Usnesení ze 6. jednání RM dne 25.3.2014

Usnesení č. 165

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé  cenové  nabídky  na  veř. zakázku „ZŠ Komenského - chodba D - přízemí" od firmy

Daniel Šperk,  ČSLA 756/3, Poděbrady, IČ: 689 92 335; Kaplička Litol, s. r. o., Dolejší 76,

289 22 Lysá nad Labem, IČ: 26017 989,  a Alois Bezucha, Soběslavova 390, 289 07 Libice

nad Cidlinou, IČ: 125 23 232,

II. s c h v a l u j e

pro  realizaci  stavby  „ZŠ  Komenského - chodba  D - přízemí" firmu Daniel Šperk, ČSLA

756/3, Poděbrady, IČ: 689 92 335, za nabídkovou cenu 277.516,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 166

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

  došlé  cenové  nabídky  na veř. zakázku „Přeložení chodníků v ul. Průběžná v Lysé n.L." od

  firmy  BK  SLUŽBY, s. r. o.,  Lysá n.L.,  REVA, stav.  obchodní  spol. s r. o., Brandýs n.L.,

  KOMPLET  STAVBY,  s. r. o.,  Nymburk,  SKL  RECYKLOSTAV,  s. r. o., Praha 5, AVE

  KOLÍN, s. r. o., Kolín 5,

II. s c h v a l u j e

uzavření  smlouvy  o dílo  s firmou AVE Kolín, s. r. o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín 5, za

cenu v maximální výši 328.721,- Kč, vč. DPH.

Usnesení č. 167

Rada města

I. s c h v a l u j e 

úpravu  části  V,  čl. 24  -  osvobození a úlevy v OZV Města Lysá n.L. č. 5/2013, o místních

poplatcích takto:

1) Osvobození se poskytuje:

a) fyzickým  osobám,  žijícím  trvale  v domovech  pro  seniory,  ústavech sociální péče a

obdobných  zařízeních  sociální  péče,  pokud  tuto  skutečnost  doloží  prokazatelným

způsobem každý kalendářní rok,

b) osobám  trvale  žijícím  mimo území ČR, pokud tuto skutečnost doloží prokazatelným

způsobem každý kalendářní rok.

Osvobození  od  poplatku  v  bodech  1a)  a  1b)  se  neposkytuje automaticky. Poplatník je

povinen  si  o  osvobození  požádat  do 15.02. příslušného  roku odbor SMI. Ten zpracuje

požadavek občana pro rozhodnutí RM.

Rada města rozhoduje o každé žádosti o úlevu individuálně.

II. u k l á d á

p. tajemníkovi,  aby zapracoval  odsouhlasené  úpravy  OZV č. 5/13  a předložil návrh nové

OZV Města Lysá n.L. ke schválení RM.

Usnesení č. 168

Rada města

I. b e r e n a v ě d o m í

žádost  p. Miroslava  Hula, realizace  staveb,  Polepská  831, 280 02 Kolín, IČ: 71596631, o

otevření části chodníku v ul. Masarykova, před č.p. 583,

II. o d k l á d á

rozhodnutí o otevření části chodníku v ul. Masarykova před č.p. 583,

III. d o p o r u č u j e

žadateli, aby oslovil odbornou firmu s žádostí o vyhledání stávající trasy plynovodní přípoj-

ky,

IV. u k l á d á

odboru SMI přizvat p. Ing arch. Janouška na příští jednání rady města.

Usnesení č. 169

Rada města

s c h v a l u j e  

uzavření splátkového kalendáře s p. V.K. na měsíční splátky ve výši 1.600,-Kč za dlužné nájemné k bytu v Milovicích - Mladé.

Usnesení č. 170

Rada města

s c h v a l u j e  

uzavření splátkového kalendáře s pí B.F. na měsíční splátky ve výši 2.500,- Kč za dlužné nájemné k bytu v Milovicích - Mladé.

Usnesení č. 171

Rada města

I. p ř e d k l á d á

uzavření splátkového kalendáře s p. L.B. na  měsíční  splátky  ve výši 1.000,- Kč za dlužné

nájemné k bytu v Milovicích - Mladé k projednání ZM 09.04.2014,

II. u k l á d á

odboru SMI napsat ZM podrobnější zdůvodnění vzniku tak vysokého dluhu.  

Usnesení č. 172

Rada města

I. n e s c h v a l u j e

uzavření nájmu k bytu 2 + kk, č. 41 v č.p. 600 Sportovní ul., Milovice - Mladá, s pí M.P. 

Lysá n.L., protože je vedena mezi dlužníky města,

II. u k l á d á

1) odboru SMI, aby podal návrh na vyklizení domu č.p. 381, Za Zámkem, Lysá n.L.,

2) zveřejnit znovu záměr na pronájem výše uvedeného bytu.

Termín: ihned

 

Usnesení č. 173

Rada města

 

s c h v a l u j e

žádost rodiny Ch. o výměnu oken na vlastní náklady v bytě v Milovicích - Mladé. 

 

Usnesení č. 174

Rada města

 

d o p o r u č u j e

pí H.Š., aby finanční požadavek za zhodnocení bytu projednala a uplatnila u nového nájemce bytu č. 11 v č.p. 176, Lysá n.L.

 

Usnesení č. 175

Rada města

 

s c h v a l u j e

umístění zařízení do budovy města v č.p. 550 a 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, společnosti LUCOnet, s. r. o., za měsíční nájemné v částce 120,- Kč.

 

Usnesení č. 176

Rada města

 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na směnu částí obecních pozemků p.č. 3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851, všechny v k.ú. Lysá n.L., označených GP 2713-36/2013 jako pozemek p.č. 3451/91 o výměře 394 m2 v k.ú. Lysá n.L., za části pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje p.č. 3451/58, 3564/2, oba v k.ú. Lysá n.L., označených GP 2713-36/2013 jako pozemky p.č. 3451/90 o výměře 33 m2, 3451/93 o výměře 24 m2, 3451/94 o výměře 56 m2, 3564/4 o výměře 177 m2 a 3564/5 o výměře 45 m2, všechny v k.ú. Lysá n.L., a za pozemek p.č. 3520/2 o výměře 25 m2 v k.ú. Lysá n.L.

 

Usnesení č. 177

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

prodej  části obecního pozemku p.č. 2654/10 označené jako díl „c" o výměře 1m2 a části p.č.

2654/11  označené  jako  díl „b"  o  výměře  5 mdle  GP 2473-47/2011 v k.ú. Lysá n.L., za

cenu 6,50 Kč/m2 manž. S., Lysá n.L. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z naby-

tí  nemovitých  věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hod-

notě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN.

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 09.04.2014 prodej pozemků ke schválení.

 

Usnesení č. 178

Rada města

 

I. n e s c h v a l u j e

převod  části  pozemku  p.č. 322/14, k.ú. Litol, před  nemovitostí v ulici Dolejší, dle žádostí

pí H.K. a M.B.,  ze dne 10.02.2014, z důvodu, že se jedná dle dochovaných dokladů o obec-

ní pozemek vždy ve vlastnictví obce,

 

II. u k l á d á

odboru SMI vyzvat vlastníky  nemovitosti v ulici Dolejší, aby na připlocenou část obecního

pozemku  p.č. 322/14,  k.ú. Litol, podali  žádost o  uzavření nájemní smlouvy či o odkup.

Termín: 25.04.2014

 

Usnesení č. 179

Rada města

 

s c h v a l u j e

1) provedení  oplocení  části  pozemku p.č. 2566/1, k.ú. Lysá n.L., výměra 432 m2, nájemcům

manželům  P.,  bytem Lysá n.L., s  tím,   že  po  ukončení nájemního vztahu bude oplocení

pozemku odstraněno. Tento souhlas nenahrazuje povolení v souladu se stavebním řádem od

příslušného Stavebního úřadu MěÚ Lysá n.L.

2) provedení oplocení  části  pozemku  p.č. 2566/1, k.ú. Lysá n.L., výměra 450 m2, nájemcům

 manželům  Z.,  bytem  Praha 10 - Vršovice,  s tím,  že  po ukončení nájemního vztahu bude

 oplocení pozemku odstraněno. Tento souhlas nenahrazuje povolení v souladu se stavebním

 řádem od příslušného Stavebního úřadu MěÚ Lysá n.L.

 

Usnesení č. 180

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

   bezúplatný převod pozemku  p.č. st. 1495, výměra 29 m2,  k.ú. Lysá n.L., z majetku Středo-

českého kraje  do vlastnictví Města Lysá n.L.  s tím,  že město  zajistí opravu  a rekonstrukci

veřejného osvětlení na pozemku p.č. 6/14 (nádvoří zámku). Jedná se o výměnu hlavicových

patic  v lampách VO   pro  osazení  úspornějšího  zdroje  osvětlení  v částce  35 tis. Kč. Dále

město pomůže při opravě výtluků v komunikaci na nádvoří Domova důchodců v Lysé n.L.

v částce  30 000,- Kč.  Obě  akce  budou  zrealizovány  nejpozději  do konce  měsíce  května

2014.

 

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 09.04.2014 schválit bezúplatný převod pozemku p.č. st.1495 do vlastnictví Města

Lysá n.L.

 

Usnesení č. 181

Rada města

 

I. s c h v a l u j e 

uzavření  smlouvy  o zřízení  věcného břemene č. IP-12-6000530/01s ČEZ Distribuce, a. s.,

na  obecní  pozemek  p.č.50/10,  k.ú.  Litol,  za  cenu  1.200,-Kčplus DPH. Investor uhradí

kolek pro vklad do KN.

 

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 09.04.2014 uzavření smlouvy ke schválení.Usnesení č. 182

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

došlé  cenové  nabídky  na veř. zakázku  MŠ Pampeliška - oprava střechy od firmy Kryšová

Leona - KRHA,  Šumperk;  TRITON  MALBA,  spol. s r. o.,  Havl.  Brod; Karel Cegelský,

Nymburk; Zdeněk Kučera, stavební činnost, Čelákovice; Daniel Rykowski - PROKVALIT,

Hradec Králové, a KLEMPÍŘSTVÍ - Polák, Dřísy;

 

II. s c h v a l u j e

pro realizaci  stavby  MŠ Pampeliška - oprava střechy firmu Daniel Rykowski - PROKVA-

LIT,  Pospíšilova  281/18,  500 03  Hradec  Králové,  IČO: 72881887, za  nabídkovou cenu

72.322,- Kč včetně DPH.

 

Usnesení č. 183

Rada města

 

s c h v a l u j e

finanční příspěvek z Charitativního fondu ve výši 10.000,- Kč na zakoupení invalidního vozíku pro nezl. V.S. 

 

Usnesení č. 184

Rada města

 

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání sociální a zdravotní komise dne 05.03.2014.

 

Usnesení č. 185

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z Komise regenerace MPZ, ze dne 17.03.2014,

 

II. p ř e d k l á d á

ZM dne 09.04.2014 zápis na vědomí.

 

Usnesení č. 186

Rada města

 

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu týkající se způsobů a nákladů zhotovení kopií busty a nástěnné fotografie portrétu R. Jedličky, včetně rámu, podle originálů zapůjčených Jedličkovým ústavem a jejich následné umístění v expozici R. Jedličky.

 

Usnesení č. 187

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

1) Jednotě, spotřebnímu družstvu Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 40 tis.

Kč, z rozpočtu města částku ve výši 144 tis. Kč,

2) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 40 tis.

Kč, z rozpočtu města částku ve výši 56 tis. Kč,

 

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 09.04.2014 návrh ke schválení.

 

Usnesení č. 188

Rada města

 

s c h v a l u j e

restaurování kapličky sv. Václava se sochami andělů - anděla Blažené (Radostné) a Žalostné smrti, na parc.č. 3520/2 v k.ú. Lysá n.L., akademickým sochařem Vojtěchem Adamcem, Hyacintova 2819/6, 106 00 Praha 10, aby provedl v letošním roce restaurování kapličky sv. Václava za částku 90.500,- Kč  bez DPH (cena včetně DPH 104.075,- Kč).

 

Usnesení č. 189

Rada města

 

I. s c h v a l u j e

předloženou úpravu rozpočtu města na rok 2014,

 

II. d o p o r u č u j e

ZM dne 09.04.2014 úpravu rozpočtu ke schválení.

 

III. u k l á d á

odboru SMI ve spolupráci se Správou budov (pí Crhovou) předložit:

1) návrh na opravu havarijního stavu střech na obytných domech v Milovicích - Mladé

včetně návrhu na finanční krytí,

2) plán oprav a údržby bytového fondu vLysé n.L. (v rozpočtu vyčleněny 2 mil. Kč),

3) plán oprav a údržby bytového fondu vMilovicích (v rozpočtu vyčleněno 1,5 mil. Kč).

Termín: 22.04.2014

 

Usnesení č. 190

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

Zprávu  o  posouzení  a  hodnocení  nabídek,  ze  dne 03.03.2014,  od hodnotící  komise  na

veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší",

 

II. s c h v a l u j e

1) výsledné pořadí nabídek tak, jak je navrhla hodnotící komise a souhlasí soznámením o výběru nejvhodnější nabídky stím, že nejvhodnější nabídku podala společnost SKL Recyklostav, s. r. o., IČ: 29010161, se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, snabídkovou cenou 4.765.755,- Kč bez DPH, t.j. 5.766.563,55 Kč včetně DPH,

2) uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší" sespolečností SKL Recyklostav, s. r. o., IČ: 29010161, se sídlem Plzeňská 1270/97, 150 00 Praha 5, za celkové náklady 5.766.563,55 Kč včetně DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě k podání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky a výběr schválí poskytovatel dotace.

 

Usnesení č. 191

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

informativní  zprávu  o vyřizování petic  a  stížností  a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. za

rok 2013,

 

II. u k l á d á

p. tajemníkovi předložit informativní zprávu na zasedání ZM dne 09.04.2014.

 

Usnesení č. 192

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o prověření možnosti získání dotace na zateplení objektů (č.p. 906, 176,

253, 47, 1370, 5 a 869) uvedených v usnesení RM č. 163, ze dne 11.03.2014,

 

II. s c h v a l u j e

urychlené  zajištění  podkladů  pro  získání  dotace na  zateplení  kina  z programu  zelená

úsporám.

 

Usnesení č. 193

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z  jednání stavební komise dne 10.03.2014,II. u k l á d á

odboru  dopravy  sledovat  vývoj  projednávání  návrhu  nového územního plánu Milovic a

uplatnit k němu připomínky dle stavební komise.

Termín: průběžně

 

Usnesení č. 194

Rada města

 

s c h v a l u j e

program jednání ZM, které se bude konat dne 09.04.2014 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá n.L. takto:

1. Schválení  hospodářských  výsledků příspěvkových organizací Města Lysá n.L. a jejich při-

dělení do fondů dle návrhu ředitelů.

2. Prodej části obec. pozemku p.č. 2673/1, druh pozemku ostatní plocha, ostatní  komunikace,

k.ú. Lysá n.L. (novinový stánek na Sídlišti).

3. Prodej  části  obec. pozemku  p.č. 494/9, vým. 48 m2,  druh  pozemku  zahrada, k.ú. Lysá n.

L., nově označené jako pozemek p.č. 494/85.

4. Prodej obec. pozemku p.č. 819/5 o vým. 70 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá n.L.

5. Prodej části obec. pozemku p.č. 623/1, vým.  12 m2, k.ú. Lysá n.L.

6. Prodej části obec. pozemku p.č. 2654/10 a 2654/11, vým. 6 m2, k.ú. Lysá n.L.

7. Bezúplatný  převod  pozemku  p.č. st. 1495, k.ú. Lysá n.L.,  z vlastnictví Stř. kraje do vlast-

nictví Města Lysá n.L.

8. Přijetí  finančního daru  od spol. LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o., Lysá n.L., a uzavření da-

rovací smlouvy.

9. Poskytnutí podílů vlastníkům kulturních památek z dotace Programu regenerace a z roz-

počtu města + zápis z Komise regenerace MPZ, ze dne 17.03.2014.

10. Zvolení pí Labutové Jaroslavy a pí Chloupkové Marcely přísedícími OS Nymburk pro vo-

lební období 2014 - 2018.

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného  břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky

p.č. 2875/81, 2986/6 a 3605/1, k.ú. Lysá n.L.

12. Uzavření smlouvy o smlouvě  budoucí  o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.,

na obec. pozemek p.č. 319/4, k.ú. Litol.

13. Uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene  s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek

p.č. 3451/31, k.ú. Lysá n.L.

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek

p.č. 50/10, k.ú. Litol.

15. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s p. L. B.

16. Poslední úprava rozpočtu roku 2013.

17. Úprava rozpočtu města na rok 2014.

18. Stanovení počtu členů ZM pro volební období 2014 - 2018.

19. Informativní zpráva - zápis z Osadního výboru Byšičky dne 19.03.2014.

20. Informativní zpráva - vyřizování petic a stížnostní za rok 2013 a informací dle zákona č.

106/1999 Sb.

 

Usnesení č. 195

Rada města

 

d o p o r u č u j e

ZM stanovit počet členů zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018 na 15.

 

Usnesení č. 196

Rada města

 

I. b e r e n a v ě d o m í

zápis z Osadního výboru Byšičky dne 19.03.2014,

 

II. u k l á d á

pí Vlastové O. měsíčně  informovat  OV Byšičky  o postupu prací na splaškové kanalizaci a

vodovodu v Byšičkách,

 

III. p ř e d k l á d á

ZM dne 09.04.2014 zápis na vědomí.
Vytvořeno 26.3.2014 16:03:53 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 29x | ernest
load