10. Usnesení RM 19.05.2015

U s n e s e n í
z 10. jednání RM 19.05.2015

Usnesení č. 389
Rada města

I. s c h v a l u j e
provedení havarijní opravy v č. p. 1745 (budova v užívání P ČR),

II. u k l á d á
p. starostovi předložit návrh úpravy rozpočtu na příští jednání rady města.

Usnesení č. 390
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh dvou variant na úpravu cesty v majetku města v osadě Řehačka,

II. s c h v a l u j e
variantu č. I – rozrušení povrchu, urovnání, uválcování a převoz zásypového materiálu za cenu vč. DPH ve výši 14.762 Kč.

Usnesení č. 391
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy ze dne 06.05.2015.

Usnesení č. 392
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Josefa Tříšky, trvale bytem Praha 9, Za Černým mostem 266, o schválení konání Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí, v termínu od 16.06.2015. do 22.06.2015,

II. s c h v a l u j e
konání Svatojánské pouti na ploše Husova náměstí za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 10 tis. Kč a platba za jednotlivé atrakce bude stejná jako v loňském roce, tj. 29.750 Kč/850 m2.

Usnesení č. 393
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na vybudování vodovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 2673/91, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 1438 na pozemku p. č. st. 1588/2, Sídliště, k. ú. Lysá n. L., s SVJ č. p. 1438, IČ: 26741083, zastoupené předsedou SVJ panem V. V., Lysá n. L.

Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ke schválení.

Usnesení č. 394
Rada města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 23, ze dne 13.01.2015,

II. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, nově označené GP č. 768-34/2015 jako pozemek p. č. 322/17 o výměře 52 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol , ulice Dolejší, a části obecního pozemku p. č. 322/1, nově označené GP č. 768-34/2015 jako pozemek p. č. 322/16 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, ulice Dobrovského sady, za částku 500 Kč/m2, panu Ing. F. F., Lysá nad Labem, Litol, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětných pozemků. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. V kupní smlouvě bude uvedeno, že kupující si je vědom, že před předmětem prodeje, tj. pozemkem p. č. 322/17, k. ú. Litol, je vybudované parkovací stání, a tedy přístup na předmět prodeje je možný pouze ze strany od rohu obecních pozemků p. č. 322/1 a 322/14, oba k. ú. Litol. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 prodeje pozemků ke schválení.

Usnesení č. 395
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Komenského rekonstrukce elektroinstalace pav. B od firmy: TL souhvězdí LED, s. r. o., Dolní Poříčí 33, 386 01 Horní Poříčí, IČ: 24226505; Adam Kapic, Čs. Armády 512, 411 08 Štětí, IČ: 64015491; SIGONA, spol. s r. o., Hrabalova 2254, 288 02 Nymburk, IČ: 14800870; Syza, s. r. o., Nádražní 946/2, Horka - Domky, 674 01 Třebíč, IČ: 03567834; Elektrosdružení Skořepa Petráček, Kamenné Zboží 50, 288 02 Nymburk, IČ: 13291904; LENIA, spol. s r. o., Záhořanského 5/2008, 120 00 Praha 10, IČ: 41186176; ARGUS, spol. s r. o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9, IČ: 00203459; TDP-Systém, v. o. s., Stratov 88, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 00239828,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Komenského rekonstrukce elektroinstalace pav. B firmu LENIA, spol. s r. o., Záhořanského 5/2008, 120 00 Praha 10, IČ: 41186176, s nabídkovou cenou 170.660 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 396
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Komenského rekonstrukce topení, vody a kanalizace pav. B od firmy Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, a KESPO GAS, s. r. o., Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem,

II. s c h v a l u j e
a) pro realizaci stavby ZŠ Komenského rekonstrukce topení, vody a kanalizace pav. B firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298, 534 01 Holice, IČ: 28825870, s nabídkovou cenou 924.646 Kč včetně DPH,
b) úpravu rozpočtu spočívající ve snížení pol. ZŠ Komenského rek. chlapeckých WC pav. B (Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4964) o 100 tis. Kč a navýšení položky ZŠ Komenského pokračování rek. pav. B (Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4962) o 100 tis. Kč.

Usnesení č. 397
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Komenského, pav. B, výmalba od firem Rašína Josef, Stará Lysá 231, 289 26 Stará Lysá, IČ: 40086488; Jaroslav Hejduk, Baráčnická 86/14, 288 02 Nymburk, IČO: 62449524; MALÍŘSTVÍ Karel Cegelský, U Starého Labe 2156, 288 02 Nymburk, IČO: 11255935; Jaroslav Michálka, Zahradní 347, 289 34 Rožďalovice, IČO: 43146511; Metrostav Facility s.r.o., Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8, IČO: 25731424 a Z. Kadlec – KAZA, Dolní Krupá 115, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO: 49801392,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Komenského, pav. B, výmalba firmu MALÍŘSTVÍ Karel Cegelský, U Starého Labe 2156, 288 02 Nymburk, IČ: 11255935, s nabídkovou cenou 72.766 Kč.

Usnesení č. 398
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 13 v č. p. 610, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 10.918 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2 s panem L. L. F., Milovice – Mladá.

Usnesení č. 399
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 5 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 12.100 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 62 Kč/m2 s panem Š. Š., bytem Milovice – Mladá.

Usnesení č. 400
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s pí M. P. na měsíční splátky ve výši 1.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 401
Rada města

n e s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s p. R. R. na měsíční splátky ve výši 3.500 Kč na dlužné nájemné v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 402
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost MUDr. Ladislavy Kitzbergerové, stomatologie, Jiráskova 5, Lysá nad Labem, Litol,

II. s c h v a l u j e
vypsání záměru na přepis nájemním smlouvy na prostory sloužící k podnikání z fyzické osoby MUDr. Ladislavy Kitzbergerové na vznikající právnickou osobu KL-Dent, s. r. o.

Usnesení č. 403
Rada města

s c h v a l u j e
vzorovou nájemní smlouvu na prostory sloužící k podnikání ve vlastnictví města Lysá nad Labem upravenou ve smyslu diskuze.

Usnesení č. 404
Rada města

I. o d k l á d á
projednání Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města a Aukčního řádu
pro aukci nájemného v nájemních bytech Města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
p. místostarostovi předložit upravená „Pravidla“ a „Aukční řád“ na příští jednání RM.

Usnesení č. 405
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 16 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 16.000 Kč, s kaucí ve výši 15.151 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 60 Kč/m2, s paní E. H., Luštěnice.

Usnesení č. 406
Rada města

s c h v a l u j e
žádost paní I. F. o výměnu bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 407
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost MUDr. Simony Knotkové, o povolení rekonstrukce ordinace ORL, Masarykova 214, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
realizaci rekonstrukce na náklady žadatelky v prostorách sloužících k podnikání v ORL ordinaci.

Usnesení č. 408
Rada města

s o u h l a s í
s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami určila za osoby užívající byt:
1. K. B., r. 1973 – společně posuzované osoby J. B., r. 1992 a M. B., r. 2002,
2. I. B. r. 1962,
3. J. P., r. 1971,
4. J. S., r. 1963,
5. P. P., r. 1989 – společně posuzovaná osoba J. H., r. 2010,
6. I. Č., r. 1967,
7. V. H., r. 1975 – společně posuzovaná osoba M. H., r. 2002,
8. M. J., r. 1967,
9. M. G., r. 1976,
10. J. M., r. 1978,
které užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna „VK“ Lysá nad Labem a Ubytovna „ČD“ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 409
Rada města

s c h v a l u j e
přijetí daru – počítače s plastovým pracovištěm pro děti Young Learners od IBM ČR, spol. s. r. o., V Pahorku 2294, Praha 4, ve výši 32.732,40 Kč pro MŠ Čtyřlístek.

Usnesení č. 410
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
návrh ZŠ B. Hrozného na využití domu č. p. 13 v Lysé nad Labem,

II. p o v ě ř u j e
p. místostarostu k zaslání odpovědi ve smyslu, že v současné době probíhá zpracování studie využitelnosti objektu a že využití objektu bude s pí ředitelkou konzultováno,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 návrh k projednání.

Usnesení č. 411
Rada města

j m e n u j e
paní Blanku Švarcovou novou členkou Komise regenerace MPZ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 412
Rada města

s c h v a l u j e
prodejní cenu pamětních stříbrných mincí k 100. výročí rozluštění chetitštiny B. Hrozným za 590 Kč za kus a prodejní cenu tiskových listů za 450 Kč za kus.

Usnesení č. 413
Rada města

s c h v a l u j e
uvedené žadatele do bytů v domě pro seniory Rozmarýn a Šalvěj v objektu Zahrada v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 414
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu Statutu Charitativního fondu dle diskuze z jednání RM.

Usnesení č. 415
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku oprava střechy ZŠ B. Hrozného č. p. 12 od firmy ARCUS – Růžička, spol. s. r. o., Praha 3; TESLICE CZ, s. r. o. Vsetín; ARKÁDA TRADE, spol. s r. o., Praha 10;, LITAVERON, a. s., Praha 6; Loučka Pardubice, s. r. o.,

II. j m e n u j e
hodnotící komisi pro hodnocení výše uvedených cenových nabídek ve složení: pí M. Šulcová, dipl. techn., PaedDr. V. Bodnárová, Ing. S. Daňková.

Usnesení č. 416
Rada města

I. o d v o l á v á
pí M. Hartlovou M. z funkce členky komise pro cestovní ruch,

II. j m e n u j e
p. Petra Zoubka, Lysá n. L., novým členem komise pro cestovní ruch.

Usnesení č. 417
Rada města

j m e n u j e
paní Petru Loudovou vedoucí odboru informačních technologií Městského úřadu Lysá nad Labem s účinností od 01.06.2015.

Usnesení č. 418
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
rozsah kompetencí odborů Městského úřadu Lysá nad Labem s účinností od 01.05.2015 upravený ve smyslu diskuze z RM,

II. u k l á d á
odboru IT ihned zveřejnit kompetenci odborů na webových stránkách města.

Usnesení č. 419
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložené povinné dokumenty „Informační koncepce“ a „Bezpečnostní politika“,

II. s c h v a l u j e
předložené povinné dokumenty „Informační koncepce“ a „Bezpečnostní politika“.

Usnesení č. 420
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
doručenou žádost o převzetí nově vybudovaného veřejného osvětlení,

II. s c h v a l u j e
odkoupení nově vybudovaného veřejného osvětlení, které se nachází v prodloužení ulic Fibichova a Máchova na pozemcích číslo 2165/7, 2131/43, 2131/20 a 2131/35, spolu s již dříve schváleným odkupem nově vybudovaného vodovodního a kanalizačního řadu od Sdružení vlastníků pozemků lokalita Kačín – Areál pro výstavbu rodinných domů, zastoupeného panem M. B., za 1 Kč,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 24.06.2015 návrh k projednání a ke schválení.

Usnesení č. 421
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, dále jen Dodatku ke smlouvě, se Svazem měst a obcí ČR, kterým bude stávající smlouva prodloužena,

II. p o v ě ř u j e
starostu města, Mgr. Havelku Jiřího, podpisem Dodatku ke smlouvě se SMO ČR a tajemníka MěÚ Lysá nad Labem, Ing. Miloše Dvořáka, uzavřením dodatků ke stávajícím smlouvám koordinátora projektu PMOS a pracovníka pro analýzy a strategie, jejichž platnost bude prodloužena do 31.10.2015.

Usnesení č. 422
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
výzvu k plnění AK Fryšák&Fryšáková, ze dne 24.03.2015, (vrácení finanční jistoty za nezrealizovanou výstavbu komunikace do nové lokality U Vodárny II),

II. u k l á d á
právníkovi města, JUDr. Drábkovi, odpovědět advokátní kanceláři v tom smyslu, že rada města bude postupovat podle navržené varianty č. III, tzn. nevracet 600 000 Kč, urychlit práci na projektu a postavit komunikaci co nejrychleji.
Termín: do 29.05.2015

Usnesení č. 423
Rada města

s c h v a l u j e
vypsání výběrového řízení na dodavatele vybavení budovy Muzea B. Hrozného. Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Usnesení č. 424
Rada města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku opravu střechy ZŠ B. Hrozného od firmy TESLICE CZ, s. r. o., Vsetín; LOUČKA Pardubice, s. r. o.; ARCUS – Růžička, spol. s r. o., Praha 3; Litaveron, a. s., Praha 6; ARKÁDA TRADE, spol. s r. o., Praha 10,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou TESLICE CZ, s. r. o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín, IČ 27775003, s cenou za stavební práce 4.239.287,70 Kč, za předpokladu, že ZM schválí úpravu rozpočtu.
Vytvořeno 20.5.2015 6:46:43 - aktualizováno 20.5.2015 6:50:14 | přečteno 28x | ernest
load