Usnesení ze 7. jednání RM dne 8.4.2014

Usnesení č. 197

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost firmy Miroslav Hula, realizace staveb, Polepská 831, 280 02 Kolín, IČO: 71596631,

o otevření části chodníku v ul. Masarykova, před č.p. 583,
II. s o u h l a s í

s otevřením části chodníku v ul. Masarykova, před č.p. 583, v nezbytně nutném rozsahu pro

vybudování plynové přípojky za podmínek, které budou uvedeny v rozhodnutí o zvláštním

užívání – rozebrání dlažby, obnova podkladních vrstev a opětovné zadláždění. Odbor bude

přizván ke kontrole podkladních vrstev a povrchu komunikace, záruka bude 60 měsíců od

majitele objektu.
Usnesení č. 198

Rada města
s c h v a l u j e

zateplení fasády nemovitosti č.p. 219 v ul. Palackého, Lysá n.L. – Litol, paní Mgr. Ladě Doktor, bytem Palackého 219, Lysá n.L. – Litol.
Usnesení č. 199

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Demolice přístavbu v č.p. 13“ od firmy: Daniel

Šperk, Poděbrady; Jaroslav Morávek, Lysá n.L.; Tomáš Farkaš, Lysá nad Labem;

BK služby, s. r. o., Praha 3; a SKL RECYKLOSTAV, s. r. o., Praha 5,
II. s c h v a l u j e

pro realizaci stavby „Demolice přístavku v č. p. 13“ firmu BK služby, s. r. o., Prokopova

3/702, Praha 3, IČ: 281 77 193, za nabídkovou cenu 124.133,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 200

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

informaci odboru SMI k podané žádosti o poskytnutí podpory z programu „Zelená úspo-

rám“ z roku 2010 na tělocvičnu ZŠ T. G. Masaryka v Litoli, vyjádření ředitele a školské

rady,
II. k o n s t a t u j e ,

že nebude trvat na podané žádosti o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám na sní-

žení energetické náročnosti tělocvičny ZŠ Litol – Lysá nad Labem a souhlasí s ukončením

administrace této žádosti.1

Usnesení č. 201

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

žádost manželů Martiny a Martina Tužinských o opravu chodníku u jejich RD,
II. s c h v a l u j e

vybourání betonu a položení zámkové dlažby v ul. Dukelská před nemovitostí č.p. 181 za

předpokladu, že majitelé zajistí vsakování dešťové vody ze svého domu do zeleného pásu.
Usnesení č. 202

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

všechny došlé cenové nabídky na veř. zakázku „Přeložení chodníků vč. vjezdů v ul. Jedlič-

kova od firmy Milan Guman, Lysá n.L., SKL Recyklostav, s. r. o., Praha 5 Košíře, AVE

Kolín, s. r. o., Kolín V, a Komplet stavby, s. r. o., Nymburk,
II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou SKL Recyklostav, s. r. o., Plzeňská 1270/97, Praha 5 Ko-

šíře, za cenu v maximální výši 323.947,- Kč, vč. DPH.
Usnesení č. 203

Rada města
s c h v a l u j e  

uzavření splátkového kalendáře s pí Janou Chmelovou na měsíční splátky ve výši 4.500,- Kč za dlužné nájemné k bytu č. 40 v č.p. 600, Sportovní ul., Milovice – Mladá.
Usnesení č. 204

Rada města
s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 35 v č.p. 551 Slepá ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 32.300,- Kč, s kaucí ve výši 14.338,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 68,- Kč/m2 s paní Lenkou Kolářovou, bytem Starý Vestec 45, Přerov nad Labem.
Usnesení č. 205

Rada města
s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 28 v č.p. 600 Sportovní ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 31.975,- Kč, s kaucí ve výši 18.618,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s paní Kateřinou Hejdrychovou, bytem Katusická 683, Praha.

2

Usnesení č. 206

Rada města
s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 6 v č.p. 613 Tyršova ul., Milovice - Mladá, spostoupením dlužné pohledávky ve výši 30.500,- Kč, s kaucí ve výši 14.603,- Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v minimální částce 59,- Kč/m2 s paní Marií Radovou, bytem Chrášťany 55, Rudná u Prahy.
Usnesení č. 207

Rada města
s c h v a l u j e

uzavření nájmu k nebytovému prostoru na č.p. 550, Husovo náměstí, Lysá nad Labem, s Farní charitou Lysá nad Labem za roční nájemné ve výši 1,- Kč za účelem provozování potravinové banky s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Usnesení č. 208

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

došlé cenové nabídky na veř. zakázku „ZŠ Hrozného 12 – výměna oken východ a sever“ od

firmy J PLUS L group, s. r. o., Okna Dveře, s. r. o., 4business, s. r. o., PAMA, spol. s r. o.,

Kapitan Group, s. r. o., PLASTIKOV, s. r. o., RI-OKNA, a. s., PROPLAST K, s. r. o., Euro-

lex Praha, s. r. o., Window Holding, a. s., David Türke UNIWIN – okna dveře, Baroch –

okna, s. r. o., a MILOVICE, s. r. o.,
II. s c h v a l u j e

pro realizaci stavby ZŠ Hrozného 12 – výměna oken východ a severfirmu Baroch – okna,

s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, IČO: 27144526, za nabídkovou cenu 589.202,- Kč

včetně DPH.
Usnesení č. 209

Rada města
I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p.č. 2566/1, nově označené GP č. 2809-445070/2012, ze

dne 20.02.2014, jako p.p.č. st. 3376 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k.ú.

Lysá n.L., pod stavbou trafostanice v ulici Rybízová, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ:

24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu

1.000,- Kč/m2. Kupující v  zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a

uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na

návrh na vklad do KN.
II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.05.2014 prodej pozemku ke schválení.

3

Usnesení č. 210

Rada města
I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p.č. 2673/1, nově označené GP č. 2812-596070/2012, ze dne

20.02.2014, jako p.p.č. st. 3377 o výměře 11 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k.ú. Lysá

n.L., pod stavbou trafostanice na Sídlišti, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035,

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/

m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň

z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad

do KN.
II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.05.2014 prodej pozemku ke schválení.
Usnesení č. 211

Rada města
I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p.č. 2673/1, nově označené GP č. 2818-718070/2012, ze dne

10.03.2014, jako p.p.č. st. 3379 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k.ú. Lysá

n.L., pod stavbou trafostanice u MŠ Pampeliška, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ:

24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu

1.000,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a

uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na

návrh na vklad do KN.
II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.05.2014 prodej pozemku ke schválení.
Usnesení č. 212

Rada města
I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p.č. 2641/2, nově označené GP č. 2663-3/2013, ze dne

13.01.2013, jako p.p.č. 2641/29 o výměře 51 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha

v k.ú. Lysá n.L., paní Martině Macurové, trvale bytem Ve Skále 1609, Lysá n.L. za cenu

500,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a

uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na

návrh na vklad do KN. Do kupní smlouvy bude zaneseno: Prodávající prohlašuje, že poze-

mek je součástí registrovaného významného krajinného prvku Lom a podléhá zvýšené

ochraně vycházející z ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. V uvedeném místě není

možné bez souhlasu orgánu ochrany přírody umísťovat stavby, provádět pozemkové úpra-

vy, měnit kultury pozemku, odvodňovat pozemky, těžit nerosty apod.
II. p ř e d k l á d á

ZM dne 14.05.2014 prodej pozemku ke schválení4

Usnesení č, 213

Rada města
s c h v a l u j e

zveřejnění části pronájmu obecního pozemku p.č. 619/134 o výměře 6 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k.ú. Lysá n.L., ul. Šafaříkova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.
Usnesení č. 214

Rada města
s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. SMI/13/559/N/Jav, ze dne 18.11.2013, s TJ Litol s tím, že předmět pronájmu se rozšíří o obecní pozemek p.č. 15/26 o výměře 687 m2 v k.ú. Litol. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou nezměněny.
Usnesení č. 215

Rada města
s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na revitalizaci klášterních teras s firmou TOGET, s. r. o., Nežárská 618, Praha 9, za celkovou cenu prostavěnou v roce 2014 ve výši 2.780.992,- Kč (bez DPH).
Usnesení č. 216

Rada města
s c h v a l u j e

hodnotící kritéria pro zadání zakázky na rekonstrukci komunikace v ulici Lom II. v tomto znění: 1) Nabídková cena v Kč včetně DPH - váha kritéria – 70 %, 2) Termín dokončení díla - váha kritéria – 20 %, 3) Záruka na dílo - váha kritéria – 10 %.
Usnesení č. 217

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

jedinou došlou nabídku na veřejnou zakázku „Umístění nalezených či opuštěných psů a

koček“ od firmy Velas, a. s., Lysá n.L.,
II. s c h v a l u j e

pokračování spolupráce s firmou Velas, a. s., Lysá nad Labem.
Usnesení č. 218

Rada města
b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o schůzce zástupců odboru SMI Města Lysá n.L. a Provozně techn. úseku ČD, a. s., RSM Praha, o záměru uzavřít toalety v podchodu nádraží z důvodů provozně technické náročnosti provozování a otevření nově zrekonstruovaných WC ve staré budově nádraží.

5

Usnesení č. 219

Rada města
s c h v a l u j e

restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na parc. č. 18 v Lysé nad Labem akademickým sochařem Josefem Majrychem, Vodárenská 82, Kralupy nad Vltavou, za částku 175.100,- Kč bez DPH (201.365,- Kč včetně DPH) za předpokladu získání dotace.
Usnesení č. 220

Rada města
I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 31.03.2014,
II. u k l á d á

dotčeným odborům , aby FV doložily všechny požadované informace,

Termín: do příštího jednání FV
II. p ř e d k l á d á

ZM dne 09.04.2014 zápis na vědomí.
Usnesení č. 221

Rada města
s c h v a l u j e

předložený návrh na financování nového vozidla pro JSDH Lysá nad Labem a hodnotící kritéria pro výběrové řízení s tím, že nabídková cena v Kč včetně DPH – váha kritéria - 80 %, záruční lhůta – váha kritéria - 20 %.
Usnesení č. 222

Rada města
I. s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV Města Lysá n.L. č. 2/2012 Klubu PATRO, se sídlem Nám. B. Hroz-

ného 184, Lysá n.L., k prodloužení otevírací doby, a to ve dnech18.04. a 19.04.2014 do

02:00 hodin (otevření klubu),
II. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit žádost Klubu PATRO na další výjimky na příští jednání RM včetně

vyjádření MěP.
6

Vytvořeno 9.4.2014 6:48:06 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 40x | ernest
load