1. Usnesení RM 13.01.2015

U s n e s e n í
z 1. jednání RM 13.01.2015

Usnesení č. 1
Rada města

s c h v a l u j e
úpravu a prověření projektové dokumentace (PD) na výstavbu komunikace v ul. Na Vysoké mezi takto:
1) vyprojektovaná cyklostezka se v PD pro územní rozhodnutí ponechá za předpokladu, že nebude bránit dalšímu rozvoji aktivit v této lokalitě,
2) prověří se možnost přidání parkovacích míst,
3) doplní se stávající chodník ve spodní části ul. Na Vysoké mezi tak, aby navazoval na plánované parkoviště a přechod k základní škole,
4) v kruhové křižovatce dojde ke zvětšení zadláždění chodníku u spojky s ul. Dohalského,
5) v plánovaných obytných zónách bude prověřena možnost zjednodušení tvaru nově navržené komunikace,
6) dojde ke změně povrchu komunikace z kostek na živici,
7) na horní (severní) část zpracovat variantu nové komunikace, která by uvažovala s celkovou obnovou zeleně,
8) prověří se návaznost zakončení severní části nově navržené komunikace s projektem Stř. kraje (vyústění na krajskou komunikaci pod nadjezdem).

Usnesení č. 2
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2014, kde výše doplatku činí 40 Kč/občana, celkem 359.520 Kč,

II. p o v ě ř u j e
místostarostu města, Ing. Petra Elišku, jednáním s dopravcem, OAD Kolín, a příkazníkem, Městem Městec Králové.

Usnesení č. 3
Rada města

I. n e s c h v a l u j e
uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2015, kde částka na občana činí 200 Kč/rok, tj. celkem 1.822.600 Kč.

II. p o v ě ř u j e
místostarostu města, Ing. Petra Elišku, jednáním s dopravcem, OAD Kolín, a příkazníkem, Městem Městec Králové.

Usnesení č. 4
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Beneše, předsedy ZO zdravotně postižených občanů, o navýšení počtu parkovacích míst pro občany ZTP nebo ZTP/P v Lysé n.L.,

II. n e s c h v a l u j e
1) vyhrazení parkovacích míst pro občany ZTP nebo ZTP/P v ul. Zahradní, protože dle požadavku DI Nymburk, by muselo dojít k vodorovnému značení celé ulice a s těmito úpravami rozpočet města nepočítá,
2) vyhrazení parkovacích míst pro občany ZTP a ZTP/P před chirurgií, protože tito občané mohou parkovat před městským úřadem, odkud je bezbariérový přístup na chirurgii zajištěn,

III. u k l á d á
odboru SMI prověřit možnost vyhrazení parkovacího místa pro občany ZTP nebo ZTP/P naproti poště, a to v místě, kde je umístěn stojan na kola s tím, že by se stojan přemístil na roh přilehlé zeleně,
Termín: 10.02.2015

V. o d k l á d á
rozhodnutí o umístění lavičky k autobusové zastávce v Masarykově ulici do doby vyjádření DI Nymburk.

Usnesení č. 5
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o vývoji situace kolem domu č. p. 930 v Lysé n. L., Sokolovská ul.,

II. u k l á d á
odboru SMI nechat zpracovat na výše uvedený dům právní posudek, zda existuje možnost získat nemovitost do majetku města.
Termín: 24.03.2015

Usnesení č. 6
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
informaci o realizaci opravy havárie bočního schodiště do zámeckého parku firmou BK Služby, s. r. o., Prokopova 3/702, Praha 3, provozovna K Závodišti, 1784, Lysá n. L., za nabídkovou cenu díla 216.106 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 7
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky Stavba osobního výtahu k budově zdravotního střediska, Masarykova ul., č. p. 214, Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou akci s firmou VHL, s. r. o., Mánesova 20, Praha 2, za nabídkovou cenu díla vč. DPH 1.659.374,43 Kč.
2) úpravu rozpočtu města v investicích v odd. 3. Služby pro obyvatelstvo, spočívající ve snížení položky Odvlhčení suterénu záchranky ve Vichrově vile o 100 tis. Kč a v navýšení položky Výtah Vichrova vila.

Usnesení č. 8
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
varianty na zpoplatnění plochy Husova náměstí a informaci k rozšíření komunikací ve vymezených oblastech města,

II. s c h v a l u j e
cenu pro výběr parkovného na Husově náměstí takto: první hodina 5 Kč/hod., za každou další započatou hodinu 20 Kč s tím, že majitelé parkovacích karet (kuponů) budou využívat parkovací místa na náměstí zdarma,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 informaci na vědomí.

Usnesení č. 9
Rada města

s c h v a l u j e
1) cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla na rok 2015 s firmou Thermoservis spol. s. r. o.,
2) cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n. L. s firmou Thermoservis, spol. s r. o., pro rok 2015.

Usnesení č. 10
Rada města

I. s c h v a l u j e
typizovanou nájemní smlouvu na nebytové prostory města s tím, že ze vzoru budou odstraněny všechny identifikační prvky nájemce,

II. o d k l á d á
schválení nájemních smluv na byty na příští jednání rady města s tím, že odbor SMI v souladu s usn. RM č. 605, ze dne 21.10.2014, musí předložit všechny nové typizované smlouvy na byty.

Usnesení č. 11
Rada města

I. o d k l á d á
žádost p. I.B. o slevu na nájemném nebo na zálohách na topení z důvodu havarijního stavu oken v pronajatém bytě v Milovicích – Mladé,
Termín: 10.02.2015

II. u k l á d á
odboru SMI předložit RM informaci, ve kterých domech v Milovicích – Mladé jsou v letošním roce naplánované hromadné výměny oken a kdy se výměny budou provádět, včetně přehledu, kolik oken již bylo vyměněno a kolik oken zbývá k výměně.
Termín: 10.02.2015

Usnesení č. 12
Rada města

o d k l á d á
výměnu okna v pronajatém bytě v Milovicích – Mladé, pí H.P.
Termín: 10.02.2015

Usnesení č. 13
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy od 01.01.2016 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou na prostory sloužící k podnikání (lékárna) v č.p. 1102, Masarykova ul., Lysá nad Labem, za měsíční nájemné 80 tis. Kč s Centrum zdraví Milovice, s. r. o., s tím, že bude smluvně ošetřena prodloužená otevírací doba v neděli formou střídavého víkendového provozu v Lysé nad Labem a Milovicích.

Usnesení č. 14
Rada města

o d k l á d á
žádost SDH Lysá nad Labem o rozšíření stávající expozice muzea požární ochrany v č. p. 29/11, Čs. armády, Lysá nad Labem, o místnosti ve II. patře budovy č. 26 a 27, do doby rozhodnutí o využití objektu.

Usnesení č. 15
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy od 01.04.2015 na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou na prostory sloužící k podnikání (lékárna) v č.p. 176, Masarykova ul., Lysá nad Labem, za měsíční nájemné 23.500 Kč se Šporkovou lékárnou, s. r. o., Lysá nad Labem.

Usnesení č. 16
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o kvalitě městské pitné vody pro veřejnou potřebu a návrh řešení k opatření KHS Praha č. j. KHSSC 57628/2014, ze dne 10.12.2014,

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 28.01.2015 informaci na vědomí.

Usnesení č. 17
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
výpočet cen pro vodné a stočné pro rok 2015, které vypracoval správce vodovodních a kanalizačních sítí, firma STAVOKOMPLET, spol. s r. o., Brandýs nad Labem, ve vazbě na cenu nájmu předmětných sítí od města Lysá nad Labem a plánem obnovy, a cenovou kalkulaci vody odpadní pro obec Stratov,

II. s c h v a l u j e
pro rok 2015 cenu vodného a stočného pro město Lysá nad Labem vč. 15 % DPH ve stejné výši jako v roce 2014, tzn. takto:
voda pitná (vodné) 32,34 Kč/m3
voda odpadní (stočné) 36,51 Kč/m3
celkem 68,85 Kč/m3

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2014 informaci na vědomí.

Usnesení č. 18
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání v č. p. 869, 9. května, Lysá nad Labem, na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za měsíční nájemné v částce 4.000 Kč s paní Sandrou Vitmajerovou, Polní 492, Mimoň.

Usnesení č. 19
Rada města

b e r e n a v ě d o m í
výsledky elektronické aukce na dodávky elektrické energie a plynu po Město Lysá nad Labem na rok 2015.

Usnesení č. 20
Rada města

I. s c h v a l u j e
předložená „Pravidla pro evidenci a prodej dříví v majetku města Lysá n. L.",

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 „Pravidla" na vědomí.

Usnesení č. 21
Rada města

n e s c h v a l u j e
opětovné uzavření splátkového kalendáře s pí H.K. na snížené měsíční splátky 2.000 Kč na dlužné nájemné k bytu v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 22
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1 o výměře 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 25, panu M.U., trvale bytem, Lysá n. L., za částku 25 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 23
Rada města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 322/14 o výměře cca 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Litol, ulice Dolejší, za částku 500 Kč/m2, panu Ing. F.F., bytem Lysá n. L., Litol, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. V kupní smlouvě bude uvedeno že, kupující si je vědom, že před předmětem prodeje je vybudované parkovací stání a tedy přístup na předmět prodeje je možný pouze ze strany od rohu obecních pozemků p. č. 322/1 a p. č. 322/14, oba v k. ú. Litol. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 prodej pozemku ke schválení.

Usnesení č. 24
Rada města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 43/7 o výměře 81 m2, druh pozemku zahrada a obecního pozemku p. č. 43/12 o výměře 18 m2, druh pozemku zahrada v k. ú. Lysá n. L., ulice Sojovická, za částku 5 Kč/m2/rok, manželům J. a O. Š., bytem Lysá nad Labem, s tím, že nájemce uhradí nájemné za tři roky zpětně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců.

Usnesení č. 25
Rada města

p o v ě ř u j e
pana místostarostu, Ing. Petra Elišku, podáním písemné žádosti o prodej pozemku p. č. 3483/2, k. ú. Lysá nad Labem, výměra 3.155 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, na Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha.

Usnesení č. 26
Rada města

s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 64/1 cca o výměře 110 m2 v k. ú. Lysá n. L., ulice Kpt. Jaroše, u nemovitosti č. p. 1702/44, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 27
Rada města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015766/001 na obecní pozemek p. č. 866/31 s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.000 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.02.2015 uzavření smlouvy ke schválení.

Usnesení č. 28
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení p. Jana Buriana ze školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Litoli,

II. j m e n u j e
za zřizovatele do školské rady ZŠ T. G. Masaryka na volební období 2014 – 2017 p. Fialu.

Usnesení č. 29
Rada města

s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 Tanečnímu klubu dospělých Lysá n. L. k prodloužení konání VIII. Reprezentačního plesu na Výstavišti Lysá n. L., a to od 24.01.2015 19:30 hod. do 25.01.2015 03:00 hod.

Usnesení č. 30
Rada města

s c h v a l u j e
vypsání výběrového řízení na zpracování demografické prognózy za účelem plánování kapacit ZŠ a MŠ v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 31
Rada města

u k l á d á
finančnímu odboru ve spolupráci s finančním výborem stanovit kritéria pro vyhlášení výběrového řízení na nejvhodnějšího poskytovatele bankovních služeb u některých účtů a předložit je ke schválení RM.
Termín: 24.02.2015

Usnesení č. 32
Rada města

s c h v a l u j e
předložený pokyn pro zajištění investičních akcí upravený ve smyslu diskuse z jednání rady města, s tím, že na příštím jednání rady města bude ještě pokyn upraven ve smyslu zaslaných připomínek.

Usnesení č. 33
Rada města

I. s c h v a l u j e
přijetí daru od sdružení Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., se sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno, a to finanční částky v celkové výši 35 tis. Kč a 1 ks radiostanice typu HYT TC700P v hodnotě 6.996 Kč.

II. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2015 přijetí daru ke schválení.

Usnesení č. 34
Rada města

s c h v a l u j e
1) převod automobilu Ford Tranzit z SDH Lysá nad Labem na SDH Byšičky,
2) prodej vozidla Avia SDH Byšičky s tím, že SDH Byšičky zajistí jeho prodej a finanční prostředky převede na účet města.

Usnesení č. 35
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený materiál ke zpracování pravidel pro výkup pozemků pod obchvatem a uzavření smlouvy se Středočeským krajem o spolupráci při výstavbě obchvatu,

II. d o p o r u č u j e
ZM dne 18.02.2015 uložit výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města zpracovat návrh pravidel pro výkup pozemků pod budoucím obchvatem a zapracovat připomínky Středočeského kraje do návrhu smlouvy o spolupráci.

Usnesení č. 36
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 11/2014 Spisový a skartační řád MěÚ Lysá nad Labem s účinností od 15.01.2015.

Usnesení č. 37
Rada města

s c h v a l u j e
Směrnici č. 12/2014 Řád provozování Informačního systému Městského úřadu Lysá nad Labem s účinností od 15.01.2015.

Usnesení č. 38
Rada města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 1/2015 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.

Usnesení č. 39
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený dopis petičního výboru, ze dne 03.12.2014,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit dopis ZM dne 18.02.2015 spolu s vyjádřením rady města k projednání.

Usnesení č. 40
Rada města

s c h v a l u j e
jednorázové užití znaku města v bakalářské práci pana P.H., Jihlava, za předpokladu, že městu v digitální formě zašle svou bakalářskou práci.

Usnesení č. 41
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o zařazení adresy Poděbradova 154/18 do seznamu povolených heren ve městě,

II. u k l á d á
tajemníkovi předložit ZM žádost pana Velechovského v souladu s příslušnou OZV Města Lysá n. L. koncem roku 2015 k projednání.

Usnesení č. 42
Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost o výjimku z provozní doby pro hudební klub Calypsso, Masarykova 582, Lysá nad Labem,

II. s c h v a l u j e
udělení výjimky z OZV č. 2/2012 pro hudební klub Calypsso, Masarykova 582, Lysá nad Labem, s provozní dobou pouze v sobotu od 22:00 hodin do neděle 06:00 hodin, a to na období od 14.01.2015 do 30.06.2015.

Usnesení č. 43
Rada města

t r v á
na svém usnesení č. 326, ze dne 03.06.2014, s tím, že rozhodnutí o umístění mobiliáře je v kompetenci rady města.

Usnesení č. 44
Rada města

u k l á d á
panu místostarostovi zajistit odborný posudek řezeb (soch) p. B.K.
Termín: 05.05.2015

Usnesení č. 45
Rada města

s c h v a l u j e
finanční podporu Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 09/07 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 46
Rada města

s c h v a l u j e
přepis nájemní smlouvy na pronájem plochy 1 m2 za účelem umístění nápojového automatu v přízemí budovy radnice spočívající ve změně provozovatele zde umístěného nápojového automatu z p. P. Slezáka, Nápojové a jídelní automaty, Teplice, na SME Poradci, s. r. o., IČ: 24222721, Příčná 98, Vrbová Lhota, s tím, že s nájemcem bude uzavřena nová nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a s nájemným vč. paušálních plateb za energie ve výši 6.000 Kč/rok.

Usnesení č. 47
Rada města

s c h v a l u j e
uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor (cca 4 m2) za výtahem v přízemí budovy radnice za účelem zřízení pracoviště pro potřeby pojišťovnictví s pí Marií Turnovou, Stará Lysá 119. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné 3.500 Kč/měsíc včetně nákladů za elektriku a vodu, a to od 01.03.2015.

Usnesení č. 48
Rada města

I. s c h v a l u j e
vstup Města Lysá nad Labem do Asociace Města pro cyklisty,

II. j m e n u j e
1) p. Jana Krumpholce, zastupitele města, zástupcem, který bude jednat za město při zasedání Asociace na valných hromadách,
2) pí Danu Hančovou, předsedkyni Komise pro cestovní ruch a sport, kontaktní osobou pro Asociaci, která se bude účastnit seminářů a konferencí pořádaných Asociací a jiných tematicky souvisejících konferencí,

III. p ř e d k l á d á
ZM dne 18.02.2014 návrh na vstup do Asociace ke schválení.
Vytvořeno 14.1.2015 15:33:32 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:24 | přečteno 26x | ernest
load