11. Usnesení RM 02.06.2015

U s n e s e n í
z 11. jednání RM 02.06.2015
Usnesení č. 427
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 05.05.2015.

II. v y z ý v á
členy komisí, aby se jednání své komise řádně zúčastňovali a komise tak byla usnášeníschopná.

Usnesení č. 428
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obec. pozemku p. č. 3451/64 o výměře 5 m2 v k. ú. Lysá n. L., ul. U Braňky, před č. p. 236, p. Václavu Zadinovi, IČ: 75891042, U Braňky 236, Lysá n. L., za částku 5 Kč/m2/den, na dobu neurčitou, 7 dnů v týdnu v termínu od 01.05. do 30.09. příslušného roku s tím, že bude zachován bezbariérový přístup na chodník. Nájemce denně zajistí úklid pozemku včetně zametání, složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného a předzahrádka bude otevřena max. do 22:00 hodin.

Usnesení č. 429
Rada města

s c h v a l u j e
1) přemístění odpadkového koše a stojanu na kola před cukrárnou Campiello na nové místo před budovou České spořitelny, s tím, že přemístění provede zhotovitel stavby „Revitalizace centra města“ společnost Dlažby Vysoké Mýto na náklady společnosti Signori, s. r. o.,
2) uzavření dodatku ke stávající nájemní smlouvě č. SM/07/72/N/Šm, ze dne 24.05.2007, uzavřené se společností Signori, s. r. o., IČ: 27577732, s tím, že se bude jednat o rozšíření plochy pronájmu o 9 m2 z pozemku p. č. 3451/1, k. ú. Lysá n. L., za částku 5 Kč/m2/den. Nájemce složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného a předzahrádka bude otevřena max. do 22:00 hod.

Usnesení č. 430
Rada města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č. p. 105, ul. Okrsek, Lysá n. L.

Usnesení č. 431
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem obecního pozemku p. č. 153/35 o výměře 3.252 m2 v k. ú. Litol, orná půda, za účelem využití jako pastvina pro 2 koně, paní J. S., bytem Lysá n. L., Litol, za cenu 2.000 Kč/ha/rok s tím, že se jedná o pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemce složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného.

Usnesení č. 432
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o přehodnocení ceny pronájmu obecního pozemku z hlediska jeho umístění - pronájem části obecního pozemku p. č. 322/1, k. ú. Litol, ul. Dobrovského sady, od pana Ing. F. F., bytem Lysá n. L., Litol,

II. t r v á
na svém usnesení č. 308/I, ze dne 21.04.2015,

III. u k l á d á
komisi pro podnikání navrhnout úpravy ceníku pronajímaných obecních pozemků.

Usnesení č. 433
Rada města

p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 k projednání možnost odkupu pozemků p. č. 574/2 o výměře 19.082 m2 , p. č. PK 2777/2 o výměře 3.579 m2 a p. č. PK 2937 o výměře 3.546 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., prostřednictvím společnosti I. E. T. REALITY, s. r. o., za celkovou kupní cenu ve výši 4.400.000 Kč.

Usnesení č. 434
Rada města

s c h v a l u j e
pí L. H. v bytě v Milovicích – Mladé výměnu okna na náklady města.

Usnesení č. 435
Rada města

I. p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 „Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města“ k projednání,

II. s c h v a l u j e
Aukční řád pro aukci nájemného v nájemních bytech Města Lysá n. L., jako přílohu „Pravidel“,

III. b e r e n a v ě d o m í
náklady na opravu bytového fondu města v Lysé n. L. a Milovicích.

Usnesení č. 436
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 20 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 9.220 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2, s paní B. C., bytem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 437
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 15 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 16.307 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 67 Kč/m2, s panem J. L., bytem Praha 8.

Usnesení č. 438
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 19 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 16.782 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 85 Kč/m2, s paní V. Č., bytem Konětopy.

Usnesení č. 439
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 7 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 16.782 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 67 Kč/m2, s paní K. L., bytem Praha.

Usnesení č. 440
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 3 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 19.288 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 85 Kč/m2, s paní M. G., bytem Milovice.

Usnesení č. 441
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 3 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 16.108 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2, s paní S. L., bytem Praha.

Usnesení č. 442
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 3451/39 o výměře 5 m2 v k. ú. Lysá n. L., ulice Masarykova před č. p. 40, před provozovnou Občerstvení u pošty, panu Miloslavu Dvořákovi, bytem Masarykova 457, Lysá nad Labem, IČ: 12527262, za částku 5 Kč/m2/den, na dobu neurčitou, 7 dnů v týdnu v termínu od 01.04. do 31.10. příslušného roku s tím, že nájemce denně zajistí úklid chodníku včetně zametání, složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného a předzahrádka bude otevřena max. do 22:00 hodin.

Usnesení č. 443
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch ze dne 12.05. a 26.05.2015.

II. s o u h l a s í
s navrženým zadáním na vypracování studie volnočasového centra na okraji města Lysá n. L. – Litol, nedaleko břehu Labe, na pozemcích p. č. 15/2 a 15/8 s tím, že do zadání se přidá požadavek na zajištění elektrické a vodovodní přípojky.

Usnesení č. 444
Rada města

s c h v a l u j e
vybudování dětského hřiště v Jedličkově ulici mezi obytnými domy č. p. 1399, 1400 a č. p. 1401, 1402 se třemi herními prvky, 2 lavičkami a odpadkovým košem bez oplocení.

Usnesení č. 445
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 412, ze dne 19.05.2015,

II. s c h v a l u j e
prodejní cenu pamětních stříbrných mincí k 100. výročí rozluštění chetitštiny B. Hrozným za 515 Kč za kus a prodejní cenu tiskových listů za 450 Kč za kus.

Usnesení č. 446
Rada města

s c h v a l u j e
uvedené žadatele do bytů v domě pro seniory Rozmarýn a Šalvěj v objektu Zahrada v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 447
Rada města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku Šachovému klubu JOLY, Lysá nad Labem ve výši 48.896 Kč na zakoupení zařízení pro bezdrátový přenos signálu z jednotlivých šachovnic do řídícího počítače z položky kultura – nákup soch od pana Knápka za předpokladu schválení úpravy rozpočtu v ZM,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 ke schválení úpravu rozpočtu spočívající ve vytvoření nové položky příspěvek Šachovému klubu JOLY ve výši 49 tis. Kč a snížení pol. nákup soch od pana Knápka na 451 tis. Kč.

Usnesení č. 448
Rada města

s c h v a l u j e
poskytnutí finančního příspěvku Sportovnímu klubu vysokohorské turistiky, o. s., Lysá n. L., na akci Skály Máchova kraje ve výši 6.000 Kč z položky ostatní činnost v kultuře.

Usnesení č. 449
Rada města

s c h v a l u j e
smlouvu na prodej vozidla AVIA SDH Byšičky.

Usnesení č. 450
Rada města

u k l á d á
1) panu starostovi projednat s hejtmanem Středočeského kraje požadavek petičního výboru na bezodkladné řešení křižovatky u kina v rámci již svolaného jednání dne 04.06.2015,
2) panu tajemníkovi předložit informaci o petici ZM dne 24.06.2015 k projednání.

Usnesení č. 451
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 3/2015, o vedení technické mapy města,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 OZV č. 3/2015 ke schválení.

Usnesení č. 452
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 4/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 OZV č. 4/2015 ke schválení.

Usnesení č. 453
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015-0023/SMI, ze dne 13.02.2015, na akci „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“ a to prodloužení termínu dokončení díla na 31.08.2015 a navýšení ceny o 1.457.707,11 Kč bez DPH, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení č. 454
Rada města

s c h v a l u j e
1) uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2014-0381/SMI, ze dne 18.09.2014, na TDI k projektu „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“, a to změnu v článku 5. v bodě 5.3, který nově zní „Sjednanou odměnu zaplatí příkazce v rámci jednoho plnění příkazu na základě odsouhlasení příkazcem,, když celková odměna bude shodná s nabídkovou cenou, uvedenou v čl. 5, bod 5.1 Smlouvy a 5.7 Smlouvy, který nově zní „Úhrada ceny za vykonané činnosti bude provedena jednorázově po ukončení stavebních prací“. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2) uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. 2014-0382/SMI, ze dne 18.09.2014 na koordinátora BOZP k projektu „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem“, a to změnu v čl. 5 v bodě 5.3, který nově zní „Úhrada ceny za vykonané činnosti bude provedena jednorázově po ukončení stavebních prací“. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení č. 455
Rada města

I. s c h v a l u j e
záměr na zpracování PD na akci Rekonstrukce místní komunikace K Borku, Lysá nad Labem – Litol,

II. u k l á d á
projektovému manažerovi připravit zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce místní komunikace K Borku, Lysá nad Labem – Litol ve variantě parkovací pás – parkovací záliv.
Termín: 30.06.2015

Usnesení č. 456
Rada města

I. s c h v a l u j e
záměr na zpracování PD na akci Rekonstrukce místní komunikace Sídliště (podél domů č. p. 1427 – 1433, 1439 – 1448),

II. u k l á d á
projektovému manažerovi připravit zadávací řízení na zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce místní komunikace Sídliště ve variantě obytná zóna s chodníkem a bez chodníku. Termín: 30.06.2015

Usnesení č. 457
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručenou cenovou nabídku na veřejnou zakázku – Zhotovení střechy v rámci akce: Přístavba nevytápěného skladu Lysá nad Labem od firmy PETR HAVEL, se sídlem Mírová 777/III, 290 01 Poděbrady,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou PETR HAVEL, se sídlem Mírová 777/III, 290 01 Poděbrady, za celkovou cenu 186.361 Kč bez DPH, tj. 225.497 Kč s DPH.

Usnesení č. 458
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o řízení projektu „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného“, ze dne 18.08.2014, s účinností od 01.05.2015, a to se změnou termínu na 31.08.2015 a navýšením ceny díla o 40.000 Kč bez DPH, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Usnesení č. 459
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 11.05.2015.

Usnesení č. 460
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Z. F., zastoupeného p. J. S. o změnu územního plánu Lysá n. L.,

II. p ř e d á v á
požadavek stavebnímu úřadu k zařazení do zásobníku navrhovaných změn územního plánu Lysá n. L. a k předložení do ZM dne 24.06.2015.

Usnesení č. 461
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro podporu podnikání a zaměstnanosti ze dne 07.05.2015,

II. u k l á d á
komisi nadefinovat pravidla pro konkrétní využití prostoru – průmyslové zóny (typy podnikatelské činnosti, jak limitovat dopravní zátěž, limity pro exhalace, výšku budov, ...)
Termín: 30.09.2015

Usnesení č. 462
Rada města

p ř e d k l á d á
úpravu stávajícího jednacího řádu ZM a návrh nového jednacího řádu ZM od zastupitele, Ing. Petra Gregora, ZM dne 24.06.2015 k projednání.

Usnesení č. 463
Rada města

I. s c h v a l u j e
znění předložené příkazní smlouvy na výběr pojišťovacího zprostředkovatele,

II. p o v ě ř u j e
místostarostu města jejím podpisem.

Usnesení č. 464
Rada města

I. s c h v a l u j e
1) vypsání výběrového řízení na poskytovatele právních služeb, který provede nezávislý právní rozbor uzavřené smlouvy Města Lysá nad Labem s MS Development, s. r. o., týkající se výstavby v bývalém areálu Fruta tak, aby bylo jednoznačně zodpovězeno na tyto otázky:
a) Jaká je pravděpodobnost, že by soud rozhodl o neplatnosti výše uvedené smlouvy vč. detailního zdůvodnění?
b) Jak je zajištěna nutnost výstavby občanské vybavenosti vč. případných sankcí za neplnění?
c) Jak má město postupovat, aby zajistilo výstavbu občanské vybavenosti v termínu dle smlouvy?
d) Jak dle uzavřené smlouvy má město postupovat, aby prodávalo své pozemky developeru až po dokončení výstavby občanské vybavenosti?
e) Za jakých podmínek může Město Lysá nad Labem odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud společnost MS Development, s. r. o., dosud nevybudovala žádný z prvků občanské vybavenosti, přestože dle přílohy č. 2 se toto mělo stát v 1. etapě.
f) Jak má město postupovat při odstoupení od smlouvy, pokud společnost MS Development významně neplní uzavřený developerský projekt a to výstavbu občanské vybavenosti?
g) V případě, že bude nalezeno pochybení: Jaké další právní kroky se doporučují, aby Město Lysá nad Labem uskutečnilo vůči společnosti MS Development, s. r. o.?
h) Jaká jsou možná rizika budoucích finančních nákladů pro Město Lysá nad Labem spojená s těmito právními kroky?

2) vypracování nezávislého ocenění příslušných městských pozemků v cenách z roku 2007 pro účel definovaného developerského projektu společnosti MS Development, a to ve dvou scénářích:
a) včetně povinnosti postavit definovanou občanskou vybavenost,
b) bez povinnosti postavit definovanou občanskou vybavenost.

III. ž á d á
kontrolní výbor, aby do 15.06.2015 doporučil tři právní společnosti, které budou v rámci výše uvedených usnesení osloveny pro provedení uvedených služeb.

Usnesení č. 465
Rada města

o d k l á d á
projednání změny dohody o provedení práce na cyklokoordinátora s tím, že na příštím jednání RM bude p. tajemníkem upřesněna jeho pracovní nápl
Vytvořeno 3.6.2015 10:29:52 - aktualizováno 3.6.2015 10:34:46 | přečteno 16x | ernest
load