostovi prostřednictvím Městské policie Lysá n. L. zajistit zvýšený dohled a postihování vozidel parkujících na chodnících města.
Termín: ihned

Usnesení č. 471

Rada města

u k l á d á
1) odboru dopravy:
a) Zajistit průzkum intenzity dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, křižovatce pod nadjezdem na straně Penny Market a křižovatce u nového sídliště při výjezdu z města. Průzkum musí být uskutečněn v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
b) Zajistit hlukovou studii v trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem u starého sídliště a na křižovatce u nového sídliště na výjezdu z města. Měření musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
c) Předložit zprávu o technickém stavu silnice tvořící severojižní průtah městem. Tato zpráva by měla zhodnotit současný technický stav silnice II/272 v celém úseku v intravilánu města a soulad komunikace s normami ČSN.
d) Předložit zprávu o nehodovosti na stávající trase silnice II/272 uvnitř města.
Termín: 30.09.2015
2) odboru životního prostředí zajistit měření emisí škodlivých látek pocházejících z dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem a na křižovatce u nového sídliště. Měření emisí musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
Termín: 30.09.2015

Usnesení č. 472
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o pítku v parku B. Hrozného.

Usnesení č. 473
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh hodnotících kritérií k VZ Rekonstrukce chodníku v ul. Kpt. Jaroše,

II. s c h v a l u j e
hodnotící kritéria pro VZ Rekonstrukce chodníku v ul. Kpt. Jaroše takto: 1. nabídková cena vč. DPH – 60 %, záruka na dílo – 20 %, 3. termín dokončení díla – 20 %.

Usnesení č. 474
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní M. S., bytem Čelákovice, o otevření části místní komunikace ul. Na Homolce, z důvodu výstavby kanalizační přípojky pro parc. č. 2873/3,

II. d o p o r u č u j e
žadatelce vyžádat si nejprve stanovisko firmy Stavokomplet, s. r. o., Zápy, zpracovat projektovou dokumentaci a postoupit ji stavebnímu a vodoprávnímu úřadu. Na základě kladných vyjádření se bude rada města vyjadřovat k zásahu do komunikace.

Usnesení č. 475
Rada města

I. s c h v a l u j e
vydání souhlasu k umístění stavby a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s LysaFree na obec. pozemky p. č. 623/1, 3484/2, 3476/5, 3476/6, 3478/1, 3477/1, 3662, 3661/12, 3710, 2172/12, 2172/13, 2165/28, 3558/4, 2166/1, 3554/3, 64/1, 2145/7, 3553/2, 653/31, 220/1, 220/3, 221/20, 3484/2, 826/2, 623/5, 623/17 v k. ú. Lysá n. L., 329/2, 74/4, 78/2, 89/33, 73/20, 73/32, 61/23, 58/4, 319/2, 319/1, 56/1, 56/3, 38/1, 36/1, 72/15, 72/2 v k. ú. Litol. Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem pod vozovkou a trubky pro optické kabely budou po dohodě s odborem SMI a městským investorem prioritně uloženy souběžně se stavbami města v těchto lokalitách. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. Investor uhradí kolek pro vklad do KN,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 24.06.2015 návrh ke schválení.

Usnesení č. 476
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 04.06.2015.

II. ž á d á
komisi o sdělení, v jakém rozsahu má být zpracován plán údržby zeleně.

Usnesení č. 477
Rada města

n e s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3878 o výměře cca 50 m2, druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, ale v případě, že žadatel bude mít zájem o pronájem části výše uvedeného pozemku, schvaluje zveřejnění dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 478
Rada města

s c h v a l u j e
provedení oplocení části pozemků p. č. 2566/1, p. č. 3580/3 a p. č. 2652/3, všechny tři v k. ú. Lysá n. L., o celkové výměře 414 m2 nájemci, paní P. H., bytem Lysá n. L., s tím, že po ukončení nájemního vztahu bude oplocení pozemku odstraněno. Tento souhlas nenahrazuje povolení v souladu se stavebním řádem od příslušného Stavebního úřadu MěÚ Lysá n. L.

Usnesení č. 479
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č. p. 128, ul. Palackého, Lysá n. L., Litol.

Usnesení č. 480
Rada města

I. s c h v a l u j e
odkup části pozemku p. č. 2673/68, nově označené GP č. 2921-15/2015 jako pozemek p. č. 2673/98 o výměře 34 m2 (zarovnání pozemku k oplocení regulační stanice plynu), k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR, za kupní cenu 8.660 Kč s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí a současně kupující na své náklady pořídí geometrický plán na dělení pozemku.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 24.06.2015 odkup pozemku ke schválení.

Usnesení č. 481
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 8 v č. p. 609, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 15.414,-Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 92 Kč/m2 s panem S. J., bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 482
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí T. F. na měsíční splátky ve výši 5.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 483
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí I. S. na měsíční splátky ve výši 1.750 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích - Mladé.

Usnesení č. 484
Rada města

s c h v a l u j e
vypsání záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání v č. p. 29, ČSA, Lysá n. L., pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., s tím, že nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za symbolické nájemné 1 Kč a úhradu služeb spojených s užívání nebytových prostor v plné výši.

Usnesení č. 485
Rada města

s c h v a l u j e
výběr dodavatele elektrické energie a plynu na rok 2016 kombinací e-aukce prostřednictvím firmy e-centre, která aukci provede zdarma a přímého nacenění energií prostřednictvím společnosti Optimal-energy.cz, a. s., která provede přímé nacenění energií zdarma. Smlouva se uzavře následně s nejlevnější firmou.

Usnesení č. 486
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o nutnosti uzavřít smlouvy na provádění servisních činností a revizí nového výtahu ve zdravotním středisku č. p. 214, Masarykova ul., Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na provádění servisních činností a revizí Výtahu OTRc 630/1, ev. č. 15302, objektu zdravotního střediska č. p. 214, Masarykova ul., Lysá n. L., firmou VHL, s. r. o., Mánesova 1624/20, Praha 2, za smluvní cenu 17.000 Kč + DPH/rok.

Usnesení č. 487
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o nutnosti uzavřít smlouvu na provádění servisních činností a revizí vzduchotechnických zařízení v objektu Školní jídelny při ZŠ J. A. K.,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na provádění servisních činností a revizí vzduchotechnických zařízení objektu Školní jídelny při ZŠ J. A. Komenského, č. p. 1534, Lysá n. L., s firmou KOMERC Vzduchotechnika, s. r. o., Na Tržišti 240, Milevsko, za nabídkovou cenu 31.920 Kč + DPH/rok.

Usnesení č. 488
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis komise pro rodinu, školství a kulturu ze dne 05.06.2015.

II. u k l á d á
p. místostarostovi předložit RM návrh na zřízení stravovací komise.
Termín: 30.09.2015

Usnesení č. 489
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) Jednotě, spotřebnímu družstvu, Palackého 545, 288 61 Nymburk, na obnovu objektu z Programu regenerace 58.000 Kč a z rozpočtu města Lysá nad Labem 14.000 Kč a současně schvaluje návrhy smluv,
2) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 7, 289 22 Lysá nad Labem, na restaurování sochy sv. Antonína z Programu regenerace 133.000 Kč a současně schvaluje návrh smlouvy,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 příspěvky a smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 490
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku SŠOGD Lysá nad Labem na akci „Největší počet osob malujících zámek v Lysé n. L.“ ve výši 10.500 Kč na zakoupení 100 ks kreslících podložek a 5 kusů malířských stojanů z položky kulturní akce pořádané městem.

Usnesení č. 491
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2015/2016 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 informativní zprávu k projednání vč. zpracované demografické studie.

Usnesení č. 491a
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z 5. jednání komise sociální a zdravotní ze dne 18.05.2015.

Usnesení č. 492
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015-0023/SMI, ze dne 13.02.2015, na akci „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“, a to navýšení ceny o 897.000 Kč bez DPH, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení č. 493
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 4/2015, o místních poplatcích,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit OZV č. 5/2015 ZM dne 24.06.2015 ke schválení.

Usnesení č. 494
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou petici Ne betonovému sídlišti Vichrova,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit informaci o petici ZM dne 24.06.2015 k projednání.

Usnesení č. 495
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby stánku s rychlým občerstvením, Smetanova ulice, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č.2/2012 pro stánek s rychlým občerstvením, Smetanova ulice, Lysá nad Labem, provozovatel Alena Kličková, Růžová 339, Lysá nad Labem, a to na dobu od 01.07.2015 do 31.12.2015, s provozní dobou od 06:00 od pondělí do neděle s tím, že do 08:00 hodin se nebudou prodávat alkoholické nápoje.

Usnesení č. 496
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na VZ - Technický a stavební dozor investora na akci Vestavba učeben do suterénu pavilonu „D“ ZŠ Komenského Lysá nad Labem od firmy 1. 3L studio, s. r. o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, 2. Ladislav Bacil, se sídlem Lípová 1467/5, 120 00 Praha 2, 3. Kittlik, s. r. o., se sídlem Vodárenská 1915, 272 01 Kladno,

II. v y l u č u j e
uchazeče č. 2, pana Ladislava Bacila, se sídlem Lípová 1467/5, 120 00 Praha 2, za nesplnění doložení referencí v požadovaném rozsahu,

III. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Kittlik, s. r. o., se sídlem Vodárenská 1915, 272 01 Kladno, za celkovou cenu 39.600 Kč bez DPH (není plátcem DPH).

Usnesení č. 497
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručené cenové nabídky na VZ - Koordinátor BOZP na akci Vestavba učeben do suterénu pavilonu „D“ ZŠ Komenského Lysá nad Labem od firmy 1. Tomáš Mimránek, se sídlem Zahradní 1191, 687 25 Hluk, 2. 3L studio, s. r. o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, 3. SAFEA IVS, s. r. o., se sídlem Sukova 49/4, 602 00 Brno,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou SAFEA IVS, s. r. o., se sídlem Sukova 49/4, 602 00 Brno, za celkovou cenu 13.310 Kč s DPH.

Usnesení č. 498
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z Bezpečnostní rady obce ze dne 01.06.2015.

Usnesení č. 499
Rada města

s c h v a l u j e
rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015 – 2. kolo dle návrhu komise pro rodinu, školství, kulturu.

Usnesení č. 500
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh na zpracování projektové dokumentace na komunikaci v ulici Za Labem a zařazení příslušných finančních prostředků do rozpočtu města,

II. n e s c h v a l u j e
zadání projektové dokumentace na komunikaci Za Labem,

III. u k l á d á
oboru ŽP prověřit možnost rekonstrukce stávající komunikace Za Labem na komunikaci s asfaltovým povrchem.
Termín: ihned

Usnesení č. 501
Rada města

s c h v a l u j e
výzvu k podání nabídky: Výběr poskytovatele prověrky možných úspor energií pro objekty v majetku města Lysá nad Labem včetně veřejného osvětlení.

Usnesení č. 502
Rada města

I. p ř e d k l á d á
žádost p. Čadka na změnu územního plánu ZM dne 24.06.2015 k projednání,

II. d o p o r u č u j e
ZM projednat všechny návrhy na změnu ÚP v souvislosti se změnou katastrálních hranic města.

Usnesení č. 503
Rada města

I. p ř e d k l á d á
žádost spol. UNISPO, Lysá n. L., na změnu územního plánu ZM dne 24.06.2015 k projednání,

II. d o p o r u č u j e
ZM projednat všechny návrhy na změnu ÚP v souvislosti se změnou katastrálních hranic města.

Usnesení č. 504
Rada města

ž á d á
odbor IT o vyčíslení následných nákladů spojených s dodávkou IS MP Manager pro MěP Lysá n. L.
Termín: do 30.06.2015

Usnesení č. 505
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na VU „Dodávka tiskáren 2015“ od firmy JPC, s. r. o., Lysá n. L., AZENET, s. r. o., Praha 4 – Bráník, ALFA OFFICE Pro, s. r. o., Praha 10, SPC NET, s. r. o., Lysá n. L., PREMO, s. r. o., Buchlovice, COPPEX, spol. s r. o., Praha 9,

II. v y l u č u j e
z hodnocení firmu JPC, s. r. o., Lysá n. L., protože nebyl předložen návrh smlouvy, a firmu ALFA OFFICE Pro, s. r. o., Praha 10, protože nabídka neobsahovala návrh smlouvy, kopii oprávnění k podnikání, termín dodání, záruční lhůtu v měsících,

III. schvaluje
uzavření smlouvy na dodavatele tiskáren se společností AZENET, s. r. o., Bránická 213/53, 147 00 Praha 4 - Bráník, IČ: 02562014, za cenu 82.882 Kč bez DPH.

Usnesení č. 506
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé nabídky na veřejnou zakázku Vybavení Muzea B. Hrozného od firmy LEKY, s. r. o., Milčice, a A.M.O.S., desing, s. r. o., Brno,

II. j m e n u j e
komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky Vybavení Muzea B. Hrozného ve složení pí Šulcová M., dipl. techn., pí Vrbová L., Ing. Kopecký V., a jejich náhradníky, pí Mocovou – Rybovou A., Mgr. Rambouska a pí Řehákovou D.

Usnesení č. 507
Rada města

p ř e d k l á d á
zápis z Kontrolního výboru, ze dne 08.06.2015, ZM 24.06.2015 k projednání.

Usnesení č. 508
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 úpravu rozpočtu - 4. rozpočtové opatření ke schválení.

Usnesení č. 509
Rada města

s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK a topení firmu ATRIUM THERM Servis, s. r. o., za nabídkovou cenu 2.596.814 Kč včetně DPH, za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM dne 24.06.2015.

Usnesení č. 510
Rada města

r e v o k u j e
část svého usnesení č. 410, ze dne 19.05.2015, v bodě III (předložení návrhu ZŠ B. H. na využití domu č. p. 13).

Usnesení č. 511
Rada města

d o p o r u č u j e
ZM dne 24.06.2015 schválit výkupní cenu pozemků pod obchvatem ve výši 250 Kč/m2 s tím, aby nabídky byly vlastníkům pozemků zaslány neprodleně po schválení v ZM.

Usnesení č. 512
Rada města

s c h v a l u j e
program jednání ZM, které se bude konat dne 24.06.2015 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n. L. takto:
1. Přijetí petice – Bezodkladné řešení křižovatky u kina.
2. Přijetí petice „Ne betonovému sídlišti Vichrova, aneb lepší místo pro život!“
3. Žádost o změnu územního plánu Lysá n. L. (p. Skuhrovec, p. Čadek a spol. UNISPO).
4. Rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015 – 2. kolo.
5. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města a schválení smluv v rámci této dotace.
6. Prodej části obec. pozemku p. č. 322/14 o vým. 52 m2, ul. Dolejší, a části obec. pozemku p. č. 322/1 o vým. 15 m2, ul. Dobrovského sady, oba v k. ú. Litol.
7. Žádost o vydání souhlasu k umístění stavby a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost s LysaFree.
8. Úprava rozpočtu města na rok 2015.
9. Odkup pozemků p. č. 574/2 o vým. 19.082 m2, PK 2777/2 o vým. 3.579 m2, a PK 2937 o vým. 3.546 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., - nabídka od I. E. T- REALITY, s. r. o.
10. Odkup veřejného osvětlení dle plánovací smlouvy č. KÚ/1/2010/Jav.
11. Odkup části pozemku p. č. 2673/68, k. ú. Lysá n. L. – nepotřebný majetek MO ČR.
12. OZV č. 3/2015, o vedení technické mapy města.
13. OZV č. 4/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy ... odpadů.
14. OZV č. 5/2015, o místních poplatcích.
15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku
umístěnou na obec. pozemku p. č. 2673/61, k. ú. Lysá n. L., Sídliště.
16. Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města.
17. Informativní zpráva o výsledcích zápisů na školní rok 2015/2016 v MŠ a ZŠ v Lysé n. L.
18. Zápis z Kontrolního výboru dne 08.06.2015.
19. Stanovení výkupní ceny pozemků pod obchvatem.
20. Jednací řád Zastupitelstva města Lysá n. L.
Vytvořeno 17.6.2015 10:39:02 - aktualizováno 23.6.2015 9:11:04 | přečteno 5x | ernest
load